ТОП 10:

Дослідження режимів течії рідиниДослідження режимів течії рідини

Завдання 10.1

1. Вкажіть які параметри потоку рідини впливають на режим її течії:

1) середня швидкість потоку;

2) живий переріз;

3) довжина трубопроводу;

4) витрата рідини;

5) гідравлічний радіус;

2. Виберіть правильні положення:

1) при рівномірній течії величина середньої швидкості для всіх живих перерізів вздовж потоку буде зменшуватися;

2) швидкість, при якій відбувається зміна режимів, називається критичною;

3) при визначенні числа Рейнольдса береться середнє значення швидкості по довжині трубопроводу;

4) масова витрата рідини рівна об’ємній витраті помноженій на густину рідини;

5) при зменшенні температури рідини число Рейнольдса збільшується;

Ламінарна течія – це течія, при якій елементарні струминки рухаються, не перемішуючись.

Вкажіть, які формули можна використати для визначення числа Рейнольдса для некруглого перерізу або каналів?

6) .

де c – змочений периметр.

4. Виберіть правильні положення:

1) витрата рідини вимірюється в м3/с;

2) для некруглого перерізу ;

3) для круглої труби гiдравлiчний радіус рівний d/2;

4) в’язкість рідини із збільшенням температури зростає;

Число Рейнольдса – величина безрозмірна.

5. Вкажіть послідовність розрахунку лабораторної роботи при відомій кінематичній в’язкості і площі живого перерізу:

1) визначення витрати за відомою швидкістю;

2) визначення швидкості за відомою витратою;

3) визначення числа Рейнольдса;

4) визначення витрати ваговим методом;

Визначення витрати об’ємним методом.

Завдання 10.2

1. Вкажіть послiдовнiсть розрахунку лабораторної роботи при вiдомiй площі живого перерізу та кiнематичнiй в’язкості:

1) визначення швидкості за відомою витратою;

2) визначення витрати ваговим методом;

3) визначення числа Рейнольдса;

4) визначення витрати об’ємним методом;

Визначення витрати за відомою швидкістю.

2. Виберіть правильні положення:

1) при Re < 2320 – режим турбулентний;

2) критична швидкість при переході від ламінарного режиму до турбулентного менша, ніж при переході від турбулентного режиму до ламінарного;

3) ламінарна течія – це така течія, при якій елементарні струминки рухаються, не перемішуючись;

4) при зниженні температури рідини число Рейнольдса зменшується;

5) при визначенні числа Рейнольдса береться середнє значення швидкості по довжині трубопроводу;

Вагова витрата рівна об’ємній витраті, помноженій на питому вагу рідини.

3. Вкажіть, які формули можна використовувати для визначення числа Рейнольдса для круглого перерізу:

6) .

4. Виберіть правильні положення:

1) число Рейнольдса – величина безрозмірна;

2) витрату рідини можна виміряти в кг/с;

3) для безнапірного потоку гiдравлiчний радіус ;

4) масова витрата рівна ваговій витраті, помноженій на густину;

5)

5. Вкажіть, якi прилади використовувались при проведенні роботи:

1) п’єзометр;

2) секундомір;

3) термометр;

Завдання 10.3

При яких числах Рейнольдса буде турбулентний режим течiї ?

1) Re = 2320;

2) Re > 2320;

Яке спiввiдношення між верхньою та нижньою критичною швидкiстю ?

1) uкр.в. > uкр.н.; 2) uкр.в. = uкр.н.; 3) uкр.в. < uкр.н..

Що буде з числом Рейнольдса при зниженні температури рідини?

1) Залишиться без змін.

2) Зменшиться.

Збiльшиться.

4. Виберіть правильнi положення:

1) при Re < 2320 режим ламiнарний;

2) середня швидкість потоку визначається ;

3) для круглої труби гiдравлiчний радіус рівний d/4;

4) при зменшенні температури число Рейнольдса зменшується;

5) при рiвномiрному русі величина середньої швидкості для всіх живих перерiзiв вздовж потоку буде збільшуватися.

5. Вкажiть, які прилади використовувались при проведенні роботи:

1) секундомір;

2) дифманометр;

3) термометр;

4) трубка Пiто;

Мірний бачок.

Завдання 10.4

При яких числах Рейнольдса буде турбулентний режим течії ?

1) Re = 2320; 2) Re > 2320;3) Re < 2320.

