ТОП 10:

Розрахунково-проектувальна робота №1БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.092101 – промислове та цивільне будівництво заочної форми навчання

 

 

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ЛУЦЬК 2003


УДК 624.012.45/(17)

ББК 38.53 Я7

К89

 

 

Будівельна механіка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.092101 – промислове та цивільне будівництво денної і заочної форми навчання / Р.В. Пасічник, Я.Д. Кислюк - Луцьк: ЛДТУ, 2003 .– 40 с.

 

Викладені мета і завдання будівельної механіки, основні принципи та методи розрахунку статично визначних систем на нерухоме та рухоме навантаження.

 

Укладачі: Р. В. Пасічник

Я.Д. Кислюк

 

Рецензенти: О.П. Сунак

С.М.Бондар

 

Відповідальний за випуск: О. А. Ужегова

 

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ,

протокол №_____ від _________ 2003 р.

 

 

Рекомендовано до друку науково методичною комісією будівельного факультету ЛДТУ,

протокол № від р.

 

Затверджено на засіданні кафедри промислового та

цивільного будівництва, протокол № ___ від _________р.

 

Ó Р. В. Пасічник, Я.Д. Кислюк


 

Зміст

 

 

Вступ ......................................................... 4
КПР №1 ......................................................... 5
КПР №2 ......................................................... 8
КПР №3 ......................................................... 12
КПР №4 ......................................................... 15
КПР №5 ......................................................... 19
КПР №6 ......................................................... 22
КПР №7 ......................................................... 25
КПР №8 ......................................................... 59
Література ......................................................... 34
Додатки ......................................................... 35

 

Вступ

 

Основна форма вивчення курсу будівельної механіки для студентів стаціонарної форми навчання: відвідування лекційних та практичних занять, консультацій та самостійна робота над підручниками і посібниками, виконання домашніх завдань та розрахунково-проектувальних робіт під керівництвом викладача.

Основна форма вивчення курсу будівельної механіки для студентів-заочників – самостійна робота з підручниками та учбовими посібниками.

Вивчення будівельної механіки необхідно починати з проробки теорії по підручнику, звернувши особливу увагу на загальний підхід та принципи рішення даного класу задач. Після засвоєння загальної методики необхідно скласти короткий конспект і зробити необхідні висновки.

Після цього необхідно перейти до рішення задач, використовуючи рекомендовані посібники, і лише після цього приступити до самостійного рішення задач та виконання контрольної роботи (розрахунково-проектувальної роботи ). Самостійність виконання контрольної роботи має першочергове значення для успішного вивчення дисципліни.

З основних розділів курсу перед початку семестру для студентів-заочників читають лекції, проводяться практичні заняття, а на протязі семестру консультації. Консультації з всіх питань теорії та практики рішення задач і виконання розрахунково-проектувальних робіт можна отримати на кафедрі промислового та цивільного будівництва в зазначені в розкладі дні консультацій. Роботу над виконанням рекомендованих контрольних завдань необхідно вести систематично, а завдання здавати на перевірку чітко за графіком навчального процесу.

 


 

Розрахунково-проектувальна робота №1

 

“Розрахунок статично визначеної багатопролітної балки”

 

 

З а в д а н н я. Для балки, вибраної згідно з варіантом

(див. Рис. 1):

1. Побудувати епюри згинальних моментів та поперечних сил (аналітично).

2. Побудувати лінії впливу двох опорних реакцій (за вибором студента) та лінії впливу загальних моментів та поперечних сил для вказаних перерізів.

3. Визначити за допомогою ліній впливу опорні реакції, згинальні моменти та поперечні сили від заданого навантаження; результати співставити з п. І.

4. Побудувати обвідну епюру моментів від рухомого навантаження (за вказівкою викладача).

Вихідні дані вибрати згідно з шифром з табл. 1.

Таблиця 1

Пер-ша циф-ра шиф-ру L1, M Q,kHm B, m Дру-га циф-ра L2, m F, kH Но-мер пере-різу Остан-ня цифра (номер схеми) а м с м М, кн./м
0,8 1:4 0,8 1,0
0,9 2:3 0,9 1,2
1,0 3:4 2,0 1,6
2,0 4:2 1,2 2,0
2,2 1:2 1,8 1,5
1,8 2:4 1,0 1,8
1,2 3:1 1,3 1,6
1,9 4:3 1,6 1,3
2,1 1:3 2,2 1,1
1,5 2:1 1,4 1,7

Рис. 1

Рис. 1

Методичні вказівки

 

Перед виконанням розрахунково-проектувальної роботи повторіть правила побудови епюр згинальних моментів та поперечних сил з курсу опору матеріалів.

