Перелік питань до контрольної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань до контрольної роботи1. Зміст поняття стратегічний менеджмент. Поняття стратегія, план, місія та стратегічні цілі організації.

2. Стратегічний менеджер та його функції. Вимоги до стратегічного менеджера.

3. Етапи розвитку стратегічного менеджменту та їх загальна характеристика. Обґрунтування передумов виникнення стратегічного менеджменту.

4. Типи стратегій. Загальний зміст корпоративної та функціональної стратегій. Фактори, що визначають стратегію компанії.

5. Внутрігалузеві, міжгалузеві, між фірмові стратегії та стратегія інтернаціоналізації.

6. Основні етапи стратегічного менеджменту. Організаційні рівні розробки стратегії.

7. Аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища. Стратегічні зони господарювання (СЗГ) та стратегічні господарчі центри (СГЦ),

8. Загальні складові та типи зовнішнього середовища. Можливості та погрози.

9. Методи аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього середовища організації.

10. Управлінський аналіз. Цілі, принципи та методи управлінського аналізу.

11. Визначення стратегічних ресурсів підприємства та сфер діяльності.

12. Конкурентній аналіз та його зміст. Аналіз конкурентних сил, що впливають на діяльність організації.

13. Конкурентні переваги підприємства та їх визначення. Стратегічні групи конкурентів.

14. Портфельний аналіз фірми. Методи, що застосовуються у портфельному аналізі.

15. Матриця БКГ, її структура, складові та побудова.

16. Характеристика чотирьох квадрантів матриці БКГ, переваги та недоліки матриці БКГ, її модифікації.

17. Концепція Дженерал Електрик / МакКінзі. Загальна характеристика.

18. Структура матриці МакКінзі. Особливості побудови. Характеристика квадрантів.

19. Сильні та слабкі сторони моделі МакКінзі.

20. Концепція Артур де Літл. Особливості побудови матриці Артур де Літл.

21. Характеристика складових матриці Артур де Літл.

22. Сутність стратегічного планування. Цілі та принципи стратегічного планування. Бар’єри для стратегічного планування.

23. Стратегічні плани, проекти та програми. Зміст і структура стратегічного плану.

24. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту. Сутність стратегічної інформації.

25. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління.

26. Найкращі стратегічні рішення ХХ століття.

27. Стратегічна орієнтація корпорації MacDonald’s.

28. Передумови виникнення стратегічного менеджменту.

29. Порівняльні характеристики систем управління (стратегічне, тактичне та операційне управління).

30. Фактори, що визначають необхідність стратегічного управління. Їх роль та вплив кожного фактора на стратегічне управління.

31. Місія, цілі та задачі діяльності організації, їх поєднання у процесі стратегічного управління.

32. Стратег та його місце в організації. Характеристика лідера-стратега та його роль у впровадженні стратегій на підприємстві.

33. Передумови розвитку стратегічного управління на вітчизняних підприємствах.

34. Організаційний та правовий механізми стратегічного управління.

35. Виконання та контроль стратегії.

36. Стратегія корпорації IBM: орієнтація на людський потенціал.

37. Стратегії організації, щодо виходу на міжнародні ринки.

38. Концепції та принципи формування стратегій. Інформація, що необхідна для формулювання стратегії.

39. Характеристика системи стратегій компанії. Відмінність стратегії від плану.

40. Стратегії конверсії діяльності. Характер задач розвитку, що вирішуються у цих стратегіях.

41. Фактори, що визначають вибір стратегії. Узгодження стратегії та стану організації.

42. Вплив на стратегію компанії загальнолюдських цінностей та культури, корпоративної культури, цінностей, що проповідуються компанією.

43. Тринадцять заповідей розробки успішної стратегії, що запропоновані Стріклендом і Томпсоном.

44. PEST аналіз та необхідність його застосування в рамках стратегічного менеджменту.

45. SNW- підхід до аналізу внутрішнього середовища, особливості його проведення на вітчизняних підприємствах.

46. Особливості проведення стратегічного аналізу в сучасних українських організаціях.

47. Сценарне планування та його складова – стратегічні бесіди, як ефективний метод стратегічної аналітики. Ефективність сценарного планування.

48. Методи реагування на зміни зовнішнього середовища. Стратегічний вартісний аналіз.

