ТОП 10:

Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – С. 13 – 15, 25 - 264. Гетьман А.П. Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве. – Х.: Основа, 1994

5. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. С. 5 – 20

6. Дьомкін В.О. Вступ до екологічної політики. – К.: Тандем, 2000

7. Екологічне право України: Підручник / А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. А.П. Гетьмана. Та Шульги – Харків: Право, 2001. С. 3 – 41

8. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник.- М.: Мысль, 1990. С. 41, 334 – 336, 591, 597

9. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии / АН УССР. Ин-т государства и права / Отв. ред. В.Л. Мунтян – К.: Наукова думка, 1989

 

Тема № 3:Право власності на природні об'єкти

 

Семінарське заняття №2:Право власності на природні об'єкти.

 

Навчальна мета заняття: усвідомлення вивчаючими змісту права власності на природні об’єкти як основи економічного благополуччя і розвитку держави та суспільства; формування в курсантів теоретичних знань щодо особливостей права власності на природні об’єкти та його відмінності від права власності в загально цивілістичному розумінні; засвоєння порядку виникнення, зміни та припинення права власності на природні об’єкти.

 

Час проведення 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Право власності на природні об’єкти за Конституцією України.

2. Поняття, зміст та форми власності права власності на природні об’єкти. Їх законодавче закріплення.

3. Права і обов’язки власників природних об’єктів. Особливості “соціалізованого” права власності на природні ресурси.

4. Право власності Українського народу на природні об’єкти.

5. Право державної та комунальної власності на природні об’єкти.

6. Право приватної власності на природні об’єкти.

7. Виникнення, зміна та припинення права власності на природні об’єкти.

8. Правова охорона права власності на природні об’єкти

 

Методичні вказівки

До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

1. Розкрити конституційні положення права власності на природні об’єкти.

2. Дати визначення права власності як правової категорії, розкрити основні повноваження власника та форми власності.

3. Розкрити систему прав та обов’язків власників, використовуючи при цьому по ресурсові закони. Зосередити увагу на особливостях права власності на природні об’єкти.

4. Розкрити зміст зафіксованої в Конституції України форми власності – власності Українського народу.

5. Зосередити увагу на суб’єктах та об’єктах державної та комунальної форми власності на природні об'єкти.

6. Розкрити коло суб’єкті приватної власності на природні об'єкти, законодавче закріплення їх прав та обов’язків.

7. Розкрити систему первинних та похідних підстав виникнення права власності. Охарактеризувати підстави припинення права власності на природні об'єкти. Особливу увагу приділити порушенню чинного законодавства, як підставі припинення права власності.

8. Розкрити способи та засоби захисту права власності на природні об’єкти. Роль правоохоронних органів у цій сфері.

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Територіальна ознака як підстава виникнення права власності, юрисдикційні повноваження України щодо реалізації права власності на природні об’єкти.

2. Роль МВС в забезпеченні дотримання законодавства щодо права власності на природні об'єкти.

3. Форми і методи охорони права власності на природні об’єкти.

 

Теми для рефератів:

1. Поняття і зміст права власності Українського народу на природні об’єкти за Конституцією України.

2. Особливості правового статусу іноземців і осіб без громадянства при реалізації права власності на природні об'єкти.

3. Умовні і безумовні підстави зміни та припинення права власності на природні об'єкти.

 

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. С. 54 – 65

Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. С.46 – 52

3. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. Закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. С. 83 – 118

4. Красов О.И. Право частной собственности на землю: купля-продажа, аренда, приватизация, судебная защита. – М.: Белые альвы, 1995

5. Право собственности на землю в сельском хозяйстве Российской Федерации / Под ред. И.А. Иконицкой. – М.: Институт государства и права РАН. – 1996

6. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. для ВНЗ / Андрейцев В.І. – К., 1999

 

Тема № 4:Право природокористування

 

Семінарське заняття №3:Право природокористування.

