ЕКОЛОГІЧНА КОНВЕРСІЯ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЕКОЛОГІЧНА КОНВЕРСІЯ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



Екологічна криза в країні може бути подолана за умови екологічної конверсії антропогенної діяльності, спрямованої на виконання Державної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Це означає, що всі види антропогенної діяльності потрібно екологізувати. Під екологізацією розуміють поширення екологічних принципів та підходів на всі сфери життєдіяльності людського суспільства: культуру, науку, виробництво та соціальні явища.

Першочерговим завданням є запровадження загальної екологічної освіти та виховання з метою формування екологічно свідомого ставлення до навколишньої природи, встановлення гармонійних зв’язків між нею та антропогенною діяльністю. З цією метою слід переглянути традиційно усталені пріоритети, які були спрямовані тільки на максимізацію задоволення людських потреб. У відносинах між природою та потребами людського суспільства потрібно визначити науково обґрунтований оптимум, коли якість життя людини, що визначається сукупністю екологічних, матеріальних, духовних та соціальних запитів, забезпечуватиметься з урахуванням можливостей природного розвитку як окремих екосистем, так і біосфери загалом, не порушуючи встановленої в природі динамічної рівноваги.

Екологізація матеріального виробництва, виходячи з поглядів М. Пура (Poore, 1982) має здійснюватись при виконанні трьох умов у природокористуванні:

† максимальна ефективність користування природними ресурсами;

† відтворення природних ресурсів та захист їх від виснаження;

† найдоцільніші способи використання природних ресурсів.

До цих трьох основних принципів варто додати четвертий:

† мінімізація розсіюваних відходів, які забруднюють навколишнє природне середовище.

Як бачимо, в основі екологізації виробництва лежить раціональне природокористування. Екологізацію виробництва чи іншого об’єкта господарювання належить здійснювати із запровадженням екологічно безпечних, так званих «зелених» технологій – безвідходних та маловідходних, тобто таких, які для даного етапу розвитку науки й техніки характеризуються максимальним виходом продукту при мінімальних витратах сировини, енергії та інших матеріалів і мінімальному утворенні розсіюваних відходів, що забруднюють навколишнє природне середовище. Здійснити екологізацію виробництва можливо тільки на основі ґрунтовних знань сучасних досягнень екології та інших фундаментальних наук, техніки й технології конкретного виробництва.

Щоб екологізувати виробництво або той чи інший об’єкт господарської діяльності, потрібно провести екологічний аудит з метою встановлення справжньої екологічної ситуації на об’єкті. При цьому слід скласти матеріальний і енергетичний баланси виробництва. Тільки на їх основі можна встановити фактичні обсяги витрат сировинно-енергетичних ресурсів та утворюваних відходів. Після цього їх належить порівняти з тими, що мають місце при застосуванні кращих альтернативних технологій і характеризуються вищими техніко-економо-екологічними показниками. В результаті такого аналізу розробляють еколого-економічне обґрунтування реконструкції або будівництва нового виробництва та план заходів щодо екологізації аналізованого діючого виробництва. У цьому плані мають бути відображені перелік планованих заходів удосконалення технологічного процесу виробництва, термін їх виконання, матеріальні витрати (вартість робіт) та виконавці. На основі впроваджених «зелених» технологій виробляють екологічно безпечну продукцію.

Опрацювавши цей розділ, ви повинні вміти:

1) сформулювати основні пріоритети навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

2) перелічити основні завдання Державної програми охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

3) охарактеризувати стратегію і тактику розвитку виробничого природно-ресурсного потенціалу різних галузей господарства;

4) накреслити основні шляхи використання великотоннажних відходів виробництва;

5) охарактеризувати основні завдання у вирішенні екологічних проблем військово-промислового комплексу;

6) сформулювати основні завдання збалансованого використання та відновлення природних ресурсів: земельних, водних, атмосферного повітря, корисних копалин, флори й фауни тощо;

7) дати визначення понять «екологічна конверсія», «екологізація виробництва», «зелені» технології.

Запитання і завдання для самостійної роботи

1.У чому полягають основні пріоритети навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів?

2.Які основні завдання Державної програми охорони навколишнього природного середовища?