Для побудови епюр M і Q зручно користуватися схемою взаємодії дисків (поверховою схемою), яку необхідно викреслити під заданою схемою балки. Будуючи схему взаємодії, виділіть спочатку основні балки, що мають самостійно сприймати навантаження (консоль, або балка на двох опорах). Допоміжні балки мають тільки одну шарнірну опору, або не мають опор зовсім. Недостаючими опорами для них служать сусідні балки.

Побудувавши схеми взаємодії, задану балку можна розглядати як ряд простих балок.

Розрахунок починають з допоміжних балок вищого поверху. Опорні реакції цих балок передаються на балки нижчого поверху в вигляді зосереджених сил в точках опирання на них балок вищого поверху.

Результуючі епюри M і Q будуються на загальній для всієї балки базі. Ординати епюри моментів слід відкладати зі сторони розтягнутих волокон і вказувати значення характерних ординат.

Лінії впливу будуть в такій послідовності: лінія впливу шуканого зусилля для тієї простої балки до якої відноситься переріз або опорна реакція; лінія впливу продовжується по схемі взаємодії розташованих вище балок.

Всі розрахунки повинні супроводжуватися необхідними формулами в загальному і числовому вигляді.

Методичні вказівки

Перед виконанням проектувально-розрахункової роботи вивчіть тему 3 та повторіть з курсу теоретичної механіки (статика) способи визначення зусиль в стержнях ферм,

Діаграму Максвела-Кремони необхідно будувати в масштабі, використовуючи креслярські інструменти (бажано на міліметровому папері, що значно спростить побудову діаграми та визначення зусиль в стержнях). Користуючись методом моментної точки, пам’ятайте, що при деяких обставинах він переходить в так званий метод проекцій.

Лінії впливу в стержнях ферми краще будувати статичним способом, використавши метод моментної точки, Приклади розрахунку див,(1) ст, 131-137; 155-161; та ін,

Рис. 2

Рис. 2

Розрахунково­проектувальна робота №3

Методичні вказівки

.

Визначивши за рівнянням осі арки достатнє число точок (не менше п’яти) та провівши через них плавну криву, викресліть схему арки. Нанесіть на схему всі задані розміри та навантаження. Для перерізів та треба обчислити координати а також значення синусу та косинусу кута нахилу дотичної за формулами:

а) вісь арки окреслена по параболі:

; ;

б) вісь арки окреслена по колу:

;

; ;

Рис. 3

Для тришарнірних рам кути нахилу та координати визначають безпосередньо з креслення.

Запам’ятайте, що для правої половини арки (рами) кут нахилу дотичної від’ємний.

Обчислюючи значення опорних реакцій, згинальні моменти, поперечні та поздовжні сили. Наведіть відповідні формули в загальному вигляді та в числах.

При побудові ліній впливу M , Q, і N спочатку побудуйте лінії впливу розпору Н, а також балочних зусиль та .

Приклади розрахунку тришарнірних систем див. (1) стор.98-104; 111-112; 114-118 та ін.

 

Методичні вказівки

 

Перед виконанням РГР вивчіть тему 6 та методичні вказівки до неї.

З усіх можливих основних систем виберіть саму раціональну, що значно спростить розрахунок та об’єм роботи. По можливості скористайтеся симетрією рами, згрупуйте невідомі, скористайтеся способом перетворення навантаження та іншими спрощеннями.

При побудові одиничних та вантажних епюр при необхідності визначайте опорні реакції та покажіть їх визначення.

Перемножувати епюри необхідно найпростішими для даного випадку способом /правило Верещагіна, правило трапеції/.

Визначивши коефіцієнти про невідомих канонічних рівнянь, обов’язково перевірте правильність їх. Спочатку виконайте повну перевірку, перемноживши епюру саму на себе. Результат множення дасть суму всіх коефіцієнтів типу d. Якщо перевірка не виконується – шукайте помилку в кожному рівнянні. Перемножте сумарну одиничну епюру на епюру `Мі Результат множення дасть суму коефіцієнтів типу dij і – того рівняння.

