СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ2.1. Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:

1) теоретична частина, яка передбачає перевірку засвоєння теоретичного матеріалу, що формує уміння, зазначені в ГСВОУ з напряму підготовки 030201 «Психологія»;

2) практична частина, яка передбачає аналіз психологічних феноменів та письмове розв'язання типового професійного завдання.

2.2. Теоретична частина. Програма перевірки знань комплексного державного екзамену містить нормативні дисципліни професійної і практичної підготовки:

1. Загальна психологія

2. Соціальна психологія

3. Вікова психологія

4. Психодіагностика

5. Диференціальна психологія

6. Юридична психологія

7. Психофізіологія

8. Психологія праці та інженерна психологія

9. Експериментальна психологія

10. Основи охорони праці

 

2.3. Практична частина. Аналіз психологічних феноменів передбачає опис якоїсь життєвої ситуації, відносно якої студент повинен визначити актуалізовані психічні процеси, стани та якості особистості. Типові професійні завдання за змістовими модулями імітують умови (ситуації) практичної діяльності випускника на первинних посадах. Усього практична частина містить 2 завдання.

 

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ

ПІДГОТОВКИ

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1.Розвиток поглядів на предмет в історії психології.Етапи розвитку поглядів на предмет психології. Донаукова психологія як вчення про душу. Виникнення наукової психології. Свідомість як предмет дослідження. Поведінка як предмет наукового дослідження. Психіка як відображення.

Тема 2.Сучасний стан психологічної науки.Місце психології у системі наук. Галузі сучасної психології. Основні теоретичні напрями сучасної психології. Методологічні основи психології (принципи, категорії, закони психології). Методи психологічного дослідження. Класифікація методів психології за Б.Г.Ананьєвим. Спостереження. Експеримент. Методи опитування. Тести. Вимоги до організації психологічного дослідження.

Тема 3.Психіка і мозок.Уявлення про взаємозв’язок психіки і мозку. Будова і функції нервової системи. Нейрон. Центральна й периферична нервові системи. Функції нервової системи. Головний мозок. Функціональна організація людського мозку. Рефлекторна діяльність мозку. Рефлекторна природа психічного. Безумовні та умовні рефлекси.

Тема 4. Виникнення і розвиток психіки в філогенезі.Проблема виникнення психіки. Рівні відображення. Характеристики психічного відображення Об’єктивні критерії психіки. Етапи розвитку психіки в філогенезі. Елементарна сенсорна психіка. Інстинктивні форми поведінки тварин. Перцептивна психіка. Індивідуально набуті форми поведінки. Інтелектуальна поведінка тварин. Розбіжності психіки людини і тварини.

Тема 5. Свідомість людини як вищий рівень відображення.Суспільно–історична природа людської свідомості. Походження людини. Трудова діяльність – передумова й результат розвитку суспільних відносин. Культурно–історична теорія розвитку свідомості. Основні положення культурно-історичної теорії. Стимули-засоби. Розбіжності між нижчими та вищими психічними функціями. Характеристики свідомості. Змінені стани свідомості (сон, гіпноз, медитація, застосування психоактивних речовин).

Тема 6. Несвідомі психічні явища.Класифікація несвідомих психічних явищ. Неусвідомлені механізми свідомих дій. Автоматизми. Установка. Неусвідомлені супроводи свідомих дій. Неусвідомлені чинники свідомих дій. Поняття несвідомого в теорії З.Фрейда. Уявлення про несвідоме К.-Г.Юнга. Надсвідомі процеси.

Тема 7.Психологія особистості.Поняття особистості в психології. Визначення особистості. Співвідношення понять, які описують людину. Індивід, особистість, індивідуальність. Теоретичні підходи до вивчення особистості. Типи теорій особистості. Загальна структура особистості. Спрямованість особистості. Інтереси в структурі спрямованості. Самосвідомість особистості. Самооцінка та рівень домагань. Загальна характеристика типологій особистості. Конституціональна типологія Е.Кречмера. Конституціональна типологія У.Шелдона. Ціннісна типологія особистості Е. Шпрангера. Типологія особистості К.-Г.Юнга.

