Українська академія банківської справиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Українська академія банківської справиУкраїнська академія банківської справи

Кафедра управління та фінансово-екномічної безпеки

 

Стратегічне управління підприємством

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та написання контрольної роботи

Для студентів

Спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" (спеціалізація "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу")

 

Суми

 


Зміст

 

1. Загальні положення

2. Тематичний план вивчення дисципліни

3. Розгорнута програма дисципліни

4. Завдання для самостійного вивчення

5. Перелік контрольних питань з теорії дисципліни

6. Завдання для виконання на базах практики

7. Підсумковий контроль і критерії оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів

8. Рекомендована література програмного матеріалу


Загальні положення

 

Особливості функціонування організацій сьогодення обумовлені гострою необхідність пристосовуватися донавколишнього середовища, що здебільш є агресивним. Лише організації, що вміло використовували зміни у середовищі на свою користь залишаються успішними на протязі багатьох років. Однак професіонали повинні не тільки вміло маневрувати серед можливостей та погроз навколишнього середовища їхніх організацій а й свідомо управляти змінами на основі науково-обґрунтованої процедури їх передбачення, регулювання, пристосування до цілей організації.

Сучасним інструментом управління розвитком організації в умовах наростаючих змін у зовнішньому середовищі та пов’язаної з цим невизначеності є методологія стратегічного менеджменту.

Стратегічний менеджмент є сферою науки та практики управління, що бистро розвивається, та яка виникла у вівдповідь на зростання динамізму зовнішнього середовища бізнесу. Теорія стратегічного планування та управління була розвинута американськими дослідниками бізнесу та консультативними фірмами, далі цей апарат війшов до арсеналу внутрифірмового планування всіх розвинутих країн.

У господарчій практиці України механізм стратегічного менеджмента знаходиться у стадії становлення. При цьому вітчизняні та міжнародні аналітики вважають, що відсутність розробленої та впроваджуваної стратегії заважає ефективному функціонуванню організації будь якого типу.

Сучасні керівники, що орієнтують свою діяльність на довгострокове ефективне функціонування повинні використовувати старегічний менеджмент. У зв’язку із вищезазначеним актуальним є питання підготовки фахівців-управлінців нового стилю мислення, які б мали глибокі знання та практичні навички і були б здатні здійснювати комплексне стратегічне планування та управління розвитком підприємства, цілеспрямовано концентрувати сили та обирати правильну стратегію.

Метоювивчення дисципліни “Стратегічний менеджмент” є надання системного представлення про сучасне управління організаціями в стратегічному аспекті, формування у майбутніх фахівців теоретичних та практичних навичок у сфері стратегічного менеджменту організацій; розвиток у студентів логічного мислення про об’єктивні закони та закономірності, принципи формулювання місії та цілей організації, проведення стратегічного та портфельного аналізу, виробітку стратегій.

Завдання вивчення дисципліни полягає у наданні майбутнім фахівцям комплексного та цільного викладу найважливіших теоретичних та практичних аспектів стратегічного менеджменту організацій у сучасній інтерпретації.

Форми проведення занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Контроль засвоєння знань: одна письмова контрольна робота,підсумковий контроль у формі заліку.


Загальні методичні вказівки

В основу курсу „Стратегічний менеджмент” покладені основні теоретичні та практичні підходи провідних українських, російських та іноземних вчених і практиків до стратегічного управління органзаціями. Вивчення дисципліни “Стратегічний менеджмент” передбачає обов’язкове попереднє ознайомлення студентів з такими науковими дисциплінами, як “Менеджмент”, „Операційний менеджмент”, “Маркетинг”, “Світова економіка”, “Управління персоналом”, “Економіка підприємства”.

Для студентів заочної форми навчання пропонується до вивчення десять тем, зміст та структура яких побудовані таким чином, що охоплюють всі базові питання дисципліни.

