ТОП 10:

Змістовий модуль № 4: Правова охорона довкілля в окремих галузяхЗмістовий модуль № 5: Правова охорона довкілля на міжнародному рівні

Тема № 17: Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Тема № 22: Міжнародне екологічне право

Семінарське заняття №9: Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Міжнародне екологічне право

Навчальна мета заняття: формування в курсантів (студентів, слухачів) теоретичних знань щодо правового регулювання охорони та використання атмосферного повітря, визначення особливостей його правового статусу; усвідомлення вивчаючими сутності та необхідності юридичного закріплення статусу природних територій та об’єктів, що підлягають особливій правовій охороні та формування комплексних та системних знань з цих питань. Усвідомлення вивчаючими глобального масштабу та характеру екологічних проблем і необхідності взаємодії міжнародної спільноти у їх вирішенні; формування в курсантів теоретичних знань щодо змістовно-юридичного наповнення міжнародного екологічного права, особливостях його формування на сучасному етапі розвитку людства.

 

 

Час проведення 2 год.

Навчальні питання:

1. Правовий режим об’єктів і територій природно-заповідного фонду.

2. Види об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

4. Визначення міжнародного екологічного права та предмет його регулювання.

5. Джерела міжнародного екологічного права та їх система.

6. Принципи міжнародного екологічного права та їх співвідношення із принципами сталого розвитку.

7. Міжнародна відповідальність в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Методичні вказівки

До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

1. Визначити правове значення встановлення статусу об’єктів і територій природно-заповідного фонду, особливості їх охорони та використання.

2. Охарактеризувати правовий режим кожного з видів об’єктів природно-заповідного фонду, їх зонування. Визначити правові обмеження здійснення господарської діяльності на територіях природно-заповідного фонду.

3. Визначити особливості кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

4. Охарактеризувати міжнародне екологічне право та предмет його регулювання, його завдання.

5. Визначити систему джерел міжнародного екологічного права.

6. Охарактеризувати систему та значення принципів міжнародного екологічного права.

7. Міжнародна відповідальність в сфері охорони навколишнього природного середовища, суб’єкти, санкції та порядок застосування.

 

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Роль органів МВС в забезпеченні дотримання законодавства про природно-заповідний фонд.

2. Поняття екологічної мережі та особливості її правового режиму.

 

Теми для рефератів:

1. Порядок здійснення антропогенної та наукової діяльності в межах територій і об'єктів природно-заповідного фонду.

2. Зміна меж, категорії та скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

3. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

 

Задача № 17.1

Керівництво Національного природного парку „Святі гори” прийняло рішення про влаштування протипожежних розривів у хвойних лісах у межах заповідної зони. За рахунок коштів Національного природного парку було замовлено проектну документацію в науково-дослідному інституті. Згідно із представленою документацією було проведено організацію протипожежних розривів. Крім того, в межах Національного парку в порядку рубок догляду було прийнято рішення про вирубку самосіяних дерев. Прокурор міжрайонної природоохоронної прокуратури виніс рішення про притягнення директора Національного природного парку до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

Вирішіть справу по суті. Чи правомірні дії прокурора міжрайонної природоохоронної прокуратури? Який порядок здійснення рубок у межах об’єктів природно-заповідного фонду?

 

Задача № 17.2

Кореспондент обласної газети „Пролісок” Немченко отримав завдання підготувати репортаж про біосферний заповідник „Зелені гори”, що знаходився на території області. Будучи дельтапланеристом-любителем, він вирішив здійснити фотозйомку з повітря за тваринами, що проживали в заповіднику в місцях їх природного токування. Для того, щоб не лякати тварин він здійснював фотозйомку з висоти 180 метрів.

Інспектор територіальної екологічної інспекції Терещенко, по факту прольоту над територією заповідника склав протокол про адміністративне правопорушення передбачене ст. 91 КУпАП, наклав штраф на Немченка у розмірі 100 грн., зобов’язав компенсувати шкоду об’єкту природно-заповідного фонду у розмірі 1500 грн. та конфіскував дельтаплан.

Оспорюючи рішення інспектора, Немченко вказав, що він здійснював зліт та посадку за межами заповідника, а політ проводив на висоті 180 метрів, що зовсім не полохало звірів. Крім того, він має здійснював своє право загального природокористування для задоволення своїх естетичних потреб, небезпеку польотам інших об'єктів він не створював маючи 10-річний досвід дельтапланеризму.