Тема 8. Індивідуально–психологічні особливості особистості.Поняття індивідуально–психологічних особливостей.Темперамент. Визначення темпераменту. Типи темпераменту. Темперамент і тип вищої нервової діяльності. Основні властивості темпераменту. Характер. Визначення характеру. Класифікації характерів. Типи соціальних характерів (за Е.Фроммом). Акцентуації характеру. Класифікації акцентуацій характер. Поняття про здібності. Природні передумови здібностей. Спадкове та соціальне в розвитку здібностей. Види та рівні здібностей. Особливості та проблеми обдарованих дітей.

Тема 9. Загально–психологічна теорія діяльності. Постулат безпосередності та спроби його подолання. Теорія установки Д.Узнадзе. Основні принципи теорії діяльності. Основні поняття теорії діяльності. Цикли розвитку діяльності. Макроструктура діяльності. Види та форми діяльності.

Тема 10.Операціонально–технічні аспекти діяльності.Дія, операція, рух. Структура та функції предметної дії. Орієнтувальна основа дії. Види рухів. Механізми організації рухів і дій. Принцип сенсорних корекцій. Рефлекторне кільце. Рівні побудови рухів. Поняття про навички, вміння, звички. Види вмінь. Механізм формування навички. Етапи розвитку навички. Вироблення навички.

Тема 11. Мотиваційно–особистісні аспекти діяльності.Цілі та мотиви діяльності.Особистісний сенс і смислові утворення. Поняття та структура смислової сфери особистості. Динаміка смислових процесів.

Тема 12.Основні поняття та проблеми психології мотивації. Мотивація та мотиви. Потреба як внутрішній чинник активності людини. Види потреб. Моністичні уявлення про сутність мотиву. Функції та характеристики мотивів. Види мотиваційних утворень. Мотиваційні властивості особистості. Мотиваційне відношення. Актуальні та потенційні мотиви. Мотив і мотивування. Мотив як гіпотетичний конструкт.

Тема 13.Теорії мотивації. Класичні теорії мотивації. Напрямки дослідження мотивації: перші дослідники. Порівняльний аналіз класичних теорій мотивації. Динамічна теорія мотивації Курта Левіна. Проблема класифікації потреб і мотивів. Порівняльний аналіз основних класифікацій. Класифікація потреб У.Мак-Дауголла. Класифікація потреб Г.Мюррея. Ієрархічна класифікація потреб А.Маслоу. Класифікація потреб Е.Фромма. Класифікація потреб П.В.Сімонова. Класифікація потреб С.Б.Каверіна. Види мотивів. Мотивація влади. Мотивація праці. Зовнішня та внутрішня мотивація. Специфіка людської мотивації.

Тема 14. Загальна характеристика емоційного відображення. Місце емоцій у системі психічних явищ. Визначення емоцій. Емоції та почуття. Емоції та мотивація. Фізіологічні основи емоцій і почуттів. Вплив емоційних станів на організм. Функції емоцій. Види емоційних станів. Види емоцій у зв’язку з потребами людини. Види емоцій залежно від того, що оцінюється. Умови виникнення емоційного процесу. Емоційна сфера особистості. Загальна емоційна спрямованість (за Б.І.Додоновим). Фрустрація та можливі реакції на неї. Стрес. Емоційне вигоряння. Алекситімія.

Тема 15. Теорії емоцій.Психологічні теорії емоцій. Фактори виникнення емоцій (за концепцією С.Шехтера). Трикомпонентна теорія емоцій В.Вундта. Емоційні явища як специфічний вид фізіологічних процесів. Рудиментарна теорія емоцій. Периферична теорія емоцій Джемса–Ланге. Динаміка емоцій у теоріях Джемса–Ланге та Кеннона–Барда. Основні поняття теорії диференціальних емоцій. Основні положення теорії диференціальних емоцій. Чотири види мотивації. Базові емоції. Основні положення інформаційної теорії емоцій.