Чи однакові швидкості при переході від ламінарного режиму до турбулентного i від турбулентного до ламінарного?

При переході від ламінарного режиму до турбулентного швидкість більша, ніж при переході від турбулентного режиму до ламінарного.

Що буде з числом Рейнольдса при збiльшеннi температури?

1) Залишиться без змін.

2) Збільшиться.

Зменшиться.

Завдання 10.5

Завдання 10.6

Завдання 10.7

1. Виберіть правильні положення:

1) при рiвномiрному русi величина середньої швидкостіi для всiх живих перерiзiв вздовж потоку буде зменшуватися;

2) швидкiсть, при якiй вiдбувається змiна режимiв, називається критичною;

3) при визначеннi числа Рейнольдса береться середнє значення швидкостi по довжинi трубопроводу;

4) масова витрата рiвна об’ємнiй витратi, помноженiй на густину рiдини;

5) при зменшеннi температури число Рейнольдса збiльшується;

Завдання 10.8

Завдання 10.9

1. Виберіть правильні положення:

1) швидкiсть, при якiй вiдбувається змiна режимiв, називається критичною;

2) при Re > 2320 – режим ламiнарний;

3) при збiльшеннi температури рiдини число Рейнольдса збiльшується;

4) для круглої труби гiдравлiчний радiус рiвний d/2;

Завдання 10.10

Секундомiр.

Термометр.

4) Трубка Пiто.

5) Рiвнемiр.

Мензурка.

Завдання 10.11

1. Виберіть правильні положення:

1) при Rе < 2320 – режим ламынарний;

2) середня швидкість потоку визначається υ = G/S;

3) для круглої труби гiдравлiчний радiус рiвний d/4; Завдання 10.12

Завдання 10.14

1. Виберіть правильні положення:

1) число Рейнольдса – величина безрозмірна;

2) витрату рідини можна виміряти в кг/с;

3) для безнапірного потоку гiдравлiчний радiус ;

Завдання 10.15

1. Виберіть правильні положення:

1) при Re < 2320 режим ламінарний;

2) середня швидкість потоку визначається u = G/S;

3) для круглої труби гiдравлiчний радiус рiвний d/4;

Завдання 11.1

Зменшиться.

3) Залишиться без змін.

Завдання 11.2

Збiльшується.

Завдання 11.3

1. Що означає поняття "питома енергiя рідини в перерiзі потоку"?

1) питома енергiя рідини в перерiзі потоку – це напiр потоку в даному перерiзi;

2) питома енергiя рідини в перерiзі потоку – це потужнiсть потоку в даному перерiзi;

Радiус трубопроводу.

Завдання 11.4

1. Для якого випадку рiвняння Бернуллi має вигляд:

1) для iдеальної рiдини;

2) для потоку реальної рiдини;

 

2. Виберіть правильнi положення:

1) при коефiцiєнт гiдравлiчного опору визначається за формулою

2) при ламiнарному режимi справедлива формула

3) при ;

4) при для визначення коефiцiєнта гiдравлiчного опору використовується формула

Завдання 11.5

Завдання 11.6

1. Визначити втрати напору на тертя в трубопроводі довжиною 400 м та діаметром 200 мм при русі рідини в’язкістю 60 сСт і витратою 10 л/с. Абсолютна шорсткість внутрішньої поверхні труби рівна 0,05 мм.

2. Виберіть правильнi положення. Сила внутрішнього тертя в рідині:

1) обернено пропорцiйна площi поверхнi торкання даних шарiв рiдини;

2) прямо пропорцiйна градiєнту швидкостi;

3) не залежить вiд тиску;

4) залежить вiд тиску;

5) прямо пропорцiйна площi поверхнi контакту даних шарiв рiдини;

6) залежить вiд фiзичних властивостей рiдини (вiд роду рiдини), а, отже, i вiд її температури.

Завдання 11.7

Вкажіть, якi величини необхiдно знати для визначення числа Рейнольдса:

Завдання 11.8

6. Для якого випадку рівняння Бернуллі має вигляд: ?

