ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ 

Виконану та оформлену відповідно до вимог стандартів курсову роботу студент в установлений графіком строк здає керівникові, який у триденний термін перевіряє якість роботи і відповідність її змісту і завданню. Під час перевірки пояснювальна записка попередньо оцінюється викладачем, повертається студенту для ознайомлення з зауваженнями, які відмічаються у рецензії. Завершується рецензія висновком про допущення курсової роботи до захисту.

До захисту студент повинен підготувати стислу доповідь на 7 – 10 хв., у якій визначається актуальність теми, викладається зміст роботи за наступною схемою: сучасний стан (проблеми, які виявлені в ході досліджень та аналізу), заходи, що пропонуються для їх усунення, основні результати досліджень, рекомендації. Під час доповіді треба використовувати ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, схеми), пояснюючи її зміст. Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії.

Захист курсової роботи проводиться в комісії згідно з графіком, затвердженим зав. кафедрою на початку курсового проектування. До складу комісії входять 2 – 4 викладачі, у тому числі і керівник роботи. Після захисту комісія обговорює загальну оцінку. До уваги береться якість виконання курсової роботи, вміння студента проводити наукові дослідження, аналізувати і доповідати про них, пов’язувати теоретичні знання з практикою роботи підприємств ресторанного господарства, якість відповідей на запитання членів комісії, своєчасність виконання роботи (додаток Л). Загальну оцінку комісія виставляє у індивідуальний план студента, відомість і на титульному аркуші пояснювальної записки згідно з вимогами (додаток Л).

 


ЛІТЕРАТУРА

1. Дорохіна М.О., Капліна Т.В. Технологія продукції харчування у таблицях і схемах: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008.– 280 с.

2. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для підприємств ресторанного господарства всіх форм власності. – К.: А.С.К., 2000. – 848 с.

3. Капліна Т.В., Белоусько О.А., Шаповал Н.І. та ін. Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня./ Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 280 с.

4. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: Навчал. посібник.- К.:Фірма „ІНКОС”,Центр навчальної літератури, 2007. – 382с.

5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1982. – 720 с.

6. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1986. – 259 с.

 

 


Додаток А

Зразок оформлення завдання з курсової роботи

 

УКООПСПІЛКА
Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра технології та організації ресторанного господарства

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Зав. кафедрою _____________

“____”______________ 20___ р.

 

ЗАВДАННЯ З КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

студент технологічного (заочного) факультету

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Курс_______________________група__________________________________

 

1. Тема роботи__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки_________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання з курсової роботи “____”_________________20__ р.

Дата подання на кафедру “____”_________________20__ р.

Термін захисту “____”_________________20__ р.

 

Керівник проекту ___________________________


Додаток Б

Технологічна схема приготування бісквітного напівфабрикату

 
 

 

 Додаток В

Функціональна схема способу активації дріжджів


Додаток Г

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ___________________

(назва підприємства)

___________________________

(підпис)

 

АКТ

відпрацювання рецептури і технології нового виробу

 

Найменування підприємства __________________________

Дата проведення “____”_____________ 200__ р.

Найменування виробу “Котлети рибні з морквою”

 

Найменування продуктів і показників Маса брутто, г Маса нетто, г Дані відпрацювання на невеликих партіях Середні дані Прийнята кількість
   
Хек нерозроблений Морква припущена Молоко Яйця Сухарі 1/13  
Маса набору продуктів, г    
Маса напівфабрикату, г    
Виробничі витрати, г   - -  
Виробничі витрати, %   0,83                
Маса готового виробу у гарячому стані, г   100,1                
Витрати при тепловому оброблянні, г   20,1                
Витрати при тепловому оброблянні, %   16,7                
Маса готового виробу у холодному стані, г                  
Втрати при остиганні, г   0,1                
Втрати при остигання, %   0,1                
Загальні втрати при тепловому оброблянні, %   16,8                

Зворотна сторона акту

 

Опис технологічного процесу з вказанням марки технологічного обладнання__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Органолептична оцінка

 

Показник Партія
Зовнішній вигляд          
Консистенція          
Колір          
Запах          
Смак          

 

 

Виконавець _________________

(підпис)

 

Додаток Д

 

„Погоджено” Головний державний санітарний лікар ____________________________ (назва адміністративної території) ____________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові керівника)   М.П.______________________________ (підпис) “___”__________________ 20__ р. „Затверджено” Керівник ______________________________ (найменування суб’єкту господарювання у ресторанному господарстві) _______________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові керівника)   М.П.___________________________________ (підпис) “____”_________________ 20__ р.

 

Технологічна карта № ___

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.007 с.)