Тема 16.Психологія волі.Поняття про волю. Функції волі. Основні теоретичні підходи до дослідження волі. Мотиваційний підхід до дослідження волі. Підхід «вільного вибору». Регуляційний підхід у дослідженнях волі. Воля як довільне управління поведінкою та діяльністю людини. Детермінація поведінки. Воля як довільне управління. Вольові дії. Психологічний механізм вольової регуляції. Вольові стани та вольові якості особистості. Вольові стани. Загальна характеристика вольових якостей особистості. Вольові якості, пов’язані з цілеспрямованістю. Вольові якості, що характеризують самовладання. Складні морально-вольові якості.

Тема 17. Сенсорно-перцептивні процеси. Психічне відображення як процес. Основні специфічні характеристики психічних процесів. Рівні і форми психічного відображення. Загальна характеристика сенсорно-перцептивних процесів. Поняття відчуття й сприймання в психології. Рецепторна й рефлекторна теорії відчуттів. Класифікація сенсорно-перцептивних процесів. Класифікація відчуттів за модальністю (Арістотель). Класифікація В.Вундта. Класифікація Ч.Шеррінгтона. Класифікація Х.Хеда. Перцептивні системи. Властивості та закономірності відчуттів; психофізичні закони; закономірності відчуттів; адаптація та взаємодія відчуттів.

Тема 18.Психологія сприймання. Особливості образів сприймання. Поняття сприймання в психології. Властивості образів сприймання. Чуттєва тканина сприймання та предметний образ. “Подвійність” предметних образів. Ілюзії сприймання. Фігура й тло: закономірності перцептивної організації матеріалу. Активність сприймання. Сприймання як процес категоризації. Етапи процесу сприймання (за Дж.Брунером). Готовність/неготовність до сприймання. Ефект перцептивної готовності та неможливі зображення. Сила гіпотез (за Дж.Брунером). Теорія перцептивних дій (О.В.Запорожець). Види сприймань: сприймання простору; сприймання форми; сприймання величини; сприймання глибини та віддаленості предметів; сприймання часу; сприймання руху; сприймання кольору.

Тема 19. Психологія уваги. Загальна характеристика уваги. Місце уваги в структурі психічних явищ. Види уваги. Властивості уваги. Теорії уваги. Класичні теорії уваги. Проблема уваги в радянській психології. Увага як самостійна форма психічної діяльності. Дослідження уваги в сучасній когнітивній психології: основні положення когнітивної психології; пропускна здатність органів чуття і вибірність уваги; моделі вибірної уваги.

Тема 20. Психологія пам’яті. Загальна характеристика пам'яті. Поняття про пам'ять. Основні теорії пам'яті. Види пам'яті. Характеристика процесів пам'яті. Основні принципи організації пам'яті. Дослідження пам'яті в сучасній когнітивній психології: когнітивний підхід до дослідження пам'яті; модель Р.Аткінсона і Р.Шифріна; структури пам'яті; семантична організація пам'яті. Довільне і мимовільне запам'ятовування. Поняття мнемонічної спрямованості. Розуміння та запам'ятовування. Довільне запам'ятовування і мнемотехніка. Мимовільне запам'ятовування і цілеспрямована діяльність. Повторення й забування. Повторення без повторення як принцип організації пам'яті. Закономірності процесу повторення. Процес забування. Теорії забування. Інтерференція та її закономірності.

Тема 21.Психологія уяви. поняття про уяву, місце уяви в структурі психічного, зв'язок з дійсністю; функції, види, механізми уяви; уява і творчість; уява як підстава цілепокладання.

Тема 22. Предмет психології мислення.Предмет психології мислення. Місце мислення в структурі психічних явищ. Науки, що вивчають мислення. Логічні форми мислення. Мислення як процес вирішення задач. Види мислення. Розумові операції. Задача як об'єкт мислення. Типологія проблемних ситуацій і шляхів їх вирішення.

