І. Відмінювання кількісних числівниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Відмінювання кількісних числівниківЗа нормами української літературної мови відмінюються всі роз­ряди числівників. Поширеними помилками усного мовлення є вжи­вання ненормативних форм числівників, неповне відмінювання складених і складних числівників. Розглянемо основні правила від­мінювання числівників.

1. Числівник один (одне (-о), одна, одні) відмінюється так:

Н. (скільки?) один одне (-о) одна одні

Р. (скількох?) одного однієї (-ої) одних

Д. (скільком?) одному одній одним

3. = Н. або Р. одне (-о) одну = Н. або Р.

О. (скількома?) одним однією (-ою) одними

М. (на скількох?)(на) одному (ім) (на) одній (на) одних

Форми середнього роду одно і одне є паралельними, але одне — це частіше вживана форма. Вживання форми одно в науковому й офі­ційно-діловому стилях не допускається.

2. Числівники два (дві), три, чотири відмінюються так:

Н. два дві три чотири

Р. двох трьох чотирьох

Д. двом трьом чотирьом

3. = Н. або Р. =Н. або Р. =Н. або Р.
О. двома трьома чотирма

М. (на) двох (на) трьох (на) чотирьох

3. Числівники п'ять десять, числівники на -дцять і на -десят у непрямих відмінках мають паралельні (стилістично нейтральні) фор­ми і відмінюються за таким зразком:

Н. п'ять десять

Р. п'яти (п'ятьох) десяти (десятьох)

Д. п'яти (п'ятьом) десяти (десятьом)

3. п'ять або п'ятьох десять або десятьох

О. п'ятьма (п'ятьома) десятьма (десятьома)

М.(на) п'яти (п'ятьох) (на) десяти (десятьох)

У числівниках шість, сім, вісім при відмінюванні відбувається чергування:

Н. шість сім

Р. шести (шістьох) семи (сімох)

Д. шести (шістьом) семи (сімом)

3.шість або шістьох сім або сімох

О. шістьма (шістьома) сьома (сімома)

М.(на) шести (шістьох) (на) семи (сімох)

Н. вісім

Р. восьми (вісьмох)

Д. восьми (вісьмом)

3. вісім або вісьмох

О. вісьма (вісьмома)

М.(на) восьми (вісьмох)

Запам'ятайте: у числівниках на -десят в українській мові (на від­міну від російської) перша частина не змінюється, порівняйте:

російська мова українська мова

И.шестьдесят Н. шістдесят

Р.шестидесяти Р. шістдесяти (шістдесятьох)

Д.шестидесяти Д. шістдесяти (шістдесятьом)

В.шестьдесят 3. шістдесят або шістдесятьох

Т.шестьюдесятью О. шістдесятьма (шістдесятьома)

П.(о) шестидесяти М. (на) шістдесяти (шістдесятьох)

4.Числівники сорок, дев'яносто, сто у всіх непрямих відмінках, крім знахідного, що дорівнює називному, мають закінчення -а:

Н.сорок дев'яносто сто

Р.сорока дев'яноста ста

Д.сорока дев'яноста ста

3.сорок дев'яносто сто

О.сорока дев'яноста ста

М.сорока дев'яноста ста

5.У числівниках, що позначають сотні, відмінюються обидві час­тини:

Н.триста сімсот

Р.трьохсот семисот

Д.трьомстам семистам

3.=Н. абоР. =Н. абоР.

О.трьомастами сьомастами (сімомастами)

М.(на) трьохстах (на) семистах

Запам'ятайте паралельні форми орудного відмінка числівників п'ятсот дев'ятсот: п'ятьмастами (п'ятьомастами), шістьмас­тами (шістьомастами), сьомастами (сімомастами), вісьмастами (вісьмомастами), дев'ятьмастами (дев'ятьомастами).

6. Числівник тисяча відмінюється як іменник першої відміни мі­шаної групи (тисяча, тисячі, тисячі, тисячу, тисячею, (на) тисячі), мільйон, мільярд відмінюються, як іменники другої відміни твердої
групи (мільйон, мільйона, мільйону тощо).

