ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінювання Державною екзаменаційною комісією підсумків захисту 

Рішення про оцінку захисту та присвоєння відповідної кваліфікації і видачу державного документа про освіту (кваліфікацію) приймається на закритому засіданні ДЕК відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів “за” і “проти” голос голови комісії є вирішальним.

Студенту, який захистив дипломний проект (роботу), рішенням ДЕК присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і видається диплом – державний документ про освіту (кваліфікацію).

Студенту, який має оцінки «відмінно» не менше ніж з 75% усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін – оцінки «добре», склав державний бакалаврський іспит з оцінкою «відмінно» та захистив дипломний проект на оцінку «відмінно», проявив себе в науковій роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається державний документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою. Студент, який проявив в процесі навчання схильність до наукової діяльності і має певні наукові здобутки, рішенням ДЕК може бути рекомендований до навчання в магістратурі чи аспірантурі.

Студент, який одержав під час захисту дипломного проекту оцінку "незадовільно”, відраховується з університету. В цьому випадку студенту видається академічна довідка встановленого зразка.

ДЕК також приймає рішення, чи може студент, який одержав оцінку "незадовільно”, представити до повторного захисту той же проект з доопрацюванням, або ж зобов'язаний виконати дипломний проект за новою темою, яка визначається випусковою кафедрою. Повторний захист дозволяється протягом трьох років після відрахування з університету.

Студенту, який не захищав дипломний проект з поважних причин, підтверджених документально, ректор університету може подовжити термін навчання до наступного періоду роботи ДЕК, але не більше, ніж на один рік.

 

Оформлення документів після захисту та отримання диплому

 

Після засідання секретар ДЕК видає студентам оформлені залікові книжки і здає в архів дипломні проекти, в сектор оформлення документів про освіту відділу організації навчальної роботи НМУ – протоколи захисту з матеріалами, наведеними у п. 7.2, в деканат – витяг із протоколу засідання ДЕК з вказаними оцінками та видом диплому, який належить отримати студенту.

Студент після захисту дипломного проекту отримує в деканаті обхідний лист, який послідовно оформляє у кожному вказаному в ньому підрозділі. Останній підпис робиться в деканаті. Далі студент здає студентський білет і повністю оформлену залікову книжку з підписами декана або його заступниками та печатками на відповідних сторінках у відділ кадрів, де отримає зданий при вступі в університет документ про освіту та диплом бакалавра. Після цього студент з обхідним листом і паспортом у секторі оформлення документів про освіту (ауд. А-525) отримує диплом про освіту, а в деканаті – додаток до диплому.

У разі втрати підручників або іншої навчально-методичної літератури студент сплачує її вартість або дає рівноцінну заміну. При втраті студентського білету або залікової книжки студент може отримати диплом за дозволом проректора після сплати вартості дубліката.

При неможливості отримання диплому та додатку до нього особисто студент може оформити завірене доручення на їх отримання іншій особі.

 

Додатки

1.Титульний лист пояснювальної записки

 

Міністерство освіти і науки України

 

Національний університет харчових технологій

 

Кафедра біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту на тему:

”Кафедральний комплексний дипломний проект реконструкції лікеро-горілчаного цеху ВДК “Княжий град” з використанням нових видів

адсорбентів для обробки сортівок

Студентка групи ЗТБск VI-2 ____________ М.Г. Алтухова

 

Керівник проекту, доц.__________________ А.М. Куц

КОНСУЛЬТАНТИ:

 

з охорони праці, ст. викл. _____________________ Є.С. Богданов

з будівельної частини, ст. викл. ________________ Г.Р. Ашмаріна

з автоматизації, ас. ___ ______________________ М.С. Глущенко

з економічної частини, доц. ___________________ М.А. Цимбалюк

з цивільної оборони , ас.______________________ Т.М. Чорна

 

Зав. кафедри, проф.___________________________ П.Л. Шиян

 

Київ НУХТ 2008 р.

