Типи господарських операцій і їх вплив на балансМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типи господарських операцій і їх вплив на балансЗа характером впливу на баланс усі господарські операції поділяються на чотири типи:

- перший – спричиняє структурні зміни в активі балансу: одна стаття активу збільшується, а інша зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу не змінюється;

- другий - спричиняє структурні зміни в пасиві балансу: одна стаття пасиву збільшується, а інша зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу не змінюється;

- третій - спричиняє одночасне збільшення статей активу і паси-ву баланс– . Загальний підсумок балансу збільшується;

- четвертий спричиняє одночасне зменшення статей активу й па-сиву балансу. Загальний підсумок балансу зменшується.

Кожна господарська операція викликає зміни не менше як двох статей балансу. Це зумовлено особливостями кругообороту капіталу і пояснюється двоїстою сутністю господарських опера-цій. При цьому обов’язково зберігається збалансованість активу і пасиву. Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді,коли господарська операція стосується одночасно засобів і дже-рел їх утворення. Рівність підсумків активу і пасиву балансу збе-рігається після будь-якої операції, в чому полягає контрольний прийом подвійного відображення операцій.

Бухгалтерський баланс - це форма фінансової звітності, яка містить суттєву інформацію про фінансово-майновий стан підп-риємства, тому для прийняття обгрунтованих управлінських рі-шень проводиться аналітичне дослідження економічної сутності взаємозв'язків між складовими балансу.

Загальний аналіз даних балансу проводиться на основі таких аналітичних співвідношень:

1) A = П. "Активи дорівнюють пасивам" - балансове рівнян-ня, що є необхідною умовою розгляду балансу як за фор-мою, так і за змістом.

2) A = К+3. "Активи дорівнюють сумі капіталу та зо-бов'язань" - структурне співвідношення балансу, яке дає уявлення про склад майна підприємства та осіб (власники, кредитори), які брали участь у його формуванні.

3) К = А-3. "Капітал дорівнює різниці між активами і зо-бов'язаннями" - характеризує вартість чистих активів, тобто майна, яке після вирахування зобов'язань є власніс-тю підприємства і може бути об'єктом розподілу між акціонерами при ліквідації підприємства.

 


 

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова.

Бухгалтерський рахунок - спосіб систематичного спосте-реження, поточного групування та відображення інформації про стан та зміни в складі окремих об’єктів обліку. Для кожної групи засобів, джерел їх формування та господарських процесів відкри-вають рахунок.

У результаті господарської діяльності активи та пасиви мо-жуть збільшуватися або зменшуватися, що відображається на ра-хунках окремо. 3 цією метою рахунок бухгалтерського обліку побудовано у вигляді двосторонньої таблиці, ліву сторону якої називають “дебет”, а праву - “кредит”. Шифр і назву рахунка за-значають посередині таблиці.

 

Шифр і назва рахунка Дебет Кредит
   

 


Будова рахунку БО

Об’єкт обліку характеризується наявністю на певний момент ча-су засобів або джерел, тому спочатку за рахунком відображають цей стан, який називається початковим залишком або початковим са

льдо. Після цього за рахунком відображають суми господарських операцій, які спричинили зміни в складі відповідного об'єкта обліку. Збільшення об'єкта обліку записують на одній стороні рахунка, a зменшення - на протилежній. На підставі інформації про початкове сальдо об'єкта обліку та зміни протягом звітного періоду визначають сальдо на кінець звітного періоду. Узагальнена інформація про зміни в складі об'єкта обліку, відображена за дебетом і кредитом, назива-ється оборотом. Підсумки записів за дебетом рахунка називають де-бетовим оборотом, підсумки записів за кредитом рахунка - кредито-вим оборотом.

Залежно від виду об'єктів обліку (засоби або джерела їх утворення) бухгалтерські рахунки поділяють на активні та пасив-ні. Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху за-собів і відкриваються для об'єктів, які відображаються в активі бухгалтерського балансу. Пасивні рахунки призначені для обліку наявності та зміни джерел утворення і відкриваються для об'єктів, які відображаються в пасиві балансу.

При відкритті рахунків початкові сальдо в них записують на підставі даних статей балансу. Оскільки господарські засоби роз-міщені на лівій стороні балансу - активі, то й сальдо за активни-ми рахунками записують зліва у дебеті рахунка. Оскільки джере-ла господарських засобів відображаються в балансі праворуч, то сальдо за пасивними рахунками записують справа в кредиті ра-хунка. Таким чином, сума всіх залишків за активними рахунками відображає загальну вартість господарських засобів і дорівнює підсумку активу балансу, а сума всіх залишків пасивних рахунків відображає загальний обсяг джерел формування засобів і дорів-нює підсумку пасиву балансу. 3 тієї сторони рахунка, де показу-ється залишок, відображається збільшення об'єкта обліку, а з протилежного - зменшення.

Активні рахунки завжди мають залишок (сальдо) дебетовий (оскільки не можна витратити більше, ніж є в наявності та надій-шло); пасивні рахунки - тільки кредитовий (оскільки джерела за-собів обмежуються наявними господарськими засобами).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.007 с.)