за рахунками ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», аналітичні дані до рахунків ЗО, 31,33Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

за рахунками ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», аналітичні дані до рахунків ЗО, 31,33І. З кредиту рахунка ЗО «Каса» в дебет рахунків


Р.


 

 

 

 

 

запису Дата звіту касира 31 Рахунки в банках 33 інші кошти 36 Розрахунки з покупцями та замовниками, 37 Розрахунки з різними дебіторами, 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 66 Розра­хунки 3 оплати праці 84 Інші операційні витрати, 85 Інші затрати 91 Загальноаиробничі витрати, 92 Адміністративні витрати, 93 Витрати на збут, 94 Інші витрати . операційної діяльності, 95 Фінансові витрати, 97 Інші витрати, 99 Надзвичайні витрати 14.15,30,35,39,41,45, 46, 48, 50, 51. 52,53,55, 60,61,62,65,67,68,69,76 Усього
N5 N6
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Усього                                        
  ВІДМІТКИ                                        

II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунка ЗО «Каса» з кредиту рахунків

 

 

 

 

 

                          Сальдо на початок місяця _10,00грн __  
№ запису Дата звіту касира 31 Рахун­ки в байках 34 Корот­кострокові векселі одержані 36 Розрахунки з покупцями та замовниками, 37 Розрахунки з різними дебіторами, 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 68 Роз­рахунки 3 оплати праці 70 Доходи від реалізац фінансові доходи, 74 Ін платежі , 71 Інший операційний дохід, 73 Інші ші доходи, 75 Надзвичайні доходи, 76 Страхові 14.15,16,30,41,42,45,46,48,50, 52,55,60.68,69,97 Усього
Мі Мі Мі N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8
                                       
                                       
                                       
  Усього                                    
  ВІДМІТКИ                                    

З Усього за кредитом


Сальдо на кінець місяця ,за дебетом 

 

 

 

 

III. 3 кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків                          
№ запису Дата виписок банку ЗО Каса 33 ІНШІ кошти 36 Розрахунки з покупцями та замовниками, 37 Розрахунки з різними дебіторами, 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 64 Роз­рахунки за по­даткам й тежами 84 Інші операційні витрати, 85 Інші затрати 91 Загальновиробничі витрати, 92 Адміністративні витрати, 93 Витрати на збут, 94 Інші витрати операційної діяльності, 95 Фінансові витрати, 97 Інші витрати, 99 Надзвичайні витрати 14, 15, 18,24,31.35.39,41,45.46,47, 48,50.51,52,53,55,60,61,62, 65.66. 67,68,69,76 Усього
N2   N2 N9  
в
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Усього                                        
  Відмітки                                        

IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунка 31 «Рахунки в банках» з кредиту рахунків

 

 

 

 

 

                          Сальдо на початок місяця 12650, 00 грн    
№ запису Дата виписок банку ЗО Каса 34 Коротко­строкові векселі одержані 36 Розрахунки з покупцями та замовниками, 37 Розрахунки з різними дебіторами, 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 69 Доходи майбутніх періодів 70 Доходи від реалізації, 71 Інший операційний дохід, 73 Інші фінансові доходи, 74 Інші доходи, 75 Надзвичайні доходи, 76 Страхові платежі 14,15,16,18.31,33,35,41,42,45,46,48, 50,52.55.60,64,65,66,68,97 Усього
  N8
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
  Усього                                    
  Відмітки                                    

Усього за кредитом


за дебетом


50


Сальдона кінець місяця


ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України кід 29.12.2000 р. № 356

підприємство, організація


Таблиця - ЖУРНАЛ 2 заза кредитом рахунків 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики», аналітичні дані рахунків 50, 60І. З крсдіпу рахунка 50 «Довгострокові позики» в дебет рахунків

 

 

 

 

 

№ запи­су Дата ВИПИСОК банку(дата здійсненні операції) 14 Довіо-с фокові фінан­сові інвес­тиції 15 Капі­тальні інвес­тиції ЗО Каса 31 Рахунки ■ банках 37 Розра­хунки 3 різними дебі- ШріІМИ 50 Довгострокові позики. 51 Довгострокові векселі видані. 52 Довгострокові -зобов'язання за облігаціями, 53 Довгос[рокові зобов'язання з оренди 60 Коротко­строкові позики 84 Інші опера­ційні втрати 91 Загальїіовиробничівитраги, 92 Адміністративні витрати, 93 Витрати на збут. 94 Інші витрати операційної діяльності 33,35,45,48,61.62.63,64,65.68,95,99 Усього
 