Тема 23. Теорії мислення.Механістичний підхід до вивчення мислення. Загальна характеристика механістичного підходу. Асоціативна теорія мислення. Теорія мислення в біхевіоризмі. Інформаційна теорія мислення. Телеологічний підхід (Вюрцбурзька школа мислення): поняття задачі; тенденція, що детермінує; безобразна думка; теорія комплексів О.Зельца. Цілісний підхід до вивчення мислення: дослідження М.Вертгеймера; поняття інсайту; дослідження В.Келера та К.Дункера. Мислення як взаємодія суб’єкта і задачі (школа С.Л.Рубінштейна).

Тема 24.Психологія інтелекту.Проблема визначення інтелекту. Тестологічний підхід до дослідження інтелекту: історія і загальна характеристика тестологічного підходу; теорії “єдиного” інтелекту; теорії “множинного” інтелекту; основні протиріччя тестологічного дослідження інтелекту. Експериментально-психологічні теорії інтелекту: генетичний підхід; інформаційний підхід; структурно-рівнева теорія інтелекту Б.Г.Ананьєва; регуляційний підхід. Практичний інтелект і мудрість.

Тема 25. Мислення і мовлення. Проблема співвідношення мислення і мовлення. Мислення як вища психічна функція. Роль мови в становленні і розвитку мислення. Слово і поняття. Слово та його семантична будова. Методи дослідження значення слів. Слово і поняття. Функціональні еквіваленти поняття. Висловлення й думка. Синтаксичні засоби висловлення. Види мовних висловлень та їх структура. Проблема розуміння (декодування) повідомлення. Проблема внутрішнього мовлення в психології:ранні дослідження внутрішнього мовлення; проблема внутрішнього мовлення в радянській психології; концепція організації внутрішньомовної ланки; внутрішнє мовлення як механізм значеннєвого комплексування.

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1. Соціальна психологія як наука.Історія розвитку соціально-психологічних знань. Об’єкт, предмет і задачі соціальної психології. Методи соціально-психологічних досліджень.

Тема 2. Розвиток соціальної психології у ХХ сторіччі. Стан теоретичного знання в соціальній психології в першій половині ХХ ст. Теорія як пояснювальний конструкт соціально-психологічних явищ: внесок у розробку соціально-психологічної проблематики різних теоретичних напрямків: необіхевіористська орієнтація; когнітивна психологія; психоаналітичні теорії соціальної психології; інтеракціоністський підхід. Розвиток критичних тенденцій в зарубіжній соціальній психології в другій половині ХХ ст. Розвиток вітчизняної соціальної психології. Дослідження у соціальній психології: проблеми, технології, етика. Структура сучасної соціально-психологічної науки.

Тема 3. Соціальна взаємодія та спілкування.Феномен соціальної взаємодії.Взаємодія як основа соціальних відносин. Соціальне сприйняття, соціальне мислення та соціальний вплив. Спілкування як універсальна форма соціальної взаємодії. Поняття та структура спілкування. Спілкування як комунікація. Специфіка обміну інформацією між людьми. Засоби комунікації: вербальна та невербальна комунікація. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні системи знаків. Просторово-часова організація комунікативного процесу.

Тема 4. Соціальне сприйняття та соціальне мислення.Поняття соціальної перцепції. Механізми міжособистісного сприйняття (ідентифікація, рефлексія, атрибуція ). Ефекти міжособистісного сприйняття (первинність та новизна, ефект ореолу, стереотипізація;). Точність між особистісної перцепції (феномен першого враження; бар’єри сприйняття). Соціальні переконання та мислення.

Тема 5. Спілкування як інтеракція.Природа та структура взаємодії. Типи взаємодії (кооперація, конкуренція, конфлікт). Теоретичні підходи до аналізу взаємодії. Взаємодія як сумісна дія.

