Тема № 2. Закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил та регіонального розвитку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 2. Закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил та регіонального розвитку.Тема № 2. Закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил та регіонального розвитку.

Що є головним районоутворюючим фактором у кожній країні? *суспільний територіальний поділ праці рішення виконавчих органів влади розміщення природних ресурсів розміщення населення
Закономірність економічно ефективного розміщення про­дуктивних сил? *випливає із закону економії суспільної праці, який регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між районами видобутку сировини, виробництва і спо­живання продукції випливає з економічного закону суспільного поділу праці, який у просторовому аспекті модифікується у за­кономірність територіального поділу праці та проявляється у спеціалізації господарства економічних районів є відображенням процесу спеціалізації території на виробництві певних видів продукції та послуг на основі розвиненого міжрегіонального обміну відображає об'єктивну тенденцію його зосередження в об­меженому просторі та проявляються в економії затрат за рахунок агломераційного ефекту (взаємного розміщення спільних об'єктів в одній точці)
Закономірність територіальної концентрації виробництва? випливає із закону економії суспільної праці, який регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між районами видобутку сировини, виробництва і спо­живання продукції випливає з економічного закону суспільного поділу праці, який у просторовому аспекті модифікується у за­кономірність територіального поділу праці та проявляється у спеціалізації господарства економічних районів є відображенням процесу спеціалізації території на виробництві певних видів продукції та послуг на основі розвиненого міжрегіонального обміну *відображає об'єктивну тенденцію його зосередження в об­меженому просторі та проявляються в економії затрат за рахунок агломераційного ефекту (взаємного розміщення спільних об'єктів в одній точці)
Що є основними ознаками комплексного розвитку еко­номічних районів?   найбільш повне економічно й екологічно виправдане використання ресурсів регіону *мінімізація суспільно-необхідних витрат на виробництво одиниці товару (послуги) через оптимальне урахування регіональних передумов розвитку і розміщення виробництв раціональна галузева і територіальна структура господарства, яка відповідає соціальним та економічним умовам регіону тісний взаємозв'язок і збалансованість усіх ланок господарства регіону
Що означають продуктивні сили?   сукупність основних фондів і обігових коштів, що забезпечує виробництво матеріальних благ працівниками на підприємствах державної форми власності *система природних і трудових ресурсів, що в процесі економічної діяльності забезпечують виробництво матеріальних благ і послуг для народного господарства система матеріальних елементів і людей, а також відносин між ними, які в процесі економічної діяльності забезпечують виробництво матеріальних благ і послуг для задоволення потреб суспільства гармонійне поєднання земельних, водних, лісових і кліматичних ресурсів, що створює сприятливі умови для відпочинку громадян
Що розуміють під комплексним економічним розвитком територій?   збалансованість доходів усіх прошарків населення регіону *системну залежність різних видів економічної діяльності з урахуванням наявного ресурсного потенціалу регіону екологічну орієнтацію виробництва з метою охорони довкілля та збереження біорозмаїття однакове забезпечення всіх суб'єктів господарювання на території регіону ресурсами розвитку
Принципами науки про розміщення продуктивних сил називаються?   сукупність аргументів (причин), що зумовлюють особливості розвитку певних економічних процесів у конкретному регіоні стисло викладені науково-обґрунтовані положення, тобто правила господарювання, якими мають користуватися суб'єкти економічної діяльності на певному етапі історичного розвитку *наукові положення, які відображають стійкі причинно-наслідкові зв'язки правильна відповідь відсутня
Як розуміється глобалізація соціально-економічних процесів?   *тенденція всезростаючої взаємоінтеграції територіальних виробничо-економічних сис­тем в єдиний світовий відтворювально-господарський та ринково-інформаційний простір як об'єктивна тенденція все більшо­го орієнтування процесів економічного відтворення, а та­кож обсягів, характері та територіально-господарських пропорцій суспільного виробництва відповідно до регіональних передумов розвитку та суспільно-еко­номічних потреб соціумів регіонального рівня специфічні, просторові закономірності організації територіальних господарських систем з метою їх раціоналізації, підвищення ефективності господарювання та досягнення соціально-економічного прогресу особливості економічного відтворення на даній території з метою раціональної організації виробництва
