Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.(2 год.)

1.Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

2. Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

3. Розробка комплексного плану заходів (організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних) для поліпшення стану умов та безпеки праці на підприємстві (за темою дипломної роботи)

 

Мета роботи: вивчити порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, нещасних випадків невиробничого характеру, навчитися оформляти акт формою Н-1, НТ, розробляти заходи з покращення стану та безпеки праці на підприємстві.

 

За статистичними даними, протягом останніх років в народному господарстві в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормативам, працюють понад 3 млн. чоловік. Практично кожний третій, а в окремих виробництвах (вугільна, металургійна, легка промисловість, сільське господарство) - кожний другий працює у шкідливих умовах, а це призводить до професійних захворювань.

Більшість нещасних випадків трапляються через незадовільну організацію виконання робіт - 15-16%; порушення трудової і виробничої дисципліни - 11-12%; порушення технологічного процесу - 10%; недоліки в навчанні безпечним методам праці 8-9%; незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць - 6-7%; порушення вимог безпеки при експлуатації транспортних засобів та незастосування засобів індивідуального захисту - 4-5%; незадовільний технічний стан будинків, споруд, територій - близько 4% тощо.

Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04 року №1112. Цей документ визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у фізичних осіб - підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю, а також тих, що сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Нещасні випадки невиробничого характеру - не пов’язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утеплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо, які призвели до ушкодження здоров'я потерпілих.

Нещасні випадки підлягають розслідуванню відповідно до «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1.03.2001року №270.

Заходи з охорони праці направлені на покращення умов праці називаються номенклатурними. Номенклатурні заходи враховуються у планах з охорони праці, у загальних виробничих планах розвитку підприємства.

Комплексний план заходів з охорони праці повинен відображати основні заходи підвищення безпеки праці. Повинні призначатися відповідальні особи за виконання заходів та визначатися їх терміни виконання. А також повинні вказуватися кошти, які виділяються для виконання цих заходів.

 

Оформлення комплексного плану (приклад)

Затверджую

Керівник підприємства ________________

____________________________________

Нак. № ____ від ____ ________ 200__ р.

Комплексний план заходів з профілактики виробничого травматизму, підвищення стану умов та безпеки праці

№ п/п Найменування заходів Термін виконан-ня Відповіда-льний за виконання Мат.-тех. і фінансове забезпечення Відмітка про вико-нання
А. 1. Організаційні заходи
1.1 Проведення атестації робочих місць (нак. №__ від _____) 5.10.08 Інженер з ОП, гол. спец. 8700 грн  
1.2. Проведення спец. навчання на курсах у навчально-методичному центрі «___» Відповідно графіку Начальник механічного цеху 3500 грн  
1.3.   Оснащення кабінету з охорони праці 3-23.02.08 Інженер з ОП 2000 грн  
1.4., ……….        
Б. 2.Технічні заході
2.1. Ремонт системи вентиляції в МТФ №2 з 5.05.08 Завідувач фермою 4300 грн  
2.2. Обладнання закритих каналів гноєвидалення на свинофермі 1.06- 7.07.08 Завідувач свино- ферми 3200 грн  
2.3. Механізація важких робот в мех. майстерні з 8.10.08 Завідувач майстерні 2.800 грн  
2.4., …….        
В. Санітарно-гігієнічні заході
1. Реконструкція діючих санітарно- побутових приміщень (гардеробних, душових, умивальних, туалетів) 3.04.08- 7.05.08 Керівники структур-них підрозділів 5000 грн  
2. Обладнання кімнати особистої гігієни жінок на МТФ №1 5.09.08-9.10.08 Завідувач фермою 1500 грн  
3.,4 ……..        

 

Розробив: Інженер з ОП _________ ________________

Узгоджено: Головні спеціалісти: _________ ________________

_________ ________________

_________ ________________

Головний бухгалтер _________ ________________

Завдання: розробити план заходів з профілактики виробничого травматизму, підвищення стану умов та безпеки праці.

На основі набутих теоретичних знань студент повинен

знати:

- порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, нещасних випадків невиробничого характеру;

- класифікацію нещасних випадків;

- порядок складання плану комплексних заходів з охорони праці

вміти:

- визначати, які нещасні випадки вважаються такими, що пов'язані з виробництвом, а які нещасні випадки не вважаються пов'язаними з виробництвом;

- вести документацію та заповнювати форми: НПВ, Н-1, НТ, Н-5, П-4, П-5, П-3, Н-9,

- розробляти заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань

Питання для контролю:

1. Яким нормативним документом встановлюється порядок розслідування та обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві.

2. При яких обставинах комісії з розслідування нещасного випадку повинна складати акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 або НТ.

3. Обов'язки роботодавця щодо ведення обліку та звітності про нещасні випадки та випадки профзахворювання.

4. Основні причини виробничого травматизму та профзахворюваності.

5. Порядок складання плану комплексних заходів з охорони праці.

Література:

1. Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1.03.2001року №270.

2. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004р. № 1112.

3. М.І. Федоров, Т.Г. Лапенко, О.У. Дрожчана Охорона праці в галузі (збірник) – Полтава: ТОВ «Видавництво «ІнтерГрафіка», 2005. – с.225-230

4. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовсьеий М.О. Основи охорони праці. Київ, 2005, с.75-90 .

5. Москальова В.М. Основи охорони праці. К., 2005, с.142-154.

ІСР № 5.

Вимоги безпеки праці.

