Обсяг і форма графічної частини
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обсяг і форма графічної частини 

Графічна частина проекту складається з апаратурно-технологічної схеми, планів і розрізів виробничих та складських будівель, схеми автоматизації, схеми генерального плану, плакату техніко-економічних показників проекту і становить 6-8 аркушів формату А1 (594×841 мм). Графічну частину виконують з додержанням вимог стандартів, “Єдиної системи конструкторської документації” (ЄСКД) і «Системы проектной документации строительства» (СПДС) олівцем, тушшю або за допомогою графопобудовача. Плакат може бути виконаний фломастером.

За необхідності крім аркушів формату А1 допускається застосовувати додаткові формати, які утворюються внаслідок збільшення основних на величину, кратну розмірам меншої сторони основного формату. Поле зображення на аркуші будь-якого формату обмежують рамкою, яку проводять суцільними основними лініями на відстані 5 мм від меж формату, ліворуч лінію рамки проводять на відстані 20 мм.

У правому нижньому куті кожного аркуша графічної части виконують основний напис і специфікацію обладнання (дод. 4 і 5), яку розміщують над основним надписом з розривом 10-15 мм , а в разі потреби – ліворуч від нього на відстані 20…30 мм. Вони мають суттєві відмінності в оформленні для апаратурно-технологічної схеми та планів і розрізів. Аркуш повинен бути заповнений кресленнями не менше ніж на 30 %.

Нумерують аркуші у наступній послідовності: апаратурно-технологічна схема, плани, розрізи, схема автоматизації, схема генерального плану, плакат техніко-економічних показників проекту.

Масштаб зображення вибирають згідно з ГОСТ 2.302. Як правило, використовують масштаби 1:50, 1:100, 1:200. Але креслення планів і розрізів обов’язково виконують в одному масштабі.

Далі наведені рекомендації щодо виконання розділів графічної частини проекту.

Апаратурно-технологічна схема

Апаратурно-технологічну схему виконують згідно з вимогами, викладеними у [19]. При кресленні схеми необхідно рівномірно заповнювати аркуш з урахуванням розміщення обладнання на різних поверхах і міжповерхових площадках, але послідовність зображення технологічного і допоміжного обладнання повинна відповідати руху продуктових потоків згідно з прийнятою схемою. Висоту основних поверхів показують тонкими лініями в лівій частині схеми з зазначенням відміток від нульової до верхньої.

Продуктові потоки виконують суцільними жирними лініями. В разі необхідності їх можна переривати з написом напряму руху продукту від апарата до апарата, наприклад, “ до поз. 10 “ або “від поз. 6.” Лінії комунікацій води, пари, повітря, кислот тощо позначають цифрами згідно зі стандартом від 1 до 27, а інші – цифрами від 28, за вільним вибором. Умовні позначення ліній трубопроводів потрібно виконувати відповідно до ГОСТ 2784–70 (дод. 6). Прийняті умовні позначення трубопроводів наводять у лівому нижньому куті аркуша.

На схемі необхідно показати лінії трубопроводів, в які подається вода і пара, для миття та стерилізації обладнання й трубопроводів, а також відводи у каналізацію.

Цифри пишуть у розривах ліній уздовж їх спрямування. Лінії підключень комунікацій до апаратів повинні чітко відповідати дійсності, наприклад для води вхід знизу, вихід – зверху, а для пари й конденсату – навпаки. Написи з напрямом руху, який зображений стрілкою, пишуть над лінією з зазначенням звідки чи куди: “Від міськводопроводу”, “У збірники”, “В атмосферу”, “ Від компресора”. Вказуючи напрям руху матеріального потоку, дотримуються принципу “зліва направо” і “згори до низу”.

Обладнання треба викреслювати у довільному масштабі, але дотримуватись пропорційності його розмірів. Обладнання, що працює паралельно, (дріжджогенератори, бродильні апарати, насоси та ін.) показують не все, що визначено розрахунком і наведено в специфікації (дод. 5), а лише стільки, щоб була зрозумілою послідовність його з’єднання трубопроводами. Номери обладнання проставляють на виносках за годинною стрілкою і вони повинні бути однаковими на апаратурно-технологічній схемі, планах і розрізах.

Контури обладнання показують тонкими суцільними лініями (завтовшки близько 0,5 мм), лінії трубопроводів – товщими (близько 1 мм), а лінія трубопроводу основного продукту має бути накреслена найтовщою лінією (1,5…2 мм).

Плани й розрізи

Плани і розрізи виконують відповідно до [4,20-22,23]. На планах і розрізах креслять будівельні конструкції (стіни, колони, вікна, двері, сходи, площадки для встановлення і обслуговування обладнання та ін.) та обладнання розташоване в середині приміщень. На планах показують стрілкою напрям руху вгору сходами, основні будівельні розміри приміщень: загальну довжину й ширину, відстань між колонами, відмітки рівня підлоги й площадок.

Основне призначення планів – показати розміщення всього обладнання в середині приміщення цеху з прив’язками до стін, осей колон у двох взаємно перпендикулярних напрямах, а також відносно одне одного. Габаритні розміри обладнання не вказують, тому що вони наведені в специфікації.

Лінії розрізу позначають жирними штрихами (2 мм), які не перетинають контури стін. Напрям погляду повинен бути знизу вгору або справа наліво. Стрілки, які показують напрям погляду при розрізі, розміщують на відстані 2-3 мм від штриха.

Складний розріз позначають також штрихами у вигляді прямих кутів, що показують зміну напряму площини розрізу. Лінії розрізів позначають і нумерують з обох кінців плану.

На планах проставляють написи призначення і в правому нижньому куті – площу тих приміщень, де відсутнє обладнання (‘‘Лабораторія, 50.00‘‘, ‘‘Кабінет змінного технолога, 20.00‘‘).

Основне призначення розрізів – показати взаємне розміщення обладнання по вертикалі в приміщенні цеху і можливість здійснення раціонального технологічного потоку. Обладнання в розрізах показують не розсіченим, навіть якщо воно потрапляє в площину розрізу. На розрізах зазначають відмітки підлог, відстань від перекриття до обслуговуваної площадки, а також висоту встановлення обладнання.

Якщо на одному аркуші має бути кілька планів або розрізів, то плани потрібно розташовувати один над одним відповідно до відміток їх підлог. Над кожним планом або розрізом розміщують напис: ‘‘План на відмітці 0,00‘‘;‘‘План на відмітці 6,00‘‘;‘‘Розріз 1–1‘‘,‘‘Розріз 2–2‘‘ та ін. За наявності на аркуші тільки одного плану або розрізу такі написи роблять тільки в рамці основного напису.

У планах і розрізах контури стін наводять жирною лінією (1 мм), а прорізи (для вікон і дверей) і контури обладнання – тонкою (0,5 мм).

Все обладнання на планах і розрізах нумерують відповідно до його нумерації на апаратурно-технологічній схемі. Номер пишуть біля виносної лінії поблизу обладнання.

Кожен аркуш планів і розрізів повинен містити основний напис і специфікацію обладнання (дод. 5), розташованого на аркуші.

 

5.2.4. Схема генерального плану

 

Схему генерального плану креслять на одному аркуші формату А1. Масштаб може бути 1:200,1:500 та ін. Методика проектування схеми генерального плану описана в [4,22].

На аркуші схеми генерального плану над основним написом вказують специфікацію всіх будівель, майданчиків та інших об'єктів. У верхньому лівому куті показують переважний напрям вітрів.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.008 с.)