Автоматизація виробничих процесів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Автоматизація виробничих процесів 

Розділ передбачає розроблення системи автоматизації (СА) технологічного процесу одного із відділень підприємства і включає такі підрозділи:

обґрунтування доцільності та формулювання завдань автоматизації виробничих процесів галузі;

характеристика та аналіз технологічного процесу об‘єкту автоматизації;

підготовка завдання на розроблення СА об‘єкта;

розроблення схеми автоматизації об‘єкта.

При обґрунтуванні доцільності автоматизації необхідно відобразити перспективи та завдання щодо подальшого розвитку автоматизації підприємств бродильної промисловості, проаналізувати можливості та сформулювати умови, необхідні для впровадження СА на даному підприємстві. Після цього формулюється загальне завдання автоматизації об‘єкта. Найбільш типовими завданнями автоматизації є: зростання продуктивності праці; підвищення якості продукції; скорочення витрат сировини, допоміжних матеріалів та енергетичних ресурсів тощо. Необхідно визначити основні шляхи вирішення поставленого завдання, враховуючи, що в сучасних умовах найбільш перспективними є впровадження автоматизованих систем управління підприємством.

В подальшому проводиться параметричний аналіз об‘єкта автоматизації з виділенням таких трьох груп технологічних параметрів: вхідних, що характеризують якість і кількість продуктів, що надходять; вихідних, що характеризують ефективність процесу; керівних параметрів, за допомогою яких підтримується заданий технологічний режим шляхом їх регулювання. Керівні параметри вибираються з урахуванням технологічних регламентів процесів бродильних виробництв.

Ґрунтуючись на параметричному аналізі, у вигляді таблиці складають завдання на розроблення системи автоматизації об‘єкта, в якому відображають параметри, що підлягають контролю чи регулюванню, вказують їх допустимі відхилення та характер контролю чи управління. На основі цього завдання розробляється схема автоматизації об‘єкта. В основу розроблення такої схеми можуть бути покладені локальні засоби автоматизації або системи управління з використанням мікропроцесорних контролерів.

Схема автоматизації за погодженням з консультантом з автоматизації та керівником дипломного проекту виконується на листі А1 графічної частини дипломного проекту.

Схема автоматизації відображає технічні рішення автоматизації заданого об‘єкта. Вона включає в себе технологічну схему, яка наводиться у верхній частині листа (біля 2/3 листа) і умовні позначення засобів автоматизації, що показуються як на технологічній схемі (первинні перетворювачі та виконавчі механізми), так і в прямокутниках, розташованих під технологічною схемою.

Прилади та засоби автоматизації зображують з використанням ГОСТ 21.404-85.

Схема автоматизації повинна мати детальний опис. Спочатку дається перелік основних завдань, яку виконує наведена схема автоматизації, а потім послідовно описується кожний контур управління чи контролю, вказуються шлях проходження сигналу від первинного перетворювача до регулюючого органу та його характер (електричний, пневматичний тощо), прилади, що використовуються, та засоби автоматизації, їх позначення на СА (позиції), розташування та функції, що ними виконуються. Необхідно також відобразити можливості переходу з автоматичного режиму на ручне, дистанційне керування, захисту та сигналізації у випадку аварійних чи критичних ситуацій, кількість та розташування щитів та пультів.

Всі передбачені проектом вимірювальні та регулюючі прилади потрібно вибирати за відповідними довідниками та подавати в специфікації на засоби автоматизації у вигляді таблиці.

Більш докладна інформація щодо виконання та оформлення цього розділу наведена в [19].

Будівельна частина

 

Розділ виконують під керівництвом консультанта з будівельної справи. Він складається з двох підрозділів. В першому підрозділі "Загальна будівельна характеристика об'єкта реконструкції (проектування)" висвітлюються такі питання:

прийняті об'ємно-планувальні і конструктивні рішення будівель та споруд відділення, їх розташування на генплані, інженерне обладнання, а також усі зміни в будівельній частині, пов'язані з реконструкцією (технічним переоснащенням) відділення;

кількість поверхів, габаритні розміри, розташування допоміжних, побутових та адміністративно-управлінських приміщень тощо.

відомості про конструктивну схему будівель, сітку колон, тип каркасу, деформаційні шви, опис конструкції фундаментів, стін, перекриттів, покриття підлоги, вікон і ліхтарів та інших конструктивних елементів;

характеристика зовнішнього і внутрішнього спорядження, заходи з експлуатації будівель і споруд.

В другому підрозділі "Інженерні системи відділення і їх розрахунки" наводяться відомості про системи опалення, вентиляції, водопостачання, теплопостачання, каналізації, у разі потреби даються розрахунки окремих систем.

При проектуванні підприємства студент описує схему генерального плану. Слід вказати кількість окремих споруд та їх призначення, обґрунтувати орієнтування і взаємне розташування будівель залежно від переважаючих напрямів вітрів, навести загальну площу території, коефіцієнти її використання, забудови і озеленення, організацію вантажних потоків.

При виконанні проекту реконструкції підприємства, коли не передбачено нових будівель, виконувати схему генерального плану на окремому аркуші не потрібно. Але це обов'язково потрібно робити в тому разі, коли на території заводу передбачено спорудження нових виробничих чи складських приміщень тощо. При виконанні проекту нового заводу питання креслення генерального плану підприємства на листі формату А1 погоджується з основним керівником (залежно від обсягу графічної частини та інших особливостей проекту).

Детальні вказівки з виконання цього розділу даються в [22].

 

Охорона праці

Всі питання техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії погоджують з консультантом з охорони праці і основним керівником. Розділ виконують згідно з вимогами і рекомендаціями відповідних методичних вказівок [21].

 

Заходи з цивільної оборони

Тематику, зміст і обсяг даного розділу визначає керівник проекту та консультант з цивільної оборони. Розділ виконують відповідно до [34].

 

Науково-дослідна робота

 

Науково-дослідна робота (НДР) є обов'язковим розділом дипломного проекту для студентів денної форми навчання. Вона може мати різний характер: експериментальні дослідження (індивідуальні та групові), патентний пошук, рішення оптимізаційних задач за допомогою ЕОМ та ін. Незалежно від цього, дуже важливо, щоб даний розділ був органічно пов'язаний з іншими. Наприклад, якщо одержано результати щодо зниження втрат сировини на окремих стадіях досліджуваного процесу чи його прискорення, то ці дані повинні бути враховані при розрахунках продуктів або обладнання, в економічній частині і т.п.

Розділ НДР (7-10 с.) викладають згідно з вимогами стандарту до звіту про науково-дослідну роботу ,що передбачає таку структуру: вступ, стан питання, обґрунтування мети і завдання роботи ; об'єкти і методи досліджень та аналізів; експериментальна частина з результатами та їх обговоренням; загальні висновки про роботу та практичні рекомендації; література (в даному разі її наводять у загальному списку). Результати досліджень обробляють за допомогою методів статистики із застосуванням ЕОМ, дають рекомендації щодо їх впровадження.

Висновки

Після завершення всіх розрахункових і графічних робіт роблять загальні висновки, у яких лаконічно, подаючи конкретний цифровий матеріал (на відміну від того, як це робиться в анотації та вступі), перелічують основні рішення, передбачені проектом, відзначають їх новизну, техніко-економічні показники проекту, наводять дані про досягнутий економічний чи соціальний ефект, поліпшення якості продукції, підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва, щодо вирішення екологічних питань та ін.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.007 с.)