(2 год.)

1.Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

2. Електробезпека на виробництві.

3. Галузеві об'єкти і роботи підвищеної небезпеки

4.Розробка інструкції з охорони праці за професією.

 

Мета роботи: ознайомитися із правилами безпеки праці та організацією проведення робіт з підвищеною небезпекою. Навчитися розробляти інструкції з охорони праці.

 

Роботодавець зобов'язаний (Ст. 13) створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів.

Основними вимогами безпеки, що ставляться до конструкцій машин та механізмів, є безпека для здоров'я та життя людей, надійність та зручність експлуатації.

Безпека технологічного обладнання забезпечується:

- при проектуванні - дотриманням принципів технологічності і ергономічності конструкції, застосуванням раціональних кінематичних схем, принципу безперервності процесу, дистанційного або автоматичного управління, забезпеченням запобіжними та захисними системами;

- при виготовленні - застосуванням сучасних технологій машинобудування, відповідних матеріалів, дотриманням передбачених допусків та посадок;

- при збірці та монтажі - точним дотриманням технології;

- при експлуатації - своєчасним обслуговуванням та профілактичними оглядами, дотриманням експлуатації.

Загальні вимоги до виробничих процесів передбачають:

—усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, котрі справляють небезпечну дію;

— заміну технологічних процесів та операцій, пов'язаних з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами та операціями, при виконанні котрих ці фактори відсутні або мають меншу інтенсивність;

— комплексну механізацію та автоматизацію виробництва;

— застосування дистанційного керування технологічними процесами та операціями за наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

— герметизацію обладнання;

— застосування засобів колективного захисту працівників;

— раціональну організацію праці та відпочинку з метою профілактики монотонності та гіподинамії, а також зниження важкості праці;

— своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях;

— запровадження систем керування технологічними процесами, котрі забезпечують захист працівників та аварійне вимкнення виробничого обладнання;

— своєчасне видалення та знешкодження відходів виробництва, котрі є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

— забезпечення пожежо- та вибухобезпеки.

Значною мірою безпека виробничих процесів залежить від організації та раціональності планування цехів, дільниць, від рівня облаштованості робочих місць, виконання вимог безпеки до виробничих приміщень, зберігання, транспортування, складання вихідних матеріалів, заготовок та готової продукції, а також від видалення відходів, їхньої утилізації, від дотримання вимог безпеки, що ставляться до виробничого персоналу.

Для персоналу електрогосподарств найважливішими питаннями охорони праці є електробезпека, яка являє собою систему організаційних, технічних заходів та засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

Електронебезпека на виробництві забезпечується відповідною конструкцією електроустановок, застосуванням технічних способів та засобів захисту; організаційними та технічними заходами.

Забезпечення електробезпеки від випадкового дотику до струмоведучих частин досягається такими способами та засобами, що застосовуються або окремо, або в поєднанні один з одним:

- захисні огорожі;

- ізоляція струмоведучих частин;

- застосування малих напруг;

- електричний розподіл мережі;

- захисне заземлення;

- захисне занулення;

- захисне відключення;

- захист від небезпеки при переході напруги з вищої сторони на нижчу;

- компенсація струмів замикання на землю;

- ізолюючі захисні та охоронні засоби;

- організація безпечної експлуатації електроустановок.

Організаційними заходами, що забезпечують безпеку при виконанні робіт в діючих електроустановках, є оформлення роботи нарядом чи розпорядження, дозвіл до роботи, нагляд під час роботи, оформлення перерви в роботі, переведення на інші робочі місця, закінчення роботи.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.15-98) (Наказ ДНОП від 29.01.98 № 9) встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці (далі - інструкції), визначає порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасування чинних інструкцій. Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

Інструкції поділяються інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці; примірні інструкції; інструкції, що діють на підприємстві.

Завдання: розробити інструкцію з охорони праці за професією або за видом робіт.

 

На основі набутих теоретичних знань студент повинен

знати:

- вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів;

- галузеві об'єкти і роботи підвищеної небезпеки;

- систему допусків при виконанні робіт з підвищеною небезпекою;

- правила охорони праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

- вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці.

вміти:

- організовувати безпеку технологічного обладнання та процесів;

- організовувати проведення робіт з підвищеною небезпекою;

- розробити інструкцію з охорони праці за професією або за видом робіт.

Питання для контролю:

1. Назвіть галузеві об'єкти і роботи підвищеної небезпеки

2. Вимоги що пред’являють до організації проведення робіт з підвищеною небезпекою.

3. Які вимоги пред’являють до працівників при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

4. Дайте характеристику інструкціям, що діють на підприємстві.

5. Основні розділи інструкції, що діє на підприємстві.

6. Хто затверджує, складає і з ким узгоджується інструкція, що діє на підприємстві.

 

Література:

1. Збірник примірних інструкцій з охорони праці. Частина 1,2. Київ, 2000.

2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовсьеий М.О. Основи охорони праці. Київ, 2003.С.228-339.

3. .Федоров М.І., Лапенко Т.Г., Дрожчана О.У. Охорона праці в галузі. –Полтава:ПДАА, 2005. С. 6-14, 32-35, 43-47.

4. Москальова В.М. Основи охорони праці. Київ. Професіонал. 2005. –С.352-505.

5. Купчик М.П., Гандзюк М.П. Основи охорони праці. Київ, 2000. –С.230-267.

ІСР № 6.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.012 с.)