ІЗ
                                         
                                         
  Усього                                      
  Відмітки                                      

 

 

 

 

 

II. 3 кредиту рахунка 60 «Короткострокові позики» в дебет рахунків                  
№ за­пи­су Дата виписок банку (дата здійснення операції) 14 Довго­строкові фінансові інвестиції 15 Капі­тальні інвес­тиції зо Каса 31 Ра­хун­ки в бан­ках 37 Розра­хунки 3 різними дебіто­рами 50 Довгосзрокові позики. 51 Довгострокові векселі видані, 53 Довгосірокові зобов'язання з оренди 60 Коротко­строкові позики 84 Інші опера­ційні витрат 91 Загальновнробннчі витрати, 92 Адміністративні витрати, 93 Витрати на збут, 94 Інші витрати операційної діяльності 33,35,45,48,61,62,63,64,65, 68. 95,99 Усього
      N5
                                         
                                         
                                         
  Усього                                      
  Відмітки                                      

■Я?


(ліирш) (опидш)


иинаоїгод


-сі оі « » онзжеіІдоїГія піюііоцо икХз і* ним шииого | х


, ОННЬНІМУЕ ІГУНсІЛЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ------------------ -^-^— (,[. чШиб впЛз) о^оч^д п £1 п
                            «Ііснива ишітзєон! в ісосіон а иітоя 1аотосI^»^£Є «исні/ва ' ишчиеноііівн а іеосіоУ д иітох |аото^»££Є
                           
                           
                            —д ятїґиа біліло) «хехнед а иянАхЄсі» (,$ похнЛхвсі бє оиоязд 01 6 8 1 9 8
                            ишшівеоні а Лянвд а илнАхвсі ітн[,»^(.{; «іі-снива иіняиено;ґіен а Лхнєд а иннАхесі ітн|» £і£ «іісмива иінічаєоні а иинЛхесі |нкоюи»гі.£ «іхоїііеа ишяаєноіНвн а иннАхесі інкоіои» ц,£
                           
                           
                           
                           
                            — 1, аімїґьсі еплз) номнЛхесі вс оіоязл С г V
                            «ііоіііеа иіннасоні а єзв»» го£ «цошеа иіняаеноіИєн а взвх» \ог
                           
                           
Лаосі Ляівьои є о.»ояол ЧЇШЗІІЛІ БЕ онзнвгііиа сіочод ЯЮІНЧІШІН Авозненіф Я1ОІНЯІГВІВ Лниїїі ■иіззані     ІПИНС|СІ шозсіЛя шва -оеіивзсіан Ляосі Аиієьои є о^оя^л ЯЇШЗІП вє о итиіУєн о^оя^д І1ООНЯІ/ИІЇҐ юаооненіф іюончіівіУ юнит -и±оаані     ЯПИНЄІСІ хиаозсіЛн хинев -оє;иеас1ан (еянАхесідАз) еянАхесі ьннєаЛнапиен  
яізшчишї/ Лниїїівсівио иооняиніїГ іониіпесізио
єн яїшзіи ве онаьєсііид ї/іа япно|н еє оитиіУен

Є£ 'ІЄ 'О£


ОЇҐ ШУЇҐ ШЬИІІІҐУНУ ІІЛ


16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 17 «Відстрочені податкові активи» 34 «Короткострокові векселі одержані» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 38 «Резерв сумнівних боргів»

І


ЗАТВЕРДЖЕНО

підприємство, організація

наказ Міністерства фінансів України

від 29.12.2000 р. №356

Таблиця 25- ЖУРНАЛ З, ВІДОМОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

20 р. за кредитом рахунків:

51 «Довгострокові векселі видані» 52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями» 53 «Довгострокові зобов'язання з оренди» 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» 55 «Інші довгострокові зобов'язання» 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

 

67 «Розрахунки з учасниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

69 «Доходи майбутніх періодів».