Тема 6. Соціально-психологічна характеристика феномену відносин.Ставлення та відносини. Суспільні та міжособистісні відносини. Соціальні почуття та міжособистісні відносини: аффіліація та прихильність, ворожнеча та агресивність, дружба, кохання, співробітництво, суперництво, влада. Міжособистісна атракція. Дослідження атракції у соціальні психологія. Атракція та врода (фізична привабливість). Феномен самотності.

Тема 7. Соціальний вплив.Поняття соціального впливу. Співвідношення понять “соціальна дія” та “соціальний вплив”. Види та засоби соціального впливу. Рівні соціального впливу. Соціальна поведінка та соціальні установки як об’єкти соціального впливу.

Тема 8. Проблема особистості у соціальній психології.Особистість як предмет міждисциплінарного дослідження. Проблема визначення соціально-психологічної специфіки дослідження особистості. Відмінність від соціологічного та загально-психологічного підходів до розгляду особистості. Особистість у соціальній психології.

Тема 9. Соціалізація особистості.Визначення соціалізації. Феномен соціалізації з точки зору різних теоретичних концепцій. Етапи соціалізації особистості. Формування образу Я: Я-концепція та соціальна ідентичність. Соціальні статуси та соціальні ролі. Соціальні експектації та нормативна поведінка. Форми соціальної поведінки особистості.

Тема 10. Дослідження соціальної установки.Специфіка соціально-психологічного розуміння установки. Аттитюд: поняття. структура, функції. Аттитюди та рольова поведінка. Диспозиційна концепція регуляції соціальної поведінки особистості. Ієрархічна структура диспозицій особистості. Можливість зміни соціальних установок. Дослідження аттитюду у соціальній психології.

Тема 11. Соціально-психологічні характеристики особистості. Проблеми виділення соціально-психологічних характеристик особистості. Особистість в спілкуванні. Комунікативна компетентність. Соціальна сенситивність. Когнітивна складність. Ціннісні орієнтації, спрямованість та позиції особистості. Соціальна зрілість та соціальна адаптованість особистості.

Тема 12. Соціальна психологія групи. Соціальна група як універсальна форма життя людини. Поняття соціальної групи та наукові підходи до її визначення. Класифікація соціальних груп.

Тема 13. Психологія великих соціальних груп.Проблеми психологічного дослідження великих соціальних груп. Види великих соціальних груп. Психологія народу: етнопсихологія, соціальні верстви та класи, гендерні та вікові групи. Психологія рас та народів як великих соціальних груп (За роботами Г .Лебона, В.Вундта). Характеристики масової психології. Суб’єкти масової поведінки Механізми масової психології. Основні форми стихійної поведінки. Прикладні аспекти психології мас. Суспільні соціально-психологічні феномени: суспільна свідомість, суспільна думка, суспільний настрій.

Тема 14. Психологія малих груп.Поняття малої групи та її меж. Групова структура та групова динаміка. Структурні характеристики групи. Рольова структура малої групи; комунікаційні мережі; групові норми та психологічна влада у групі, керівництво та лідерство. Теорії походження лідерства. Рольова диференціація лідерства. Основні напрями дослідження лідерства і керівництва в соціальній психології. Функції керівництва. Стиль керівництва і способи його вимірювання. Поняття авторитарності. Типи соціальної влади. Механізми зміни групових структур – внутрішньогруповий конфлікт. Динамічні аспекти малої групи. Поняття групової динаміки.

Тема 15. Соціальна психологія міжгрупової взаємодії.Ефект групового фаворитизму і його детермінанти. Пошуки причин міжгрупової ворожості: мотиваційний підхід. Ситуативний підхід. Зарубіжні експериментальні дослідження міжгрупової взаємодії. Когнітивний підхід. Теорія соціальної катетеризації. Діяльнісний підхід. Експериментальні дослідження міжгрупової взаємодії. Етнічні стереотипи. Характеристики і функції стереотипів.

 

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1. Вступ до вікової психології. Предмет, об’єкт та завдання вікової психології. Історія розвитку вікової психології. Сучасне уявлення про предмет ВП. Розділи вікової психології. Зв’язки вікової психології з іншими науками. Методи дослідження психічного розвитку: основні та допоміжні.

