Міністерство культури України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство культури УкраїниМіністерство культури України

Київський національний університет культури і мистецтв

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

для студентів 3 курсу напряму підготовки

Готельно-ресторанна справа»

 

КИЇВ-2016

Назва дисципліни:«Організація ресторанного господарства», Методичні рекомендації до виконання курсової роботи – К.: КНУКіМ, 2016. – 26 с.

Розробник (ки): доцент Завадинська Олена Юріївна


ВСТУП

Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних знань, набутих студентами під час навчання, та навичок їх використанням для вирішення практичних завдань.

Виконання курсової роботи з дисципліни “Організація ресторанного господарства” дозволяє:

- поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо організації процесів виробництва або обслуговування у закладах ресторанного господарства;

- розвинути навички самостійної роботи зі спеціальною літературою та джерелами первинної інформації для проведення всебічного аналізу;

- виробити навички узагальнення теоретичних та практичних даних і на їх основі самостійно формулювати та обґрунтовувати висновки, розробляти пропозиції з метою удосконалення процесів виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства, в тому числі і при готельних комплексах.

Написання курсової роботи допомагає студентам поглиблено засвоїти програмні питання курсу шляхом опрацювання відповідної навчальної і спеціальної літератури, дослідження поставлених питань та творчого підходу до вирішення конкретних завдань.

Виконання курсової роботи за матеріалами діючих закладів ресторанного господарства надає змогу студентам набути практичних навичок в оцінюванні процесів виробництва і обслуговування в сучасних умовах господарювання завдяки проведенню різнобічних досліджень за реальними даними. Останнє надасть змогу студентам розробити обґрунтовані пропозиції щодо подальшого удосконалення процесів виробництва і обслуговування у діючих закладах ресторанного господарства.

Дані методичні рекомендації мають на меті допомогти студенту у виборі теми, накопиченні, обробці і аналізі даних власних спостережень, статистичних даних, літературних та інших джерел інформації у їх логічному викладанні під час написання курсової роботи та її оформлення.

Загальні положення

Курсова робота з дисципліни «Організація ресторанного господарства» є однією з форм контролю знань і важливим етапом підготовки студентів до майбутньої практичної діяльності у сфері ресторанного господарства, першим кроком до написання магістерського проекту.

Виконання курсової роботи з дисципліни «Організація ресторанного господарства» передбачена навчальним планом підготовки бакалаврів напряму «Готельно-ресторанна справа».

Курсова робота має відобразити:

- глибоке знання основних понять, термінів досліджуваної теми; основних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються діяльності певного закладу ресторанного господарства або дослідження робіт, послуг;

- вміння аналізувати, узагальнювати, досліджувати літературні джерела, інформаційну базу даних; використовувати математичні, статистичні, облікові та інші способи обробки інформації; розробляти пропозиції щодо вирішення проблем з теми роботи, поліпшення роботи в закладі ресторанного господарства; логічно й чітко викладати матеріал, робити висновки та узагальнення; давати ґрунтовні оцінки різним явищам і процесам; оформляти роботу відповідно до існуючих стандартів.

У процесі написання курсової роботи виділяють такі основні етапи:

- вибір теми курсової роботи та об’єкта дослідження;

- затвердження теми;

- складання студентом плану курсової роботи, погодження з викладачем-науковим керівником;

- отримання студентом завдання на курсову роботу;

- формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи;

- аналіз студентом отриманих матеріалів і проведення досліджень;

- написання й оформлення курсової роботи;

- подання курсової роботи на кафедру для рецензування;

- захист курсової роботи.

Курсова робота виконується на матеріалах діючих закладів ресторанного господарства різного формату, що дає змогу студентам закріпити теоретичні та практичні знання, здобуті ними на лекціях та під час практичних (лабораторних) занять; придбати навички самостійної роботи з використанням елементів творчого пошуку; виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати самостійно отриману практичну інформацію; працювати зі спеціальною літературою, матеріалами статистичної та бухгалтерської звітності, довідковими виданнями, Інтернет - ресурсами; розвинути навички формулювання власних висновків, чіткої аргументації, обґрунтування рекомендацій та пропозицій.

Під час написання курсової роботи студент може отримати консультацію у наукового керівника відповідно до графіку індивідуально-консультативної роботи науково-педагогічних працівників, розміщеного на сайті кафедри.

ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вибір теми курсової роботи є першим етапом і має важливе значення для її успішного виконання. Вибір теми курсової роботи здійснюється із затвердженого кафедрою готельно-ресторанного бізнесу переліку рекомендованих тем курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства».

Закріплення теми курсових робіт за студентами здійснюється на першому-другому тижні семестру за розпорядженням по кафедрі, в якому обов’язково зазначається дата захисту.

Затвердження тем курсових робіт здійснюється протоколом засідання кафедри у встановленому в університеті порядку.

Під час вибору теми необхідно враховувати наступне: актуальність проблеми, перспективність її, відповідність профілю навчання студента, наукове та практичне значення, наявність відповідних матеріалів для написання роботи, можливість самостійних досліджень.

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства» наведена у додатку А.

