ТОП 10:

Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. С. 113 - 1215. Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 2001.- №11: Законодавство України про землю

6. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. С. 137 - 186

7. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. Закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. С. 195 - 244

8. Законодавство України про землю: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком, 2001

9. Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Львів: Норма, 2002

10. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І. Демчика і П.Ф. Кулинина. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2001

11. Земельный кодекс Украины: Комментарий. – Х.: ООО „Одиссей”, 2002

12. Земельний кодекс України: Науково-практ. коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – К.:Ін Юре, 2003

13. Земельні відносини в Україні: Організаційно-правовий механізм / Під заг. ред. А.С. Даниленка. – К., 2001

14. Земельное право: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша. – К., 2002

15. Комментарий к Земельному кодексу Российской федерации / Под ред. С.А. Боголюбова. Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: ООО «ТК Велби», 2002

16. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. для ВНЗ / Андрейцев В.І. – К., 1999

17. Практичний посібник з проведення земельного аукціону / В.В. Носік, канд. юрид. наук, доцент. – К. – 2003

18. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: Консум. – 1998

19. Придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Практичний посібник / В.В.Носік, С.А.Власик / За загальною ред. кандидата юридичних наук, доцента В.В. Носіка. – К. 2002

20. Схема екологічного законодавства України

 

Тема № 12: Правове регулювання охорони і використання вод. Тема № 13: Правове регулювання охорони і використання надр

Семінарське заняття №7: Правове регулювання охорони і використання вод та надр в Україні.

Навчальна мета заняття: усвідомлення курсантами юридичної природи права власності на води та надра, юридичних гарантій його забезпечення та користування ними; засвоєння вивчаючими правової характеристики, значення та порядку охорони та використання вод в Україні; засвоєння вивчаючими правової характеристики, значення та порядку охорони та використання надр в Україні; формування в курсантів теоретичних знань щодо змістовного законодавства про охорону і використання вод та надр.

 

Час проведення 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Загальна характеристика права водокористування.

2. Водокористування: суб'єкти, види і порядок. Умови скидання зворотних вод у водні об'єкти.

3. Правове регулювання використання водойм в Україні. Оренда водних об’єктів.

4. Правове регулювання охорони та використання надр в Україні.

5. Надання надр у користування, права і обов'язки користувачів надр.

6. Правове регулювання добування корисних копалин.

7. Плата за користування надрами.

8. Особливості користування природними ресурсами континентального шельфу та виключної /морської/ економічної зони.

9. Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони вод та надр.

 

Методичні вказівки

До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

1. Охарактеризувати поняття права водокористування, як суб’єктивної та об’єктивної правової категорії.

2. Визначити коло суб'єктів водокористування, види і порядок здійснення водокористування. Дослідити умови скидання зворотних вод у водні об'єкти.

3. Визначити поняття водойм що можуть надаватися в користування в Україні. Визначити порядок та умови оренди водних об’єктів.

4. Визначити та охарактеризувати систему законодавства щодо охорони та використання надр в Україні.

5. Охарактеризувати види надрокористування, визначити права і обов'язки користувачів надр.

6. Дати правову класифікацію корисних копалин та її значення, визначити правові форми використання надр для добування корисних копалин, порядок їх здійснення.

7. Охарактеризувати види та форми плати за користування надрами, порядок обчислення та сплати.

8. Розкрити особливості користування природними ресурсами континентального шельфу та виключної /морської/ економічної зони в частині добування корисних копалин та використання вод.

9. Визначити правопорушення в сфері охорони вод та надр, охарактеризувати умови та порядок притягнення винних осіб до відповідальності.

 

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Порядок ведення державного водного кадастру та його зміст.

2. Порядок установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними.

3. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод.

4. Особливості забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення.

5. Роль органів МВС в забезпеченні дотримання умов охорони та використання вод.

 

Теми для рефератів:

1. Поняття та загальна характеристика правового режиму використання вод.

2. Порядок надання водних об'єктів (їх частин) в користування.

3. Загальнодержавна програма розвитку водного господарства.

4. Гірничий відвід та порядок його надання.

5. Поняття континентального шельфу, особливості користування мінеральними ресурсами морського дна.

 

Задача № 12.1

Деревообробний комбінат здійснював скид стічних вод через власні очисні споруди, будівництво яких повністю ще не було закінчено та не здано в експлуатацію. В результаті води тривалий час забруднювались стічними потоками, що призвело до неможливості використання річки для потреб питного водопостачання, цвітіння води та загибелі риби. Громадяни, які мешкають поряд із деревообробним комбінатом, звернулись до дільничного інспектора МВС України із проханням притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності за порушення діючого законодавства.