49. Можливості та погрози, що виникають перед вітчизняними підприємствами, що працюють у різних галузях економіки. Детальний аналіз.

50. Особливості проведення стратегічного аналізу сучасними українськими організаціями.

51. Ефективність сценарного планування.

52. Багатофакторний системний аналіз.

53. Можливі підходи до визначення структури управлінського аналізу: система McKinsey, “ланцюжок цінностей” М. Портера, підхід Е. Омае.

54. Проблеми управлінського аналізу, його місце у розробці стратегій підприємства. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).

55. Мотиви конкуренції та характер рефлексивного впливу.

56. Характеристика мотивів конкуренції та кооперації. Критерії кожного з виду мотивів.

57. Обґрунтування виділення стратегічних груп конкурентів.

58. Необхідність вивчення споживачів, їх пріоритетів, потреб.

59. Оцінка сили конкурентної позиції організації.

60. Базові конкурентні стратегії на товарному ринку.

61. Аналіз конкурентної ситуації у галузі. Основні етапи аналізу конкурентної ситуації в галузі.

62. Стратегічні можливості досягнення конкурентоспроможності по витратах.

63. Призначення портфельного аналізу. Розвиток методології портфельного аналізу.

64. Модель портфельного аналізу Бостонської консалтингової групи. Переваги та недоліки матриці БКГ.

65. Модель портфельного аналізу McKinsey. Переваги та недоліки матриці McKinsey. Межи застосування матриці.

66. Передумови виникнення концепції направленої політики Shell.

67. Можливості застосування тих чи інших моделей портфельного аналізу вітчизняними організаціями.

68. Необхідність проведення портфельного аналізу вітчизняними підприємствами та труднощі з цим пов’язані.

69. Стратегічне планування та стратегічний менеджмент. Місце планування у формуванні стратегічних рішень.

70. Процес формування стратегічного плану. Основні етапи. Корисність стратегічного плану.

71. Підходи до формування стратегічного плану. Планування від "досягнутого", оптимізаційне та адаптивне планування.

72. Життєвий цикл стратегічного планування. Контроль у стратегічному плануванні.

73. Перехід від стратегічного планування до стратегічного менеджменту. Моделі стратегічного планування. Характеристика моделей стратегічного планування.

74. Диверсифікація. Перехід від концентрації до диверсифікації. Стратегічний аналіз диверсифікованих компаній.

75. Головні мотиви диверсифікації. Позитивні та негативні сторони диверсифікації. Труднощі та ризики пов’язані із диверсифікацією.

76. Стратегії диверсифікації.

77. Стратегії міжнародної диверсифікації. Етапи розвитку міжнародної диверсифікації.

78. Джерела конкурентних переваг диверсифікованих транснаціональних корпорацій.

79. Аутсорсинг, як новітній метод ведення господарчої діяльності.

80. Формування організаційних структур стратегічного типу. Етапи формування ОСУ стратегічного типу.

81. Сінергізм та ефект сінергії, використання сінергії у стратегічному менеджменті.

82. Поняття стратегічних зон господарювання та стратегічних господарчих центрів. Критерії за яким виділяють СЗГ.

83. Критерії та визначаючі фактори цільового управління стратегічними зонами господарювання.

84. Формування організаційних структур стратегічного типу. Характеристика ОСУ залежно від специфіки оточення.

85. Структура організаційного забезпечення стратегічного менеджменту.

86. Економічні відносини між окремими підрозділами корпорації.

87. Відомі стратеги та їх діяльність.

88. Система мотивації в стратегічному управлінні.

89. Управління змінами. Критичний аналіз методів управління змінами.

90. Сутність управління “опором”.

91. Методи визначення готовності підприємства до впровадження системи стратегічного планування.

92. Визначення конкурентного стану підприємства.

93. Оцінка стратегій та їх здійсненності.

94. Системний аналіз конкурентного оточення організації.

95. Матриця стратегічного положення та оцінки дій (матриця SPAСE).

96. Методологія перевірки та корегування стратегічних припущень (SAST).

97. Методологія м’якого системного підходу (МПС) П. Чекланда.

98. Стратегічне сценарне планування в зовнішньоекономічній діяльності.

99. Сучасний інструментарій стратегічного планування.

100. Особливості стратегічного менеджменту банківської установи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.23.193 (0.015 с.)