 


2. Завдання на дипломне проектування

Національний університет харчових технологій  

Факультет ТБХ (заочне відділення)

Кафедра біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв

Спеціальність 7.901704 „Технологія бродильних виробництв і виноробства”

 

    ЗАТВЕРДЖУЮ: Зав. кафедри БПБЕН ________________П.Л. Шиян____ _______________________________ « ___ » березня 2008 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційний (дипломний) проект (роботу) студентові

Алтуховій Марині Григорівні

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) Комплексний кафедральний дипломний проект реконструкції лікеро-горілчаного цеху ВДК ‘‘Княжий град‘‘ з використанням нових видів адсорбентів для обробки сортівок ________________________

затверджена наказом по університету від 19 березня 2008 року № 271-КС

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 31 травня 2008 року

3. Вихідні дані до проекту (роботи) _____________________________________

1. Норми технологічного проектування.
2. Матеріали, зібрані під час переддипломної практики.
4. Збільшити виробництво лікеро-горілчаних напоїв до 2,0 млн. дал за рік.
5. Передбачити використання палигорськіту для обробки сортівок.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) _ Титульний аркуш. ________ Завдання на проектування. __Реферат. Вступ. 1. Економічна частина. 2. Технологічна частина. 3. Екологічна частина. 4. Автоматизація технологічних процесів. 4. Будівельна частина. 5. Охорона праці. 6. Заходи з цивільної оборони. 7. Висновки щодо дипломного____ проекту. 8. Список використаної літератори.______________

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

Апаратурно-технологічна схема – 1 аркуш
Плани і розрізи - 4 аркуші
Схема автоматизації - 1 аркуш
Техніко-економічні показники проекту – 1 аркуш

 

Зворотна сторона завдання

6. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту (роботи), що їх стосуються

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
з економічної частини ас. М.А. Цимбалюк    
з автоматизації ас. М.С. Глущенко    
з будівельної частини ст. викл. Г.Р. Ашмаріна    
з охорони праці ст. викл. Є.С. Богданов    
з цивільної оборони ас. Т.М. Чорна    

 

7. Дата видачі завдання30 січня 2008 року

Керівник, доцент А.М. Куц
  (підпис)
Завдання прийняв до виконання М.Г. Алтухова
  (підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Пор. № Назва етапів дипломного проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Відмітка керівника про виконання
1. Техніко-економічне обґрунтування проекту 03.03 (3 %)  
2. Розробка та обґрунтування апаратурно-технологічної схеми 12.03 (10 %)  
3. Розрахунки продуктів і технологічного обладнання   15.03 (15 %)  
4. Енергетичні розрахунки 18.03 (18 %)  
5. Креслення планів і розрізів та погодження їх з консультантами 15.04 (45 %)  
6. Автоматизація виробництва 19.04 (50 %)  
  1-а атестація 19-20.04 (50 %)  
7. Техніко-економічні розрахунки та погодження їх з консультантом 26.04 (58 %)  
8. Викреслювання апаратурно-технологічної схеми 30.04 (62 %)  
9. Оформлення креслень з планів та розрізів і погодження їх з консультантами 10.05 (75 %)  
10. Оформлення пояснювальної записки 18.05 (85 %)  
  2-а атестація 19-20.05 (85 %)  
11. Попередній розгляд проекту на кафедрі 25.05 (93 %)  
12. Отримання зовнішньої рецензії і підготовка до захисту в ДЕК 31.05 (100 %)  

Студент-дипломник_____________________М.Г. Алтухова
(підпис)

Керівник проекту, доцент ____________________А.М. Куц_______
(підпис)

 

3. Основний напис на першій сторінці розділу пояснювальної записки

                   
 
17
   
23
 
15
 
10
 
 


7
10
 

         
         
        Проект реконструкції лікеро-горілчаного цеху ВДК “Княжий град” з використанням нових видів адсорбентів для обробки сортівок
         
Зм. Арк. Прізвище Підпис Дата
Розроб. Алтухова М.Г.         Економічна частина Літера Аркуш Аркушів
Консул. Воїнова Н.В.     ДП    
Консул.       Кафедра БПБЕН, 2008
Керівн. Куц А.М.    
Зав. каф. Шиян П.Л.    
                     

