Розділ 2. Бухгалтерський облік підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2. Бухгалтерський облік підприємстваЗавдання за темою 1.1. Бухгалтерський облік, його зміст значення,

Стандарти.

Мета: визначити місто бухгалтерського обліку серед економічних дисциплін, його зв'язок з ними, значення в підготовці студента до майбутньої роботи.

Завдання 1. Дати відповіді на приведені нижче запитання (для всіх варіантів).

1. Бухгалтерський облік - це:

1.1. Процес управління підприємством.

1.2. Процес контролю за фінансовою діяльністю підприємства.

1.3. Процес аналізу діяльності підприємства.

1.4. Процес вимірювання, реєстрації, групування інформації о ді­
яльності підприємства та передача її використувачам для прийняття рішень.

2. Регулювання питань з методології бухгалтерського обліку та
фінансової звітності здійснюється:

2.1. Національним банком України.


 

2.2. Податковою адміністрацією України.

2.3. Міжнародними стандартами.

2.4. Міністерством фінансів України.

3. Питання з організації бухгалтерського обліку на підприємстві
відносяться к компетенції:

3.1. Власника підприємства.

3.2. Міністерства фінансів України.

3.3. Національного банку України.

3.4. Налогової адміністрації України.

4. Облікову політику підприємства визначає:

4.1. Міністерство фінансів України.

4.2. Налогова адміністрація України.

4.3. Підприємство.

4.4. Державна статистика.

Завдання 2 (за варіантами)

Відповісти на питання (таблиця 1)


 


               
   
 
   
 
     
 
 

Варіант
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Таблиця 1 - Питання для відповіді за варіантами

Зміст питання

Дати визначення термінів розділу 1 Закону України "Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність в України" від 16.07.99р. № 996 - XIV.

Дати характеристику принципів бухгалтерського обліку та фінансової

звітності (Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність

в Україні" від 16.07.99р. №996-ХІУ).

Державне регулювання бухгалтерського обліку та звітності.

Організація та ведення бухгалтерського обліку.

Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку.

Загальні вимоги до фінансової звітності.

Звітний період. Подання та оприлюднення фінансової звітності.

Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням

міжнародних стандартів.

Загальні положення Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1

"Загальні вимоги до фінансової звітності".

Мета фінансової звітності. Склад та елементи фінансової звітності. Звітний

період.

Якісні характеристики фінансової звітності, принципи її підготовки.

Склад та елементи фінансової звітності. Звітний період. Якісні

характеристики фінансової звітності.

Загальні положення. Мета фінансової звітності. Положення (стандарт)

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Розкриття інформації у фінансовій звітності.

Принципи підготовки фінансової звітності.

Якісні характеристики фінансової звітності.

Мета фінансової звуітності. Звітний період.

Дати визначення термінів Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Мета складання фінансової звітності та її використувачі.

Склад та основні елементи фінансової звітності.

Основні елементи фінансової звітності.

Якісні характеристики фінансової звітності.

Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням

міжнародних стандартів.

Подання та оприлюднення фінансової звітності. Звітний період.

Облікові документи та регістри бухгалтерського обліку.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та звітності.

Види господарчого обліку.

Значення бухгалтерського обліку у системі управління підприємством.

Господарчі процеси, вимірювачі, що застосовуються в обліку.

Примітки до фінансової звітності._____________________________________


О Є

Н о

СЄ

Є 9

о

О

а

О о


 

Сума, грн..  
Пасив  
Сума, грн..  
---------------------------------- Актив  

І

о

'2

сС

о

Я

о-

О)

о

X

о

8-

а

о

о

о

и

X

сх


 

 

Кореспонденція рахунків кредит  
дебет  
Сума, грн..  
Зміст господарської операції  
% а  

а, о

&

С0

ш

X

Я се

ю

ч

о, я

о

2 "9


 

X        
се"        
ц*        
    ш    
    алі    
    'Он    
    н  
    се    
    м   'о.
уляці   женн   мате
и л я се в   X я
Статті кал их матеріал ш та розван ридбанню сті придбан
  я сп с о
  СЄ ста: о арт
  о ш
  сть пр ати з д Н се Он н се го собі
  арті І сьо
  Ю Д   >>
І я        
         

 

8 р о се н К

о

'в о,

я

Я н

СЄ

В X

СЄ

а,

8.