Тематика курсових робіт охоплює усі важливі питання, пов’язані з організацією виробництва продукції та послуг ресторанного господарства, які мають практичний і теоретичний інтерес і допомагають пов’язати загальні теоретичні положення з сучасним розвитком організації виробництва в діючих закладах ресторанного господарства, а також питання, пов’язанні з процесами організації обслуговування різних контингентів споживачів продукції та послуг закладів ресторанного господарства, зокрема мешканців готелів та інших засобів розміщення.

Студент може запропонувати іншу тему, яка має бути актуальною і відповідати тематичній спрямованості дисципліни.

Зміна теми курсової роботи (у разі необхідності) здійснюється з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням наукового керівника не пізніше одного місяця до закінчення строку виконання курсової роботи.

Для студентів заочної форми навчання доцільне виконання курсової роботи за матеріалами підприємства, на якому вони працюють.

Після затвердження теми студент розробляє план курсової роботи. Для складання плану студенту рекомендується: ознайомитися з проблемами, розв’язання яких передбачає тема дослідження; самостійно опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні документи; методичні розробки, які послідовно та логічно розкривають визначену тему.

Складений студентом план курсової роботи погоджується з викладачем-науковим керівником. Керівник видає студенту завдання на спеціально оформленому бланку, у якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові студента, тема і орієнтовний план, а також термін подання курсової роботи на кафедру . Завдання підписують науковий керівник і студент.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Оформлення курсової роботи здійснюється згідно з державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»), а саме:

1. Друк тексту (з одного боку стандартного аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); комп'ютерний набір - 14 кегль, 1,5 інтервали, шрифт Тіmes New Roman; вирівнювання «по ширині» розмір полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм).

2. Побудова ілюстративного матеріалу (схем, діаграм, графіків тощо). Ілюстративний матеріал слід подавати безпосередньо після посилання на нього у тексті, де він згаданий вперше, або на наступній сторінці і позначати словом "Рисунок", "Таблиця", нумерувати послідовно. Номер рисунка та його назву розміщують під рисунком. Нумерацію рисунків і таблиць наводять арабськими цифрами без знака №. Сторінки курсової роботи, на яких наведено ілюстративний матеріал, включають до загальної нумерації сторінок. Таблиця повинна містити: дані, які необхідні для вивчення певного явища; загальний та внутрішні заголовки (загальний заголовок таблиці стисло та чітко характеризує її зміст, а також період, за який наведено дані, внутрішні заголовки зазначають, які показники аналізуються у відповідних рядках і графах таблиці, в яких одиницях виміру вони наведені). Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені у додатках) у межах розділу. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку пишуть: "Продовження табл. 1". Кількість ілюстрацій у курсовій роботі визначається її змістом, і доцільністю для надання тексту зрозумілості та конкретності.

3. Запис формул. Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер формули пишуть у круглих дужках на цьому ж рядку з правої сторони сторінки; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, та кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Рівняння і формули слід розміщати у тексті на окремому рядку, залишаючи вище і нижче не менше одного вільного рядка. При оформленні курсового проекту слід також дотримуватись вимог державного стандарту України ДСТУ БА.2.-4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) "Основні вимоги до робочої документації".

Титульну сторінку, яка є першою сторінкою курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Нумерацію наступних сторінок подають арабськими цифрами, які проставляють у правому верхньому куті.

Зміст складається з усіх частин курсової роботи (проекту) та номерів їх початкових сторінок. Його розміщують після титульної сторінки і - нумерують як другу сторінку.

Кожна частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до плану роботи. Відстань між заголовком та текстом дорівнює 3-м інтервалам основного тексту.

На додатки, які містяться у курсовій роботі, мають бути посилання у текстовій частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки маленькими літерами з першої великої літери симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголов­ком маленькими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б. У разі, якщо додаток поділений на розділи та підрозділи, текст у межах кожного додатка нумерується літерою і цифрою, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А.

Посилання на літературні джерела слід наводити у квадратних дужках, наприклад, посилання [7, с. 25] означає: 7 - порядковий номер, під яким значиться літературне джерело у списку, 25 - сторінка цитованого джерела. Також допускається можливість оформлення підстрокових виносок.

Список використаних джерел слід розміщувати у такій послідовності: спочатку (у хронологічному порядку) Закони України, потім - Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, за ними - літературні джерела в абетковому порядку: монографії, підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті. У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації. Відомості про книги обов'язково містять прізвище та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; відомості про журнальні або газетні статті - прізвище, ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки.

Список оформлюється відповідно до вимог державних стандартів:

1. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила к составлению. ГОСТ 7.1-84.

2. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. ДСТУ 3582-97.

Рекомендується навести приклади оформлення окремих видів використаних літературних джерел в додатках до методичних рекомендацій.

Слід звернути увагу на те, що у списку використаних джерел наукові праці записують тією мовою, якою вони видані. Стосовно запису формул, першоджерела необхідно вказувати в квадратних дужках.