Тема 2. Психічний розвиток людини.Загальні уявлення про психічний розвиток. Розвиток, визрівання та зріст. Форми та сфери розвитку. Цілі психічного розвитку. Фактори психічного розвитку та їх взаємодія. Основні категорії, що характеризують механізм психічного розвитку: соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, криза вікового розвитку, психологічні новоутворення. Принципи та закономірності психічного розвитку.

Тема 3: Стадіальність психічного розвитку.Поняття віку, його структура та динаміка. Вік як психологічна категорія. Критерії періодизації психічного розвитку людини. Концепція вікового розвитку Л.С. Виготського. Періодизація розвитку за Д.Б.Ельконіним. Стадії розвитку дорослої людини.

Тема 4. Психологічні підходи до розвитку людини.Біогенетичний підхід: теорія рекапітуляції та теорія З.Фрейда. Соціогенетичний підхід: теорія особистісного розвитку Е. Еріксона. Персоногенетичний підхід: теорії А.Маслоу та К.Роджерса. Когнітивні теорії розвитку: теорія інтелектуального розвитку дитини Ж.Піаже

Тема 5: Психологічний розвиток дитини на першому році життя.Пренатальний розвиток і народження. Соціальна ситуація розвитку та особливості психічного життя новонародженого. Безумовні рефлекси та їх значення для розвитку дитини. Розвиток емоційної сфери, комплекс пожвавлення. Психічний розвиток немовляти. Розвиток моторики та сенсорики на першому році життя. Провідна діяльність та новоутворення періоду немовля чого віку. Значення емоційного спілкування з дорослими, явище дитячого госпіталізму. Криза першого року життя, її характеристика.

Тема 6. Психологічна характеристика дитини раннього віку.Загальна характеристика періоду раннього віку. Соціальна ситуація розвитку та спілкування з дорослими. Розвиток предметних дій. Особливості розумового розвитку дітей у ранньому віці. Розвиток мови. Емоційна сфера та особистість дитини раннього віку. Новоутворення та провідна діяльність. Психологічний аналіз кризи трьох років.

Тема 7. Психологічні особливості дитини дошкільного віку.Психологічна характеристика дошкільного віку. Розвиток пізнавальних процесів дошкільнят; дитяча творчість та розвиток уяви. Оволодіння рідною мовою. Специфіка спілкування з дорослими та дітьми. Засвоєння елементарних моральних норм. Особливості особистості дитини дошкільного віку. Роль гри у психічному розвитку дитини.

Тема 8. Психологія молодшого школяра.Шестирічні діти: психологічна готовність до шкільного навчання; поняття та структура готовності. Криза семи років. Психологічна характеристика віку: фізичний та психофізичний розвиток дитини молодшого шкільного віку; учбова діяльність; мотивація до навчання та самооцінка. Особистість молодшого школяра та спілкування з дорослими і однолітками. Новоутворення та провідний вид діяльності молодшого школяра.

Тема 9. Психологічні особливості підлітка.Феномен підліткового віку. Фізичний розвиток підлітка. Розвиток вищих психічних функцій, становлення самосвідомості; особистісні особливості підлітків. Специфіка взаємовідносин та спілкування з дорослими і однолітками. Підліткова субкультура. Поведінкові та емоційні розлади. Новоутворення та провідний вид діяльності. Криза підліткового віку.

Тема 10. Психологія ранньої юності.Психологічна структура віку та його основний зміст. Розумовий розвиток у старшокласників. Самосвідомість та її розвиток у ранній юності. Формування ціннісних орієнтацій та світогляду в ранньому юнацькому віці. Особливості юнацької дружби. Варіанти розвитку особистості старшокласника. Криза ранньої юності.

Тема 11. Молодість.Психологічна характеристика періоду ранньої дорослості. Фізичний та психічний розвиток. Досягнення соціальної зрілості. Криза 22 років. Психологічні особливості світосприймання молодої людини. Кохання та утворення сім`ї. Професіоналізація у період молодості. Криза 30-ти років. Проблема пошуку сенсу життя.