3.Як здійснюється державна політика у сфері охорони довкілля, природокористування та забезпечення екологічної безпеки?

4.Як здійснюватиметься подолання проблем техногенно-екологічної безпеки?

5.У чому полягає стратегія і тактика розвитку виробничого та природно-ресурсного потенціалу в різних галузях господарства – металургії, хімічній та нафтохімічній промисловості, машинобудуванні, енергетиці, сільському й житлово-комунальному господарстві, харчових виробництвах, транспорті тощо?

6. Які основні завдання щодо утилізації та перероблення промислових відходів?

7.Які основні заходи передбачаються щодо використання великотоннажних відходів виробництва?

8.Які основні екологічні завдання у сфері військово-промислового комплексу?

9.У чому полягають основні завдання збалансованого використання і відновлення природних ресурсів (землі, води, повітря, корисних копалин, флори й фауни)?

10.Що розуміють під «екологічною конверсією», «екологізацією виробництва»?

11.Дайте визначення поняття «зелені технології» і сформулюйте їх головні ознаки.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Аверьянова А., Луговский В., Русак И. Что нужно знать о радиации. – М.: Высш. шк., 1992.- 238 с.

Адаменко О., Рудько Г. Екологічна геологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Манускрипт, 1998. – 370 с

Алабовський О. М., Колесникова Н. Ю. Основи екології: Навч. посіб. для студ. спец.: «Промислова теплоенергетика». – К.: КПІ, 1995. – 76 с

Андрейцев В. І. Екологічне право. – К.: Вентурі,1996. – 208 с

Антропогенное перераспределение органического вещества в биосфере /Под ред. И.С. Коплан-Дикс. – СПб.: Наука, 1993. – 205 с.

Баб’як О. С, Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 216 с.

Балашенко С. А., Макарова Т. И. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека: Учеб. пособие. – Минск: «World Wide Printing», 1999. – 256 с.

БарабойВ. А. Ионизирующая радиация в нашей жизни. – М.: Наука, 1991. – 217с.

Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 1995. – 368 с

Боков В. А., Лущик А. В. Основы экологической безопасности: Учеб. пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

Борейко В.Е. История охраны природы Украины (X век – 1980г.) / Киев, эколого-культ. центр. История охраны природы. – Вып. 12, т. 1: Х век-1941 г. – К., 1997.- 299 с.

Бровдій В. М., Гаца О. О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки): Навч. посіб. з екології / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Наук.-дослід. лаб. з пробл. екол. освіти. – К., 2000. – 110 с.

Воронков Н. А. Основы общей экологии: Учеб. пособие для студ. вузов и учителей. – М.: Агар, 1997. – 87 с.

Вронский В. А. Прикладная экология: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 1996.- 512 с.

Вронский В. А. Экология: Слов.-справ. – Ростов н/Д: Феникс; М.: Зева, 1997. – 576 с.

Геохимия окружающей среды / Ю. Е. Сает, Б. А. Раевич и др. – М.: Недра, 1990.- 335 с.

Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В. І. Ципріяна. – К.: Здоров’я, 1999.- 800 с.

Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии: Учеб. – СПб.: Специальная лит., 1997. – 304 с.

Голуб А. А., Струнков О. Б. Экономика природопользования. – М.: Аспект-пресс, 1995. – 188 с.

Голубев В. С. Эволюция: от геохимических систем до ноосферы. – М.: Наука, 1992.- 109 с.

Голубець М. А. Урбанізація, її соціальна суть та екологічні наслідки // Урбанізація як фактор змін біогеоценотичного покриву / Редкол.: М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. – Л.: Академ, експрес, 1994. – С. З-5.

Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Лікей, 1995. – 228 с.

Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. -221с.

Гродзинський М. Д., Пащенко П. Г. Ландшафтно-екологічний аналіз у меліоративному природокористуванні. – К.: Либідь, 1993. – 224 с

Давыдова Л. Г., Буряк А. А. Энергетика: пути развития и перспективы. – М.: Наука, 1998.-120 с.

Даценко I. /., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навч. посіб. – К.: Здоров’я, 1999. – 694 с.

Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев: Гл. ред. Молд. Сов. Энцикл., 1990. – 408 с.

Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. – К.: Урожай, 1993.-192 с.

Екологічний аудит: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 344 с.

Екологічне підприємництво: Навч. посіб. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Ю. М. Навроцький та ін. – К.: Мета, 2001. – 191 с.

Зербино Д. Д. Антропогенные экологические катастрофы. – К.: Наук, думка, 1991.-134 с.

Злобін Ю. А. Екологічні проблеми агропромислового комплексу Украши на порозі третього тисячоліття // Ойкумена. – 1993. – № 3.

Злобін Ю. А. Основи екології: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Лібра, 1998. – 248 с

Комплексна державна програма енергозбереження Україьи / Держкоменергозбе-реження України. – К., 1996. – 218 с.

Конспект лекцій з курсу «Екологія та охорона природи»: Теоретичні основи загальної екології, охорони природи / М. А. Голубець, С. А. Генсирук, Г. Г. Баранець-кий та ін. – К., 1990. – 216 с

Корабльова А. І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища. – Д.: Поліграфіст, 1999.- 255 с.

Корсак К. В., Плахотник О. В. Основи екології: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1998. – 228 с.

Кучерявий В. П. Екологія. – Л.: Світ, 2000. – 500 с

Кучерявий В. И Урбоекологія. – Л.: Світ, 1999. – 360 с

Лебединский Ю. П., Склянкин Ю. В., Попов П. И. Ресурсосбережение и экология. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 223 с.

Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід: Посіб. з екологічного менеджменту / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький та ін. – К.: Сим-вол-Т, 1997. -245 с.

Мороз С А. Історія біосфери землі: Навч посіб.: У 2 кн. / Міжнар. фонд «Відродження». – К.: Заповіт, 1996. – Кн.1: Теоретико-методологічні засади пізнання, 440 с; Кн. 2: Геолого-палеонтологічний життєпис, 421 с.

Набиванець Б. Й., Сухан В. В., КалабінаЛ. В. Аналітична хімія природного середовища: Підруч. для студ. природи, спец. ВНЗ. – К.: Либідь, 1996. – 304 с

Навколишнє середовище та його охорона: Навч. посіб. для студ. неприродн. спец, пед. ВНЗ / Б. Г. Бурдіян, В. О. Дерев’янко, А. І. Кривульченко та ін. – К.: Вища шк., 1993. -226 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. 1996. – К.: Вид-во Раєвського, 1998. – 96 с

Одум Ю. Экология: В 2 т. – М.: Мир, 1986. – Т. 1. – 328 с; Т. 2. – 376 с

Окружающая среда и здоровье: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Л. Хенса и др. – К.: Наук, думка, 1998. – 325 с.

Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г. О. Бачинський, Н. В. Беренда, В. Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г.О. Бачинського – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.

Основні напрямки державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – С 248-298

Охрана и оптимизация окружающей среды / Под ред. А. А. Лаптева – К.: Лы-бидь, 1990. -256 с.

Охорона навколишнього природного середовища в Україні. 1994-1995. – К.: Вид-во Раєвського, 1997. – 95 с.

Пальгунов П. П., Сумарохов М. В. Утилизация промышленных отходов. – М.: Стройиздат, 1990. – 352 с.

Перцик Е. Н. Среда человека: предвидимое будущее. – М.: Мысль, 1990. – 365 с.

Промислова екологія і її економічний аспект / В. М. Гончаров, Т.В. Пащенко, Б. Т. Харьковський та ін.; За заг. ред. В. М. Гончарова. – К.: Техніка, 1996. – 160 с.

Радкевич В. А. Экология: Учеб. для студ. биол. спец. вузов. – Минск: Вышэйш. шк., 1997. -159 с.

Рамад Франсуа. Основы прикладной экологии. Воздействие человека на биосферу: Пер. с фр. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 544 с.

Рациональное использование водных ресурсов: Учеб. для вузов / С. В. Яковлев, И. В. Прозоров, Е. Н. Иванов и др. – М.: Высш. шк., 1991. – 400 с.

Реймерс Н. Ф. Природопользование: Слов.-справ. – М.: Мысль, 1990. – 646 с.

