Розробка проекту удосконалення організації виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка проекту удосконалення організації виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарстваНа базі проведеного аналізу організації основного та допоміжного виробництва в закладі ресторанного господарства студент повинен розробити шляхи подолання недоліків та напрями вдосконалення відповідних ділянок роботи діючого закладу ресторанного господарства. При цьому слід користуватися навчальними посібниками та методичними вказівками, а також додатковою літературою, що підібрана студентом при вивченні літературних та інших джерел інформації.

Проект удосконалення організації постачання закладу ресторанного господарства продовольчими товарами, предметами матеріально-технічного призначення та організації роботи складського і тарного господарства повинен бути спрямований на вирішення наступних питань:

- удосконалення методів навантаження і розвантаження, транспортування, зберігання товаро - матеріальних цінностей;

- удосконалення системи видачі продукції на виробництво, до філій, обліку матеріальних цінностей, створення автоматизованих робочих місць на складі;

- можливість переобладнання і перепланування складських приміщень;

- розробку і впровадження системи матеріального стимулювання працівників складу;

- можливість використання системи матеріальної відповідальності за несвоєчасне забезпечення закладу ресторанного господарства, за неправильне зберігання продуктів і тари;

- розробка обґрунтованого режиму праці і відпочинку робітників складу;

- обґрунтування розрахунків економічної ефективності заходів, спрямованих на скорочення витрат, пов’язаних зі зберіганням продовольчих товарів та предметів матеріально-технічного призначення, експлуатацію тари, транспорту, складських приміщень.

Проект заходів щодо удосконалення організації роботи структурних підрозділів основного виробництва закладу ресторанного господарства повинен бути спрямований на вирішення наступних питань:

- розробка шляхів підвищення кількості і якості виготовлюваних напівфабрикатів і готової продукції;

- удосконалення контролю якості напівфабрикатів та регулювання виробничого процесу;

- розробки сіткового графіку виконання комплексу робіт в цеху і досягнення планомірності в його роботі;

- поліпшення розміщення цехів, обладнання в них і організації переміщення сировини і напівфабрикатів;

- заходів щодо удосконалення використання робочої сили і обладнання;

- удосконалення організації роботи та робочих місць в цехах;

- досягнення більш сприятливих санітарно-гігієнічних, психологічних і естетичних умов праці;

- визначення економічної ефективності внесених пропозицій.

При розрахунку економічної ефективності удосконалення роботи різних підрозділів закладу ресторанного господарства слід користуватися основною літературою, а також іншими, в тому числі і інтерактивними джерелами.

На основі проведеного аналізу організації обслуговування споживачів розробляються шляхи подолання недоліків в роботі діючого закладу ресторанного господарства. Вони базуються на результатах анкетного опитування, аналізу процесів обслуговування споживачів в діючому закладі.

Проект удосконалення організації обслуговування споживачів включає до себе:

- підбір відповідних форм і методів обслуговування споживачів в закладі;

- розробку номенклатури послуг для діючого закладу в цілому та пакету послуг для різних контингентів споживачів зокрема;

- розширення асортименту страв та вибір відповідного меню;

- можливість вдосконалення організації роботи допоміжних цехів та приміщень, що забезпечують процес обслуговування споживачів (буфетів, кас та касових залів, хліборізки, мийної столового посуду, винних погребів, сервізної, пральної, приміщень для офіціантів тощо);

- розробку графіків виходу на роботу працівників залу та торгової групи;

- вдосконалення роботи роздавальної, організації праці та робочих місць роздавальників та збирачів використаного посуду;

- впровадження закордонного досвіду ведення ресторанного бізнесу;

- впровадження прогресивної форми обслуговування споживачів;

- вдосконалення розташування торгових приміщень, устаткування та меблів для споживачів у залі; підбір обладнання для роздавальної;

- застосування раціональних просторових зв’язків між функціональними приміщеннями торговельної та виробничої груп;

- моделювання систем обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства різних типів та формату.

При розробці рекомендацій щодо удосконалення обслуговування споживачів слід використовувати вітчизняний та зарубіжний досвід, інформація про який міститься в тому числі і в Інтернет-джерелах.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Оформлення курсової роботи здійснюється згідно з державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»), а саме:

1. Друк тексту (з одного боку стандартного аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); комп'ютерний набір - 14 кегль, 1,5 інтервали, шрифт Тіmes New Roman; вирівнювання «по ширині» розмір полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм).

