Тема № 5. Теорія і практика організації управління регіональним розвиткомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 5. Теорія і практика організації управління регіональним розвиткомНа яких засадах у кон­цептуальному плані повинно ґрунтуватися управління соціально-економічним розвитком регіону?   *обліку ієрархії наявних у регіоні суб'єктів і об'єктів управління поточне усунення всякого роду відхилень від планових параме­трів, завдань розробки заходів, пов'язаних з потребами обліку природної зміни вимог динамічно розвиваючих систем, з постановкою нових за­вдань у зв'язку з впливом природних сил, переходом системи (ор­ганізації) в новий стан в процесі нормального функціонування внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємозалежних еле­ментів системи (структурна організація)
Які є основні суб’єкти управління регіону?   економічні підсистеми (економіка регіонів народногосподарських комплексів, галузей; сектори еко­номіки; стадії відтворення) соціально-економічні процеси (еко­номічні цикли, демографія, зайнятість, інфляція, науково-технічний прогрес, екологія, кон'юнктура і т. д.) ринки (товарів, по­слуг, інвестицій, цінних паперів, валюти, фондів, капіталів і т. д.) *органи місцевого самоврядування; представники регіональних інфраструктур; різні підприємства державної і недержавної форми власності
Що відносять до об'єктів регіонального управління?   економічні підсистеми (економіка регіонів народногосподарських комплексів, галузей; сектори еко­номіки; стадії відтворення) *населення і трудові ресурси; соціальна інфраструктура (освіта, наука, культура і мистецтво, охорона здоров'я, фізкультура і спорт, побутове обслуговування) ринки (товарів, по­слуг, інвестицій, цінних паперів, валюти, фондів, капіталів і т. д.) органи місцевого самоврядування; представники регіональних інфраструктур; різні підприємства державної і недержавної форми власності
Дайте визначення поняттю функції управління?   процес прийняття управлінських рішень для вирішення про­блем, що стоять перед колективами, суб'єктами різних органі­заційно-господарських структур діяльність державних та економічних суб'єктів, спрямована на дотримання обов'язкових вимог чинного законодавства, а також на розробку та реалізацію відповідних цілей, проектів і програм з проблем організації виробництва, включаючи і таку сферу діяльнос­ті як регіональна організаційно-господарська структура *спеціалізовані, відособлені види управлінської діяльності, що дозволяють впливати на об'єкт керу­вання (регіон, соціально-економічну систему) для досягнення поста­влених цілей добровільна ініціативна та результативна діяльність економічних суб'єктів на мезо- та мікрорівні, спрямована на реалізацію власних цілей, проектів, програм, розроблених на основі критеріїв соціальної і еколого-економічної ефективності
Що означає менеджмент у сфері організації?   апарат управління, як інструмент для досягнення мети, що сто­їть перед колективом (організацією) *добровільна ініціативна та результативна діяльність економічних суб'єктів на мезо- та мікрорівні, спрямована на реалізацію власних цілей, проектів, програм, розроблених на основі критеріїв соціальної і еколого-економічної ефективності процес прийняття управлінських рішень для вирішення про­блем, що стоять перед колективами, суб'єктами різних органі­заційно-господарських структур процес досягнення певного результату у сфері управління, ви­конуючи серію взаємопов'язаних функцій: планування, органі­зація, регулювання, мотивація, аналіз, облік, контроль
Що означає менеджмент у класичному розумінні? Вкажіть не правильну відповідь. процес прийняття управлінських рішень для вирішення про­блем, що стоять перед колективами, суб'єктами різних органі­заційно-господарських структур; процес досягнення певного результату у сфері управління, ви­конуючи серію взаємопов'язаних функцій: планування, органі­зація, регулювання, мотивація, аналіз, облік, контроль мистецтво управління колективами (організаціями); *глобалізація системи управління у світовому просторі
У яких діях виражається зміст функції регулювання?   сукупність процесів або дій, що забезпечують досягнення цілі системи (організація процесу) внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємозалежних еле­ментів системи (структурна організація) *поточне усунення всякого роду відхилень від планових параме­трів, завдань об'єднання людей, спільна діяльність яких спрямована на реалі­зацію встановлених програм на основі певних правил і проце­дур (організація діяльності)
Що означає організація? Вкажіть неправильну відповідь. внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємозалежних еле­ментів системи (структурна організація) сукупність процесів або дій, що забезпечують досягнення цілі системи (організація процесу) об'єднання людей, спільна діяльність яких спрямована на реалі­зацію встановлених програм на основі певних правил і проце­дур (організація діяльності) *вирівнювання всіх відхилень стану виходу системи (організації) із заданого нормами значення цього стану
В структурі механізму регіонального управління особливе міс­це посідають основні його елементи, які включають в себе: правові важелі; економічні важелі; організаційні важелі. Визначте положення яке характеризує правові важелі?   народовладдя, законність, гласність, колегіальність, виборність правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах повноважень, визначених Законом «Про місцеве са­моврядування в Україні» та іншими законодавствами підзвітність та відповідальність перед територіальними грома­дами їх органів та посадових осіб *право­ві, економічні і організаційні важелі
Як поділяються за змістом методи управління? математичні і статистичні методи *соціально-психологічні методи мeтод наукової абстракції мeтод системного аналізу, або системний підхід
В структурі механізму регіонального управління особливе міс­це посідають основні його елементи, що вони включають в себе? правові важелі економічні важелі організаційні важелі *усі відповіді правильні
В структурі механізму регіонального управління особливе міс­це посідають основні його елементи, які включають в себе: правові важелі; економічні важелі; організаційні важелі. Визначте положення яке характеризує правові важелі. передбачають відповідність витрат і результатів в умовах економічної само­стійності, які слід розглядати з позиції відтворювального про­цесу, що пов'язується з використанням національного доходу, нагромадження, споживання озна­чають, що кожна адміністративно-господарська одиниця повинна виробляти і реалізувати комплекс організаційних заходів щодо ство­рення сприятливих умов для розширеного економічного відтворен­ня *передбачають чітке розмежування компетенцій між різними рів­нями регіонального управління передбачають управління процесами регіональної концентрації виробництва та видів діяльності з метою створення якісно нової територіаль­ної структури виробництва і громадською обслуговування
Які види координації відомі світовій практиці? *превентивна мотиваційна контролююча планувальна
Як поділяються методи управлінської діяльності? *методи функціонування адаптаційні методи методи контент аналізу емпіричні методи
Що належать до методів функціонування управлінської діяльності? *методи теорії ігор і статистичної теорії прийняття рішень економічні соціально-політичні адміністративні та морально-етичні
Які методи забезпечення реалізації цілей і функцій регіональ­ного управління? методи теорії ігор і статистичної теорії прийняття рішень методи прогнозування економіко-статистичне моделювання *адміністративні та морально-етичні
На яких принципових засадах ґрунтується місцеве самоврядування? *народовладдя, законності, гласності, колегіальності, виборності створення державою умов для відтворення й розвитку людини (демографічна політика, освіта, виховання тощо) формування соціокультурного простору, сприятливого для самореалізації кожної людини стимулювання творчого зростання людини
Які напрямки управлінської технології?   *встановлення способів вирішення задач регіонального управ­ління і забезпечення їх інформаційної взаємодії забезпечення взаємозв'язку регіональних програм розвит­ку і схем їх реалізації передбачення розвитку керованої системи в залежності від зміни зовнішніх умов взаємозв'язок керованої системи з керуючою


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.014 с.)