Реймерс Н. Ф. Экология: Теорил, законы, правила, принципы и гипотезы // Россия молодая. – 1994. – 366 с.

Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Курс лекцій / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 1997. – 166 с.

Самойлюк Е. П., Сафонов В. В. Борьба с шумом и вибрацией в промышленности. – К.: Вища шк., 1990. – 167 с.

Словарь-справочник по экологии / К. М. Сытник, А. В. Брайон, А. В. Гордецкий и др. – К.: Наук, думка, 1994. – 666 с.

Современные методы обезвреживания, утилизации и захоронения токсичных отходов промышленности: Учеб. пособие / И. В. Глуховский, В. В. Глуховский, В. М. Овруцкий и др.; ГИПК Минэкобезопасности Украины. – К., 1996. – 100 с.

Современные проблемы экогигиены / М. П. Захарченко, Е. И. Гончарук, Н. Ф. Кошелев и др. – К.: Хрещатик, 1993. – Ч. 1. – 174 с.

Стадницкий Г. В., Радионов А. И. Экология. – М.: Высш. шк., 1988. – 269 с.

Степанчук В. В. Основи екології/ Буков, фін.-екон. ін-т. – Чернівці, 1998. – 34 с.

Тищенко Н. Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе: Справ. – М.: Химия, 1991. – 362 с.

Толковый словарь экологических терминов: Учеб. пособие для студ. всех спец. политехн, профиля / Г. А. Ткач, Л. Н. Ивин, Э. Г. Братута и др. – К.: Вища шк., 1993.- 255 с.

Трофімович В. В. Основи екології: Навч. посіб. – К.: ІЗМН, 1996. – 212 с.

Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров’я людини / Рада Європи. Нац. екол. центр. – К., 1996. – 234 с

Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. К. Запольський, Н. А. Мішкова-Клименко, І. М. Астрелін та ін. – К.: Лібра, 2000. – 552 с

Чорний І. Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. – К.: Вища шк., 1995. – 240 с.

Швиндлерман С. П. Основи общей экологии. – Донецк: Кассиопея, 1999. – 168 с.

Экологическая геология Украины: Справ, пособие / Е. Ф. Шнюков, В.М. Шесто-палов, Е. А. Яковлев и др. – К.: Наук, думка, 1993. – 407 с.

Экологическая биотехнология: Пер. с англ. / Под ред. К. Ф. Форстера, Д. А. Вей-за. – Л.: Химия, 1990. – 333 с.

Экологические проблемы и природоохранное образование / Редкол.: С. А. Ушаков (гл. ред.) и др. – М., 1991. – 177 с. – (Жизнь земли: Сб. Музея землевед. Моск. ун-та).

Экологические проблемы городов и рекреационных зон: Сб. науч. ст. / ОЦНТЭИ. – Одесса, 1999.- 388 с.

Экологические проблемы Украины и пути их решения: Сб. науч. тр. / Редкол.: В. Г. Сахаев (отв. ред.) и др. – К.: СОПС АН УССР, 1991. – 189 с.

Экология города: Учеб. / Под общ. ред. Ф. В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

Экономика природопользования: Учеб. / Л. Хенс, Л. Г. Мельник, Э. Бун и др. – К.: Наук, думка, 1998. – 482 с.

Экспериментальная экология / В. Н. Кудрявцев, И. Н. Гоготов, В. Н. Башкин и др. – М.: Наука, 1991. – 247 с.


ЗМІСТ

Від наукового редактора............................................................................................... З

Передмова.......................................................................................................................... 5

Розділ 1

Прикладні аспекти екології як науки..................................................................7

1.1Визначення межі і методи екології..................................................................... 7

.2. Короткий історичний нарис розвитку екології 9

.3. Розділи і тематика екології та зв’язок її з іншими науками 11

.4. Охорона навколишнього природного середовища як розділ екології 15

.5. Екологічний стан в Україні................................................................................... 15

.6. Екологічні проблеми сучасності ........................................................................ 18

1.7. Кодекс екологічної етики спеціаліста.............................................................. 20

Запитання і завдання для самостійної роботи...................................................... 21

Розділ 2

Всесвіт, Земля і біосфера...........................................................................................22

2.1. Всесвіт і Земля.......................................................................................................... 22