2. Побудова ілюстративного матеріалу (схем, діаграм, графіків тощо). Ілюстративний матеріал слід подавати безпосередньо після посилання на нього у тексті, де він згаданий вперше, або на наступній сторінці і позначати словом "Рисунок", "Таблиця", нумерувати послідовно. Номер рисунка та його назву розміщують під рисунком. Нумерацію рисунків і таблиць наводять арабськими цифрами без знака №. Сторінки курсової роботи, на яких наведено ілюстративний матеріал, включають до загальної нумерації сторінок. Таблиця повинна містити: дані, які необхідні для вивчення певного явища; загальний та внутрішні заголовки (загальний заголовок таблиці стисло та чітко характеризує її зміст, а також період, за який наведено дані, внутрішні заголовки зазначають, які показники аналізуються у відповідних рядках і графах таблиці, в яких одиницях виміру вони наведені). Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені у додатках) у межах розділу. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку пишуть: "Продовження табл. 1". Кількість ілюстрацій у курсовій роботі визначається її змістом, і доцільністю для надання тексту зрозумілості та конкретності.

3. Запис формул. Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер формули пишуть у круглих дужках на цьому ж рядку з правої сторони сторінки; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, та кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Рівняння і формули слід розміщати у тексті на окремому рядку, залишаючи вище і нижче не менше одного вільного рядка. При оформленні курсового проекту слід також дотримуватись вимог державного стандарту України ДСТУ БА.2.-4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) "Основні вимоги до робочої документації".

Титульну сторінку, яка є першою сторінкою курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Нумерацію наступних сторінок подають арабськими цифрами, які проставляють у правому верхньому куті.

Зміст складається з усіх частин курсової роботи (проекту) та номерів їх початкових сторінок. Його розміщують після титульної сторінки і - нумерують як другу сторінку.

Кожна частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до плану роботи. Відстань між заголовком та текстом дорівнює 3-м інтервалам основного тексту.

На додатки, які містяться у курсовій роботі, мають бути посилання у текстовій частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки маленькими літерами з першої великої літери симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголов­ком маленькими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б. У разі, якщо додаток поділений на розділи та підрозділи, текст у межах кожного додатка нумерується літерою і цифрою, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А.

Посилання на літературні джерела слід наводити у квадратних дужках, наприклад, посилання [7, с. 25] означає: 7 - порядковий номер, під яким значиться літературне джерело у списку, 25 - сторінка цитованого джерела. Також допускається можливість оформлення підстрокових виносок.

Список використаних джерел слід розміщувати у такій послідовності: спочатку (у хронологічному порядку) Закони України, потім - Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, за ними - літературні джерела в абетковому порядку: монографії, підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті. У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації. Відомості про книги обов'язково містять прізвище та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; відомості про журнальні або газетні статті - прізвище, ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки.

Список оформлюється відповідно до вимог державних стандартів:

1. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила к составлению. ГОСТ 7.1-84.

2. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. ДСТУ 3582-97.

Рекомендується навести приклади оформлення окремих видів використаних літературних джерел в додатках до методичних рекомендацій.

Слід звернути увагу на те, що у списку використаних джерел наукові праці записують тією мовою, якою вони видані. Стосовно запису формул, першоджерела необхідно вказувати в квадратних дужках.

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Студент повинен виконати курсову роботу і подати її на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше 10 днів до захисту. Спочатку виконана курсова робота реєструється на кафедрі та передається викладачеві-науковому керівникові на перевірку. Викладач ретельно перевіряє роботу, пише рецензію (додаток Г). Якщо робота не відповідає темі, завданню та вимогам до курсової роботи, має самостійні зміни у виборі об’єкту дослідження, а також не містить матеріалів діяльності діючого закладу ресторанного господарства викладач повертає роботу з позначкою "на доопрацювання" без письмової рецензії. У цьому випадку викладач не допускає студента до захисту та встановлює строки усунення недоліків. Тільки після доопрацювання з урахуванням зауважень викладач пише рецензію і допускає роботу до захисту.

Захист курсової роботи проводиться комісією у складі наукового керівника та одного-двох викладачів у терміни, що передбачені розпорядженням по кафедрі. Під час захисту курсової роботи студент має продемонструвати глибокі знання з досліджуваної теми, вміння чітко викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал, аргументовано відповідати на питання. Захист курсової роботи може також відбуватися у формі презентації.

Оцінювання курсової роботи здійснюється за національною шкалою - "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" та за шкалою ЕСТS (0-100 балів, F-A).

У випадку, якщо студент не захистив курсову роботу, він вважається не атестованим з даної дисципліни і не допускається до іспиту.

Захищені курсові роботи передаються на кафедру, де вони зберігаються згідно з вимогами до такого виду документів.

 

Додаток АПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.112.70 (0.021 с.)