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Студент повинен виконати курсову роботу і подати її на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше 10 днів до захисту. Спочатку виконана курсова робота реєструється на кафедрі та передається викладачеві-науковому керівникові на перевірку. Викладач ретельно перевіряє роботу, пише рецензію (додаток Г). Якщо робота не відповідає темі, завданню та вимогам до курсової роботи, має самостійні зміни у виборі об’єкту дослідження, а також не містить матеріалів діяльності діючого закладу ресторанного господарства викладач повертає роботу з позначкою "на доопрацювання" без письмової рецензії. У цьому випадку викладач не допускає студента до захисту та встановлює строки усунення недоліків. Тільки після доопрацювання з урахуванням зауважень викладач пише рецензію і допускає роботу до захисту.

Захист курсової роботи проводиться комісією у складі наукового керівника та одного-двох викладачів у терміни, що передбачені розпорядженням по кафедрі. Під час захисту курсової роботи студент має продемонструвати глибокі знання з досліджуваної теми, вміння чітко викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал, аргументовано відповідати на питання. Захист курсової роботи може також відбуватися у формі презентації.

Оцінювання курсової роботи здійснюється за національною шкалою - "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" та за шкалою ЕСТS (0-100 балів, F-A).

У випадку, якщо студент не захистив курсову роботу, він вважається не атестованим з даної дисципліни і не допускається до іспиту.

Захищені курсові роботи передаються на кафедру, де вони зберігаються згідно з вимогами до такого виду документів.

 

Додаток А

Курсова робота

з дисципліни:

«Організація ресторанного господарства»

на тему:

«________________________________»

 

 

Виконав(ла):

студент(ка)3 курсу д.ф.н.

групи ГРС-***

Іванов Іван Іванович

Керівник:

доц. Толок Г.А.

 

 

Київ -2016


Основний

22. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручник / Під ред. Н.О. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2005. – 632 с.

23. Завадинська О.Ю., Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства за кордоном: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2003.

24. Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства: Опор. конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2008.

25. Панова Л.А. Обслуживание на предприятих общественного питания: Учебное пособие в экзаменационных вопросах и ответах.-М.: Издательско-торговая корпорація «Дашков и К°», 2003.

26. Петрищев Н.А., Сологуб М.Д., Гусева В.А. Карты организации труда на предприятиях общественного питания. - М.: Экономика, 1995.

27. Ресторанный сервис. Основы международной практики обслужи­вания для профессионалов и начинающих / С. и Л. Зигель, X. и Р. Ленгер, Г. Штиклер, В. Гутмайер. – М.: ЗАО "Изд-во "Центрополи­граф", 2003.

Додатковий

28. Браймер Роберт А. Основы управления в индустрии гостепри­имства / Пер. с англ. Е.Б. Циганова. – М.: Аспект Пресс, 1995.

29. Литвиненко Т.Є. Особливості організації дипломатичних прийомів: Конспект лекції. – К.: КНТЕУ, 2005.

30. Посадові інструкції (торгівля та громадське харчування). З можливістю копіювання. – К.: КТН, 2003.

31. Ресторанный бизнес в России: технология успеха / Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова, С.Л. Ефимов, Т.Н. Голубева. – М.: РосКонсульт, 2002.

32. Сетевое планирование и управление: Методические указания / Сост. Е.Н. Сафонов. – М.: МИХМ, 1990.

33. Усов В.В. Организация обслуживания в ресторанах. – М.: Высшая шк., 2002.

34. Эгертон-Томас К. Ресторанный бизнес. Как открыть и успешно управлять рестораном / Пер. с англ. М.В. Дьячкова. – М.: РосКонсульт, 1999.

35. Эрдош Д. Кейтеринг. Как начать и успешно вести выездной ресторанный бизнес: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

36. Халворсен Ф. Основы кейтеринга. Дак организовать выездное обслуживание. – М.: Издат. дом "Ресторан. ведомости", 2005.

37. Періодичні видання: "Афиша", "Бизнес", "Витрина. Ресторанный бизнес", "Гастрономъ", "Гостиница и ресторан", "Гостиничный и ресторанный бизнес", "Гурман", "Drink+", "КаБаРе (кафе, бари, ресторани)", "Компаньон", "Коммерсантъ", "Магазин, ресторан, отель", "Моё дело ресторан", "ПИР. Питание и развлечения", "Питание и общество", "Ресторанная жизнь", "Ресторанные вести", "Рестораторъ", "Светские развлечения", "Шеф" тощо.

Інтернет-джерела

38. www.2k.com.ua;

39. www.banket-hall.com.ua;

40. www.bri.ru;

41. www.brussel.ru;

42. www.chiken.com.ua;

43. www.frio.ru/documents.

44. www.frontdesk.ru.

45. www.halideyserves.ru.

46. www.hospitality.ru.

47. www.hotelline.ru.

48. www.hotelmaster.ru.

49. www.hotres.ru.

50. www.prazdnik.info/restorany.htm;

51. www.prohotel.ru.

52. www.prootel.ru.

53. www.restaurator.ru;

54. www.smallhotels.com.ua.

55. www.tourbus.ru.

Міністерство культури УкраїниПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.64 (0.007 с.)