КОМПЛЕКС МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОМПЛЕКС МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

За напрямом підготовки 6.030102

«Психологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

 

 

Дніпропетровськ


Комплекс методичних матеріалів до державного екзамену за напрямом підготовки «Психологія» / Г.А.Пальм – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 37 с.

 

Складено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до державної атестації бакалавра», затвердженого наказом МОНмолодьспорту 21 травня 2012 р., №610 та Програми державного екзамену (нормативна частина), затвердженого на спільному засіданні НМК з економіки та підприємництва і підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва 25 травня 2012 р., протокол №37.

 

Укладач: Г.А.Пальм, кандидат психологічних наук, доцент

 

Затверджено на засіданні кафедри практичної психології

Протокол № 5 від 17 грудня 2012 р.

 

Відповідальна за випуск: Т.В.Ткач, доктор психол. наук, професор, зав. кафедри практичної психології.

 

З М І С Т

 

 

1. Вимоги до комплексного державного екзамену
2.Структура комплексного державного екзамену
3. Програма комплексного державного екзамену
4. Структура екзаменаційного білету
5. Оцінювання комплексного державного екзамену
6. Перелік питань комплексного державного екзамену
7. Приклад типової практичної ситуації
8. Література

ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

1.1. Державна атестація – це процес встановлення відповідності якості здобутої вищої освіти, рівня набутих загальних та професійних компетенцій випускника ВНЗ вимогам галузевих стандартів вищої освіти України за напрямом підготовки.

1.2. Державна атестація здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки з дотриманням дидактичних принципів формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості знань.

1.3. Принципами формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості знань бакалавра з психології є уніфікація, комплексність, взаємозамінність та взаємодоповненість, актуальність, інноваційність, інформативність, дієвість, індивідуальність, диференційованість, об'єктивність і відкритість, валідність, варіативність.

1.4. Державна атестація здійснюється на підставі оцінки якості засвоєння освітньо-професійної програми (ОПП): рівня сформованості професійних знань, умінь та навичок, ступеня сформованості системи професійних компетенцій бакалавра, з використанням методів комплексної діагностики шляхом складання комплексного державного екзамену.

1.5. Комплексний державний екзамен передбачає виконання комплексу атестаційних завдань і є формою кваліфікаційних випробувань щодо об'єктивного визначення рівня якості освітньої та професійної підготовки випускників університету.

1.6. Засобами оцінювання рівня знань, умінь та навичок бакалавра, ступеня сформованості їх професійних компетенцій є: теоретичні (тести закритого типу) та практичні ситуаційні комплексні завдання.

1.7. Формами державного кваліфікаційного екзамену є: поєднання письмової та інтерактивної (з використанням засобів інформаційних технологій) форм.

1.8. Інформаційною базою засобів об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки є змістові модулі програм навчальних дисциплін, що формують систему компетенцій бакалавра і виносяться на державну атестацію.

1.9. Засоби об'єктивного контролю формуються шляхом структурної декомпозиції змісту підготовки, що наведено у ГСВОУ 6.030102-09 «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму 030102 «Психологія». Програма державного екзамену ВНЗ складається із нормативної, затвердженої Науково-методичною комісією та варіативної частин, що визначається університетом.

1.10. Під час державного кваліфікаційного екзамену студент повинен:

знати:

· основні етапи становлення психології як науки;

· основні теоретичні напрямки сучасної психології;

· основні категорії, принципи, закони сучасної психології;

· методи психологічного дослідження;

· теоретичне обґрунтування проблеми виникнення та розвитку психіки у філогенезі;

· виникнення, онтогенетичний розвиток, особливості свідомості людини;

· особливості несвідомих психічних явищ;

· поняття та теорії особистості, типи особистості, структуру особистості та індивідуально-психологічні особливості: темперамент, характер, здібності;

· загально-психологічну теорію діяльності, операціонально-технічні та мотиваційно-особистісні аспекти діяльності;

· закономірності та механізми мотиваційного та емоційно-вольового регулювання діяльності та поведінки людини;

· психологічні теорії, механізми та закономірності пізнавальних процесів: відчуття, сприймання, уваги, пам’яті, мислення та мовлення, уяви людини.

· закони соціальної психології ;

· основні завдання соціальної психології ;

· функції соціальних установок у процесі соціалізації;

· характеристику межособистісних стосунків як детермінанти розвитку особистості;

· характеристику соціально-психологічних досліджень малих груп;

· феномени групової свідомості;

· суть і процедуру соціометричного дослідження;

· фактори, що впливають на соціальний статус особистості та їх урахування в роботі з людьми;

· сучасне уявлення про предмет вікової психології;

· загальні закономірності психічного розвитку;

· основні теорії психічного розвитку;

· періодизації вікового розвитку людини;

· вікові закономірності, особливості психічного розвитку та формування особистості людини на різних етапах її життя;

· методи, які використовуються віковою психологією;

· історію становлення сучасної психодіагностики;

· галузі застосування психодіагностичних методів;

· поняття психологічного діагнозу;

· класифікації психодіагностичних методів;

· загальні характеристики та особливості стандартизованих методів психодіагностики;

· валідність та надійність психодіагностичної методики;

· методики діагностики окремих психічних процесів, рис особистості;

· принципи проведення психодіагностики;

· етапи психодіагностичного процесу.

 

вміти:

· аналізувати

психологічні факти та явища;

динаміку розвитку малих груп;

· орієнтуватися в основних теоретичних напрямках сучасної психології;

· планувати та організовувати

психологічне дослідження;

соціально-психологічний експеримент;

психодіагностичний процес;

тренінговий процес;

психокорекційні заходи;

психодіагностичне обстеження;

· інтерпретувати

результати соціально-психологічного дослідження;

результати психодіагностичних досліджень;

· застосовувати

основні методики соціально-психологічного дослідження в галузевих колективах;

на практиці соціально-психологічні методи вироблення та прийняття управлінських рішень;

основні психологічні діагностичні методики в різних умовах і ситуаціях;

методи математичної статистики для обробки результатів психологічних досліджень;

· проводити

соціально-психологічний аналіз комунікативний процесів;

соціометрічне дослідження;

психодіагностику особистісних особливостей, мотивації, здібностей, міжособистісних відносин, свідомості та самосвідомості;

· оцінювати

надійність та валідність психодіагностичної методики;

ступінь зрілості індивідуальних, соціальних та особистісних характеристик людини;

потенційні можливості психічного розвитку;

особливості психічного розвитку конкретної людини з метою надання кваліфікованої психологічної допомоги.

відхилення від вікової норми в психічному розвитку людей різного віку;

· складати психодіагностичні висновки.

 

1.11. Університет забезпечує членів ДЕК еталонним рішенням завдань.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.012 с.)