Тема № 24. Наукові засади раціонального природокористування
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 24. Наукові засади раціонального природокористуванняЯкі умови необхід­ні для більш чіткого форму­лювання еколого-економічних принципів господарювання? мінімальні витрати природних ресурсів обґрунтовані життєві потреби людського суспільства мінімальна шкода природному середовищу *усі відповіді правильні
Які основні напрями ресурсозбереження? застосування безвідходних та маловідходних сучасних техно­логій з одночасною комплексною переробкою сировини комплексну переробку газодимових викидів у атмосферу та стічних вод з повторним використанням продуктів газо. і водоочи­щення рекуперацію та утилізацію відходів виробництва *усі відповіді правильні
Згідно з подальшим напрямом безвідходності технології відходи ви­робництва використовують як вторинні матеріальні ресурси, які після збирання і оброблення знову надходять у виробництво як вторинна матеріальна сировина. Що сюди належить? залишки сировини і матеріалів, що утворюються у процесі ви­готовлення продукції продукти фізико-хімічної переробки сировини продукти, які отримують у результаті видобування й збага­чення корисних копалин *усі відповіді правильні
На яких принципах має базуватися концепція раціонального природокористування і національної еко­логічної доктрини як підґрунтя розвитку екологічного менеджменту? *пріоритетність ідеї сталого розвитку в контексті поєднання економічної і екологічної безпеки країни та її регіонів пріоритетності безпеки перед іншими цілями роз­витку регіону системності екологічної безпеки ненульового (прийнятного) ризику
На яких принципах має базуватися концепція раціонального природокористування і національної еко­логічної доктрини як підґрунтя розвитку екологічного менеджменту? *системність і комплексність у здійсненні стратегії розвитку системи екологічного менеджменту як якісно нової ідеології управ­ління невід'ємного права на здорове навколишнє середови­ще інтернаціоналізації екологічної безпеки усі відповіді правильні
Як звали німецького біолога який у 1866 році запропонував назву «екологія»? А.Вебер *Е. Геккель У.Ізард Г.Зіпф
Що означає екологія? наука про комплексну оболонку Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер – літо­сфери, гідросфери, атмосфери і біосфер наука про різноманітність та структуру зв'язків між організмами, їх угрупованнями та середовищем існування, а також склад і закономірності функціонування угруповань організмів: популяцій, біогеоценозів, біосфери в цілому *наука про взаємозв'язки живих орга­нізмів та їх угруповань між собою та довкіллям, про струк­туру та функціонування надорганізмових систем наука про зовнішню газову оболонку Землі, що сягає від по­верхні в космічний простір приблизно на 3000 км і ділиться на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу та екзосферу
Які головні завдання екології? встановлення закономірностей взаємозв'язків між орга­нізмами, їх угрупованнями та умовами довкілля; дослідження структури та функціонування угруповань організмів *усі відповіді правильні розробка методів визначення екологічного стану природ­них та штучних угруповань спостереження за змінами в окремих екосистемах та біо­сфері в цілому, прогнозування їхніх наслідків
Що означає комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер? літосфера гідросфера *географічна оболонка атмосфера
Що означає зовнішня газова оболонка Землі, що сягає від по­верхні в космічний простір приблизно на 3000 км і ділиться на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу та екзосферу? літосфера гідросфера географічна оболонка *атмосфера
Що означає водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодовикових покривів? літосфера *гідросфера термосфера екзосфера
Що означає зовнішня тверда оболонка Землі, яка включає всю земну кору з частиною верхньої мантії й складається з осадових, магматичних і метаморфічних порід? *літосфера стратосфера географічна оболонка атмосфера
Якщо не було б атмосфери, вдень Сонце розігрівало б земну поверхню до …, а вночі до … її охолоджував би космос. +120 °С; -120 °С * +100 °С; -100 °С +100 °С; -120 °С +150 °С; -150 °С.