1) для струмини ідеальної рідини;

2) для потоку реальної рідини;

Завдання 11.9

Виберіть правильнi положення:

1) при Re = 1700 коефiцiєнт гiдравлiчного опору визначається за формулою ;

2) кожна складова в рiвняннi Бернуллi має розмiрнiсть довжини;

3) при турбулентному режимi в зонi гiдравлiчно шорстких труб (квадратичнiй зонi) втрати напору залежать вiд в'язкостi;

4) для турбулентного режиму в зонi гiдравлiчно шорстких труб ;

5) при справедлива формула ;

Виберіть правильні положення:

1) пульсацією швидкості називається явище зміни (збільшення і зменшення) з часом проекції місцевої миттєвої швидкості в будь-якому напрямку;

2) коефіцієнт a в рівнянні Бернуллі враховує нерівномірність розподілу швидкості в перерізі потоку і при турбулентному режимі a = 1;

3) труби гідравлічно гладкі при ;

4) товщина ламінарної плівки залежить від довжини трубопроводу;

Зменшує, але не завжди.

9. Виберіть правильні положення. У випадку ламінарної течії втрата напору:

1) залежить від властивостей рідини, що враховується коефіцієнтом в'язкості;

2) прямо пропорційна середній швидкості u в першій степені;

3) залежить від шорсткості стінок русла;

4) прямо пропорційна середній швидкості u в другій степені;

Радіус трубопроводу.

12. Виберіть правильнi положення:

1) труби гiдравлiчно гладкi при ;

2) при ламiнарному режимi втрати напору не залежать вiд шорсткостi труб;

3) товщина ламiнарної плiвки залежить вiд довжини трубопроводу;

4) рiвняння Бернуллi є частковим випадком закону збереження енергiї;

Завдання 12.1

1. У випадку зони квадратичного опору величина коефiцiєнтiв мiсцевих опорiв при збiльшеннi температури:

1) зменшується;

2) збiльшується;

3) залишається без змiн.

Завдання 12.2

1. Якщо рiдина рухається в зонi квадратичного опору, то величина коефiцiєнта мiсцевого опору повинна залежати:

1) вiд швидкостi;

2) вiд роду рiдини, тобто вiд в'язкостi;

Секундомiр.

Дiаметр трубопроводу.

4. Для якого випадку можна спростити рiвняння Бернуллi (без врахування hl), щоб воно мало такий вигляд ?

1) трубопровiд горизонтальний, дiаметр до i пiсля мiсцевого опору рiзний;

5. Яка швидкiсть використовується в формулі , щоб визначити коефiцiєнт мiсцевого опору при раптовому розширеннi?

1) до розширення;

2) пiсля розширення;

3) в розширеннi.

6. До якої швидкостi вiдноситься формула ,

щоб визначити коефiцiєнт мiсцевого опору при раптовому розширеннi?

1) В розширеннi.

2) До розширення.

Пiсля розширення.

7. Вкажiть правильнi положення:

1) у випадку зони квадратичного опору величина x повинна залежати вiд числа Рейнольдса;

2) величина x залежить вiд геометричної форми вузла, де виникає мiсцева втрата напору;

3) втрати напору в мiсцевих опорах визначаються за формулою ;

4) у випадку зони квадратичного опору величина x залежить вiд роду рiдини, тобто вiд величини ν;

Завдання 12.4

Секундомір.

Мірний бачок.

4) Віскозиметр.

Термометр.

6) П`єзометр.

Коефіцієнт місцевого опору.

4) Довжину трубопроводу.

Діаметр трубопроводу.

6) Шорсткість стінки трубопроводу.

7) Час течії рідини через місцеві опори.

5. До якої швидкостi вiдноситься формула , щоб визначити коефiцiєнт мiсцевого опору при раптовому розширеннi?

1) до розширення;

2) пiсля розширення;

3) в розширеннi.

Завдання 12.5

Дослідження режимів течії рідини

Завдання 10.1

1. Вкажіть які параметри потоку рідини впливають на режим її течії:

1) середня швидкість потоку;

2) живий переріз;

3) довжина трубопроводу;

4) витрата рідини;

5) гідравлічний радіус;

2. Виберіть правильні положення:

1) при рівномірній течії величина середньої швидкості для всіх живих перерізів вздовж потоку буде зменшуватися;

2) швидкість, при якій відбувається зміна режимів, називається критичною;

3) при визначенні числа Рейнольдса береться середнє значення швидкості по довжині трубопроводу;

4) масова витрата рідини рівна об’ємній витраті помноженій на густину рідини;

5) при зменшенні температури рідини число Рейнольдса збільшується;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.224 (0.021 с.)