Вільні члени системи канонічних рівнянь D перевірте, перемноживши сумарну одиничну епюру на епюру від заданого навантаження. Результат множення повинен дати суму коефіцієнтів типу Dі.

 

Рис. 5

 

Побудову епюри поперечних сил треба супроводжувати відповідними розрахунками, виконаними на основі методичних вказівок до теми 6.

Епюра поздовжніх сил будується по епюрі поперечних сил шляхом вирізання вузлів, починаючи з вузла, в якому кількість невідомих поздовжніх сил не перевищує 2. При вирізанні кожного вузла необхідно враховувати, що додатна сила повертає вузол за ходом годинникової стрілки, а від’ємна – проти годинникової стрілки.

Рівновага вузла повинна розглядатися з врахуванням вузлового зовнішнього навантаження.

Після побудови всіх епюр проведіть повну перевірку рівноваги рами.

 

Методичні вказівки.

 

Будуючи основну систему пам’ятайте, що лінійні в’язі необхідно поставити не тільки в напрямку лінійних переміщень, а й для попередження миттєвої змінюваності системи.

 

 

 

 

Рис 6

Коефіцієнти та вільні члени рівнянь підраховуйте статичним способом, вирізуючи вузли або частину рами і розглядаючи їх рівновагу. Врахуйте різну жорсткість ригеля та стійки.

Визначені коефіцієнти та вільні члени треба перевірити. Побудуйте сумарну одиничну епюру і за правилом Верещагіна перемножте саму на себе. Результат множення повинен дати суму коефіцієнтів типу r. Якщо перевірка не виконується – шукайте помилку. Перемножте сумарну одиничну епюру на епюру `Мі . Результат множення дасть суму коефіцієнтів типу rі і-того рівняння.

Для перевірки вільних членів R побудуйте сумарну одиничну епюру методу сил для цієї рами та перемножте її на вантажну методу переміщень. Результат множення дасть суму вільних членів SRi з оберненим знаком

Побудуйте епюри і×zі. Просумуйте ці епюри між собою та вантажною – отримаєте кінцеву епюру згинальних моментів в рамі від заданого навантаження .

Перевірка епюри М та побудова епюр Q i N та їх перевірка проводиться аналогічно , як і в РГР№5. Відрізняється тільки кінематична перевірка епюри М. Перемножте на будь-яку одиничну методу сил для цієї рами. В результаті множення ви повинні отримати 0±2% Для визначення переміщень в заданому перерізі побудуйте в основній системі методу сил одиничну епюру від одиничного навантаження в напрямку шуканого переміщення і перемножте її за правилом Верещагіна на кінцеву епюру згинальних моментів для статично невизначеної рами.

 

Методичні вказівки

 

Розв’язуючи задачу, важливо спочатку під заданої балкою викреслити основну систему, на якій показати всі опорні моменти, провести необхідну нумерацію опор, опорних моментів та прольотів. Потім покажіть епюру моментів від заданого постійного навантаження, на якій відмітьте положення центрів ваги епюри моментів і вкажіть площу епюр в кожному прольоті.

Зверніть увагу на наявність навантаження на консолі балки та врахуйте його при складанні рівняння трьох моментів.

Розв’яжіть систему рівнянь трьох моментів, виконайте перевірку, підставте значення знайдених моментів в вихідну систему.

Побудуйте кінцеву епюру моментів від заданого постійного навантаження, просумувавши епюру моментів

Значення опорних реакцій визначаються по епюрі Q і чисельно дорівнюють стрибку на опорах. При цьому необхідно пам’ятати, що коли епюра Q зростає, то сила направлена вверх, коли спадає – сила направлена вниз.

Обвідну епюру моментів краще будувати, скориставшись методом моментних фокусів.

Приклади розрахунку див. “Строительная механика в примерах и задачах”. Учебное пособие под ред. Киселева В. А. Изд. лит. по стр-ву. М., 1968 та ін.

 

 

Рис. 7

Методичні вказівки

Перед виконанням розрахунково-проектувальної роботи вивчіть теми 19,20 i 23, Спочатку встановіть ступінь статичної та кінематичної невизначеності рами і виберіть для неї основну систему методу переміщень, Потім для визначення Nкр складіть рівняння стійкості:

 

D= =r ×r -r

коефіцієнти якого r11, r12, r21, r22 визначаються за допомогою одиничних епюр в відповідності з умовами рівноваги (рис,31),

Майте на увазі , що одиничні епюри моменті в стиснутих стійках криволінійні, а реакції в них залежать від стискуючої сили в вигляді деяких функцій і від параметрів

де Ni Nk – стискуючі сили, що діють вздовж стійок hi hk; EIi EIk -; жорсткості стійок на згині.