X 8 Я се Ч

Я

X

Се се

Я

І

о

Ч

к


св

о.

X се Ч

І

ьі

о

X се (П ш са | I

>.

X се

Он

)8 Я В

о

>>

XСЄ

Он

I

& .1

2 о

 

ОПЛс аних
м
X
Он
Я с
се  
ю ■р
ч о
О
пр. н СХ

ю

ю о

О о

н

о

гх

св

и


Я

ч

О

X 8

о се я се СО ю ч Он я о

и

X се

се

|

И

Он

се

)8

се Он Б о

се

Он

8 С0

О

X 8 И л о

Он

се

Ч о

о

о а

я Он

І

се5


я

я


 


Продовження таблиці 19                  
        Варіанти          
п/п ЗО
                       
                       
                       

 

  от 01?22 0£22 0/Л2 П
99 £ Р9£ 29 £ 09 £ 85£ 55£ 25£ 05£ 8*>£ 9Р£ РР£ О^Є
£01 МИ ДО
009Р І65Р £651? 0651? £85* £8517 085*> 0Ь5Р 895ї> 995* 595Р 295*7
089£ 0/.9Є 099 £ 059£ 0^9 £ 0£9£ 029£ 0І9£ 009£ 065£ 085£ ОШ і
                       
«І 9*1 Ж   0*1 8£І
                        Р
0££ 52£ 02£ 5І£ 01£ 50£ 00 £ яа £
                       
0119 0/.09
и §1 п Єї п II і Н/ІІ
ихнеїЛед  

61 іїіиігдвх вннзжеоСосІц


Таблиця 20 - Господарські операції по придбанню запасів (завдання 2)

 

 

 

№п/п Назва операції Сума за варіантами
На підприємство надійшли товари згідно договору поставки, вартість без ПДВ
Сума податкового кредиту з ПДВ (з'ясувати) в товарі            
Роботи по фасуванню та упакуванню товару, виконані робітниками підприємства ПО
Транспортні витрати, без ПДВ
Сума податкового кредиту з ПДВ у транспортних витратах (з'ясувати)            
Проведена оплата находженого товару (з'ясувати)            
Проведена оплата транспортних витрат (з'ясувати)            
8' Вартість транспортних витрат включена в собівартість товару (з'ясувати)            
Всього первісна вартість товару (з'ясувати)            

 

 

    Ж іп он 9ЄІ 5ЄІ КІ  
и\ Ш ш Р9\ «1   Є
                        г
оін оон 06ЄІ 08ЄЇ ОШ 09ЄІ ОШ ОШ оееі ОШ ОШ 00ЄІ і
ое 61   IX 91 а п £1 гг іг ог іі/и
 

іпиігдвх кннзжяоїґосітг

 

ш 0£І   їй огі НІ гп  
9*1   гп ои ш 5£1 £ЄІ 0£І 511 ггі £
                        г
обг і 08г і от 0911 о^гі оегі 0111 оігі оогі і
її §1 и еі п ІТ І и/и
ИІІПЇНІК}]  

03 іпиігдвх кннзжаоїґосіи


Завдання за темою 1.7 "Принципи обліку основних господарчих процесів"

Мета завдання: Розглянути принципи бухгалтерського обліку, на основі яких здійснюється облік основних господарчих процесів діяльності підприємства.