15 15 20

 

 

4. Основний напис і форма експлікації на апаратурно-технологічній схемі

 

 
12 75 73 25

№ поз. Найменування Марка, тип Кількість
1. Шнековий стікач ВСН-20
2. Валкова дробарка Б2-ВДВ-100
3. Апарат-термозброджувач  
     

 

 

17 23 15 10 120
7 10  
        Проект реконструкції ДП ‘‘Радгосп-завод ‘‘Алушта‘‘ (виробництво шампанських виноматеріалів)
         
         
Зм. Арк. Прізвище Підпис Дата Апаратурно-технологічна схема Стадія Маса Масштаб
Розроб. Дорош О.М     ДП        
Консул.      
Консул.       Аркуш 1 Аркушів 6
Керівн. Гречко Н.Я.     НУХТ ТБ.5.3 Кафедра БПБЕН, 2008
       
Зав. каф. Шиян П.Л.    
                       

15 15 20

 


5. Основний напис і форма експлікації на планах і розрізах

 

 

 
12 65 12 25 17 54

 
 

 
Специфікація технологічного обладнання
№ пор. Найменування Кількість Габаритні розміри, мм Маса, кг Примітка
1. Шнековий стікач 3800х1400 х 2700 Полтавський хіммаш завод
2. Валкова дробарка 2150х 630х1000 Тбіліське ДСКБмаш
3. Апарат-термозброджувач 2815х2784 х 6600 Полтавський хіммаш завод
           

 

17 23 15 10 120
7 10
          Проект реконструкції ДП ‘‘Радгосп-завод ‘‘Алушта‘‘ (виробництво шампанських виноматеріалів)
       
         
Зм. Арк. Прізвище Підпис Дата Плани на відмітках 0,00; 6,00 Стадія Маса Масштаб
Розроб. Дорош О.М     ДП        
Консул. Богданов Є.С.    
Консул. Ашмаріна Г.Р.     Аркуш 2 Аркушів 6
Керівн. Гречко Н.Я.     НУХТ ТБ.5.3 Кафедра БПБЕН, 2008
       
Зав. каф. Шиян П.Л.    
                       

15 15 20

 


6. Умовні позначення трубопроводів на апаратурно-технологічній схемі

 

Умовне позначення 20  
Літерне Графічне  
Основний продукт  
Вода 1    
Пара 2    
Повітря 3    
Кислота 12    
Луг 13    
Протипожежний трубопровід 26    
Вакуум 27    
Гази бродіння 28    
Діоксид сірки 29    
100 40    
140  

 

Рекомендована література

Для всіх спеціалізацій

1. Автоматика и автоматизация пищевых производств / М.М. Благовещенская, Н.О. Воронина, А.В. Казаков и др. – М.: Агропромиздат, 1991. – 239 с.

2. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. д-ра техн. наук, проф. – К.: НУХТ, 2003. – 572 с.

3. Домарецький В.А., Прибильський В.Л., Михайлов М.Г. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця, "Нова книга", 2005. – 408 с.

4. Гетун Г.В. Основи проектування промислових підприємств. – К.:Кондор, 2003. – 210 с.

5. ГОСТ 2874–82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

6. дсту 2313–93 (ГОСТ 21–94) Цукор-рафінад. Технічні умови.

7. дсту 2316–93 (ГОСТ 21–94) Цукор-пісок. Технічні умови.

8. ДСТУ 3008–95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 37 с.

9. дсту 3357–96 Цукор рідкий. Технічні умови.

10. дсту 4161–2003 Системи управління безпечністю харчових продуктів.

11. дсту гост 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

12. Економіка підприємства: Підручник / Ред. Й.М. Петрович. – Львів.: “Новий Світ-2000”, 2004. – 680 с.