Характерною особливістю протікання процесів регіоналізації в Україні є їх етапність. Вкажіть хронологічні рамки третього етапу? 1996-1999 рр. *1999-2000 p.p.і закінчився у 2005 році 1999 p.і закінчився у 2005 році 2000 p.p.і закінчився у 2006 році
Характерною особливістю протікання процесів регіоналізації в Україні є їх етапність. Вкажіть у якому етапі за­гальноекономічна криза перейшла у "хронічну" стадію? *1996-1999 рр. 1999-2000 p.p.і закінчився у 2005 році 1999 p.і закінчився у 2005 році 2000 p.p.і закінчився у 2006 році
Які складові охоплює зміст по­няття розміщення продуктивних сил? Вкажіть невірну відповідь. розміщення населення і трудових ресурсів розміщення природних ресурсів розміщення виробництва і сфери обслуговування *розміщення територіальної соціально-економічні системи
Що передбачає принцип раціонального розміщення виробництва?   раціональне використання трудових ресурсів різних вікових груп чоловічої та жіночої статі *наближення трудомістких галузей до районів і центрів зосередження трудових ресурсів встановлення ефективних виробничих зв'язків між підприємствами створення єдиної виробничої інфраструктури з метою обслуговування локальних виробничих комплексів
Що проголошується цільовими функціями регіонального розвитку у ринкових умовах господарювання?   удосконалення політики соціального захисту з викори­станням ринкових методів організації пенсійного забезпечен­ня реструктуризація екологічного законодавства у зв'язку із прогнозованою зміною умов життєдіяльності населення і структури виробництва, розширення системи екологічних податків і зборів цільовий розвиток легкої промисловості та вироб­ництва товарів широкого вжитку *прискорення розвитку відсталих територій
Як визначається ступінь матеріаломісткості виробництва чи галузі? показником частки заробітної плати у собівартості виробленої продукції кількістю затраченої праці на випуск одиниці продукції *відношенням суми затрат на сировину до обсягу промислової продукції кількістю робітників (робочого часу), потрібних для виробництва певного обсягу продукції

Тема № 2. Закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил та регіонального розвитку.

Що є головним районоутворюючим фактором у кожній країні? *суспільний територіальний поділ праці рішення виконавчих органів влади розміщення природних ресурсів розміщення населення
Закономірність економічно ефективного розміщення про­дуктивних сил? *випливає із закону економії суспільної праці, який регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між районами видобутку сировини, виробництва і спо­живання продукції випливає з економічного закону суспільного поділу праці, який у просторовому аспекті модифікується у за­кономірність територіального поділу праці та проявляється у спеціалізації господарства економічних районів є відображенням процесу спеціалізації території на виробництві певних видів продукції та послуг на основі розвиненого міжрегіонального обміну відображає об'єктивну тенденцію його зосередження в об­меженому просторі та проявляються в економії затрат за рахунок агломераційного ефекту (взаємного розміщення спільних об'єктів в одній точці)
Закономірність територіальної концентрації виробництва? випливає із закону економії суспільної праці, який регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між районами видобутку сировини, виробництва і спо­живання продукції випливає з економічного закону суспільного поділу праці, який у просторовому аспекті модифікується у за­кономірність територіального поділу праці та проявляється у спеціалізації господарства економічних районів є відображенням процесу спеціалізації території на виробництві певних видів продукції та послуг на основі розвиненого міжрегіонального обміну *відображає об'єктивну тенденцію його зосередження в об­меженому просторі та проявляються в економії затрат за рахунок агломераційного ефекту (взаємного розміщення спільних об'єктів в одній точці)
Що є основними ознаками комплексного розвитку еко­номічних районів?   найбільш повне економічно й екологічно виправдане використання ресурсів регіону *мінімізація суспільно-необхідних витрат на виробництво одиниці товару (послуги) через оптимальне урахування регіональних передумов розвитку і розміщення виробництв раціональна галузева і територіальна структура господарства, яка відповідає соціальним та економічним умовам регіону тісний взаємозв'язок і збалансованість усіх ланок господарства регіону