Відповідно до навчального плану, студенти заочної форми навчання повинні виконати одну письмову контрольну роботу. Контрольна робота є свідченням вмінь студента стосовно підбору та використання необхідного тематичного матеріалу, щодо висвітлення обраної теми та відповіді на поставлені питання. В цілому контрольна робота є звітом про роботу, проведену студентом за навчальний період.

Сутність контрольної роботи полягає у наданні відповіді на теоретичні питання за матеріалом в межах запропонованих тем та вирішенням розрахунково-аналітичного завдання.

Відповіді на питання, які ставляться студентові при виконанні контрольної роботи, повинні містити елементи аналізу, зіставлення фактів, екстраполяції знань, а також інформацію отриману з літературних та статистичних джерел.

При написанні контрольної роботи студентові дозволяється використовувати будь-які офіційні джерела інформації, в тому числі й мережу Інтернет.


При написанні роботи студент повинен додержуватися наступних вимог:

1. Вивчити рекомендовану літературу, ознайомитись із методологічними, тематичними, статистичними, та іншими виданнями, які допомагають розкрити завдання контрольної роботи. Під час підбору літератури за темою рекомендується використовувати каталоги обласної бібліотеки імені Н.К. Крупської, наукової бібліотеки академії, бібліотеки за місцем проживання.

2. Робота має бути стилістично, граматично та технічно грамотно оформлена. Написаний текст не повинен викликати у викладача труднощів при його перевірці.

3. Не допускається різномовність відповіді. Робота повинна бути виконана виключно державною мовою!

4. Рекомендується друковане оформлення контрольної роботи (Times New Roman, шрифт 14, інтервал одинарний або полуторний).

5. Кожне питання повинно містити власні висновки й узагальнення, рекомендації щодо практичного застосування, або варіанти можливого вирішення тієї чи іншої проблеми.

6. Відповідь на запитання повинна мати закінчений за змістом виклад.

7. Використання інформаційних джерел з мережі Інтернет повинно носити допоміжний характер, а не бездумне скачування рефератів та іншої інформації, що посередньо має відношення до теми.

Студентові слід враховувати, що механічно переписані з літературних джерел тексти не будуть оцінюватись, якщо вони будуть подані без посилання на авторів. При цьому, якщо наводиться цитата, вона повинна бути наведена без змін, тому що навіть незначні зміни тексту можуть привести до втрати первісного значення.

Порада: охайно оформляйте ваші роботи, вони свідчать про ваше відношення до навчання та є підставою для оцінювання знань отриманих під час самостійного вивчення дисципліни.

Варіант контрольної роботи обирається студентом відповідно до таблиці розподілу завдань згідно із журналом реєстрації студентів[1]:

Таблиця 1

Варіанти контрольної роботи

 

Номер у журналі реєстрації студентів Номери теоретичних запитань Номери варіанта розрахунково-аналітичного завдання Номер у журналі реєстрації студентів Номери теоретичних запитань Номери варіанта розрахунково-аналітичного завдання
1,11, 31, 70 16, 26,46, 85
2, 12, 32, 71 17, 27,47, 86
3,13, 33, 72 18, 28,48, 87
4,14, 34, 73 19, 29,49, 88
5,15, 35, 74 20, 30,50, 89
6,,36,41, 75 21, 51, 56,90
7,37,42, 76 22, 52,57, 91
8, 38, 43, 77 23,53, 58, 92
9, 39,44, 78 24, 54,59,93
10, 40,45,79 25, 55,60,94

Тематичний зміст дисципліни

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Стратегічне планування

Визначення та призначення стратегічного планування. Цілі та принципи стратегічного планування. Етапи стратегічного планування Бар’єри на шляху стратегічного планування та їх подолання. Моделі стратегічного планування. Характеристика моделей стратегічного планування: моделі орієнтовані на створення та підтримку конкурентоспроможності підприємства; моделі, що базуються на врахуванні ринкових переваг; моделі орієнтовані на створення позитивного іміджу; модель “стратегічної прогалини”. Характеристика системи стратегічного планування на підприємстві та особливості її побудови на підприємствах з різними формами власності. Стратегічний план. Зміст та структура стратегічного плану. Стратегічна програма, як інструмент реалізації стратегії. Стратегічний проект. Відмінні риси стратегічного проекту від інших стратегічних документів. Система стратегічних, поточних та оперативних планів.