Значення трансцендентних функцій див. В табл. 15

 

 

0,00 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,25 0,9958 0.9979 1.0010 0.9990 0.9750 0.9937
0,5 0,9835 0.9969 1.0042 0.9958 0.8999 0.89750
0,75 0,9832 0.9811 1.0095 0.9905 0.7743 0.9437
1,00 0,9619 0.9662 1.0175 0.9832 0.5980 0.8999
1,25 0,9313 0.9469 1.0274 0.9737 0.3700 0.8435
1,5 0,8908 0.9226 1.0403 0.9619 0.0893 0.7743
1,75 0,8393 0.8936 1.0563 0.9178 -0.2457 0.6926
2,00 0,6961 0.8590 1.0760 0.9313 -0.6372 0.5980.
2,25 0,5991 0.8187 1.0998 0.9189 -1.0864 0.4906
2,5 0,4793 0.7727 1.1286 0.8908 -1.6040 0.3700.
2,75 0,3241 0.7181 1.1634 0.6865 -2.1917 0.2764
3,00 0,1361 0.6560 1.2058 0.8393 -2.8639 0.0893
3,25 0,1220 0.5846 1.2574 0.8089 -3.6428 -0.0713
3,5 0,4894 0.5021 1.3212 0.7751 -4.5727 -0.2457
3,75 -1,0693 0.4061 1.4008 0.7377 -5.7568 -0.4341
4,00 -2.1726 0.2933 1.8018 0.6961 -7.5060 -0.6372
4,25 -5.3838 0.1587 1.6327 0.6501 -11.405 -0.8550
4,50 227.8 -0.0084 1.8070 0.5991 221.06 -1.0884
4,75 - -0.2097 2.0468 0.5425 - -1.3377
5,00 - -0.4772 2.3994 0.4793 - -1.6040
5,25 - -0.9488 2.9232 0.4086 - -1.8882
5,50 - -1.4181 3.8234 0.3291 - -2.1917
5,75 - -2.4526 5.6223 0.2390 - -2.5162
6,00 - -5.1594 10.727 0.1361 - -2.8639

Сили N1 i N2 зв’язані між собою співвідношенням a, тому і параметри n1 і n2 будуть зв’язані співвідношеннями:

Рішення стійкості розв’язують відносно n методом послідовних наближень:

а) задаються значенням n2;

б) за співвідношенням n1 та n2 визначають n1;

в) за таблицею 15 визначають значення функцій;

г) знайдене значення функцій підставляють в рівняння стійкості.

 

Якщо при цьому рівняння стійкості не справджується, то задаються другим значенням n2 і всі обчислення повторюють. Цю операцію продовжують, поки прийняті значення не задовільнять рівняння стійкості.

Після рішення рівняння за формулами

; .

визначають значення критичних сил.

Коефіцієнти зведених довжин стійок визначають за формулами

;

Форму втрати стійкості рами можна отримати з точністю до одного невизначеного переміщення, тому, задавшись Z1=1, отримаємо:

де r11 і r12 підраховуються для отриманих значень ν1 і ν2.

 


 

Література

 

1. Строительная механика / Под редакцией А.В.Даркова. – М.,Высш. школа, 1976. –660с.

2. Рабинович И.М. Основы строительной механики стержневых систем. –3-е изд., доп. – М.: Гос. Изд-во лит. По стр-ву и архит., 1960. –519с.

3. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. –8-е изд., перераб. и доп. –М.: Высш. шк., 1986. –608с.

4. Киселев В.А. Строительная механика. –3-е изд., доп. –М.: Стройиздат, 1976. –512с.

5. Киселев В.А. Строительная механика. Специальный курс. – 3-е изд., испр. И доп. –М.: Стройиздат, 1980. – 616 с.

6. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики / Под ред. Г.К. Клейна. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1980. – 384 с.

7. Безухов Н.И., Лужин О.В., Колкунов Н.В. Устойчивость и динамика сооружений в примерах и задачах. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Стройиздат, 1969. –424 с.