Що означають продуктивні сили?   сукупність основних фондів і обігових коштів, що забезпечує виробництво матеріальних благ працівниками на підприємствах державної форми власності *система природних і трудових ресурсів, що в процесі економічної діяльності забезпечують виробництво матеріальних благ і послуг для народного господарства система матеріальних елементів і людей, а також відносин між ними, які в процесі економічної діяльності забезпечують виробництво матеріальних благ і послуг для задоволення потреб суспільства гармонійне поєднання земельних, водних, лісових і кліматичних ресурсів, що створює сприятливі умови для відпочинку громадян
Що розуміють під комплексним економічним розвитком територій?   збалансованість доходів усіх прошарків населення регіону *системну залежність різних видів економічної діяльності з урахуванням наявного ресурсного потенціалу регіону екологічну орієнтацію виробництва з метою охорони довкілля та збереження біорозмаїття однакове забезпечення всіх суб'єктів господарювання на території регіону ресурсами розвитку
Принципами науки про розміщення продуктивних сил називаються?   сукупність аргументів (причин), що зумовлюють особливості розвитку певних економічних процесів у конкретному регіоні стисло викладені науково-обґрунтовані положення, тобто правила господарювання, якими мають користуватися суб'єкти економічної діяльності на певному етапі історичного розвитку *наукові положення, які відображають стійкі причинно-наслідкові зв'язки правильна відповідь відсутня
Як розуміється глобалізація соціально-економічних процесів?   *тенденція всезростаючої взаємоінтеграції територіальних виробничо-економічних сис­тем в єдиний світовий відтворювально-господарський та ринково-інформаційний простір як об'єктивна тенденція все більшо­го орієнтування процесів економічного відтворення, а та­кож обсягів, характері та територіально-господарських пропорцій суспільного виробництва відповідно до регіональних передумов розвитку та суспільно-еко­номічних потреб соціумів регіонального рівня специфічні, просторові закономірності організації територіальних господарських систем з метою їх раціоналізації, підвищення ефективності господарювання та досягнення соціально-економічного прогресу особливості економічного відтворення на даній території з метою раціональної організації виробництва
Характерною особливістю протікання процесів регіоналізації в Україні є їх етапність. Вкажіть хронологічні рамки третього етапу? 1996-1999 рр. *1999-2000 p.p.і закінчився у 2005 році 1999 p.і закінчився у 2005 році 2000 p.p.і закінчився у 2006 році
Характерною особливістю протікання процесів регіоналізації в Україні є їх етапність. Вкажіть у якому етапі за­гальноекономічна криза перейшла у "хронічну" стадію? *1996-1999 рр. 1999-2000 p.p.і закінчився у 2005 році 1999 p.і закінчився у 2005 році 2000 p.p.і закінчився у 2006 році
Які складові охоплює зміст по­няття розміщення продуктивних сил? Вкажіть невірну відповідь. розміщення населення і трудових ресурсів розміщення природних ресурсів розміщення виробництва і сфери обслуговування *розміщення територіальної соціально-економічні системи
Що передбачає принцип раціонального розміщення виробництва?   раціональне використання трудових ресурсів різних вікових груп чоловічої та жіночої статі *наближення трудомістких галузей до районів і центрів зосередження трудових ресурсів встановлення ефективних виробничих зв'язків між підприємствами створення єдиної виробничої інфраструктури з метою обслуговування локальних виробничих комплексів
Що проголошується цільовими функціями регіонального розвитку у ринкових умовах господарювання?   удосконалення політики соціального захисту з викори­станням ринкових методів організації пенсійного забезпечен­ня реструктуризація екологічного законодавства у зв'язку із прогнозованою зміною умов життєдіяльності населення і структури виробництва, розширення системи екологічних податків і зборів цільовий розвиток легкої промисловості та вироб­ництва товарів широкого вжитку *прискорення розвитку відсталих територій
Як визначається ступінь матеріаломісткості виробництва чи галузі? показником частки заробітної плати у собівартості виробленої продукції кількістю затраченої праці на випуск одиниці продукції *відношенням суми затрат на сировину до обсягу промислової продукції кількістю робітників (робочого часу), потрібних для виробництва певного обсягу продукції


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.007 с.)