ТОП 10:

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯЗміст

Передмова...……………………………………………………………………...4

Розділ 1. Теоретичні основи публічного адміністрування…………………....7

1.1. Основні поняття публічного адміністрування……………………..7

1.2. Публічне адміністрування: історія та сучасність…………………..29

1.3. Суспільні відносини в системі публічного адміністрування………..61

Розділ 2. Реалізація публічної влади…………………………………………...80

2.1. Основні принципи діяльності та функції

публічних адміністрацій………………………………………………….80

2.2. Форми, методи та стиль публічного адміністрування…………....98

2.3. Механізми та технологія публічного адміністрування…………...112

Розділ 3. Система органів публічного адміністрування в Україні………….130

3.1. Центральні органи публічного адміністрування……………… .130

3.2. Територіальні підрозділи центральних органів влади……………149

3.3. Місцеві органи влади……………………………………………….160

3.3.1. Місцеві органи державної виконавчої влади……………………160

3.3.2. Система місцевого самоврядування……………………………..172

Розділ 4. Реформування публічних адміністрацій в Україні………………..181

4.1. Світовий досвід публічного адміністрування…………………….181

4.2. Трансформація системи влади в Україні…………………………202

4.3. Ефективність діяльності публічних адміністрацій……………….240

4.3.1. Моделі ефективності діяльності публічних адміністрацій…….240

4.3.2. Методика оцінки зовнішньої ефективності…………………….252

4.3.3. Методика оцінки внутрішньої ефективності……………………257

4.3.4. Високоефективні публічні адміністрації………………………..266

Список рекомендованої літератури..…………………………………………274

Додатки………………………………………………………………………….296


ПЕРЕДМОВА

 

Зміни, що відбуваються останнім часом у економічному і соціокультурному просторі України, напружені зусилля з пошуку власного шляху розвитку вимагають глибокого осмислення, ґрунтовного теоретичного аналізу шляхів та напрямів змін в усіх сферах суспільного буття. Трансформація соціальної реальності, глобалізація сучасних соціально-економічних відносин потребують реформування існуючої системи державного управління, яка детермінує соціально-економічний та соціально-політичний розвиток нашої країни. Тому одним з ключових завдань для органів державного управління сьогодні стає відхід від усталених стереотипів здійснення діяльності. У національному законодавстві перспективною метою зовнішньої політики України визначено її членство в Європейському Союзі, створення високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, культури та демократії. Все це можливо лише за умови впровадження комплексу організаційно-правових заходів, спрямованих на трансформацію діючої системи і структури органів державного управління з метою забезпечення їх ефективного функціонування, створення нової моделі публічного адміністрування в Україні.

Демократизація українського суспільства та розбудова сучасної системи державного управління зумовлює необхідність впровадження нових цінностей та принципів публічного менеджменту в діяльність владних інститутів, вимагає підвищення результативності їх функціонування та якості послуг, що надаються населенню. Вирішення цих завдань потребує значного поліпшення організації роботи органів державного управління та місцевого самоврядування, обумовлює зростання вимог до рівня професійної підготовки управлінської еліти. Обґрунтуванню цих заходів мають передувати аналіз та узагальнення досвіду функціонування існуючих моделей децентралізованого управління розвинених країн світу, практики реалізації вимог і принципів публічного адміністрування у зарубіжних країнах та вітчизняними органами влади.

Підготовка магістрів державного управління у відповідності до сучасних вимог передбачає ознайомлення їх з основами публічного адміністрування, змістом категорій, які використовуються в цій галузі знань, з перспективними напрямками розвитку теорії і практики державного управління цивілізованих країн. Все це обумовлює логіку побудови матеріалу навчального посібника.

