Облік фінансових результатів і їх використання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік фінансових результатів і їх використання.(тема 8)


Класифікація рахунків за економічним змістом

1. За економічним змістом об'єктів обліку:

1.1. Рахунки господарських засобів (активів) - призначені для відображення наявності та руху засобів. Залежно від виду ак-тивів рахунки поділяються на рахунки для обліку:

- необоротних активів - використовуються для отримання та узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, нематеріальних активів, фінансових та капіталь-них інвестицій та інших необоротних активів;

- запасів - використовуються для обліку виробничих запа-сів, готової продукції, товарів, необхідних для здійснення господарської діяльності;

- грошових коштів - використовуються для узагальнення даних про наявність і рух грошових коштів у касі, на по-точних та інших рахунках у банках, грошових документів тощо;

- коштів у розрахунках - використовуються для узагаль-нення інформації про розрахунки дебіторами підприємст-ва (покупцями та замовниками, за виданими авансами, підзвітними сумами, нарахованими доходами тощо).

 

1.2. Рахунки джерел формування засобів (пасивів) - відображають наявність та рух джерел. Залежно від виду пасивів рахунки поділяються на рахунки для обліку:

- власних джерел (власного капіталу і забезпечення зо-бов'язань) - використовуються для узагальнення інфор-мації про стан і рух різних видів власного капіталу - ста-тутного, пайового, додаткового, резервного, нерозподіле-них прибутків тощо, а також забезпечень, цільового фі-нансування і цільових надходжень;

- залучених джерел - використовуються для узагальнення відомостей про стан і рух довго- та короткострокових зо-бов'язань підприємства (за кредити, отримані від банків, за випущеними облігаціями, за виданими векселями, з оплати праці, перед постачальниками та підрядниками, за отриманими авансами тощо).

1.3. Рахунки господарських процесів - використовуються для

відображення господарських операцій, пов'язаних із заготівлею і

придбанням ресурсів, для здійсненням капітальних інвестицій,

виробництвом та реалізацією продукції.


 

Класифікація рахунків за призначенням та структурою

2.1. Основні - призначені для обліку наявності та руху госпо-дарських засобів та джерел їх утворення і є основою для складан-ня балансу. Поділяються на:

- матеріальні - призначені для обліку наявності й руху ма-теріальних цінностей підприємства (основних засобів, то-варів, виробничих запасів);

- грошові - використовуються для обліку наявності та руху грошових коштів підприємства (в касі, на рахунках в бан-ках, грошових документів, інших еквівалентів грошових коштів);

- розрахункові - використовуються для обліку розрахунко-вих відносин підприємства з іншими юридичними та фі-зичними особами (дебіторська та кредиторська заборго-ваність підприємства);

- рахунки капіталу - призначені для обліку та контролю стану та руху різних видів власного капіталу, забезпечен-ня зобов'язань та цільового фінансування.

 

2.2. Реіулювальні - призначені для кориіування показників окремих статей балансу, через що кожен з них розглядається в суку-пності із основним рахунком. Самостійного значення не мають. По-діляються на: 1) контрарні (контрактивні і контрпасивні) - для фор-мування показників балансу сальдо за контрарними рахунками віднімається від сальдо за основними рахунками, зменшуючи ве-личину основного об'єкта обліку; 2) доповнювальні - для форму-вання показників балансу сальдо за доповнювальними рахунками додається до сальдо за основними рахунками, збільшуючи вели-чину основного об'єкта обліку.

2.3. Операційні - призначені для відображення господарсь-ких процесів постачання, виробництва, реалізації, витрат, доходів та результатів діяльності підприємства. Більшість з них не мають сальдо. Поділяються на:

- розподільчі - призначені для обліку витрат, які не можуть бути віднесені до конкретних об'єктів обліку, а потребу-ють розподілу за встановленими критеріями. Поділяються на збірно-розподільчі (призначені для попереднього зби-рання витрат, пов'язаних із здійсненням загальновироб-ничих функцій з метою наступного їх розподілу за відпо-відними об'єктами), і звітно-розподільчі, або бюджетно-розподільчі (використовуються для розмежування витрат і доходів між звітними періодами для формування досто-вірного показника фінансового результату згідно з прин-ципом нарахування та відповідності доходів і витрат);

- калькуляційні - призначені для обліку витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг для обчислення їх собівартості (виробництво, ка-пітальні інвестиції);

2.4. Результатні - використовуються для порівняння доходів

з витратами. Поділяються на:

- операційно-результатні - призначені для визначення ре-зультатів господарської діяльності підприємства шляхом порівняння валових доходів і валових витрат (фінансові результати);

- фінансово-результатні - призначені для обліку чистих фі-нансових результатів діяльності підприємства, нерозподі-леного прибутку або непокритих збитків.

Основні, регулювальні, операційні та результатні рахунки складають систему балансових рахунків, оскільки їх сальдо відо-бражаються в цій формі фінансової звітності. В обліку також ви-користовуються рахунки, які не відображаються в балансі, а роз-міщуються за його підсумком. їх називають позабалансовими. Поділ рахунків на балансові і позабалансові здійснюється за та-кими критеріями: 1) імовірність того, що підприємство отримає або втратить майбутню економічну вигоду, пов'язану з даним ви-дом активу або пасиву; 2) конкретний вид активу або пасиву має вартість, яка може бути точно оцінена. Якщо засоби або джерела не відповідають цим критеріям, то їх обліковують на позабалан-сових рахунках.

2.5. Позабалансові - призначені для обліку наявності та руху цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебу-вають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (умовні права і зобов'язання, бланки суворого обліку; списані ак-тиви). Поділяються на:

- рахунки для обліку майна (орендовані необоротні активи, активи на відповідальному зберіганні, списані активи, бланки суворого обліку);

- рахунки для обліку зобов'язань (контрактні зобов'язання, непередбачені активи і зобов'язання, гарантії та забезпе-чення надані і отримані).

Облік на позабалансових рахунках ведеться без застосування методу подвійного запису.


 

План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків -це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення господарських операцій і накопичення обліко-вої інформації про діяльність підприємства, необхідної користу-вачам для прийняття рішень. На сьогодні в Україні застосовують п'ять планів рахунків бухгалтерського обліку:

- підприємств і організацій;

- суб'єктів малого підприємництва;

- бюджетних установ;

- Національного банку України;

- комерційних банків.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-бов'язань і господарських операцій підприємств і організацій складається з десяти класів (табл.. 3.1).

 

План рахунків Форма фінансової звітності
Клас Назва класу
1. 2. 3.   4.   5. 6. Необоротні активи Запаси Кошти, розрахунки та інші активи Власний капітал та забезпечення зобов'язань Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання Баланс(актив)
Баланс(пасив)
7.   8. 9. Доходи і результати діяльності Витрати за елементами Витрати   Звіт про фінансові результати
0. Позабалансові рахунки Примітки до фінансової звітності

 

У Плані рахунків використана децимальна система кодуван-ня, за якої кожна цифра в коді рахунка визначає відповідну скла-дову (клас, синтетичний рахунок, субрахунок). Наприклад, код 281 означає: 2 - клас "Запаси", 8 - синтетичний рахунок "Това-ри"; 1 - субрахунок "Товари на складі".


 

Первинні документи їх сутність та значення.

(тема 5)
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.014 с.)