Облік довгострокових зобов’язань.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік довгострокових зобов’язань.Серед довгострокових зобов’язань виділяють: 1.кредит(рах.50) – економічні відносини, що виникають між позичальником та кредитором з приводу одержання позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення у певний строк із сплатою %. Види: 1)за терміном: а)короткострокові(до року) – даються для придбання запасів ТМЦ; б)середньострокові(від року до 5) - даються для впровадження нової техніки та удосконалення технологій; в)довгострокові(понад 5 років) – для капітального будівництва, реконструкцій та розширення будівництва. 2)за об’єктами: а)товарні – надається продавцями покупцям у вигляді поставки товару або призначений для оплати товару;грошовий – надається банками в грошовій формі; в)банківський кредит – надається банками суб’єктам всіх форм власності на умовах тимчасового користування обумовлених в договорі; г)споживчий – надається фіз..особам резидентам України на придбання товарів і послуг. 3)за забезпеченням: а))забезпечений – надається під будь-які цінності; б)банковий(овердрафт) – надається тільки фін. стійким підпр. на термін до 10 днів. 2.вексель: *прості, *переказні (довгостр. векселі рах.51). 3.облігації(52) – борговий цінний папір, який засвідчує факт передачі на умовах повернення інвестору грошових коштів із сплатою % її емітенту. 4.відстрочені податкові зобов’язання(54) – тимчасова різниця в сумі податок на прибуток, що виникає в результаті не відповідності сум прибутку за даними бухг.і податкового обліку.

Економічна сутність доходів.

Дохід – збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу. В обліку доходи відображу. згідно із принципами нарах. та відповідності доходів і витрат. Принцип нарах. полягає у відображенні результатів госп-х результатів в тому звітному періоді, в якому операції були здійснені незалежно від часу надх. платежів. Принцип відповідності полягає у порівнянні доходів та витрат звітного періоду. Доходи визнаються за умови якщо їх оцінка може бути достовірно визначена. Не визнаються доходами такі платежі: 1)суми ПДВ, акцизу, інших податків, що підлягають перерах. до бюджету. 2)суми надходжень за договорами комісії на користь комітента. 3)суми попередньої оплати продукції. 4)суми авансу в оплату продукції. 5)суми завдатку під заставу або в погашення позики. 6)надх. що належать іншим особам. Доходи є пасивним рахунками та обліковуються на рах-х 7 класу. Збільшення доходів відображу. за Кт, зменшення доходів на суму податків або в результаті спис. На фін. рез. за Дт.

Правила визнання доходу від реалізації готової продукції. Види доходів згідно їх відображення у фінансовій звітності.

Дохід – збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу. Для визнання доходу від реаліз. викор. наст. методи: 1)касовий – доходом або виручкою п-ства вважаються грошові кошти, що надійшли від покупців протягом певного періоду на рах. або в касу за фактично відвантажену продукцію. 2)метод нарахувань – доходом або виручкою вважається вартість фактично від вант. за період прод. незалежно від того була вона оплачена протягом періоду чи ні. Дохід від реаліз. прод. визн. за умови: 1)п-ство передало покупцеві ризики пов’язані з володінням продукцією. 2)п-ство не бере подальшої участі у керівництві пов’язаним з володінням прод. 3)сума доходів може бути достовірно визначена. 4)сума витрат пов’язаних з одержаними доходами може бути достовірно оцінена. Для визнання доходу від реаліз. робіт та послуг заст..метод рівномірного нарахування, якщо обсяг невизначений; метод поетапного завершення – визн. на основі готовності або питомої ваги затрат.

Класифікація доходів за видами діяльності.

Дохід – збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу. а)доходи від надзв. подій (рах.75) б)дохід від звич. діял.: *дохід від реаліз. (рах.70, рядок 010) в)інший операційний дохід (рах.71, рядок 060) г)доходи від фін. операцій: *доходи від участі в капіталі(рах.72,рядок 110)

В чому полягає сутність обліку витрат за елементами?

Витрати – зменшення активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу п-ства. Облік витрат за елементами здійсн. на 8 класі рах-в, який показує які саме ресурси були витрачені. Витрати за елементами обліковуються за ознакою їх однорідності на таких рах-х: 80 – мат.витрати: сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплект. вироби, паливо та енергія, запасні частини, тара і тарні матеріали, допоміжні та інші матеріали (в звіті про фін. рез. рядок 230). Дані витрати визн-ся за такими документами: акт-вимога, самітно забірна картка, бухг-ка довідка. 81 – витрати на оплату праці: з/п за окладами і тарифами, оплата відпусток, інші витрати на опл. праці(рядок 240). Документи що визначають дані витрати: наряд про виробіток, табель робочого часу, акт виконаних робіт, розрахунково платіжна відомість і бух.довідка. 82 – відрахування на соц..заходи: відрах. на пенсійне страхування, соц..страх., на випадок безробіття, індивідуальне страхування, та відрах.на інші соц. заходи(рядок 250). Документи визнання витрат: розрахунково платіжна відомість, бух.довідка.83 – амортизація: А. осн. зас., немат-х активів, інших необ-х активів(рядок 260). Визначається А бухг-ми розрахунками. 84 – інші операційні витрати – витарти на відрядження, послуги зв’язку, матеріальну допомогу, плату за розрахунково касове обслуговування(рядок 270). Підтв. дані витрати такими документами: акт виконаних робіт, накладні, акт уцінки, авансовий звіт і бух. довідки. Якщо п-ство списує виробничі витрати, то протягом місяця за Дт рах-в 8 класу здійсн. накопичення цих витрат, а в кінці місяця накопичені витрати списуються на 23 рахунок. Якщо витрати не пов’язані з виробництвом вони одразу списуються на фін. результати.