Рекомендована література: 2, 4, 5, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 27, 34

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Варіант 1

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпотетичного промислового підприємства здійсніть аналіз портфелю бізнесів методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфелю бізнесів та шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

Таблиця 1

Вихідні данні про обсяги продажу, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

№ п/п Назва бізнес напрямку Обсяги реалізації стратегічних видів продукції, тис. грн./рік Обсяги реалізації аналогічних видів продукції ведучого конкурента, тис. грн./рік Місткість ринку, тис. грн. Темпи зростання ринку, %
Насос вакуумний 23Р4
Насос вакуумний 34Т1 98,09
ГПА 321 101,1
ГПА 65 96,89
ГДС 3 102,5
Насос вантажний ПО 65 103,66
Насос вільно-вихровий ПР56 103,8
Насос центробіжний конденсат ний ПК 45 97,45
Насос центр обіжний конденсат ний ПК 456
Насос вільно-вихровий ПР564і 76,8
Насос вільно-вихровий нафтовий ПР564н 34,9
Насос вільно-вихровий спеціальний ПР564с
Насос вільно-вихровий горизонтальний ПР564г
Запасні частини 78,90
Товари народного споживання 98,9

 

 

Таблиця 2

Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Характеристики привабливості Результати оцінювання експертами за десятибальною системою привабливості ринків з основних напрямків діяльності промислового підприємства
Вага        
Рівень конкуренції 0,20  
Тенденції розвитку ринку 0,2
Бар’єри входу на ринок 0,13
Стійкість потреб споживачів 0,25  
Наявність організацій „віолентів” 0,22

 

 

Таблиця 3

Варіант 2

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпотетичного банку здійсніть аналіз портфелю бізнесів методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфелю бізнесів та шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

 

Таблиця 1

Вихідні данні про обсяги реалізації банківських продуктів, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

Номер бізнес-галузі Обсяги реалізації основних банківських продуктів, тис. од./рік Обсяги реалізації аналогічних банківських продуктів ведучого конкурента, тис. од./рік Місткість ринку, тис. од. Темпи зростання ринку, %
88,56
97,45
100,7
102,5
96,89
103,66
103,8

 

 

Таблиця 2

Експертні оцінки привабливості ринків

  Характеристики привабливості Результати оцінювання експертами за десятибальною системою привабливості ринків з основних напрямків діяльності банку
Вага
Рівень конкуренції 0,25
Тенденції розвитку ринку 0,2
Бар’єри входу на ринок 0,15
Стійкість потреб споживачів 0,2
Наявність організацій „віолентів” 0,2

 


Таблиця 3

Варіант 3

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпотетичного науково-дослідного підприємства здійсніть аналіз портфелю бізнесів методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфелю бізнесів та шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

 

Таблиця 1

Вихідні данні про обсяги реалізації науково-дослідної продукції, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

 

Номер бізнес-галузі Обсяги реалізації науково-технічної продукції, тис. грн. Обсяги реалізації науково-технічної продукції ведучого конкурента, тис. грн. Місткість ринку, тис. грн. Темпи зростання ринку, %
98,9

 

Продовження таблиці 1

102,5
103,8
97,45
104,7

 

 

Таблиця 2

Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Характеристики привабливості Результати оцінювання експертами за десятибальною системою привабливості ринків з основних напрямків діяльності науково-дослідного підприємства
Вага    
Рівень конкуренції 0,2
Тенденції розвитку ринку 0,2
Бар’єри входу на ринок 0,2
Стійкість потреб споживачів 0,2
Наявність організацій „віолентів” 0,2