Завдання. Дати відповіді на питання (за варіантами):

1. Принципи бухгалтерського обліку за ст. 4 Закону України " Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 07 99 р № 996-
XIV;

2. Принципи бухгалтерського обліку за п.18 П(С)БУ 1 "Загальні вимоги
до фінансової звітності";

3. Розкрити принцип автономності підприємства;

4. Розкрити принцип безперервності бухгалтерського обліку
підприємства;

5. Розкрити принцип періодичності підприємства;

6. Розкрити принцип єдиного грошового вимірювання;

7. Розкрити принцип історичної собівартості;

8. Розкрити принцип нарахування та співвідношення доходів і витрат
підприємства;

9. Розкрити принцип повного висвітлювання підприємства;

 

10. Розкрити принцип послідовності;

11. Розкрити принцип обачливості;

12. Розкрити принцип преваліровання сутності над формою;

13. Охарактеризуйте принципи підготовки фінансової звітності;

14. Охарактеризуйте принцип безперервності бухгалтерського обліку;

15. Охарактеризуйте принцип періодичності;

16. Охарактеризуйте принцип єдиного грошового вимірювання;
17.Охарактеризуйте принцип історичної собівартості;

 

18. Охарактеризуйте принцип нарахування та співвідношення доходів і
витрат;

19. Охарактеризуйте принцип повного висвітлювання;

20. Охарактеризуйте принцип послідовності;

21. Охарактеризуйте принцип обачливості;

22. Охарактеризуйте принцип преваліровання сутності над формою;

23. Суть принципу безперервності;

24. Суть принципу періодичності;

25. Суть принципу єдиного грошового вимірювання;

26. Суть принципу історичної собівартості;

27. Суть принципу нарахування та співвідношення доходів і витрат;

28. Суть принципу повного висвітлювання;

29. Суть принципу послідовності;

30. Суть принципу обачливості;

31. Суть принципу преваліровання сутності над формою.


Завдання за темою 1.8 "Документація та інвентаризація"

Мета завдання:Навчитися оформляти господарські операції відповідними документами за допомогою систематичного та хронологічного спостереження, перевіряти наявність і стан об'єктів господарювання (майна, розрахунків тощо), які виконуються за прийомами — сприйняття (в натурі), вимірювання та реєстрації в спеціальному документі - інвентарному описі.

Завдання:На підставі наведених нижче даних заповнити первинні документи і перелікувати класифікаційні признаки по відношенню до заповнених документів. З'ясувати залишок готівки у касі на кінець робочого дня 16 жовтня 2001 р.

Прибутковий касовий ордер214від 10жовтня 2001 р. Касиром Галкиною А.О. отримана готівка в сумі 56 грн. від менеджера підприємства "Оазис" - залишок підзвітної суми. Документ затверджено головним бухгалтером Івановой Л.Д.

Видатковий касовий ордер326від 10 жовтня 2001 р. На підставі розпорядження директора підприємства Петрова А.П. касиром Галкіною А.О. видана під звіт готівка в сумі 250 грн. зам. директора Сидорову Ю.Г. на відрядження до заводу ім.Бабушкіна в місто Дніпропетровськ на отримання зварних балок за рахунком № 158 від 9 жовтня 2001 р. Документ затверджено головним бухгалтером Івановой Л.Д. та директором підприємства Петровим А.П. Готівка видана на підставі паспорта Сидорова ЮГ.

Авансовий звіт № 121від 16 жовтня 2001 р. представлено заст. директора підприємства Сидоровим Ю.Г. Авансовий звіт в сумі 242 грн. затверджено головним бухгалтером Івановою Л.Д. Невикористаний залишок готівки внесен до каси.

Звіт касираГалкіной А.О. за 10 жовтня 2001 р.:

- залишок готівки в касі на початок робочого дня склав 15,65 грн.;

- по прибутковому касовому ордеру № 225 поступила готівка з банку до
каси по чеку АБ № 236865 у сумі 12450 грн.;

- видана з каси заробітна плата за вересень 2001 р. по платіжній
відомості № 19 від 10.10.01 р. у сумі 12352 грн.;

- по прибутковому касовому ордеру № 226 від Сорокіна Г.П. прийнята в
касу готівка за товари, продані в кредит у сумі 80 грн.;

- по видатковому касовому ордеру № 342 бухгалтеру Кононенко Л.Ю.
видана готівка у сумі 120 грн. на господарчі потреби;

- по видатковому касовому ордеру № 343 здана в банк готівка у сумі 70
грн.