Чи має тут місце порушення водного законодавства? Якими повинні бути дії дільничного інспектора МВС України? Які види відповідальності можуть бути застосовані до винних осіб у цьому випадку?

 

Задача № 12.2

Керівники комбінату "Епос" дали розпорядження про вивезення на берег річки Лопань виробничого сміття та інших відходів, які було зібрано під час впорядкування території комбінату. Навесні, в процесі таїння снігу все сміття потрапило в річку, що призвело до її засмічення та забруднення, результатом чого стала масова загибель водних живих ресурсів. Також в наслідок цих дій порушилась санітарно-епідеміологічна ситуація, що призвело до унеможливлення реалізації місцевими жителями права загального водокористування (в частині водопою худоби та ловлі риби).

Чи є в діях керівників комбінату "Епос" та працівників цього комбінату склад водного правопорушення? Чи мають право громадяни на компенсацію в зв’язку із неможливістю використовувати водний об’єкт на праві загального природокористування? Вирішіть справу по суті.

 

Задача № 12.3

Споруджуючи водозабірну свердловину на землях сільськогосподарського кооперативу було знайдено запаси підземних вод, що мають цілющі властивості. Голова кооперативу видав розпорядження на буріння у цьому водоносному горизонті двох свердловин. Таким чином, господарство організувало добування мінеральної води на свій консервний завод, котрий використовував її в технічних цілях.

Інспектор Державного комітету України по водному господарству заборонив кооперативу використання мінеральної води для технічних цілей та видав припис про тампонаж свердловин за рахунок кооперативу. З приводу цього рішення, голова кооперативу звернувся до господарського суду, вважаючи, що господарство, як власник земельної ділянки може використовувати й підземні води, котрі знаходяться на території кооперативу, що на його думку випливає із змісту земельного законодавства та законодавства про надра.

Вирішить справу по суті. Розмежуйте відносини із землекористування, водокористування та надрокористування відповідно до умов задачі.

 

Задача № 12.4

Голова фермерського господарства Книш організував добування піску і гравію в руслі малої річки Сула для будівництва господарських споруд для потреб свого підприємства. Крім того, в умовах засухи громадянин Книш з метою створення запасів води для поливу своїх сільськогосподарських угідь самовільно перекрив малу річку Сула земельною греблею. В результаті цих дій інші підприємства, що знаходились нижче за течією не мали змоги проводити зрошувальні роботи та втратили частину врожаю. Представники цих господарств звернулись до дільничного інспектора міліції з проханням роз’яснити законність дій гр. Книша з точки зору виконання вимог природоохоронного законодавства.

Вирішить справу по суті. Якими повинні бути дії дільничного інспектора міліції при виявленні порушення водного законодавства? Які органи державної влади здійснюють контроль за дотриманням водного законодавства? Які особливості режиму використання малих річок?

 

Задача № 12.5

Капітан іноземного танкера, що знаходився в територіальних водах України, здійснив скид 20 т. нафтової суміші з метою очистки резервуарів та їх підготовки до прийому нафти з метою скорочення часу перебування в порту Південний та економії коштів. Цей скид не було зареєстровано в судових документах. Прибувши в порт призначення капітан судна відмовився пред'явити інспектору Державної інспекції охорони Чорного моря Мінприроди України Терещенко документи по обліку операцій з речовинами, шкідливими для живих ресурсів моря i для здоров'я людей, а також відмовив йому у доступі на борт судна для перевірки. Терещенко звернувся до територіального підрозділу транспортної міліції з вимогою про забезпечення йому доступу на борт судна.

Проаналізуйте ситуацію, що склалась. Дайте правове обґрунтування дій та вимог інспектора Державної інспекції охорони Чорного моря Мінприроди України Терещенко. Чи може бути притягнутий капітан танкера до відповідальності? Яким чином буде здійснюватись розрахунок шкоди у випадку порушення кримінальної справи.

 

Задача № 13.1

На території сільськогосподарського кооперативу було знайдено глину i пісок. Члени цього господарства добували i використовували ці корисні копалини для будівництва особистих житлових та господарських будівель. Крім того, за рішенням правління кооперативу було створено цех гончарного виробництва, який використовував в якості сировини глину і пісок з території сільськогосподарського кооперативу. Вироблена продукція частково залишалися для потреб господарства, частково реалізовувалась споживачам.