7. Збірні числівники двоє, троє, четверо в непрямих відмінках ма­ють форми відповідних кількісних числівників: двоє, двох, двом..., троє, трьох, трьом...

Як числівник два відмінюються збірні числівники обидва, обидві, обоє.

Збірні числівники п'ятеро двадцятеро і тридцятеро мають у непрямих відмінках форми, що збігаються з вторинними формами відповідних кількісних числівників (у родовому, давальному, місце­вому відмінках це форми на -ох, -ом, в орудному відмінку — обидві форми).

8. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини:

Н. тисяча чотириста сорок п 'ять

Р. тисячі чотирьохсот сорока п 'яти (п 'ятьох)

Д. тисячі чотирьомстам сорока п 'яти (п 'ятьом)

3. тисячу чотириста сорок п 'ять (п 'ятьох)

О. тисячею чотирмастами сорока п'ятьма (п'ятьома)

М. (на) тисячі чотирьохстах сорока п'яти (п'ятьох)

9. У дробових числівниках перший компонент відмінюється, як кількісний числівник, другий — як прикметник:

Н. п 'ять шостих три десятих

P. n 'яти шостих трьох десятих

Д. п 'яти шостим трьом десятим

3. = Н. 3. = Н.

О. п 'ятьма шостими трьома десятими

М. (на) п'яти шостих (на) трьох десятих

10.Числівники півтора (півтори) і півтораста не відмінюються.

11.Після прийменника близько кількісний числівник обов'язково ставиться у родовому відмінку: близько ста сорока кілограмів, близько двохсот шістдесяти кілометрів, близько тисячі семисот сторінок.

12.Необхідно обирати правильну форму кількісних числівників при творенні складних слів (іменників і прикметників). Основними правилами є такі:

1) числівник один у складних словах має форму одно-:одноклас­ник, одноліток, одноколірний, одногорбий, однолюб; у двох формах виступають у складних іменниках і прикметни­ках числівники два, три, чотири. Елементи дво-, три-, чотири- при­єднуються до кореня, який починається на приголосний: двоборт­ний, двовуглекислий, двопроцентний, двотижневик, трибарвний, трисерійний, тритомник, тришаровий, тритижневий, триборство, чотирикімнатний, чотирикілометровий, чотириденний, чотирикут­ник тощо. Форми двох-, трьох-, чотирьох- виступають в окремих словах, другий компонент яких, як правило, починається на голос­ний: двохатомний, двохосьовий, трьохелементний, трьохелектрод­ний, чотирьохактний, чотирьохетапний, а також двохсотліття, двохмільйонний тощо, хоча: двоокий, двоокис, двооксид, двоопуклий, двоутробний.

Форми родового відмінка традиційно вживаються у прикметни­ках, що закінчуються на -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, а також у словах, компонентом яких є складний числівник: двохтисячний, трьохмільйонний, чотирьохмільярдний, двадцятидвохрічний, двадця-тичотирьохповерховий, двохтисячоліття;

3) числівники п'ять десять, числівники на -дцять і на -десят у складі прикметників та іменників мають форму родового відмінка (із закінченням -и): п'ятигодинний, шестиденка, десятилітровий, дев'ятнадцятиденний, п 'ятдесятиметровий;

4) числівники дев'яносто, сто в складних словах зберігають фор­му називного відмінка: стоголосий, стодвадцятиміліметровий, стодвадцятип 'ятилітній, стоквартирний, дев 'яностопроцентний, дев'я-
носторіччя;

5) числівники сорок, деїстідев'ятсот виступають у складнихсловах у формі родового відмінка: сорокавідерний, сорокап 'ятирічний, сорокаденний, двохсотлітній, п'ятисотрічний;

6) числівник тисяча входить до складу іменників і прикметників у формі тисячо-: тисячочотирьохсотліття, тисячотонний, тисячо­ватний, тисячоголосий, тисячокілометровий, тисячогранний, тисячо­головий, тисячократний,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.007 с.)