МЕТА і завдання ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТА і завдання ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ



 

Дипломний проект (робота) - це самостійна кваліфікаційна робота студента, яка виконується ним на основі глибокого вивчення літератури з фаху (підручників, навчальних посібників, монографій, періодичних видань, нормативних документів, державних стандартів тощо) з використанням матеріалів переддипломної практики і результатів науково-дослідної роботи.

За якістю цієї роботи і підсумками її захисту в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) вирішується питання про присвоєння авторові кваліфікації ‘‘спеціаліст‘‘ із спеціальності "Технологія бродильних виробництв і виноробства".

Дипломне проектування відбувається на тому етапі навчального процесу в університеті, коли завершується формування студента як фахівця.

Мета проектування полягає не тільки в якісному виконанні дипломного проекту, а й у зміцненні та поглибленні набутих студентом теоретичних знань, розширенні його фахової і загальної ерудиції. Саме під час дипломного проектування створюються сприятливі умови для самостійної роботи і вирішення ряду інженерних питань на основі критичного аналізу існуючих і перспективних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки. В цьому студенту допомагають досвідчені керівники і консультанти.

Хоч дипломний проект і є навчальним документом, він віддзеркалює всі риси технічного проекту, який виконують у проектних організаціях. Тому основою його розробки є норми технологічного проектування та техніко-економічні показники роботи відповідних підприємств. Необхідно також відобразити питання ефективної організації виробництва, стандартизації, метрології, сертифікації охорони праці і довкілля та інші, що обумовлені відповідними вимогами до такого виду робіт.

Студент як автор проекту повністю відповідає за прийняті у проекті рішення, правильність розрахунків і його оформлення. Керівник проекту і консультанти здійснюють загальне керівництво, допомагаючи студенту розібратися у складних або альтернативних питаннях, стежать за дотриманням графіку виконання проекту, його обсягом та змістом.

Тематика дипломних проектів

 

Тематика дипломних проектів повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку науки і техніки галузі. Обираючи тему, слід враховувати реальні завдання, вирішення яких сприяють прискоренню науково-технічного прогресу на підприємствах галузі.

Перевага віддається проектам реконструкції підприємства, на якому студент проходив переддипломну практику зі збільшенням його потужності, вдосконаленням технологічних процесів виробництва товарних високоякісних продуктів, зменшенням енергетичних та матеріальних витрат та втрат виробництва. Підтвердженням реальності проекту є лист від одного із керівників підприємства на ім’я завідувача випускової кафедри, який подає студент на кафедру по закінченні переддипломної практики. Цей лист є технічним завданням на дипломне проектування. Але при цьому не виключено вирішення й інших, не зазначених у ньому питань.

Студенту може надаватись право проектування нового підприємства в цілому або окремих його цехів (відділень).

Практикується і заохочується виконання кафедральних комплексних дипломних проектів (ККДП) та міжкафедральних комплексних (МКДП).

Нижче наведено орієнтовні теми дипломних проектів.

Проект реконструкції Ніжинського пивоварного заводу.

Проект реконструкції Уманського пивоварного заводу з удосконаленням технології пивного сусла (або з інтенсифікацією процесів бродіння і доброджування пива тощо).

Проект пивоварного заводу потужністю 30, 0 млн. дал на рік.

Проект реконструкції Золотонішського лікеро-горілчаного заводу з впровадженням нових видів адсорбентів для обробки сортівок.

Проект реконструкції ДП «Мартинівський спиртовий завод» з удосконаленням технології гідроферментативної обробки замісів.

Кафедральний комплексний дипломний проект (ККДП) реконструкції ДП «Барський спиртовий завод» (виробництво технічного спирту).

ККДП реконструкції ДП «Барський спиртовий завод» (виробництво хлібопекарських дріжджів).

ККДП реконструкції ЗАТ «Київський завод шампанських вин «Столичний» (виробництво білих ігристих вин).

ККДП реконструкції науково-виробничого аграрного об‘єднання «Масандра» (удосконалення технології мадери).

 

Організація дипломного проектування

 

Визначення теми дипломного проекту і

Видача завдання на дипломне проектування

Теми дипломних проектів вибираються студентом і керівником та узгоджуються на кафедрі. Студентам надається право вибрати тему дипломного проекту із пропонованих кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розроблення. Відповідні теми закріплюють за студентами згідно з їх письмовими заявами перед від'їздом на переддипломну практику. Вони повинні враховувати специфіку і структуру підприємств, що підлягають реконструкції, перспективи їх розвитку, кількість направлених на завод студентів-практикантів та ін. Після захисту практики і ретельного аналізу зібраних матеріалів тема проекту уточнюється і затверджується наказом ректора. В подальшому вона в тому ж формулюванні, що і в наказі, пишеться в бланку-завданні на дипломне проектування, титульній сторінці та всіх основних написах пояснювальної записки і листах графічної частини.

 

Керівництво дипломним проектуванням

 

Керівник проекту і консультанти здійснюють загальне керівництво, допомагаючи дипломнику розібратися у складних технічних питаннях, стежать за дотриманням нормативів і правил проектування, об’єму та змісту проекту. Але за достовірність наведених даних, усі прийняті рішення, правильність розрахунків і оформлення повністю відповідає автор проекту.

Керівниками проектів, як правило, призначають науково-педагогічних працівників випускової кафедри. Допускається залучати до керівництва найбільш досвідчених викладачів інших кафедри і наукових співробітників університету, а також наукових співробітників й висококваліфікованих спеціалістів інших закладів, установ та підприємств.

Керівник дипломного проекту:

видає завдання студенту щодо збору під час переддипломної практики матеріалів для виконання проекту, їх вивчення та аналізу згідно з узгодженою темою проекту;

видає студенту завдання на виконання проекту і складає з ним календарний план роботи на весь період проектування;

рекомендує студенту необхідну навчально-методичну, науково-технічну літературу, нормативні і довідкові матеріали, типові проекти та інші інформаційні джерела за темою;

проводить за розкладом консультації з питань виконання розділів проекту;

перевіряє виконані студентом розділи проекту, контролює дотримання ним календарного плану роботи та здійснює не менше трьох рубіжних контролів, про підсумки яких доповідає на засіданнях кафедри;

робить висновок про готовність студента до захисту і підписує виконаний ним проект;

готує студента до захисту проекту;

подає в ДЕК письмовий відгук, в якому характеризує роботу студента над проектом, відображає рівень його знань, творчі навички, уміння самостійно працювати та оцінює його роботу за чотирьохбаловою системою.

Випускова кафедра за необхідності запрошує консультантів з окремих розділів кваліфікаційного дипломного проекту (роботи) за рахунок ліміту часу, відведеного на керівництво проектом (роботою). Консультантами призначаються науково-педагогічні працівники університету або наукові співробітники і висококваліфіковані спеціалісти інших закладів, установ та підприємств. Консультанти перевіряють відповідну частину виконаної студентом роботи і підписують її.



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)