13. Журнал «Харчова і переробна промисловість». Київ.

14. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”. – Відомості Верховної Ради, 2002, № 48, с. 359.

15. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології /За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища шк., 2001. – 358 с.

16. Застосування інформаційних технологій та активних методів навчання при підготовці інженеров-технологів бродильних виробництв / В.А. Домарецький, Т.В. Михалевська, В.М. Ісаєнко та ін. – К.: ІСДО, 1994. – 168 с.

17. Кретов И.Т., Антипов С.Т. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности: Учебник для студентов высших учебных заведений – Воронеж, Изд-во государственного университета, 1997. – 624 с.

18. Мальцев П. М. Технология бродильных производств: Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 560 с.

19. Методичні вказівки до виконання розділу “Автоматизація виробничих процесів" у дипломному проекті для студентів спеціальностей напряму 0902 “Інженерна механіка” денної та заочної форм навчання/ Укл.: Б.М. Гончаренко, І.В. Ельперін, О.М. Баришніков, К.В. Коновалов. – К.: УДУХТ, 2001. – 36 с. ( № 5756).

20. Методичні вказівки до умовно-графічних зображень в апаратурно-технологічних схемах для студентів спеціальностей 7.091704 “Технологія бродильних виробництв і виноробство” напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” і 7.050201 “Менеджмент у виробничій сфері” напряму 0502 “Менеджмент” денної і заочної форми навчання / Уклад.: П.С. Циганков, П.Л. Шиян, В.Л. Прибильський. – К.: УДУХТ, 2001.–32 c.

21. Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту для студентів технологічних спеціальностей деннної та заочної форм навчання / Уклад.: М.П.Купчик, М.П.Гандзюк, В.Н.Вендичанський. – К.: УДУХТ, 1999. – 12 с. (№ 5390).

22. Методические указания к выполнению строительной части дипломного проекта для студентов всех спеціальностей всех форм обучения / Сост. А.А. Домашевский. – К.: КТИПП, 1988. – 112 с. (№ 2668).

23. Наукові праці НУХТ.

24. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та ін. / За ред. І.С. Гулого. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с.

25. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих закладів освіти харчової промисловості / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І.Ф. Степанець та ін. // Під ред.. М.П. Купчика, М.П. Гандзюка – К.: Основа, 2000. – 416 с.

26. Організація, планування та управління виробництвом на підприємстві: Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.091704 “Технологія бродильних виробництв і виноробства”, 7.091706 “Технологія зберігання, переробки і консервування плодів та овочів” напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної і заочної форм навчання / Укл.: Т.Г. Бєлова, О.В. Безпалько, О.Ф. Крайнюченко. – К.: НУХТ, 2004. – 20 с. (№ 6387).

27. Охорона праці в галузі : Методичні вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів напряму 0907 “Харчова технологія та інженерія” та 0906 “Хімічна технологія та інженерія” денної та заочної форм навчання / Уклад.: М.П.Гандзюк, М.П.Купчик, В.С.Гуць. – К.: НУХТ, 2001. – 36 с. (№ 6052).

28. Розрахунок продуктів бродильних виробництв, лікеро-горілчаних і безалкогольних напоїв: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /М.М. Коробов, І.М. Ройтер, П.М. Мальцев та ін. – К.: Вища шк., 1972. – 380 с.

29. Російсько-український термінологічний словник для студентів спеціальності “Технологія бродильних виробництв і виноробства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський, А.М. Куц та ін. – К.: ІСДО, 1994. – 140 с.

30. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник – К.:Знання, 2006. – 487 с.

31. Технологические расчеты бродильных производств: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М.М. Коробов, В.А. Маринченко, А.Е. Мелетьев и др. – К.: Техніка, 1974. – 300 с.

32. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности: Учебник для студентов высших учебных заведений / В.И. Попов, В.Н. Стабников, И.Т. Кретов, В.К. Предтеченский. – М.: Лёг. и пищ. пром-сть, 1983. – 464 с.