 

Навчальна мета заняття: засвоєння вивчаючими правової характеристики права природокористування як одного з найважливіших інститутів екологічного права; усвідомлення курсантами (студентами, слухачами) ролі та значення права загального природокористування як одного із невід’ємних, природних прав людини; формування теоретичних знань щодо змісту права спеціального природокористування як зовнішнього прояву присвоюючої та природоперетворюючої функцій суспільства, порядок виникнення, зміни та припинення права спеціального природокористування (в тому числі оренди природних об’єктів).

 

Час проведення 2 год.

Навчальні питання:

1. Поняття, зміст і принципи права природокористування.

2. Об’єкти та суб’єкти права природокористування.

3. Користування природними ресурсами на умовах оренди.

4. Права та обов’язки природокористувачів, законодавче закріплення.

5. Виникнення, зміна та припинення права природокористування.

6. Поняття та види угод з природними об’єктами.

7. Платність природокористування та правове регулювання плати за забруднення довкілля.

8. Відповідальність за протизаконні угоди з природними об’єктами та правові наслідки їх самовільного використання.

 

Методичні вказівки

До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

1. Розкрити поняття права природокористування як об’єктивної та суб’єктивної правової категорії, основні повноваження притаманні природо користувачу, принципи діяльності в сфері природокористування.

2. Охарактеризувати, що може бути об’єктом природокористування. Хто є суб’єктом права природокористування.

3. Які об'єкти можуть бути орендовані, особливості використання орендованих природних об’єктів як з боку орендарів так і інших зацікавлених субєктів.

4. Розкрити систему прав та обов’язків природокористувачів, їх законодавче закріплення.

5. Розкрити підстави та правовий порядок виникнення, зміна та припинення права природокористування за законодавством України.

6. Дати аналіз угод з природними об’єктами, на підставі яких виникає право природокористування.

7. Охарактеризувати законодавчу реалізацію принципу платності спеціального природокористування, Розкрити законодавче закріплення плати за забруднення довкілля, як виду права природокористування.

8. Охарактеризувати систему юридичної відповідальності за протизаконні угоди з природними об’єктами та правові наслідки їх самовільного використання.

 

 

Питання цільових виступів курсантів:

1. Природокористування як функція суспільства.

2. Роль МВС в забезпеченні дотримання законодавства щодо природокористування.

Теми для рефератів:

1. Випадки, умови та порядок обмеження права загального природокористування.

2. Юридичне значення встановлення пріоритетів використання окремих природних об’єктів та засоби їх правового забезпечення

3. Правове регулювання оренди природних об'єктів.

4. Юридична відповідальність за порушення умов природокористування.

Задача № 4.1

Громадянка Грінченко разом із неповнолітнім сином відпочивала у м. Євпаторія. В перший день відпочинку вона прийшла на найближчий пляж, де їй повідомили, що пляж є платним, тому вона має сплатити 3 гривні за себе та 1,5 гривні за свого сина за перебування та купання в межах цього пляжу. Таким чином, Грінченко за 20 днів відпочинку сплатила 90 гривень. Повернувшись додому вона розповіла про це своєму знайомому Лозовому – юрисконсульту підприємства. Лозовий повідомив їй, що вона мала право не сплачувати ці кошти оскільки перебування на пляжі та купання відповідно до законодавства віднесені до загального природокористування і, відповідно до цього, є безплатними. Взнавши про це Грінченко надіслала скаргу прокурору м. Євпаторія, де вказала на порушення екологічного законодавства та вимагала прийняти заходів щодо відшкодування їй завданих збитків. До скарги вона додала білети, які їй давали в адміністрації пляжу після сплати коштів.

Проаналізуйте ситуацію, що склалась. Дайте правову оцінку законності вимог Грінченко та адміністрації пляжу. Якою повинна бути відповідь прокурора?

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. С. 66 – 86Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.008 с.)