У першому розділі розглянуто основні поняття публічного адміністрування, історичні етапи трансформації змісту цієї діяльності, подано характеристику традиційної моделі публічного адміністрування та її реформування у двадцятому сторіччі, а також висвітлено суспільні відносини, що притаманні системі публічного адміністрування. У другому розділі розкрито принципи діяльності публічних адміністрацій та функції, що вони виконують, форми, методи та стиль публічного адміністрування, технологію та механізми здійснення цієї діяльності. В третьому розділі описано структуру системи органів публічного адміністрування України у відповідності до існуючих ієрархічних рівнів: центральні органі влади, їх територіальні підрозділи, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. У четвертому розділі висвітлено процеси реформування публічних адміністрацій у світі та в Україні і проблеми оцінки та підвищення ефективності діяльності цих установ.

Навчальний посібник підготовлено викладачами Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Авторами та співавторами окремих розділів є: д.держ.упр., проф. Дзюндзюк В.Б. (підрозділи 1.2., 4.1., 4.3), д.держ.упр., доц. Коротич О.Б. (підрозділ 2.3), д.е.н., проф. Одинцова Г.С. (підрозділ 2.2), к.е.н., доц. Мельтюхова Н.М. (передмова, підрозділи 1.1, 1.3, 2.3), к.вет.н., доц. Дідок Ю.В. (підрозділи 1.1, 3.2), к.держ.упр. Єганов В.В. (підрозділ 2.2), к.і.н., доцент Козуб В.П. (підрозділ 4.2), к.держ.упр. Кузнецов А.О. (підрозділ 1.1, к.держ.упр. Набока Л.В. (підрозділ 2.1), к.держ.упр., доц.. Тимоха Д.А. (підрозділи 3.1., 3.3), к.держ.упр. Фоміцька Н.В. (підрозділ 1.1, 3.3), Ваніна Я.А. (підрозділи 2.1, 4.2).

Авторський колектив висловлює щиру вдячність рецензентам: Чернецькому Ю.О., доктору соціологічних наук, доценту Харківського національного університету ім. В.О. Каразіна, Дєгтяру А.О., доктору наук з державного управління, професору Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Афанасьєву М.В., к.е.н., професору Харківського Національного економічного університету, а також усім, хто причетний до видання цього навчального посібника.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

РОЗДІЛ 2

РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

РОЗДІЛ 3

СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

В УКРАЇНІ

 

Місцеві органи публічного адміністрування

РОЗДІЛ 4

РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Ефективність діяльності публічних адміністрацій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 9 грудня 2010 року №1085/2010

СХЕМА

Зміст

Передмова...……………………………………………………………………...4

Розділ 1. Теоретичні основи публічного адміністрування…………………....7

1.1. Основні поняття публічного адміністрування……………………..7

1.2. Публічне адміністрування: історія та сучасність…………………..29

1.3. Суспільні відносини в системі публічного адміністрування………..61

Розділ 2. Реалізація публічної влади…………………………………………...80

2.1. Основні принципи діяльності та функції

публічних адміністрацій………………………………………………….80

2.2. Форми, методи та стиль публічного адміністрування…………....98

2.3. Механізми та технологія публічного адміністрування…………...112

Розділ 3. Система органів публічного адміністрування в Україні………….130

3.1. Центральні органи публічного адміністрування……………… .130

3.2. Територіальні підрозділи центральних органів влади……………149

3.3. Місцеві органи влади……………………………………………….160

3.3.1. Місцеві органи державної виконавчої влади……………………160

3.3.2. Система місцевого самоврядування……………………………..172

Розділ 4. Реформування публічних адміністрацій в Україні………………..181

4.1. Світовий досвід публічного адміністрування…………………….181

4.2. Трансформація системи влади в Україні…………………………202

4.3. Ефективність діяльності публічних адміністрацій……………….240

4.3.1. Моделі ефективності діяльності публічних адміністрацій…….240

4.3.2. Методика оцінки зовнішньої ефективності…………………….252

4.3.3. Методика оцінки внутрішньої ефективності……………………257

4.3.4. Високоефективні публічні адміністрації………………………..266

Список рекомендованої літератури..…………………………………………274

Додатки………………………………………………………………………….296


ПЕРЕДМОВА

 