33. Технология пищевых производств: Учебник для вузов /Под ред. Л.П. Ковальской// Ковальская Л.П., Суходол В.Ф., Куц А.М. и др. – М.: Колос, 1999. – 752 с. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

34. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья: Учебник для студентов высших учебных заведений / В.А. Домарецкий, А.И. Украинец, А.А. Шубин и др. /Под редакцией А.И Украинца. – Винница: NOVA KHYHA, 2006. – 368 с.

35. Цивільна оборона: Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту (роботи) для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Уклад.: М.М. Яцюк. – К.: УДУХТ, 1999. – 12 с. (№ 5188)

36. Яцюк Н.М., Коняев А.И., Япаров М.И. Методические указания к выполнению раздела “Гражданская оборона” в дипломном проекте . – К.: КТИПП, 1990. – 172 с.

 

Спеціалізація “Технологія солоду, пива і безалкогольних напоїв”

 

37. Балашов В.Е., Кретов И.Т., Антипов С.Т. Практикум по расчетам технологического оборудования предприятий бродильной промышленности. – М.: Колос,1992. – 210 с.

38. Герасимчук В.Й., Рейтман Й.Г., Ежов Й.С. Хмель в медицине, быту и народном хозяйстве. – К.: Урожай, 1994. – 350 с.

39. Главачек Ф., Лхотский А. Пивоварение. – М.: Пищ. пром-сть, 1977. – 624 с.

40. Домарецький В.А. Технологія солоду і пива: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2004. – 426 с.

41. Домарецкий В.А. Производство концентратов, экстрактов и безалкогольных напитков. Справочник. – К.: Урожай,1990. – 248 с.

42. Достижения в технологии солода и пива /Под ред. А.П. Колпакчи и О. Бендовой. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 352 с.

43. дсту 3888–99 Пиво. Загальні технічні умови.

44. дсту 4069–2002 Напої безалкогольні. Загальні технічні умови.

45. ДСТУ 4097.1–2002 Хміль гіркий. Загальні технічні умови.

46. дсту 4258:2003 Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови.

47. дсту 4282:2004 Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови.

48. Жвирблянская А.Ю., Исаева В.С. Дрожжи в пивоварении. – М.: Пищ. пром-сть, 1979. – 247 с.

49. Калунянц К.А. Химия солода и пива: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Агропроиздат, 1990. – 176 с.

50. Колотуша П.В., Домарецкий В.А. Интенсификация солодовенного производства. – К.:Техніка, 1977. – 160 с.

51. Колотуша П.В. Технологія солоду. – К.: ІСДО, 1993. – 136 с.

52. Колотуша П.В. Технологія виробництва пива. – К.: ІСДО, 1996. – 228 с.

53. Колотуша П.В., Кошова В.М. Сировина для виробництва пива. – К.: НМК ВО України, 1991. – 144 с.

54. Колпачки А.П., Голикова Н. В., Андреева О.В. Вторичные материальные ресурсы пивоварения. – М.: Агропромиздат. 1986. – 155 с.

55. Костриця М.Ю., Рейтман Й.Г. Хміль та пиво в Україні з давнини до сьогодення. – Житомир: Ін-т с.-г. Полісся, 1997. – 237 с.

56. Косминский Г.Й. Технология солода, пива и безалкогольных напитков (практикум). – Минск: Дизайн ПРО, 1998. – 352 с.

57. Кунце В. Технология солода и пива. – Санкт-Петербург: Профессия, 2003. – 912 с.

58. Ляшенко Н.И. Биохимия хмеля и хмелепродуктов. – Житомир: “Полисся”, 2002. – 388 с.

59. Мелетьєв А.Є., Тодосійчук С.Р, Кошова В.М. Технохімічний контроль солоду, пива та безалкогольних напоїв: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця, "Нова книга", 2007. – 392 с.

