Етап 4. Формування й удосконалювання внутрішньої нормативно-правової й інформаційної бази СУОП.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Етап 4. Формування й удосконалювання внутрішньої нормативно-правової й інформаційної бази СУОП.Цільове завдання: на основі діючих державних нормативно-правових актів, міжнародних і стандартів управління й рекомендацій сформувати необхідну й достатню нормативно-правову й інформаційну базу, що забезпечує професійні потреби фахівців і рішення цільових завдань, ефективний механізм реалізації управлінських рішень і результативність працеохоронної діяльності в цілому.

Для цього необхідно:

4.1.Проаналізувати наявні на підприємстві нормативно-правові акти (НПА), зіставити їх з діючим Державним реєстром міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці й міжнародних стандартів (рекомендаціями) в області професійної, промислової й екологічної безпеки, безпеки в надзвичайних ситуаціях та розробити заходи для поповнення відсутніми документами; у міру введення (скасування) або зміни НПА забезпечувати поповнення й внесення їх до складу діючих.

4.2.Визначити необхідний склад документів, що дозволить забезпечити функціонування Системи надалі, вжити заходів для поповнення відсутніми документами.

4.3. Окремо проаналізувати існуючі на підприємстві системи внутрішніх стандартів підприємства (організації) по складу й змісту; визначити необхідний склад основних управлінських і організаційних аспектів діяльності, що формують разом з іншими документами нормативну й методичну базу механізму СУОП.

4.4.Розробити (переробити) і відкоригувати внутроб’єктові стандарти й положення, посадові інструкції, інструкцій з охорони праці й інших регламентів, що визначають порядок загальнорганізаційного забезпечення, безпечного провадження робіт і процесів, інформаційного обміну й взаємодії по вертикалі й горизонталі; привести їх у відповідність із вимогами НПА.

4.5.На основі попередніх дій сформувати на базі служби (відділу) охорони праці й у підрозділах повноцінну бібліотеку (банк) документів і інформаційних матеріалів, що визначають нормативно-правову базу регулювання охорони праці. Використовувати для обліку, зберігання й пошуку документів наявні сучасні технічні засоби.

4.6. Забезпечити впровадження в практичну діяльність нових законодавчих, міжгалузевих і галузевих нормативних актів, стандартів, правил, положень.

Етап 5. Формування механізму мотиваційного регулювання.

Цільове завдання:реалізація позитивного потенціалу персоналу на основі мотиваційних регуляторів.

Для цього необхідно.

5.1.Запровадити систему накопичування інформації про збиток, який наноситься підрозділам і підприємству в результаті нещасних випадків, професійних захворювань, аварій.

5.2.Запровадити методику визначення економічної ефективності заходів і вкладення коштів (інвестування ОП), спрямованих на поліпшення умов праці й підвищення безпеки виробництва.

5.3.Розробити систему (механізм) економічного й дисциплінарного примуса й всіх видів стимулювання підрозділів і працівників по створенню умов для безпечного впровадження робіт, дотриманню норм і правил безпеки, за активне сприяння в питаннях ОП.

Етап 6. Удосконалення системи контролю.

Цільове завдання: створити ефективну систему моніторингу за функціонуванням СУОП і виконанням робіт.

Для цього необхідно:

6.1.Сформувати цілісну багатоступінчасту поліваріантну (багатоаспектну) Систему контролю, що забезпечує моніторинг діяльності в області охорони праці по наступних напрямках:

- виконання за змістом й строками ОРД (організаційно-розпорядницької документації);

- організація безпечного виконання робіт та процесів;

- дотримання заходів безпеки на робочих місцях;

- аудит охорони праці;

- утримання транспортно-технологічних систем, устаткування, механізмів, інженерних споруджень у справному стані, організація їх безпечної експлуатації;

6.4. Забезпечити координацію службою ОП наглядової діяльності інших відділів і служб підприємства (відділу головного енергетика, відділу головного механіка, відділу головного технолога, відділу будівництва й інженерних споруджень).