 

 

Таблиця 3

Варіант 4

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпотетичної дилерської організації здійсніть аналіз портфелю бізнесів методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфелю бізнесів та шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану бізнесів організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

 

Таблиця 1

Вихідні данні про обсяги продажу, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

Номер бізнес-галузі Обсяги продаж організації, тис. од./рік Обсяги продажу ведучого конкурента, тис. од./рік Місткість ринку, тис. од. Темпи зростання ринку, %
88,56
97,45
67,7
69,5
96,89
103,8
98,09
93,3

 

Таблиця 2

Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Характеристики привабливості ринків Результати оцінювання експертами за десятибальною системою привабливості ринків з основних напрямків діяльності дилерської компанії
Вага    
Рівень конкуренції 0,2
Тенденції розвитку ринку 0,1
Бар’єри входу на ринок 0,4
Стійкість потреб споживачів 0,15
Наявність організацій „віолентів” 0,15

Таблиця 3

Варіант 5

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпотетичної страхової компанії здійсніть аналіз портфелю бізнесів методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфелю бізнесів та шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану бізнесів організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

Таблиця 1

Вихідні данні про обсяги реалізації послуг, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

 

Номер бізнес-галузі Обсяги страхових послуг, тис. грн. Обсяги страхових послуг ведучого конкурента, тис. грн. Місткість ринку, тис. грн. Темпи зростання ринку, %
108,6
107,5
69,5
96,89
103,1
103,8
98,09
93,3

 

Таблиця 2

Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Характеристики привабливості Результати оцінювання експертами за десятибальною системою привабливості ринків з основних напрямків діяльності страхової компанії
Вага    
Рівень конкуренції на ринку страхових послуг 0,33
Тенденції розвитку ринку 0,17
Бар’єри входу на ринок 0,27
Стійкість потреб споживачів 0,2
Наявність організацій „віолентів” 0,03

 

Таблиця 3

Варіант 6

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпотетичного експортозорієнтованого підприємства, яке реалізовує продукцію вітчизняних підприємств машинобудівної галузі на закордонних ринках, здійсніть аналіз портфелю бізнесів методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфелю бізнесів та шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

 

Таблиця 1

Вихідні данні про обсяги продажу, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

 

Номер бізнес-галузі Країни, на ринках яких реалізовує свою продукція підприємство Обсяги продаж організації, тис. од. Обсяги продажу ведучого конкурента, тис. од. Місткість ринку, тис. од. Темпи зростання ринку, %
Білорусія 88,56
Вірменія 97,45
Грузія 67,7
Казахстан 69,5
Туркменія 96,89
Росія
Польща 103,8
Румунія 98,09
Болгарія 93,3
Туреччина

 

 

Таблиця 2

Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Характеристики привабливості Результати оцінювання експертами за десятибальною системою привабливості ринків з основних напрямків діяльності підприємства
Вага    
Рівень конкуренції 0,3
Тенденції розвитку ринку 0,26
Бар’єри входу на ринок 0,21
Стійкість потреб споживачів 0,19
Наявність організацій „віолентів” 0,04

Таблиця 3

Варіант 7

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпотетичного хлібокомбінату здійсніть аналіз портфелю продуктів досліджуваного підприємства методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфелю бізнесів та шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

Таблиця 1

Вихідні данні про обсяги продажу, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

 

№ п/п Назва продукції, за якою проводиться аналіз Обсяги реалізації основних продуктів, тис. грн. Обсяги реалізації аналогічних продуктів ведучого конкурента, тис. грн. Місткість ринку, тис. грн. Темпи зростання ринку, %
Хліб „Дарницький”
Батон нарізний 98,09
Хліб „Зернятко” 101,1
Хліб „Делікатесний” 96,89
Рулет з маком 102,5
Хліб „Гірчичний” 103,66
Хліб з висівками 103,8
Напівфабрикат для піцци 97,45
Булка для хот-догів
Булка з повидлом 76,8