60. Нарцис Л. Технология солода. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 503 с.

61. Нормы технологического проектирования заводов (цехов) безалкогольных напитков. – М. : Гипропищепром, 1981. – 146 с.

62. Нормы технологического проектирования предприятия по производству ячменного солода. – М. : Гипропищепром-2, 1979. – 63 с.

63. Покровская Н.В., Каданер Я.Д. Биологическая и коллоидная стойкость пива. – М.: Пищ. пром-сть, 1978. – 271 с.

64. Рудольф В.В., Яшнова П.М., Орещенко А.В. Справочник мастера производства безалкогольных напитков. – М.: Агропромиздат, 1988. – 191 с.

65. Соколенко А.І., Українець А.І., Піддубник В.А. Тренспортно-технологічні системи пивзаводів. – К.: АртЕк, 2002. – 304 с.

66. Справочник пивовара / Пер. с фр. Д.П. Миротиной; Под ред. А. Руле. – М.: Пищ. пром-сть, 1969. – 544 с.

67. Справочник по производству безалкогольных напитков / В.Е. Балашов, И.И. Балантер, С.М. Беленький и др. – М. : Пищ. пром-сть, 1979. – 367 с.

68. Технологическое проектирование солодовенных и безалкогольных заводов: Учебное пособие для студентов вузов /П.В. Колотуша, В.А. Домарецкий, Н.А. Емельянова и др. – К.: Вища шк., 1987. – 256 с.

69. Технологічні облік і звітність у виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв: Навчальний посібник / В.А. Домарецький, А.Є. Мелетьєв, М.О. Денисов та ін. – К.: Фірма Інкос, 2005. – 191 с.

70. Технология солоду, пива та безалкогольних напоїв у задачах і прикладах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Є. Мелетьев, В.А. Домарецкий, С.Р. Тодосійчук, А.М. Куц та ін. – К.: НУХТ, 2007.– 256 с.

71. Технология солода, пива и безалкогольных напитков / К.А. Калунянц, В.Л. Яровенко, В.А. Домарецкий, Р.А. Колчева. – М.: Колос, 1992. – 446 с.

72. Технологія солодових екстрактів, концентратів квасного сусла і квасу /Н.О.Ємельянова, Н.Я.Гречко, В.М.Кошова, В.Х.Суходол // За ред. Н.О. Ємельянової. – К.: ІСДО, 1994.– 162 с.

73. Химико-технологический контроль производства солода и пива / П.М. Мальцев, Е.И. Великая, М.В. Зазирная, П.В. Колотуша. – М.: Пищ. пром-сть, 1976. – 448 с.

 

Спеціалізація “Технологія спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв”

74. Бачурин П.Я., Смирнов В.А. Технология ликеро-водочного производства: Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.:Пищ. пром-сть, 1975. – 326 с.

75. Востриков С.В., Маринченко В.А., Яковлев А.Н. Проектирование спиртового производства. – Воронеж, 2004. – 254 c.

76. ГОСТ 7757–71 Овес для переработки на солод в спиртовом производстве. Технические условия.

77. ГОСТ 13534–90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках.

78. ГОСТ 16990–88 Рожь. Требования при заготовках и поставках.

79. ГОСТ 16991–71 Рожь для переработки на солод в спиртовом производстве.

80. ГОСТ 17071–71 Сивушное масло. Технические условия.

81. ГОСТ 28673–90 Овес. Требования при заготовках и поставках.

82. дсту 3296:95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни та визначення понять.

83. дсту 3297:95 Лікеро-горілчана промисловість. Терміни та визначення понять.

84. дсту 3696–98 (ГОСТ 30561–98) Меляса бурякова. Технічні умови.

85. дсту 3768–98 Пшениця. Технічні умови.

86. дсту 3769–98 Ячмінь. Технічні умови.

87. дсту 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.

88. дсту 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

89. дсту 4257:2003 Напої лікеро-горілчані. Технічні умови.

90. дсту 4258:2003 Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови.

