Тема № 25. Екологічний моніторинг та система екологічної інформаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 25. Екологічний моніторинг та система екологічної інформаціїУ Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» закріплюються екологічні права та обов'язки грома­дян України: Що до них належить?   пріоритетність вимог екологічної безпеки гарантування екологічно безпечного становища для життя та здоров'я людей екологізація матеріального виробництва *усі відповіді правильні
Які є го­ловні напрямками діяльності управління в організації управління економіки?   підвищення дієвості платні за забруднення навколишнього при­родного середовища удосконалення плати за використання природних ресурсів, роз­ширення бази платежів, уведення механізму їхньої індексації визначення основних напрямків ефективного використання коштів на природоохоронні заходи, що виділяються з державного бюджету за розділом «Охорона навколишнього природного середо­вища та ядерна безпека» *усі відповіді правильні
Які основні завдання входять у функції організації управління техногенно-екологічної безпеки?   формування нормативно-правової бази регулювання техноген­но-екологічної безпеки у виробничій діяльності суб'єктів господарю­вання організація та координація науково-дослідних робіт у галузі техногенно-екологічної безпеки розробка заходів та координація проведення робіт щодо запо­бігання надзвичайним ситуаціям, які можуть здійснювати негатив­ний вплив на навколишнє середовище *усі відповіді правильні
Визначте модель еколого-економічного розвитку?   *фронтальна економіка екологізація меркантилістська концепція навколишнього природного середовища маржиналістська концепція розвитку економіки
Які основні риси еколого-економічного розвитку за концепцією фронтальної економіки?   повернення до природи; скорочення людської популяції; товарний обмін всередині регіонів зі спільними екологічними характеристиками; сприяння біологічному та культурному різнома­ніттю; децентралізоване плану­вання; прості технології поступова стабілізація рівня виробництва; принципова зміна ставлення до ресурсів – перехід до їхнього раціонального ви­користання *природні ресурси та екосистеми визначались як невичерпні; співвідношення масштабів спожитих ресурсів та їхніх запасів не розглядалося; основними чинниками, що обмежують розвиток, вважалися праця та капітал плата за забруднення; оцінка соціальної вартості забруднення; розвиток виробництва на основі чистих технологій; встановлення плати за природні ресурси тощо
Які основні риси еколого-економічного розвитку за концепцією екотопія?   *повернення до природи; скорочення людської популяції; товарний обмін всередині регіонів зі спільними екологічними характеристиками; сприяння біологічному та культурному різнома­ніттю; децентралізоване плану­вання; прості технології поступова стабілізація рівня виробництва; принципова зміна ставлення до ресурсів – перехід до їхнього раціонального ви­користання природні ресурси та екосистеми визначались як невичерпні; співвідношення масштабів спожитих ресурсів та їхніх запасів не розглядалося; основними чинниками, що обмежують розвиток, вважалися праця та капітал плата за забруднення; оцінка соціальної вартості забруднення; розвиток виробництва на основі чистих технологій; встановлення плати за природні ресурси тощо
Які основні риси еколого-економічного розвитку за концепцією охорони навколишнього природного середовища?   повернення до природи; скорочення людської популяції; товарний обмін всередині регіонів зі спільними екологічними характеристиками; сприяння біологічному та культурному різнома­ніттю; децентралізоване плану­вання; прості технології поступова стабілізація рівня виробництва; принципова зміна ставлення до ресурсів – перехід до їхнього раціонального ви­користання природні ресурси та екосистеми визначались як невичерпні; співвідношення масштабів спожитих ресурсів та їхніх запасів не розглядалося; основними чинниками, що обмежують розвиток, вважалися праця та капітал *плата за забруднення; оцінка соціальної вартості забруднення; розвиток виробництва на основі чистих технологій; встановлення плати за природні ресурси тощо
Які основні риси еколого-економічного розвитку за концепцією помірного розвитку економіки?   повернення до природи; скорочення людської популяції; товарний обмін всередині регіонів зі спільними екологічними характеристиками; сприяння біологічному та культурному різнома­ніттю; децентралізоване плану­вання; прості технології *поступова стабілізація рівня виробництва; принципова зміна ставлення до ресурсів – перехід до їхнього раціонального ви­користання природні ресурси та екосистеми визначались як невичерпні; співвідношення масштабів спожитих ресурсів та їхніх запасів не розглядалося; основними чинниками, що обмежують розвиток, вважалися праця та капітал плата за забруднення; оцінка соціальної вартості забруднення; розвиток виробництва на основі чистих технологій; встановлення плати за природні ресурси тощо
Коли уперше широке розпо­всюдження отримав термін «сталий розвиток»? наприкінці 50-х років XX ст. у середині 30-х років XX ст. на початку 50-х років XІX ст. *наприкінці 80-х років XX ст.
Що означає розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби?   фронтальний розвиток *сталий розвиток екологізація консерваціоністський розвиток
Які основні сценарії майбутнього розвитку людства щодо ство­рення суспільства сталого розвитку? сциентичний консерваціоністський центристський *усі відповіді правильні
Що означає розділ екології, в якому вивчаються питання економічної оцінки природних ресурсів; шкода від забруднення навколишнього середовища та завдані збитки в грошовому виразі; негативні явища, що виникають від забруднення навколишнього середовища; проб­леми ефективного використання природних ресурсів? *економіка природокористування раціональне приро­до користування нераціональне природокористуван­ня природокористування
Які економічні методи управління процесом природокористу­вання? регулятивні заохочувальні каральні *усі відповіді правильні
Які основні завдання екологічного моніторингу? спостереження за станом біосфери; оцінка та прогноз стану природного середовища виявлення факторів і джерел антропогенного впливу на довкілля; оцінка природно-ресурсного потенціалу *усі відповіді правильні контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм; вибір індикаторів, які б найкраще показували стан довкілля та ін
Що означать оптимальні за кількістю та роз­міщенням параметри й періодичність спостережень за довкіл­лям, які дають змогу на основі оцінки і прогнозування стану довкілля підтримувати прийняття відповідних рішень на всіх рівнях відомчої та загальнодержавної екологічної діяльності? моніторинг фоновий моніторинг кризовий моніторинг *загальний моніторинг
Що означають інтенсивні спостереження за природними об'єктами, джерелами техногенного впливу, роз­ташованими в районах екологічної напруженості, у зонах ава­рій та небезпечних природних явищ із шкідливими екологіч­ними наслідками, для забезпечення своєчасного реагування на кризові та надзвичайні екологічні ситуації і прийняття рішень щодо їх ліквідації, створення нормальних умов для життєді­яльності населення і господарювання? моніторинг фоновий моніторинг *кризовий моніторинг загальний моніторинг
Що означає багаторічні комплексні дослід­ження спеціально визначених об'єктів природоохоронних зон для оцінки та прогнозування зміни стану екосистем, віддалених від об'єктів промислової і господарської діяльності, або одер­жання інформації, щоб визначити середньостатистичний (фоно­вий) рівень забруднення довкілля в антропогенних умовах? моніторинг *фоновий моніторинг кризовий моніторинг загальний моніторинг


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.014 с.)