8. Строительная механика. Руководство к практическим занятиям. /Под ред. Ю.И. Бутенко. –К.: Вища шк., 1984. –328 с.

9. Строительная механика в примерах и задачах./Под ред. В.А. Киселева. – М.: Изд. лит. по стр-ву, 1968. – 385 с.

 

 


 

ДОДАТОК1

 

 

В табл. Д1 наведено основні розділи курсу та відповідні параграфи підручників:

Таблиця Д1

Теми Розділи підручників
[1] [2] [3] [4] [5]
  Вступ с.3-8 §1.1-3.1 §1.1-2.8 §1.1-1.3 §13.1-13.7 §1-13 -
Методи визначення зусиль від нерухомого навантаження. Балки. Рами §1.2-9.2 §10.2-12.2 §5.1-5.8 §2.1, 2.7, 2.8 §18-22, 42, 47, 50 -
Методи визначення зусиль від рухомого навантаження. §2.2-8.2, 11.2 §4.1-4.14 §2.1-2.6, 2.9-2.11 §26-41, 43, 44, 48 -
Розрахунок тришарнірних систем §1.3-7.3 §6.1-6.5, 6.10, 6.11, 9.1-9.6 §4.1-4.8 §58-62 -
Розрахунок плоских ферм §1.4- 10.4 §7.1-7.10, 7.15-7.17, 7.24, 8.1, 8.2 §4.1-4.8 §52-62 -
Визначення переміщень і деякі основні теореми будівельної механіки §1.7-10.7, 14.7 §13.1-13.11,13.14-13.16, 14.1-14.9 §5.1-5.7, 5.9 §93-107 -
Розрахунок статично невизначених систем методом сил §1.8-7.8, 9.8, 1.9-5.9, 7.9, 9.9 §12.1-12.4, 15.1-15.6,17.1-17.4, 19.1-19.9 §6.1-6.7, 6.9-6.15 §120-130, 131, 137 -
Розрахунок статично невизначених систем методом переміщень §1.11-11.11 §20.1-20.8 §7.1-7.11, 7.14 §189-197, 199, 200, 202 -
Змішаний метод розрахунку статично невизначених систем §12.11-13.11 20.10-20.8 §7.12-7.13 §206-212 -
Розрахунок нерозрізних балок §10.9 §16.1-16.3, 18.1-18.5 §6.3 §143-151, 154, 155 -
Стійкість пружних систем §1.14-5.14 §26.1-26.8 - - §12

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

 

 

Будівельна механіка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.092101 – промислове та цивільне будівництво денної і заочної форми навчання

 

Комп’ютерний набір та верстка: Р.В. Пасічник

 

Редактор: Л. Тиха

 

Підп. до друку Формат 60 84/16. Папір офс. Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. Обл.- вид. арк.

Тираж 50 прим. Зам.

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

43018 м. Луцьк, віл Львівська, 75.

Друк – РВВ ЛДТУ

 

БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.092101 – промислове та цивільне будівництво заочної форми навчання

 

 

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ЛУЦЬК 2003


УДК 624.012.45/(17)

ББК 38.53 Я7

К89

 

 

Будівельна механіка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.092101 – промислове та цивільне будівництво денної і заочної форми навчання / Р.В. Пасічник, Я.Д. Кислюк - Луцьк: ЛДТУ, 2003 .– 40 с.

 

Викладені мета і завдання будівельної механіки, основні принципи та методи розрахунку статично визначних систем на нерухоме та рухоме навантаження.

 

Укладачі: Р. В. Пасічник

Я.Д. Кислюк

 

Рецензенти: О.П. Сунак

С.М.Бондар

 

Відповідальний за випуск: О. А. Ужегова

 

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ,

протокол №_____ від _________ 2003 р.

 

 

Рекомендовано до друку науково методичною комісією будівельного факультету ЛДТУ,

протокол № від р.

 

Затверджено на засіданні кафедри промислового та

цивільного будівництва, протокол № ___ від _________р.

 

Ó Р. В. Пасічник, Я.Д. Кислюк


 

Зміст

 

 

Вступ ......................................................... 4
КПР №1 ......................................................... 5
КПР №2 ......................................................... 8
КПР №3 ......................................................... 12
КПР №4 ......................................................... 15
КПР №5 ......................................................... 19
КПР №6 ......................................................... 22
КПР №7 ......................................................... 25
КПР №8 ......................................................... 59
Література ......................................................... 34
Додатки ......................................................... 35

 

Вступ

 

Основна форма вивчення курсу будівельної механіки для студентів стаціонарної форми навчання: відвідування лекційних та практичних занять, консультацій та самостійна робота над підручниками і посібниками, виконання домашніх завдань та розрахунково-проектувальних робіт під керівництвом викладача.