91. Инструкция по химико-технологическому и микробиологическому контролю комплексной переработки мелассы на спирт и другие продукти /А.Д. Коваленко, В.К. Янчевский, В.Г. Коваль и др. – М.: Агропромиздат, 1986. – 220 с.

92. Интенсификация спиртового производства /В. А. Маринченко, П. С. Цыганков, В. Н. Швец и др. – К.:, Техника, 1983. – 128 с.

93. Забродский А.Г. Технология и контроль производства кормовых дрожжей на мелассной барде. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 272 с.

94. Маринченко В.А., Метюшев Б.Д., Швец В.Н. Технология спирта из мелассы: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – К.: Изд. объед. “Вища школа”, 1975. – 284 с.

95. Новаковская С.С., Шишацкий Ю.И. Производство хлебопекарных дрожжей: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1990. – 335 с.

96. Оборудование спиртовых заводов / С.П. Колосков, В.Л. Яровенко, В.Н. Стабников, Б.А. Устинников. – М.: Пищ. пром-сть,1975. – 296 с.

97. Переработка мелассы на спирт и другие продукты по безотходной технологии /Под ред. П. В. Рудницкого. – М.: Агропромиздат, 1985. – 287 с.

98. Полыгалина Г.В. Технохимический контроль спиртового и ликёро-водочного производства. – М.: Колос, 1999. – 336 с.

99. Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва. ДНАОП 1.8.10-1.11–97. – К.: Держнаглядохоронпраці України, 1997. – 362 с.

100. Производство хлебопекарных дрожжей / Н.М. Семихатова, М.Ф. Лозенко, В.И. Буканова и др. – М.: Пищ. пром-сть, 1978. – 192 с.

101. Реконструкция спиртовых заводов (технологическое проектирование) /В.Н. Швец, В.А. Маринченко, В.В. Герасименко и др. – К.: Техніка, 1978. – 208 с.

102. Ресурсосберегающая технология в производстве спирта: Справочное пособие /Под ред. Н.С. Терновского.– Пищ. пром-сть, 1994. – 167 с.

103. Рецептури лікеро-горілчаних напоїв і горілок. – К.: Укрспирт, 1994. – 374 с.

104. СОУ 15.9-37-237:2005 Вода підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні умови.

105. Справочник по производству спирта. Оборудование, средства механизации и автоматизации / Ю.П. Богданов, В.Н. Зотов, С.П. Колосков и др. – М .: Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 478 с.

106. Справочник по производству спирта. Сырьё, технология и технохимконтроль / В.Л. Яровенко, Б.А. Устинников, Ю.П. Богданов, С.И. Громов. – М.: Лёг. и пищ. пром-сть, 1981. – 355 с.

107. Справочник работника спиртовой промышленности / П.В. Рудницкий, А.Д. Коваленко, З.А. Раев и др. – К.:Техніка, 1972. – 384 с.

108. Справочник технолога ликеро-водочного производства/ В.Л. Яровенко, И.И. Бурачевский, Ф.Е. Болотина и др. – М.: Пищ. пром-сть, 1976. – 256 с.

109. Технологічна інструкція виробництва спиртових бражок при низькотемпературному розварюванню крохмалевмісної сировини з використанням концентрованих ферментних препаратів. – К.: Укрспиртбіопрод, 1999. – 84 с.

110. Технологічна інструкція по лікеро-горілчаному виробництву ТІ України 18 4466-94. – К.: Укрспиртбіопрод, 1994. – 318 с.

111. Технологічний регламент на виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв. – К.: Укрспиртбіопрод, 1993. – 330 с.

112. Технологічний регламент на виробництво спирту із крохмалевмісної сировини. – К.: Укрспиртбіопрод, 2001. – 144 с.

113. Технологический регламент двухпродуктового производства с выходом хлебопекарных дрожжей до 15 кг/дал. – К.: ВНИИППД, 1987. – 60 с.Читайте также:
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.046 с.)