 

 

Таблиця 2

Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Характеристики привабливості Результати оцінювання експертами за десятибальною системою привабливості ринків з основних напрямків діяльності підприємства
Вага    
Рівень конкуренції 0,20
Тенденції розвитку ринку 0,2
Бар’єри входу на ринок 0,13
Стійкість потреб споживачів 0,25
Наявність організацій „віолентів” 0,22

 

Таблиця 3

Варіант 8

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпотетичного виробника курятини здійсніть аналіз портфелю продуктів досліджуваної організації методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфелю бізнесів та шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

Таблиця 1

Вихідні данні про обсяги продажу, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

 

№ п/п Назва продукції, за якою проводиться аналіз Обсяги реалізації основних продуктів, тис. грн. Обсяги реалізації аналогічних продуктів ведучого конкурента, тис. грн. Місткість ринку, тис. грн. Темпи зростання ринку, %
Тушка куряча 98,09
Крила курячі 78,7
Філе куряче 101,1
Ніжка куряча 96,89
Печінка куряча 102,5
Суповий набір 103,66
Тушка куряча для грилю у вакуумній упаковці 103,8
Крила курячі для грилю у вакуумній упаковці 97,45
Потрохи курячі 106,4
Фарш курячий 107,68

 

Таблиця 2

Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Характеристики привабливості Результати оцінювання експертами за десятибальною системою привабливості ринків з основних напрямків діяльності підприємства
Вага    
Рівень конкуренції 0,16
Тенденції розвитку ринку 0,26
Бар’єри входу на ринок 0,30
Стійкість потреб споживачів 0,20
Наявність організацій „віолентів” 0,08

Таблиця 3

Варіант 9

 

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпотетичного виробника металоконструкцій здійсніть аналіз портфелю продуктів досліджуваної організації методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфелю бізнесів та шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

Таблиця 1

Вихідні данні про обсяги продажу, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

 

№ п/п Назва продукції, за якою проводиться аналіз Обсяги реалізації основних продуктів, тис. грн. Обсяги реалізації аналогічних продуктів ведучого конкурента, тис. грн. Місткість ринку, тис. грн. Темпи зростання ринку, %
Двері металеві броньовані 98,09
Двері металеві для під’їздів 78,7

Продовження табл.1

Грати металеві звичайні 101,1
Грати металеві фігурні 96,89
Ворота металеві 102,5
Паркани металеві з фігурними елементами 103,9
Інші види продукції 103,66

 

 

Таблиця 2

Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Характеристики привабливості Результати оцінювання експертами за десятибальною системою привабливості ринків з основних напрямків діяльності підприємства
Вага
Рівень конкуренції 0,2
Тенденції розвитку ринку 0,18
Бар’єри входу на ринок 0,35
Стійкість потреб споживачів 0,22
Наявність організацій „віолентів” 0,05

 

Таблиця 3

Варіант 10

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпотетичної рекламної агенції здійсніть аналіз портфелю продуктів досліджуваної організації методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфелю бізнесів та шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

Таблиця 1

Вихідні данні про обсяги реклами, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

№ п/п Назва рекламної продукції, за якою проводиться аналіз Обсяги реалізації основних рекламних продуктів, тис. грн. Обсяги реалізації аналогічних продуктів ведучого конкурента, тис. грн. Місткість ринку, тис. грн. Темпи зростання ринку, %
Зовнішня реклама 98,09
Телевізійна реклама 78,7
Радіо реклама 101,1
Печатна реклама 96,89
Сувенірна реклама 102,5
Дірект мейл 103,66
Паблік рілейшнз 103,8
Інтернет реклама 97,45
Реклама у місцях продажу 106,4

 

Таблиця 2

Експертні оцінки привабливості ринків

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.029 с.)