ТОП 10:

Залежить вiд фiзичних властивостей рiдини, що перекачується по трубопроводу.11. Перелічіть, якi величини необхідно знати для визначення числа Рейнольдса:

1) швидкiсть течiї рiдини;

2) абсолютну шорсткiсть труб;

3) температуру рiдини;

4) довжину трубопроводу;

Радіус трубопроводу.

12. Виберіть правильнi положення:

1) труби гiдравлiчно гладкi при ;

2) при ламiнарному режимi втрати напору не залежать вiд шорсткостi труб;

3) товщина ламiнарної плiвки залежить вiд довжини трубопроводу;

4) рiвняння Бернуллi є частковим випадком закону збереження енергiї;

Визначення коефіцієнтів місцевих опорів

Завдання 12.1

1. У випадку зони квадратичного опору величина коефiцiєнтiв мiсцевих опорiв при збiльшеннi температури:

1) зменшується;

2) збiльшується;

3) залишається без змiн.

Яка швидкiсть визначалася для знаходження дослiдного значення коефiцiєнта мiсцевого опору?

1) середня швидкiсть в перерiзi основного трубопроводу пiсля мiсцевого опору;

2) середня швидкiсть в перерiзi основного трубопроводу перед мiсцевим опором;

3) середня швидкiсть по довжинi трубопроводу;

4) швидкiсть проходження рiдини через мiсцевi опори;

5) максимальна швидкiсть в перерiзi трубопроводу.

3. Виберіть правильнi положення:

1) Чим бiльший кут повороту трубопроводу, тим x бiльший;

4. Для якого випадку можна спростити рiвняння Бернуллi (без врахування hl) ?

1) Трубопровiд горизонтальний, дiаметр до i пiсля мiсцевого опору рiзний.

Трубопровiд горизонтальний, дiаметр до i пiсля мiсцевого опору однаковий.

3) Нi для одного iз вказаних випадкiв.

 

 

В яких одиницях вимiрюються втрати напору?

1) м/с;

2) кгс×м;

3) Дж;

4) Н/м;

5) м.

Завдання 12.2

1. Якщо рiдина рухається в зонi квадратичного опору, то величина коефiцiєнта мiсцевого опору повинна залежати:

1) вiд швидкостi;

2) вiд роду рiдини, тобто вiд в'язкостi;

Вiд геометричної форми місцевого опору.

2. Вкажiть, якi прилади використовуються при проведеннi лабораторної роботи:

1) вiскозиметр;

2) п'єзометр;

3) витратомiр;

4) мiрний бачок;

Секундомiр.

Якi величини необхiдно знати для визначення еквiвалентної довжини мiсцевого опору?

1) коефiцiєнт мiсцевого опору;

2) температуру рiдини;

3) довжину трубопроводу;

Дiаметр трубопроводу.

4. Для якого випадку можна спростити рiвняння Бернуллi (без врахування hl), щоб воно мало такий вигляд ?

1) трубопровiд горизонтальний, дiаметр до i пiсля мiсцевого опору рiзний;

5. Яка швидкiсть використовується в формулі , щоб визначити коефiцiєнт мiсцевого опору при раптовому розширеннi?

1) до розширення;

2) пiсля розширення;

3) в розширеннi.

6. До якої швидкостi вiдноситься формула ,

щоб визначити коефiцiєнт мiсцевого опору при раптовому розширеннi?

1) В розширеннi.

2) До розширення.

Пiсля розширення.

7. Вкажiть правильнi положення:

1) у випадку зони квадратичного опору величина x повинна залежати вiд числа Рейнольдса;

2) величина x залежить вiд геометричної форми вузла, де виникає мiсцева втрата напору;

3) втрати напору в мiсцевих опорах визначаються за формулою ;

4) у випадку зони квадратичного опору величина x залежить вiд роду рiдини, тобто вiд величини ν;

Втрати напору в мiсцевих опорах виникають за рахунок змiни напряму руху рiдини i деформацiї потоку.

В яких одиницях вимiрююься втрати напору?

1) кгс;

2) м;

3) Дж;

4) безрозмiрна величина.

9. У випадку зони квадратичного опору величина коефiцiєнтiв мiсцевих опорiв при збiльшеннi швидкостi:

1) збiльшується;

2) зменшується;

3) залишається без змiн.

Завдання 12.4

Вкажіть, які прилади використовувалися при проведенні лабораторної роботи?

1) Витратомір.

Секундомір.

Мірний бачок.

4) Віскозиметр.

Термометр.

6) П`єзометр.

В яких одиницях вимірюються втрати напору ?

1) кгс×м;

2) м/c;

3) Дж;

4) м;

5) безрозмірна величина;

6) кгс/см2.

Яка швидкість визначалась для знаходження дослідного значення коефіцієнта місцевого опору?

1) максимальна швидкість в перерізі трубопроводу;

2) швидкість проходження рідини через місцеві опори;

3) середня швидкість в перерізі основного трубопроводу за місцевим опром;

4) середня швидкість в перерізі основного трубопрповоду перед місцевим опром.

Які величини необхідно знати для визначення еквівалентної довжини місцевого опору?

1) Швидкість течії рідини.

2) Кінематичну в`язкість рідини.

Коефіцієнт місцевого опору.

4) Довжину трубопроводу.

Діаметр трубопроводу.

6) Шорсткість стінки трубопроводу.

7) Час течії рідини через місцеві опори.

5. До якої швидкостi вiдноситься формула , щоб визначити коефiцiєнт мiсцевого опору при раптовому розширеннi?

1) до розширення;

2) пiсля розширення;

3) в розширеннi.

Завдання 12.5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.224 (0.009 с.)