Що належить до природних забруднювачів повітря? вулканічна діяльність вітрова ерозія, вивітрювання гірських порід *усі відповіді правильні пилок квіткових рослин, дим від лісових і степових пожеж
Які шкідливі речовини належать до штучних забруднювачів повітря? вулканічна діяльність вітрова ерозія, вивітрювання гірських порід пилок квіткових рослин, дим від лісових і степових пожеж *викиди різних забруд­нюючих речовин у процесі діяльності людини
Як за агрегатним складом викиди шкідливих речовин в атмосферу поділяються? газоподібні *канцерогенні рідкі тверді
Які шкідливі речовини належать до газоподібних? *діоксид сульфуру розчини солей канцерогенні речовини органічний і неорганічний пил
Які шкідливі речовини належать до рідких? діоксид сульфуру *розчини солей канцерогенні речовини органічний і неорганічний пил
Які шкідливі речовини належать до твердих? діоксид сульфуру розчини солей канцерогенні речовини *органічний і неорганічний пил
Які галузі промисловості на сьогодні є основними забруднювачами атмосферного повітря? теплоенергетика, підприємства металургійного комплексу нафтовидобувна промисловість, нафтохімічна промисловість автотранспорт *усі відповіді правильні
На скільки підвищиться загальний рівень Світового океану у разі збільшення температури на 1,5-2,5°? 90-130 м. *100-150 м. 120-180 м. 150-200 м.
Кислотний дощ утворюється в результаті реакції між водою і якими ще забруд­нюючими речовинами? *оксид сульфуру і різними окси­дами нітрогену кислоти, луги, розчини солей канцерогенні речовини, свинець і його сполуки ртуть, кадмій, органічний і неорганічний пил, сажа, смолянисті речовини
Які методи захисту повітряного середовища від шкідливих викидів? архітектурно планувальні та техніко-технологічні заходи очистки викидів інженерно-організаційні та організація санітарно-захисних зон екологізація виробництв *усі відповіді правильні
Які найбільш водоємні галузі промисловості? теплоенергетика, підприємства металургійного комплексу нафтовидобувна та нафтохімічна промисловість транспорт, виробництво будівельних матеріалів *сталеливарна, хімічна, нафтохімічна, целюлозно-паперова, харчова, сільське господарство
Які основні джерела забруднення гідросфери? витік нафти і нафтопродуктів, скидання у водойми неочищених стічних вод *усі відповіді правильні змив отрутохімікатів зливовими опадами, підприємства хімічної, гірничо-видобувної, нафтової, целюлозно-паперової промисловості морський і річковий транспорт, сільське господарство
Які основні види забруднення? теплоенергетика, підприємства металургійного комплексу нафтовидобувна та нафтохімічна промисловість *хімічне; бактеріальне; радіоактивне; механічне; теплове газоподібні; канцерогенні; рідкі; тверді
Що відносять до способів очищення стічних вод? *механічна табіологічна очистка архітектурно планувальні та техніко-технологічні заходи очистки інженерно-організаційні та організація санітарно-захисних зон екологізація виробництв
Що означає руйнування і перенесення верхніх найродючіших горизонтів і підстилаючих порід вітром або потоками води? *ерозія ґрунтів вторинне засолювання і заболочування ґрунтів опустелювання ґрунтів вилучення земель
Що означає процес погіршення властивостей ґрунту з подальшою неможливістю їхнього відновлення без участі людини, а в екстремальних умо­вах це може призвести до перетворення території на пустелю? ерозія ґрунтів вторинне засолювання і заболочування ґрунтів *опустелювання ґрунтів вилучення земель
Що означає накопичення в ґрунті речовин і організмів унаслідок антропогенного впливу в таких кількостях, які знижують технологічну, харчову і сані­тарно-гігієнічну цінність рослин і якість інших об'єктів? *забруднення ґрунтів вторинне засолювання і заболочування ґрунтів опустелювання ґрунтів вилучення земель
Що є основними забруднювачами ґрунту? хімічне; бактеріальне; радіоактивне; механічне; теплове *пестициди, мінеральні добрива, відходи виробництва, нафта і нафтопродукти, газо-димові викиди забруднюючих речовин в атмосферу підприємства хімічної, гірничо-видобувної, нафтової, целюлозно-паперової промисловості витік нафти і нафтопродуктів; скидання неочищених стічних вод
Скільки становить термічний режим повітря і ґрунту в поєднанні з кількістю атмосферних опадів і запасами вологи у ґрунті? *агрокліматичні ресурси мінеральні ресурси біологічні ресурси ландшафт
Що означає територіальна система, яка складається з природних або природно-антропогенних компонентів і комплексів більш низького таксономіч­ного рангу, котрі взаємодіють між собою? агрокліматичні ресурси мінеральні ресурси біологічні ресурси *ландшафт
Що означає сукупність, видів рослин, що історично склалась, які ростуть в будь-якій місцевості або на Землі в цілому? агрокліматичні ресурси мінеральні ресурси біологічні ресурси *флора
Що означає сукупність видів живих організмів, котрі мешкають у певній місцевості або на Землі в цілому? агрокліматичні ресурси *фауна біологічні ресурси флора
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.004 с.)