Фермер Лозовий звернувся до голови кооперативу з проханням передати йому в оренду 0,5 га земельної ділянки для видобування піску та глини, необхідних йому для будівництва ферми. Голова кооперативу дав свою згоду, але за умови, що платня буде вноситись у 10-ти кратному розмірі від нормативної оцінки земельної ділянки.

Про цей факт стало відомо податковій міліції. Вирішить цю справу по суті?

 

Задача № 13.2

Громадяни, що проживають у м. Стаханов, Луганської області знайшли родовище кам’яного вугілля на дільниці, що розташоване поблизу спеціалізованого гірничодобувного підприємства та почали самостійно добувати ручним способом вказані корисні копалини.

Керівник спеціалізованого підприємства звернувся до районного відділу УМВС України в Луганській області з проханням надати допомогу у вирішенні питання про самовільну розробку ділянки надр.

Прибувши на місце самовільної розробки дільничні інспектори міліції вилучили засоби незаконного добування, вантажний автомобіль КАМАЗ 5310 та особистий автотранспорт осіб, що вели самовільну розробку. Крім того, інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення.

Чи правомірні дії дільничних інспекторів? Якими повинні бути наступні дії працівників міліції? Вирішіть справу по суті.

 

Задача № 13.3

У відповідності з проектом забудови керівництво об'єднання "Хiмпром" почало будівництво цехових корпусів пов’язаних із виробництвом мінеральних добрив. Ця інформація надійшла до територіального управління Мінприроди, яке видало припис дирекції об'єднання припинити розпочате будівництво на тій підставі, що за даними проведених геологорозвідувальних робіт під територією корпусів, що будуються розташовані запаси кам'яного вугілля на глибині 30 метрів, а ближче до поверхні знайдено великі запаси будівельного піску, придатного для виробництва будівельних матеріалів.

Керівництво об'єднання відмовилось виконати припис територіального управління Мінприроди, посилаючись на затверджений обласною державною адміністрацією проект забудови та на те, що на будівництво нових цехів вже надійшли кошти з обласного бюджету та кредитних установ.

Вирішить ситуацію, що склалась. Чи правомірні дії працівників територіального управління Мінприроди із припинення будівництва? Розкрийте порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення.

 

Задача № 13.4

На виробничому об’єднанні „Запоріжалюмінь” впродовж 20 років відбувалось вивезення відходів ливарного та збагачувального виробництва на звалище виробничих відходів, яке знаходилось на балансі об’єднання. Територія звалища знаходилась під охороною, була впорядкована, земельний податок вносився своєчасно. В 1994 році Державним комітетом України по геології і використанню надр вказане звалище було визнано техногенним родовищем корисних копалин.

Комунальне підприємство „ЗапоріжМеталПереробка”, довідавшись про те, що на території звалища за тривалий час було накопичено значну кількість кольорових металів, звернулось до обласної державної адміністрації із клопотанням про отримання дозволу на рекультивацію звалища.

Отримавши інформацію про клопотання „ЗапоріжМеталПереробки” керівництво об’єднання „Запоріжалюмінь” звернулось до господарського суду з вимогою закріпити за об’єднанням права власності на звалище, посилаючись на норми Закону України „Про відходи”.

Вирішіть справу по суті. Дайте правове обґрунтування позиції підприємств. Розкрийте особливості користування техногенними родовищами корисних копалин.

 

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. С. 121 - 137

2. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. С. 187 – 216, 281 - 296

3. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. Закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. С. 245 – 282

4. Схема екологічного законодавства України

 

Тема № 14: Правове регулювання охорони і використання рослинного світу.
Тема № 15: Правове регулювання охорони і використання тваринного світу

Семінарське заняття №8: Правова охорона рослинного та тваринного світу

Навчальна мета заняття: засвоєння вивчаючими сутності правової охорони рослинного та тваринного світу; формування теоретичних знань щодо системи та змістовного наповнення правового регулювання використання та охорони рослинного світу, про основні види використання об’єктів рослинного світу, співвідношення законодавства про охорону та використання рослинного світу та законодавства про охорону і використання лісів; формування теоретичних знань щодо системи та змістовного наповнення правового регулювання використання та охорони тваринного світу, основні види використання об’єктів тваринного світу, правового регулювання рибальства та полювання.

 

Час проведення 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Правова характеристика охорони та використання рослинного світу. Зелена книга України.

2. Правове регулювання використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісогосподарського призначення.

3. Правове регулювання заготівлі деревини та побічних лісних користувань.

4. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду, заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування.

5. Право користування тваринним світом, його об’єкти та суб’єкти.

6. Поняття та види полювання. Правове регулювання мисливського господарства та полювання.