2.2. Природне середовище........................................................................................... 25

2.3. Еволюція біосфери................................................................................................... 31

2.4. Еволюція людини.................................................................................................... 34

2.5. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з біосферою .. 36

2.6. Ноосфера.................................................................................................................. 42

Запитання і завдання для самостійної роботи..................................................... 44

Розділ З

Природні ресурси.........................................................................................................45

3.1. Класифікація природних ресурсів..................................................................... 45

3.2. Вода............................................................................................................................ 47

3.3. Атмосферне повітря .............................................................................................. 49

3.4. Енергія........................................................................................................................ 50

3.5. Сировина................................................................................................................... 55

3.6. Ґрунти........................................................................................................................ 57

3.7. Клімат........................................................................................................................ 59

3.8. Простір для життя................................................................................................... 60

3.9. Продовольство........................................................................................................ 60

3.10. Генетичний фонд та надбання людського інтелекту 63

Запитання і завдання для самостійної роботи .................................................... 64

Розділ 4

Основні поняття і закони загальної екології.................................................... 66

4.1.Екологічні фактори................................................................................................. 66

4.2. Екологічна ніша....................................................................................................... 71

4.3. Екологічна система................................................................................................ 72

4.4. Сукцесія..................................................................................................................... 76

4.5. Антропогенні і штучні екосистеми..................................................................... 77

4.6. Трофічні ланцюги (мережі)................................................................................... 79

4.7. Екологічна піраміда............................................................................................... 83

4.8. Природний колообіг речовин.............................................................................. 85

4.9. Енергетика природних екосистем...................................................................... 93

 

4.10.Ресурсний цикл в антропогенних екосистемах 94

4.11.Біологічна та екологічна рівновага.................................................................. 99

Запитання і завдання для самостійної роботи ................................................... 101

Розділ 5

Природні та антропогенні забруднення біосфери102

5.1. Забруднення та їх класифікація......................................................................... 102

5.2. Природне забруднення біосфери....................................................................... 107

5.3. Антропогенне забруднення біосфери............................................................... 109

5.4. Характеристика забрудників.............................................................................. 113

5.5. Фізичні забруднення біосфери............................................................................ 117

5.6. Нормування і методи визначення властивостей забруднення 120

5.7. Екологічне навантаження.................................................................................... 122

5.8. Екологічний моніторинг і якість природного середовища 124

Запитання і завдання для самостійної роботи ................................................... 127

Розділ 6

Екологічна безпека атмосфери.............................................................................129

6.1. Забруднення атмосфери....................................................................................... 129

6.2. Класифікація забруднень атмосфери............................................................... 133

6.3. Екологічний вплив забруднень атмосфери..................................................... 136

6.4. Трансформація забруднень в атмосфері.......................................................... 138

6.5. Парниковий ефект.................................................................................................. 141

6.6. Кислотні дощі ......................................................................................................... 142

6.7. Руйнування озонового шару............................................................................... 143

6.8. Ядерна зима.’........................................................................................................... 144

6.9. Нормування якості повітря та визначення концентрації

забрудників в атмосфері.............................................................................................. 145

6.10..................................................................................................................................... Очищення промислових газодимових викидів 148

Запитання і завдання для самостійної роботи .................................................... 155

Розділ 7

Екологічна безпека гідросфери.............................................................................157

7.1. Споживачі води....................................................................................................... 157

7.2. Забруднення вод Світового океану................................................................... 158

7.3. Екологічний стан водойм України.................................................................... 163

7.4. Поведінка забруднень у водоймах та вплив їх на життєдіяльність
організмів і здоров’я людей........................................................................................ 166

7.5. Класифікація забруднювальних речовин........................................................ 168

7.6. Контроль і управління якістю води.................................................................. 170

7.7. Нормативні вимоги до якості води.................................................................... 171

7.8. Умови скидання стічних вод у водойми.......................................................... 177

7.9. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод 180

7.10. Очищення стічних вод....................................................................................... 181

Запитання і завдання для самостійної роботи.................................................... 192

Розділ 8

Екологічна безпека літосфери...............................................................................194

8.1. Забруднення літосфери........................................................................................ 194

