Призначення балансу та його будова
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Призначення балансу та його будоваЕкономічні ресурси є матеріальною основою операційної діяльності підприємств, установ, організацій. Від раціональності їх використання залежить ефективність діяльності всіх структурних підрозділів підприємства. Керівництву підприємства (засновникам, раді директорів, кредиторам, інвесторам тощо) необхідно мати вичерпну, достовірну інформацію про необоротні та оборотні активи, їх наявність у господарстві, стан і місцезнаходження, а також про джерела їх формування — власний капітал, зобов’язання. Таку інформацію, узагальнену та згруповану у відповідному порядку, отримують за допомогою бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансово-майновий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал.

Бухгалтерський баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення активів підприємства, а в правій, що називається пасивом, — капітал, забезпечення та зобов’язання підприємства.

Схематично бухгалтерський баланс можна зобразити так:

Баланс

Актив   Пасив  
склад і розміщення активів підприємства сума капітал, забезпечення та зобов’язання підприємства сума

 

Актив і пасив балансу складається з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічного однорідного виду майна або його джерел.

Статті бухгалтерського балансу, в свою чергу, об’єднуються в економічно однорідні групи майна та джерел його утворення — розділи. У бухгалтерському балансі підприємства виділено три розділи активу і п’ять розділів пасиву.

У першому розділі активу бухгалтерського балансу подають дані про наявність необоротних активів підприємства (нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції тощо).

У другому розділі активу балансу подають дані про оборотні активи підприємства (виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції тощо).

У третьому розділі активу дають інформацію про суму витрат майбутніх періодів. У складі витрат майбутніх періодів записують витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів (витрати на підготовку до виробництва у сезонних галузях промисловості, витрати на освоєння нових виробництв і агрегатів, сплачені авансом орендні платежі, оплата страхового поліса, передплата на газети, журнали, періодичні та додаткові видання тощо). Отже, в активі бухгалтерського балансу відображають активи підприємства.

У першому розділі пасиву фіксують дані про наявність власного капіталу підприємства.

До вкладу власного капіталу підприємства належать статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал (сума, на яку вартість реалізації акцій акціонерного товариства перевищує їхню номінальну вартість), інший додатковий капітал (сума дооцінки активів підприємства, вартість безкоштовної» отриманий необоротних активів тощо), нерозподілений прибуток підприємства. При визначенні підсумку власного капіталу (першого розділу пасиву балансу) від суми всіх статей віднімають суму непокритих збитків, неоплаченого капіталу (суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу) та вилученого капіталу (фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, вилучених товариством у його учасників).

У другому розділі пасиву балансу дають інформацію про склад забезпечень наступних витрат і платежів, які нараховані у звітному періоді (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.

У третьому розділі пасиву балансу дають інформацію про довгострокові зобов’язання підприємства (довгострокові борги, тобто борги з терміном погашення понад рік). До них належать довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання та інші довгострокові пасиви.

У четвертому розділі пасиву балансу подають дані про поточні зобов’язання підприємства (короткострокові кредити банків, векселі видані, кредиторську заборгованість, поточні зобов’язання за розрахунками тощо).

У п’ятому розділі пасиву бухгалтерського балансу записують інформацію про суму доходів майбутніх періодів (одержані авансові платежі за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи тощо).

Загальні підсумки активу і пасиву балансу повинні бути рівні між собою, тобто сума активів підприємства повинна дорівнювати сумі капіталу підприємства та його зобов’язань. Це обов’язкова умова правильності його складання. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображено у вартісному вимірнику одне і те ж саме майно підприємства, тільки згруповане за різними ознаками: в активі — за складом і розміщенням, в пасиві — за джерелами утворення і цільовим призначенням.

Кожен вид майна підприємства, розміщеного в активі, має відповідне джерело його утворення, відображене в пасиві балансу.

Підсумок активу не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскільки загальна вартість майна господарства завжди повинна дорівнювати сумі тих джерел, за рахунок яких воно утворене. Це є основною властивістю балансу: підсумок активу повинен дорівнювати підсумку пасиву.

Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених в облікових записах або при складанні самого балансу.

Зміст і форма балансу визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.

Зміни у балансі, зумовлені господарськими операціями

Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальненому грошовому вимірюванні стан активів підприємства та його капіталу, забезпечень та зобов’язань на певну дату. Проте, в процесі господарської діяльності відбувається безперервний рух активів, зміна їх складу, розміщення та зміни у капіталі, забезпеченнях та зобов’язаннях.

Майно та його джерела під впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, внаслідок чого змінюються і окремі статті балансу. В окремих випадках ці зміни зумовлюють появу залишків по одних статтях балансу та зникнення по інших.

Всі можливі варіанти змін у балансі узагальнюються наступним чином.

Кожна господарська операція вносить зміни не менше, ніж у дві статті балансу.

Це зумовлено особливостями кругообігу засобів, у процесі якого відбуваються зміни або в складі майна підприємства, або в складі його джерел, або одночасно і в складі майна і в складі його джерел формування.

Всі господарські операції за характером змін, які вони викликають у складі засобів та джерел їх формування (тобто в активі і пасиві балансу), поділяються на чотири типи.

Операції першого типу, що характеризують зміну у складі майна, зумовлюють зміни в активі балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок при цьому не змінюється. Цей тип змін у балансі можна відобразити так:

Схема змін в активі балансу

Баланс

Актив Пасив
Збільшення статті активу (+) Зменшення статті активу (-) Пасив залишається без змін  
Підсумок балансу не змінюється

 

Операції другого типу, що викликають зміни у джерелах формування майна, призводять до змін двох статей пасиву балансу: одна стаття пасиву збільшується, а друга – зменшується на одну і ту ж суму. Загальний підсумок балансу при цьому також не змінюється. Другий тип змін у балансі можна відобразити так:

Схема змін в пасиві балансу

Баланс

Актив Пасив
Актив залишається без змін Збільшення статті пасиву (+) Зменшення статті пасиву (-)
Підсумок балансу не змінюється

 

Операції третього типу, що характеризують надходження майна на підприємство зумовлюють збільшення залишків на одну і ту ж суму на відповідних статтях активу і пасиву балансу. Загальний підсумок балансу при цьому збільшується, а рівність підсумків активу і пасиву не порушується (оскільки збільшення відбувається на одну і ту ж суму). Цей тип можна відобразити наступним чином:

Схема активно-пасивних змін балансу в напрямку збільшення

Баланс

Актив Пасив
Збільшення статей активу (+) Збільшення статей пасиву (+)
Підсумок балансу збільшується (+)

 

Операції четвертого типу, що характеризують вибуття засобів із господарства, призводять до зменшення на однакову суму залишків відповідних статей активу і пасиву балансу. Загальний підсумок балансу при цьому також зменшується, але рівність підсумків активу і пасиву зберігається (оскільки зменшення відбувається на однакову суму). Цей тип балансових змін можна зобразити наступним чином:

Схема активно-пасивних змін балансу в напрямку зменшення

Баланс

Актив Пасив
Зменшення статей активу (-) Зменшення статей пасиву (-)
Підсумок балансу зменшується (-)

 

З наведених схем видно, що зміни в балансі викликані господарськими операціями, можуть бути в активі (перегрупування у майні підприємства), у пасиві (зміни в джерелах формування майна), в активі і пасиві у напрямку збільшення (додаткове залучення майна в оборот підприємства за рахунок певних джерел), в активі і пасиві у напрямку їх зменшення (вибуття майна підприємства і зменшення відповідних джерел їх формування).

3. Підсумки активу і пасиву балансу змінюються тільки у тому випадку, коли господарська операція стосується одночасно і засобів господарства і джерел їх формування, тобто при надходженні засобів або їх вибутті (операції III та IV типів).

Операції ж, що зумовлюють тільки перебування засобів в активі (I тип) або зміни їх джерел у пасиві балансу (II тип), на підсумок балансу не впливають.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.006 с.)