В чому полягає сутність обліку витрат за видами діяльності?

Витрати – зменшення активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу п-ства. Облік витрат за видами діяльності ведеться в розрізі звичайної та надзвичайної діяльності. Витрати операційної діяльності поділяються на 2 групи: 1 група – вкл. у виробничу собівартість, а саме: 90 – витрати виробничої собівартості(прямі – з/п; накладні – амортизація). 91 – загальновиробничі витрати: *витрати на управління виробництвом, *А основних засобів загальновиробничого призначення. *А немат-х активів загально вир. призначення. *витрати на утримання, експлуатацію та ремонт осн. зас. Загально вир. призн. *в. на опалення, освітлення, водопостачання. *в.на охорону праці та техніку безпеки. *інші загальновиробничі витрати. Прямі витрати вкл. безпосередньо в собівартість виробленої прод., а загальновиробничі накладні витрати в кінці місяця підлягають розподілу. 2 група – 92 – адмін..витрати(рядок 070): *загальновиробничі витрати *витрати на службові відрядження *в. на утримання апарату управління *податки та збори що не вкл. вир-чу собівартість *плата за розрах-касове обслугов. та інші загально вир. витрати. 93 – витрати на збут(рядок 080): *в. пакувальних мат-в та тари *оплата праці продавців, торг.агентів *реклама та маркетингові дослідження *в. пов’язані із перевезенням та страхуванням готової прод. *інші в. пов'язані із збутом. 94 – інші операційні витрати(рядок 090): *в. на дослідження та розробки *собівартість реаліз. іноземної валюти *собів. реаліз. вир-чих запасів *сума безнадійної дебиторської заборг. до витрат фін.діял.належатьрах.95(рядок 140): *в.на відсотки за кредитами випущеними облігаціями, фін. орендою та інші в. пов’язані із залученням позикового капіталу. Витрати інвестиційної діяльності: 96 – в.від участі в капіталі(рядок 150): *в. від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні п-ства. 97 – інші витрати(рядок 160): *собів.реаліз.майна, уцінка необ-х активів, залишкова вартість ліквідованих необ-х активів. До витрат належить податок на прибуток рах.98 рядок 180. Витрати з надзв.діял.рах.99 – це невідшкодовані збитки від надзв. ситуацій(рядок 205). Вони поділяються на 3 категорії: 1)прямі в.- в. від подій які вже сталися. 2)в. пов’язані з ліквідацією наслідків. 3)в. пов’язані із попередження надзв-х подій.

Класифікація інвестицій.

Інвестиції – види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкл. в об’єкти підпр. та інших видів діял. з метою отримання прибутку або досягнення соц..ефекту. Класифікація: 1)залежно від об’єкта вкладання: а)реальні – вкладання капіталу в різні сфери діял.та народного господарства з метою відтворення виробничих потужностей п-ства; б)фінансові – вкладання капіталу для придбання цінних паперів з метою отримання прибутку у вигляді дивідендів або %. 2)за характером участі в інвестуванні: а)прямі – вкладання капіталу у визначені об’єкти безпосередньо інвестором без залучення фін. посередників; б)непрямі інвестиції – фін. посередники шляхом випуску та розміщення власних паперів об’єднують кошти індивідуальних інвесторів, які в подальшому викор. Для здійсн. масштабних інвестицій.3)за причинами інвестування: а)короткострокові, б)довгострокові. 4)за формою власності: а)приватні – здійсн. громадяни та п-ства не державної форми власності, б)державні – здійсн. держава в особі уряду та держ. п-ств, в)іноземні – будь-які цінності, що вклад. іноземними інвесторами в об’єкти інвестування на території України, г)спільні – їх джерелом є кошти індивід-х інвесторів, які придбали інвестиційні сертифікати випущені інцест. фондами та компаніями. 5)за регіональною ознакою: а)внітрушні – вкладання капіталу на території України, б)зовнішні – вкладання капіталу за межами. Фактори впливу на процес інвестування: 1)загальноекономічні – фін-кредитна політика уряду, рівень інфляції, держ. стимулювання інцест.діял., грошовий обіг та чинне податкове законодавство. 2)галузеві – рівень науково-тех. розвитку галузі , забезпеченість трудовими, матеріальними та енергоресурсами тип галузі і територіальне розміщення п-ств. 3)фактори що діють на рівні п-ства, фін. стан, зв’язки із споживачами та відносини з конкурентами.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.007 с.)