Вирішіть справу по суті. Аргументуйте правомірність дій Немченка та Терещенка.

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. С. 152 - 158

2. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. С. 266 – 280, 297 – 314

3. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. Закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. С. 328 – 390.

4. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Підручник / Під заг. ред. проф. С.М. Кравченко – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. С. 8 – 128, 154 – 336

5. Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Львів: Норма, 2002

6. Тимченко Л.Д. Міжнародне право: Підручник. – Харків: Консум; Ун-т внутр. справ, 1999. С. 387 – 401


Методичні вказівки до семінарських занять

(денна форма навчання, 3 р.н., експериментальна програма)

Модуль № 1

Змістовий модуль № 1: Правові основи екологічного права

Тема № 1: Основні засади екологічного права та Тема №2: Джерела екологічного права

 

Семінарське заняття №1: Основні засади та джерела екологічного права.

 

Навчальна мета заняття: усвідомлення вивчаючими теоретичних засад екологічного права та визначення його місця в системі національних галузей законодавства; формування в комплексних та систематизованих знань щодо системи джерел екологічного права, їх загальної характеристики, юридичної сили та змісту відносин, що ними регулюються.

 

Час проведення 2 год.

Навчальні питання:

1. Функції і місце екологічного права в системі права України.

2. Принципи екологічного права та їх законодавче закріплення.

3. Методи правового регулювання екологічних правовідносин.

4. Система екологічного права.

5. Конституція України – основне джерело екологічного права.

6. Конституційні засади права на безпечне довкілля. Право на екологічну інформацію.

7. Місце міжнародно-правових документів в системі джерел національного екологічного права.

8. Загальна характеристика Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та його місце в системі джерел екологічного права.

9. Еколого-правові нормативні акти, що видаються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

10. Значення і роль рішень Конституційного суду України, практики загальних та спеціалізованих судів у регулюванні екологічних правовідносин.

11. Уніфікація та диференціація джерел екологічного права. Проблеми кодифікації екологічного законодавства України.

Методичні вказівки

До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

1. Поняття екологічне право, предмет правового регулювання в екологічному праві, взаємозв’язок екологічного права з іншими галузями права.

2. Поняття принципів екологічного права, їх класифікацію, значення і законодавче закріплення.

3. Поняття, класифікацію та особливості методів правового регулювання екологічних правовідносин.

4. Висвітлити внутрішню структуру екологічного права як галузі права, її основні правові інститути, навести приклади норм що відносяться до окремих правових інститутів екологічного права.

5. Значення Конституції України в системі джерел екологічного права, охарактеризувати основні конституційні норми екологічного права.

6. Детально охарактеризувати норму ст. 50 Конституції України та її реалізацію в законодавстві України.

7. Значення та чинність міжнародно-правових документів в системі джерел національного екологічного права. Привести приклади міжнародно-правових документів екологічному законодавстві України.

8. Охарактеризувати основні правові інститути закріплені в Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” та його місце в системі джерел екологічного права.

9. Охарактеризувати систему кодексів та законів України в системі джерел екологічного права, значення підзаконних нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств.

10. Зосередити увагу на рішення Конституційного суду України, Постановах Пленуму Верховного суду України, роз’ясненнях вищих спеціалізованих судів у регулюванні екологічних правовідносин.

11. Висвітлити поняття уніфікації та диференціації джерел екологічного права, їх позитивні та негативні сторони. Ознайомитися з проектом Екологічного кодексу України.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Історичні аспекти правового регулювання відносин в системі „суспільство – природа”.

2. Перспективи розвитку екологічного права.

3. Проблеми кодифікації екологічного законодавства України.

 

Теми для рефератів:

5. Сталий розвиток як мета національної політики України та його екологічна складова.

6. Проблеми правової охорони навколишнього природного середовища на сучасному етапі.

7. Основні напрями екологічної політики України.

8. Уніфікація та диференціація джерел екологічного права.

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Підручник / Під заг. ред. проф. С.М. Кравченко – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. С. 55 - 63

2. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – С. 7 – 11, 19 -22, 27-29Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.008 с.)