Зміни, що відбуваються останнім часом у економічному і соціокультурному просторі України, напружені зусилля з пошуку власного шляху розвитку вимагають глибокого осмислення, ґрунтовного теоретичного аналізу шляхів та напрямів змін в усіх сферах суспільного буття. Трансформація соціальної реальності, глобалізація сучасних соціально-економічних відносин потребують реформування існуючої системи державного управління, яка детермінує соціально-економічний та соціально-політичний розвиток нашої країни. Тому одним з ключових завдань для органів державного управління сьогодні стає відхід від усталених стереотипів здійснення діяльності. У національному законодавстві перспективною метою зовнішньої політики України визначено її членство в Європейському Союзі, створення високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, культури та демократії. Все це можливо лише за умови впровадження комплексу організаційно-правових заходів, спрямованих на трансформацію діючої системи і структури органів державного управління з метою забезпечення їх ефективного функціонування, створення нової моделі публічного адміністрування в Україні.

Демократизація українського суспільства та розбудова сучасної системи державного управління зумовлює необхідність впровадження нових цінностей та принципів публічного менеджменту в діяльність владних інститутів, вимагає підвищення результативності їх функціонування та якості послуг, що надаються населенню. Вирішення цих завдань потребує значного поліпшення організації роботи органів державного управління та місцевого самоврядування, обумовлює зростання вимог до рівня професійної підготовки управлінської еліти. Обґрунтуванню цих заходів мають передувати аналіз та узагальнення досвіду функціонування існуючих моделей децентралізованого управління розвинених країн світу, практики реалізації вимог і принципів публічного адміністрування у зарубіжних країнах та вітчизняними органами влади.

Підготовка магістрів державного управління у відповідності до сучасних вимог передбачає ознайомлення їх з основами публічного адміністрування, змістом категорій, які використовуються в цій галузі знань, з перспективними напрямками розвитку теорії і практики державного управління цивілізованих країн. Все це обумовлює логіку побудови матеріалу навчального посібника.

У першому розділі розглянуто основні поняття публічного адміністрування, історичні етапи трансформації змісту цієї діяльності, подано характеристику традиційної моделі публічного адміністрування та її реформування у двадцятому сторіччі, а також висвітлено суспільні відносини, що притаманні системі публічного адміністрування. У другому розділі розкрито принципи діяльності публічних адміністрацій та функції, що вони виконують, форми, методи та стиль публічного адміністрування, технологію та механізми здійснення цієї діяльності. В третьому розділі описано структуру системи органів публічного адміністрування України у відповідності до існуючих ієрархічних рівнів: центральні органі влади, їх територіальні підрозділи, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. У четвертому розділі висвітлено процеси реформування публічних адміністрацій у світі та в Україні і проблеми оцінки та підвищення ефективності діяльності цих установ.

Навчальний посібник підготовлено викладачами Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Авторами та співавторами окремих розділів є: д.держ.упр., проф. Дзюндзюк В.Б. (підрозділи 1.2., 4.1., 4.3), д.держ.упр., доц. Коротич О.Б. (підрозділ 2.3), д.е.н., проф. Одинцова Г.С. (підрозділ 2.2), к.е.н., доц. Мельтюхова Н.М. (передмова, підрозділи 1.1, 1.3, 2.3), к.вет.н., доц. Дідок Ю.В. (підрозділи 1.1, 3.2), к.держ.упр. Єганов В.В. (підрозділ 2.2), к.і.н., доцент Козуб В.П. (підрозділ 4.2), к.держ.упр. Кузнецов А.О. (підрозділ 1.1, к.держ.упр. Набока Л.В. (підрозділ 2.1), к.держ.упр., доц.. Тимоха Д.А. (підрозділи 3.1., 3.3), к.держ.упр. Фоміцька Н.В. (підрозділ 1.1, 3.3), Ваніна Я.А. (підрозділи 2.1, 4.2).

Авторський колектив висловлює щиру вдячність рецензентам: Чернецькому Ю.О., доктору соціологічних наук, доценту Харківського національного університету ім. В.О. Каразіна, Дєгтяру А.О., доктору наук з державного управління, професору Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Афанасьєву М.В., к.е.н., професору Харківського Національного економічного університету, а також усім, хто причетний до видання цього навчального посібника.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.008 с.)