Основна форма вивчення курсу будівельної механіки для студентів-заочників – самостійна робота з підручниками та учбовими посібниками.

Вивчення будівельної механіки необхідно починати з проробки теорії по підручнику, звернувши особливу увагу на загальний підхід та принципи рішення даного класу задач. Після засвоєння загальної методики необхідно скласти короткий конспект і зробити необхідні висновки.

Після цього необхідно перейти до рішення задач, використовуючи рекомендовані посібники, і лише після цього приступити до самостійного рішення задач та виконання контрольної роботи (розрахунково-проектувальної роботи ). Самостійність виконання контрольної роботи має першочергове значення для успішного вивчення дисципліни.

З основних розділів курсу перед початку семестру для студентів-заочників читають лекції, проводяться практичні заняття, а на протязі семестру консультації. Консультації з всіх питань теорії та практики рішення задач і виконання розрахунково-проектувальних робіт можна отримати на кафедрі промислового та цивільного будівництва в зазначені в розкладі дні консультацій. Роботу над виконанням рекомендованих контрольних завдань необхідно вести систематично, а завдання здавати на перевірку чітко за графіком навчального процесу.

 


 

Розрахунково-проектувальна робота №1

 

“Розрахунок статично визначеної багатопролітної балки”

 

 

З а в д а н н я. Для балки, вибраної згідно з варіантом

(див. Рис. 1):

1. Побудувати епюри згинальних моментів та поперечних сил (аналітично).

2. Побудувати лінії впливу двох опорних реакцій (за вибором студента) та лінії впливу загальних моментів та поперечних сил для вказаних перерізів.

3. Визначити за допомогою ліній впливу опорні реакції, згинальні моменти та поперечні сили від заданого навантаження; результати співставити з п. І.

4. Побудувати обвідну епюру моментів від рухомого навантаження (за вказівкою викладача).

Вихідні дані вибрати згідно з шифром з табл. 1.

Таблиця 1

Пер-ша циф-ра шиф-ру L1, M Q,kHm B, m Дру-га циф-ра L2, m F, kH Но-мер пере-різу Остан-ня цифра (номер схеми) а м с м М, кн./м
0,8 1:4 0,8 1,0
0,9 2:3 0,9 1,2
1,0 3:4 2,0 1,6
2,0 4:2 1,2 2,0
2,2 1:2 1,8 1,5
1,8 2:4 1,0 1,8
1,2 3:1 1,3 1,6
1,9 4:3 1,6 1,3
2,1 1:3 2,2 1,1
1,5 2:1 1,4 1,7

Рис. 1

Рис. 1

Методичні вказівки

 

Перед виконанням розрахунково-проектувальної роботи повторіть правила побудови епюр згинальних моментів та поперечних сил з курсу опору матеріалів.

Для побудови епюр M і Q зручно користуватися схемою взаємодії дисків (поверховою схемою), яку необхідно викреслити під заданою схемою балки. Будуючи схему взаємодії, виділіть спочатку основні балки, що мають самостійно сприймати навантаження (консоль, або балка на двох опорах). Допоміжні балки мають тільки одну шарнірну опору, або не мають опор зовсім. Недостаючими опорами для них служать сусідні балки.

Побудувавши схеми взаємодії, задану балку можна розглядати як ряд простих балок.

Розрахунок починають з допоміжних балок вищого поверху. Опорні реакції цих балок передаються на балки нижчого поверху в вигляді зосереджених сил в точках опирання на них балок вищого поверху.

Результуючі епюри M і Q будуються на загальній для всієї балки базі. Ординати епюри моментів слід відкладати зі сторони розтягнутих волокон і вказувати значення характерних ординат.

Лінії впливу будуть в такій послідовності: лінія впливу шуканого зусилля для тієї простої балки до якої відноситься переріз або опорна реакція; лінія впливу продовжується по схемі взаємодії розташованих вище балок.

Всі розрахунки повинні супроводжуватися необхідними формулами в загальному і числовому вигляді.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.037 с.)