 


Завдання за темою 1.9: "Регістри та форми бухгалтерського обліку"

Мета завдання:Навчитися складати форми регістрів бухгалтерського обліку: журнали, відомості.

Завдання 1:На підставі наведених нижче даних для виконання завдання: скласти журнал обліку господарських операцій за жовтень 2001 р.; в касовій книзі зареєструвати касові операції за жовтень. Початкове сальдо 10 грн. Виве­сти сальдо на кінець місяця; скласти журнал № 1 за рахунком 30 "Каса" та 31 "Рахунки в банках", журнал № 2 за рахунком 60 "Короткострокові позики", журнал № 3 за рахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особами";

Відобразити в головній книзі залишки по рахункам 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" та 372 "Розрахунки з підзвітними особами";

 

  Таблиця 21- Господарські операції за жовтень 2001 р.  
№ п/п Дата Господарські операції Сума, грн.
05.10.01 3 розрахункового рахунку в касу надійшла готівка по ПКО № 76
05.10.01 По платіжній відомості № 16 видана заробітна плат­ня за вересень 2001 г.
05.10.01 Видано із каси по ВКО № 121 Петрову А.К. на гос­подарські витрати
05.10.01 Видано із каси по РКО № 122 Сидорову С.П. на гос­подарські витрати згідно авансового звіту № 65
12.10.01 Авансовий звіт № 66 Петрова А.К на господарські витрати по придбанню МШП
12.10.01 По ПКО № 77 в касу надійшла готівка від Петрова А.К. як повернення невикористаної суми, отриманої на господарські витрати (суму з'ясувати)  
18.10.01 Видано із каси по ВКО № 123 Іванову І.Т. на витра­ти по відрядженню в м. Київ
24.10.01 По ПД № 89оплачена заборгованість постачальни­кам ООО "АМК" за матеріали
29.10.01 Згідно виписки банка на розрахунковий рахунок на­дійшли кошти від покупців МЧП "Світанок"
30.10.01 Отримана короткострокова позика банку строком на 3 місяця

 

Таблиця 22- Касова книга Каса за жовтень 2001 р.
Номер до­кумента Від кого одержано або кому видано Номер кореспон­дуючого рахунка Прибуток Видаток
  Залишок на початок лня 10.00 X
         
         
         
         
         
         
         
         
Разом за лень    
Залишок на кінеиь пня    
У тому числі на заоплату    

 


Сторінка касової книги приведена у таблиці 22. Журнали у таблицях 23 - 25. Головна книга у таблиці 26.Таблиця 23- ЖУРНАЛ 1, ВІДОМОСТІ ДЕБЕТОВИХ ОБОРОТІВ ЗА жовтень 2001

ВІДОМІСТЬ 3.1

аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунка 36)
за__ жовтень__ 2001 р.

 

 

 

№ запи­су Номер доку­мента Наймену­вання покупця (замовни­ка) Сальдо на початок місяця У дебет рахунка 36 з кредиту рахунків ЗО, 31,70,71,76 3 кредиту рахунка 36 в дебет рахунків 30,31,34,35,37,38,50,51,60,62,63,64,65,68,70,76,84,85,93,94, 99 Сальдо на кінець місяця (дебет)
дата виникненн я заборго­ваності дебет дата усього за дебетом дата усього за кредит
        7456,50                                  
                                           
                                           
Усього за рахунком 36                                      

200 Р.


Виконавець

(підпис)

Виконавець


 

 

 

 

 

 

 

 

21   91     £1   £ 1 1  
ШПОдСІХ шздзд шоєпсі мошпдзсіх к>£ пшосіодо ИОЕУсІ ПОІГОНСІІІЖ коітнсі&ж: коітнсібж ОЕ поионсі£ж ОЕ ікхо  
ОЕ о^[ оинКхюсі іїшпозсіх £ ОЕ 9У г>нн<(хюсі /ішпдзйм £  
о/\[ охнгіхосі Кшидзсін £ 5Д{ охнбхосі Кшидзсіа £  
хоттіг>£ пошздзд ое пшосіодо  

чїізавнонид


ХОНЛХУ<І УЛИНН УНЯОІГОЛ- 91


оог


 