Етап 7. Удосконалення безпечного виконання робіт і процесів.

Цільове завдання: створити передумови для безпечного провадження робіт і процесів. Для цього необхідно:

7.1.Зробити інвентаризацію робочих місць із джерелами підвищеної небезпеки, шкідливості, тяжкості. На основі наступної атестації, інструментальних вимірів і експертних методів оцінити рівні ризиків, намітити заходи щодо поліпшення умов праці, їх раціоналізації й доведенню до реально прийнятних рівнів.

7.2.Відкоригувати систему (порядок) виконання робіт, експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки й дій персоналу в штатних умовах і в умовах надзвичайних ситуацій. Регламентувати це відповідними положеннями й інструкціями.

7.3.Запланувати впровадження нових технологічних процесів здійснювати після ретельного опрацювання й оцінки виробничих ризиків за умови забезпечення необхідного (прийнятного) рівня професійної, промислової й екологічної безпеки, безпеки в НС.

7.4.Забезпечити організацію безпечного виконання робіт відповідно до Правил на всіх тимчасових інтервалах і етапах трудових, виробничих і технологічних процесів:

- перед початком нових і повсякденно виконуваних робіт;

- у процесі виконання робіт;

- після завершення робіт (з метою підготовки наступного виконання робіт);

- в умовах аварійних подій та ситуацій.

Етап 8. Сертифікація СУОП.

Цільове завдання: підтвердити, що СУОП існує й відповідає встановленим вимогам.

8.1. Підтвердженням того, що система створена й функціонує, є наявність: необхідної й достатньої нормативно-правової бази; реальної політики в області охорони праці; реальних показників моніторингу; прийняття рішень у рамках СУОП; факт того, що персонал (працівники всіх категорій) відчуває себе учасником процесів і відповідальним за корпоративну культуру безпеки; те, що внутрішній аудит надає інформацію, корисну для вищого керівництва; коригувальні дії в СУОП.

8.2. Сертифікація є заключним етапом на шляху створення результативної СУОП і підтвердженням, що існуюча СУОП відповідає вимогам, установленим національними регламентами й міжнародно визнаними рекомендаціями.

Етап 9. Фінансування охорони праці.

Цільове завдання: забезпечити необхідне й достатнє виділення фінансових ресурсів для вирішення цільових завдань працеохоронної діяльності.

Рішення поставленого завдання може бути досягнуте шляхом формування на підприємстві відповідного фонду й постійного виділення фінансових ресурсів на цілі охорони праці, створення мотиваційних передумов (механізмів), що забезпечують більше досконалу організацію охорони праці й безпечні дії персоналу з використанням для цього стимулюючих регуляторів.

Етап 10. Удосконалення СУОП.

Цільове завдання: підтримувати СУОП в актуалізованому стані і адекватному реальній ситуації.

Удосконалення (розвиток) Системи управління охороною праці на підприємстві, загальнорганізаційне забезпечення й організація виробничих процесів припускає раціоналізацію, як окремих елементів Системи, так і всієї її структури в цілому. Процес переходу до більше досконалої моделі управління й основні дії на базі цільових завдань із обліком того, що ця робота на підприємстві проводилася й раніше, накопичені певні наробітки.

Література:

1. М.І. Федоров, Т.Г. Лапенко, О.У. Дрожчана Охорона праці в галузі АПК– Полтава: ТОВ «Видавництво «ІнтерГрафіка», 2005. – С.29-95.

2. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.

3. Стандарт BS OHSAS 18002:2008 «Системи управління охороною праці. Настанова по впровадженню OHSAS 18001».

4. Стандарт OHSAS 18001:2007 «Системи управління охороною праці. Вимоги»

5. Стандарт Міжнародної організації праці МОП-СУОП:2001/ІШ-О8Н:2001 «Настанова по системам управління охороною праці».

ІСР № 4.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.008 с.)