7. Поняття та види рибальства. Правове регулювання рибальства.

 

Методичні вказівки

До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

 

1. Дати визначення об’єктів рослинного світу, охарактеризувати заходи їх охорони та використання. Визначити правове значення Зеленої книги України.

2. Визначити систему та зміст лісового законодавства, охарактеризувати відмінність та спільність лісових та земельних правовідносин..

3. Охарактеризувати спеціальне використання лісових ресурсів в частині заготівлі деревини та побічних лісних користувань.

4. Розкрити особливості обчислення шкоди, заподіяної лісовому господарству, її компенсація та відшкодування, форми та порядок.

5. Охарактеризувати систему фауністичного законодавства. Визначити види користування тваринним світом, його об’єкти та суб’єкти.

6. Визначити поняття та види полювання, дії, що прирівнюються до полювання. Порядок здійснення полювання, та обмеження щодо полювання. Визначити правовий порядок ведення мисливського господарства.

7. Визначити поняття та види рибальства, порядок здійснення, норми вилову та відповідальність за порушення правил рибальства.

 

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Співвідношення Закону України “Про рослинний світ” і Лісового кодексу України.

2. Зміст та юридичне значення Зеленої книги України.

3. Зміст та юридичне значення Червоної книги України, порядок її ведення.

4. Роль органів МВС в забезпеченні дотримання законодавства про рослинний світ.

5. Роль органів МВС в забезпеченні дотримання законодавства про охорону та використання тваринного світу.

 

Теми для рефератів:

1. Види спеціального використання лісових ресурсів та порядок видачі дозволів на їх здійснення.

2. Види рубок та порядок їх здійснення.

3. Документи що посвідчують право на полювання.

4. Державний кадастр тваринного світу та порядок його ведення.

5. Правові заходи щодо відстрілу та відлову хижих та шкідливих тварин, добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування.

 

Задача № 14.1

Громадянин Хроль, керуючи власним автомобілем, зупинився біля торгівельного центру. Після зупинки на автомобіль впало дерево, що спричинило значне пошкодження автомобіля.

Хроль звернувся з вимогою про відшкодування майнової шкоди за пошкодження автомобіля до власника торгівельного центру громадянина Яцика. Також він зажадав від Яцика відшкодування моральної шкоди, якої він зазнав від падіння дерева на автомобіль в якому він знаходився. Аргументуючи свої вимоги, Хроль посилався на обов’язок власника торгівельного центру впорядковувати прилеглу територію.

В свою чергу гр. Яцик, оспорюючи цю вимогу, вказав, що дерево знаходиться за межами комплексу, біля дороги, зважаючи на це він не зобов’язаний відшкодовувати завдані збитки.

Вирішіть справу по суті. Складіть обґрунтування позицій Хроль та Яцика.

 

Задача № 14.2

Громадянина Клімова було затримано працівниками органів внутрішніх справ за незаконне вирубування та пошкодження дерев та чагарників, які занесені до "Червоної Книги України". Для притягнення Клімова до відповідальності матеріали було передано до суду. В судовому засіданні Клімов, визнаючи свою вину та погоджуючись на відшкодування завданих збитків просив залишити йому деревину, вилучену у нього при затриманні працівниками лісового господарства.

Яким повинно бути рішення суду? Як визначається розмір шкоди, заподіяної громадянами внаслідок порушення ними лісового законодавства?

 

Задача № 14.3

Місцевий суд Харківського району стягнув з гр. Завального 27000 гривень за знищення лісу внаслідок недбалого поводження його 17-рiчного сина з вогнем. Розмір шкоди був визначений на підставі такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні.

Прокурор Харківської міжрайонної природоохоронної прокуратури опротестував рішення суду, поставивши питання про його зміну i вказавши, що розмір заподіяної шкоди повинен визначатися за іншими правилами.

Який порядок притягнення до відповідальності за порушення громадянами вимог пожежної безпеки в лісах i знищення лісу внаслідок недбалого поводження з вогнем? Зробіть аналіз правомірності рішення суду i протесту прокурора.

Задача № 14.4

Інспектор Державного комітету лісового господарства Шкорубський затримав громадянина Марфіна коли той повертався з лісу з двома корзинами грибів. Вага грибів становила 30 кг, після зважування інспектор Шкорубський потребував від Марфіна надати лісовий квиток на право здійснення побічного лісокористування. Після відмови Марфіна надати вказані документи, інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення передбачене ст. 70 КУпАП.