 

 

 

 

 

 

 

І Зк ісдигу рахунків 16, 34, 36, 37. 38, 51. 61. 63. 68 плебс рахунків                  
№ з/п ' --------- ____________^ Кредит рахунків Дебет рахунків ' '---------- _____ №16 N834 №36 N837 №38 №51 №62 №63 №68 Усього
   
15 Капітальні інвестиції X X X   X X X      
20 Виробничі запаси X X X   X X X      
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети X X X   X X X      
23 Виробництво X X X   X X X      
28 Товари X X X   X X X      
ЗО Каса         X X X      
31 Рахунки в банках         X X X      
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками X       X          
64 Розрахунки за податками та платежами X       X          
68 Розрахунки за іншими операціями X       X          
80 Матеріальні витрати X X X   X X X      
85 Інші затрати         X X X      
91 Загальновиробничі витрати X X X   X X X      
93 Витрати на збут X X       X X      
94 Інші витрати операційної діяльності X                  
10,11,12.14,16,                    
24,25. 26,                    
33,34.35, 37, 38, 39,                    
45,47. 48,                    
50, 51,                    
60,61. 62, 65,66, 67,                    
70,76,                    
Усього                    
ВІДМІТКИ                    

(лшрш)


■<і ог


« » онажеЛдоНш аиойодо ииЛо ієинм шнасшеу л


 


яґізввномид


~ог


ОННЬНІЛУЄ ІГУШЛЖ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                о-ючол -
                ііаива итивЕоні а инисои шаноаюоаи
               
                [існиєа иіняиеноігіЕН а ихиєои таьойюойи
               
                исниеа ишіліаєон! Л аіянєд и_иУ9сі>і [аохосіізохіосіо» таьосіхоі/іа  
               
                іісні/еа иіня-гено;гівн А аімнед и±иУас1я юояосіхоохіосіо» !накосІіз№д £09
               
                асниев и;нпаєои! Л еіхнє^ иіиі/агі)і !90>іосііООяіос1о>|
               
                ііаиеа ИІНЧІІЄНОІГ1БН Л ЙІМНЄ9 иіиг/зсія шояосі^ояіосіо^ 1-09
          оо'о^    
  09 УМНАХУсі Оїї ІН\Л/ ІН ЬИНІ/УНУ
                О-юяол
                ііоіі;ва иіниасон! в ияиєои шоносііосшо.' (гпні
               
                ііснива иінчиеноіИен В ихиєои іаоиоскоо-шо.1 ігпн|
               
                іісм иє а иіниаєоні Л аіянед иіиїґасі.ч |ао>^осІ1^о^аот/ інз^ойюїз'їд ^09
               
                ііошее иіняі/еноітієи А аіхнвс) ихиїїасіх іаохосіхоо^О-1 шеносііоті'ід £05
               
                ііотва иініліаєоні Л аіянед иіи^асіх !аояоЬ1^о^ао_/ го5
               
                ііаиев иінчценоігіен А аіинєд иіиі/зсія !аоxос11оо^ао_] Ю5
               
    05 У»НЛХ¥сІ Оїї ІНУЇ/ ІНЬИНІЛ/НУ
    V £ г \
АхосІ Ахіеьои є Уоісіаи ииніїнє еє ягіанія єн оїїяиео іит/асія івдаУ иоівьои єн оїгяи-ео (Ліиіїасіх) иниеои кннате_юи яосііо (иннед) ігше.'охиеоц (Аіиі/асія) ияисои їїид еннАх -есІдАОоМ
вннваЛіоисіоя вс а ипеяиєои мюоМа онваохесівн т/оісіз- ииннае еє июсіодо

09 '05 ашнлхуа оїї інуїґ іньихіігуну пі


ВІДОМІСТЬ 3.1

аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунка 36)
за__ жовтень__ 2001 р.

 

 

 

№ запи­су Номер доку­мента Наймену­вання покупця (замовни­ка) Сальдо на початок місяця У дебет рахунка 36 з кредиту рахунків ЗО, 31,70,71,76 3 кредиту рахунка 36 в дебет рахунків 30,31,34,35,37,38,50,51,60,62,63,64,65,68,70,76,84,85,93,94, 99 Сальдо на кінець місяця (дебет)
дата виникненн я заборго­ваності дебет дата усього за дебетом дата усього за кредит
        7456,50                                  
                                           
                                           
Усього за рахунком 36                                      

200 Р.


Виконавець

(підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунка 37)

за _жовтень 2001 р.


 

 N8 за­пису Номер доку­мента Наймену­вання дебітора рахунків (підзвітна особа, назва ' організації тощо) Сальдо на початок місяця У дебет рахунка 37 з кредиту рахунків 10,11, 14,15,16, 19, 20, 22,23,24,28,26,28,30,31,33,36,39,50,60,64, 68, 69, 70, 71,73,74,75 3 кредиту рахунка 37 удебет рахунків 10, 11,12, 14,15, 16. 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34. 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85. 91, 92, 93, 94, 99 Сальдо кінець н ся ця

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.066 с.)