Тема 12. Зрілість.Етапи зрілості. Структура віку та завдання розвитку. Фізичний та психічний розвиток у зрілості. Особистість у зрілому віці. Діяльність зрілої людини. Професійна продуктивність. Проблема спілкування у зрілому віці. Відношення з дітьми. Криза середини життя.

Тема 13. Старість.Поняття про старість. Біологічні та соціальні критерії старіння. Психічний розвиток та психологічні зміни у старості. Психологічні особливості сприйняття закінчення трудової діяльності. Особливості спілкування з оточуючими. Криза пізнього віку. Смерть та вмирання.

 

ПСИХОДІАГНОСТИКА

Тема 1. Вступ до психодіагностики. Наукова психодіагностика та психодіагностична практика. Психодіагностичні завдання. Коротка історія психодіагностики. Етапи психодіагностичного процесу. Соціальні та етичні аспекти психологічної діагностики.

Тема 2. Класифікації психодіагностичних методик.Типи діагностичних методик. Класифікації методів (Й.Шванцара, В.К.Гайда та В.П.Захаров, О.О. Бодальов та В.В.Столін). Методики високого рівня формалізації. Тести. Форма психологічного тестування. Зміст психологічного тестування. Цілі психологічного тестування. Опитувальники. Проективна техніка. Малоформалізовані методики: спостереження, інтерв’ю, контент-аналіз.

Тема 3. Психометричні основи психодіагностики.Стандартизація. Надійність і валідність. Визначення надійності вимірювального інструменту. Визначення сталості досліджуваної ознаки. Визначення константності. Види валідності. Методи оцінки надійності методики. Вимоги до психометричної підготовки психолога.

Тема 4. Діагностика розумового розвитку та здібностей.Розумовий розвиток та інтелект. Діагностика інтелектуального рівня (тест Д.Векслера). Тест Р.Амтхауера. Невербальні тести, тести дії та тести, вільні від впливу культури. Теоретичні питання тестування інтелекту. Застосування інтелектуальних тестів у закордонній психології. Вивчення креативності в закордонній психології. Діагностика креативності. Діагностика спеціальних здібностей. Діагностика професійної придатності. Тести спеціальних здібностей і профконсультування.

Тема 5. Психодіагностика психічних станів.Поняття і види психічних станів. Діагностика функціональних станів. Діагностика емоційних станів. Діагностика тривоги/тривожності. Діагностика агресивності/агресії.

Тема 6. Психодіагностика особистості.Поняття рис особистості ті особистісні опитувальники.Діагностика мотивації. Вимірювання мотивації досягнення. Опитувальники для вимірювання потреби в досягненнях (ПД.). Діагностика темпераменту і характеру. Діагностика свідомості та самосвідомості. Тест кольорових метафор. Методика дослідження само ставлення особистості. Діагностика рис особистості. Діагностика типу особистості.

 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1. Вступ до диференціальної психології. Предмет та завдання диференціальної психології. Місце диференціальної психології в системі психологічного знання. Коротка історія вивчення розбіжностей між людьми: початок розвитку уявлень про індивідуально-типові розбіжності, науковий аналіз фактів і перші експерименти, виникнення диференціальної психології як науки. Методи диференціальної психології. Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу.

Тема 2. Індивідуальна специфіка психічних процесів. Сенсорна сфера немовлят та сенсомоторні стратегії малят. Психомоторні стилі. Індивідуальні параметри сприймання. Розбіжності в уявленнях. Диференціальні характеристики уяви. Типи уваги та пам’яті. Стильові характеристики мислення.

Тема 3. Індивідуальні особливості емоційних та регулятивних процесів.Емоційні переважання, реакції та стилі. Емоційні та неемоційні суб’єкти. Індивідуальні особливості регуляції та саморегуляції. Стиль мовлення: як ми говоримо. Стильові особливості свідомості.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.015 с.)