В своїх поясненнях Марфін вказав, що у відповідності з Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища”, він здійснював своє право загального природокористування для задоволення свої життєво необхідних потреб, в т.ч. матеріальних. Тому квитка у нього немає, а гриби він збирав для часткового задоволення власних харчових потреб, а частину збирався продати своєму сусіду – інваліду І-ої групи.

Вирішіть справу по суті. Поясніть порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України.

 

Задача № 14.5

Дільничний інспектор Фурманчук затримав громадянку Бойко коли та продавала підсніжники в пішохідному переході. По виявленому факту було складено протокол про адміністративне правопорушення передбачене ст. 88-1 КУпАП.

Оспорюючи рішення інспектора гр. Бойко аргументувала правомірність своїх дій тим, що вказані підсніжники вона виростила на своїй присадибній ділянці, розмноживши їх з кількох цибулин викопаних в лісі біля її будинку.

Вирішіть справу по суті. Аргументуйте позиції дільничного інспектора Фурманчука та гр. Бойко. Розгляньте порядок придбання об’єктів рослинного світу занесених до Червоної книги.

 

Задача № 15.1

Громадянин Слюсар, керуючи транспортним засобом скоїв наїзд на лося, який перебігав через дорогу. Державний інспектор екологічної інспекції, який був присутній при розгляді ДТП працівниками ДАІ, зафіксував факт порушення, вказавши, що громадянин Слюсар завдав шкоди об'єкту тваринного світу джерелом підвищеної небезпеки і тому він повинен відповідати за правилами ст. 450 ЦК, згідно з якими відповідальність по відшкодуванню завданої шкоди може бути покладена на власників джерел підвищеної небезпеки і при відсутності їх вини. Тому він вказав, що Слюсар повинен сплатити до Державного бюджету України 750 гривень для компенсації шкоди.

В свою чергу Слюсар не погодився із інспектором і вказав, що він сам постраждав під час аварії отримавши фізичну травму і матеріальних збитків на суму 2500 гривень. Зважаючи на це Слюсар вважав, що його має бути звільнено від відшкодування збитків, оскільки попереджувальні дорожні знаки були відсутні, дорога робила різкий поворот і в нього не лишалося часу для маневру.

Визначте групи і характер правовідносин, вкажіть обґрунтованість вимог інспектора і зауважень Слюсара. Чи повинен Слюсар відшкодовувати збитки, якщо так, то в якому розмірі?

 

Задача № 15.2

Громадянин Мазай, використовуючи весняну повінь за допомогою весельного човна зібрав 8 зайців-русаків, які через розлив ріки опинились на острівцях. Після затримання його дільничним інспектором міліції та єгерем він пояснив, що його дії цілком відповідають законодавству, оскільки в нього є посвідчення мисливця, щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита за поточний сезон, а також відстрільна картка до якої занесені всі добуті ним зайці.

Проаналізуйте ситуацію, що склалась. Чи є порушення законодавства про тваринний світ в діях гр. Мазая? Яких заходів повинні вжити дільничний інспектор та єгер?

 

Задача № 15.3

В процесі проведення рейду в межах мисливських угідь о 2-й годині ночі працівниками єгерської служби було затримано 2-х осіб із мисливською зброєю. При перевірці документів затримані пред’явили посвідчення мисливців, щорічні контрольні картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, дозволи на добування мисливських тварин. На питання єгеря щодо документів на право користування вогнепальною мисливською зброєю, затримані відповіли, що документів на мисливську зброю в них немає, але вони пред’явили посвідчення працівників міліції із відміткою, що власникам посвідчень дозволено зберігання та носіння табельної вогнепальної зброї.

Проаналізуйте ситуацію, що склалась. Чи є ознаки порушення законодавства про тваринний світ в діях працівників міліції? Які заборони щодо здійснення полювання передбачені законодавством?

 

Задача № 15.4

Громадянин Шелест здійснював підводне любительське рибальство в нічний час з аквалангом та гарпунною рушницею на ізольованій водоймі місцевого значення в межах створеного культурного рибного господарства. Інспектор рибоохорони Компанієць виявивши цей факт склав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил рибальства. Громадянин Шелест оскаржив дії інспектора вказавши, що інспектор не врахував той факт, що добування риби ним здійснювалось за відповідну плату адміністрації культурного рибного господарства.

Вирішить ситуацію, що склалась. Чи правомірні дії інспектора Компанійця? Розкрийте порядок та правила здійснення підводного полювання.

 

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. С. 138 – 152

2. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. С. 217 - 265

3. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. Закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. С. 283 – 307, 368 – 390

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.017 с.)