 

 

 

                                  £9 нохнЛхес! еєоюіол
                                         
                                         
                                         
                                         
и М Іі н и П н її п И     £ г І
(іиИагіи) чпашя єн оіґчі/ез ШійМя ЄЕ О-ІОЧОЛ   ^N ЧИ   «м щ   еє О-іочоЛ   ■н Є1Є>7   инненяиниа Є1ЕІГ ЄІЄ(7 '(Є1ЯЄ) іімій^мпїг о^о^ояіАдис1и сіаїчон ииняі/єь -еюои В1ЕІЇ 'єінаїлі-ЛхоЬ1 <іапон т иин -И|П -ебхо -334
66'»6'£6'гб'« '58>8'08'89'1'97*'6£' !•£ '0£ '82 '£2 '22 '02 'Зі. ВіЛнЛхеа1 іедаїг А £9 еянЛхеа"Ліиігагія £ И'£іЧ/'0/'89>9'г9'09 '35 '25 45 '03 '8* "9* Ч> 7Е '9Е >Е ЧЕ 'О£ >гаілнАхво1 Аі.и&зсія є £д еинАхей іадвїтД чЬчот ноієьои єн оНчиео

■^ ЮОг чнвіаож вс

(£9 вмнЛхесІ оУ) иілівхинНікіНш еіиічвяинчивьвізои є аімнЛхвсІєосі Ащидо оіонкиііі/вив


 

 

  Таблиця 26 - Фінансові результати діяльності підприємства (завдання до теми 1. 0)      
№ її/п Назва статті Сума за варіантами
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг)
Податок на додану вартість (розрахувати)            
Акцизний збір - -
Інші вирахування з доходу - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг)
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці ^3260
Відрахування на соціальні заходи (розрахувати)            
Амортизація
Інші операційні витрати
Зменшення (зростання) оборотних активів 126 (142) 128 (145) 130 (160) 132 (155) 134 (142) 136 (148)
Зменшення (зростання) витрат майбутніх періодів 14(11) 15(14) 16(17) 17(16) 18(15) 19(14)
Зменшення (зростання) поточної заборгованості 85 (99) 88 (90) 92 (94) 98 (96) 97 (85) 96 (88)
Надійшли грошові кошти від операційної діяльності
Витрачені грошові кошти від операційної діяльності
Отримані проценті
Сплачені дивіденди
Залишок грошових коштів на початок року

 

  о X X   н ів.
  .5 о.   о н
  о  
  СО     ■М о
  СЗ со ж -а   "2 X
  н н   ж  
  о о   Еи са
  ;приєм 'Звітні   склас грошо
          X
  'є .д н )Б0^   иці рору
          ж
  вітн С   таб ість
ість" сладати з зультати"   их даних а та звітн:
0 "Звітн штися сі ансові ре   і наведен приємств
  са ж   со сі
$а темою 1 (ання:На ість про фі   На підста зультати п
вдання: ета зав; 3 "Звітн X КОШТІ І вдання: нсові ре
СЗ % )Б0 ошови я со фіна
    О   о
      є-   а, Б

 


 


Продовження таблиці                  
Мі           Варіанти          
п/п ЗО
                       
- - -
- - -
1 ■
                       
162 (155) 164 (160) (138) 168 (172) 170 (176) 172 (149) 174 (155) 176 (180) 178 (176) 180 (148) 182 (175) 184 (190)
14(12) 15(16) 16(15) 17(15) 18(14) 19(20) 10(14) 9(11) 8(12) 4(10) 5(8) 6(11)
93 (91) 92 (88) 91 (96) 90 (92) 89 (94) 88 (96) 87 (88) 86(91) 85 (82) 84 (80) 83 (90) 82 (86)

 

00^51 05£5І 00£5І 056И 006Н 058Н 008Н
і р 1 Р ІЗ
р 9 Р І р £
056И 008ЄІ 095£І 095ЄІ 09Ш 05Ш оош 0^9 £ 1 005ЄІ 098И ООІН
056Н 006Н 058И 008Н


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.013 с.)