8.2. Поведінка забруднень у літосфері та вплив їх на здоров’я людини 199

8.3. Бережливе ставлення до надр і земної поверхні 205

8.4. Контроль і управління якістю ґрунтів.............................................................. 208

8.5. Охорона ландшафтів............................................................................................ 210

Запитання і завдання для самостійної роботи ................................................... 212

Розділ 9

Раціональне природокористування та ресурсозбереження214

9.1. Антропогенний ресурсний цикл........................................................................ 214

9.2. Безвідходні та маловідходні технології.......................................................... 218

9.3. Раціональне використання водних ресурсів.................................................. 219

9.4. Рекуперація і утилізація відходів та комплексна переробка сировини 220

9.5. Розробка нових технологічних процесів......................................................... 225

9.6. Територіально-виробничі комплекси............................................................... 226

9.7. Раціональне використання енергоресурсів.................................................... 227

9.8. Раціональне використання фітоценозів........................................................... 231

9.9. Раціональне використання зооценозів ..;........................................................ 235

 

9.10.Раціональне використання земельних ресурсів 239

9.11.Заповідна справа і міжнародне співробітництво 242

9.12.Оптимізація взаємовідносин людини і біосфери 245

9.13.Перспективні напрями раціонального природокористування 247

Запитання і завдання для самостійної роботи ................................................... 248

Розділ 10

Екологічна безпека людини..................................................................................250

10.1.Зміст предмета «Екологія людини»................................................................ 250

10.2.Вплив навколишнього природного середовища на здоров’я людей 251

10.3.Негативний вплив на людство антропогенних порушень біосфери 252

10.4.Харчування людини і нормування якості харчових продуктів 254

10.5.Вплив забруднювальних речовин на організм людини 258

10.6.Екологічно безпечні продукти харчування 259

10.7.Раціональне харчування................................................................................... 262

10.8.Методи виведення шкідливих речовин з організму людини 268

10.9.Тютюновий нікотин, алкоголь, наркотики і СНІД -

«ядерна бомба» сповільненої дії.............................................................................. 270

Запитання і завдання для самостійної роботи ................................................... 282

Розділ 11

Еколого-економічні аспекти раціонального природокористування284

11.1.Еволюція економічних принципів природокористування 284

11.2.Еколого-економічні засади раціонального природокористування 287

11.3.Оцінка природних ресурсів............................................................................... 290

11.4.Платежі за забруднення довкілля................................................................... 291

Запитання і завдання для самостійної роботи ................................................... 298

Розділ 12

Новітні напрями прикладної екології...............................................................300

12.1.Екологія міських екосистем............................................................................... 300

12.2.Екологія радіаційно забруднених екосистем 306

12.3.Екологічні проблеми космосу.......................................................................... 309

12.4.Екологічні проблеми військово-промислового комплексу 311

Запитання і завдання для самостійної роботи ................................................... 314

Розділ 13

Організаційна та правова системи управління екологічною безпекою довкілля316

13.1.Правова система управління............................................................................ 316

13.2.Правова відповідальність за екологічні злочини 319

13.3.Організаційна система управління................................................................. 322

13.4.Екологічна освіта і виховання.......................................................................... 325

13.5.Екологічний менеджмент................................................................................... 327

13.6.Екологічний аудит і експертиза ...................................................................... 328

13.7.Екологічний маркетинг....................................................................................... 331

13.8.Екологічна паспортизація підприємств......................................................... 332

13.9.Екологізація виробництва і «зелені» технології 333

Запитання і завдання для самостійної роботи ................................................... 335

Розділ 14

Державна програма охорони навколишнього природного середовища336

14.1. Основні пріоритети навколишнього природного середовища

і раціонального використання природних ресурсів 336

14.2.Стратегія й тактика розвитку виробничого та природоресурсного
потенціалу....................................................................................................................... 338

14.3.Утилізація та перероблення промислових відходів 342

14.4.Екологічні аспекти військово-промислового комплексу 343

14.5.Збалансоване використання й відновлення природних ресурсів 344

14.6.Екологічна конверсія антропогенної діяльності 348

Запитання і завдання для самостійної роботи ................................................... 349

Список рекомендованої літератури....................................................................... 351



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.129.82 (0.032 с.)