VІІІ. Чи можна розділити йодид - і хлорид - іони?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VІІІ. Чи можна розділити йодид - і хлорид - іони?1. Неможна, оскільки вони відносяться до одної аналітичної групи.

2. Можна, дією нітрата срібла в присутності азотної кислоти. При цьому йодид срібла залишається в осаді, а хлорид срібла розчиняється.

3. Можна, дією гідроксида амонія на передчасно осаджені хлорид і йодид срібла. При цьому йодид срібла залишається в осаді, а хлорид срібла розчиняється.

4. Можна, дією хлорида барія. При цьому осяде тільки йодид барія.

5. Неможна, так як хімічні властивості їх сполук однакові.

ІХ. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину проведені наступні досліди :

а) додали рочин хлорида барія в нейтральному середовищі; випав білий осад, який не розчинявся в соляній кислоті; б) додали розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті; осаду не спостерігали; в) подіяли дифеніламіном, спостерігали забарвлення в синій колір; г) подіяли йодидом калія в кислому середовищі; реакція була негативною. Які аніони могли бути присутні у розчині?

1. Сульфат і нітрат.

2. Сульфіт і нітрит.

3. Хлорид і сульфіт.

4. Нітрат і сульфіт.

5. Сульфат і нітрит.

Х. Аналізували безбарвну кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) групові реагенти на V, IV, ІІІ аналітичних групи катіонів в потрібних умовах осадів недали; б) при дії біхромата калія і ацетата натрія виділився жовтий осад; в) в процесі відкриття аніона при додаванні нітрата срібла в середовищі 2м азотної кислоти з'явився осад білого кольору. Яку сіль аналізували?

1. Хлорид барія. 2. Хлорид кальція. 3. Хлорид калія. 4. Хлорид магнія. 5. Йодид калія.

 

Білет № 10

І. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції знаходження іона калія за допомогою гексанітрокобальтата натрія. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 5. 2. 4. 3. 6. 4. 8. 5. 10.

ІІ. Які характерні особливості сульфідів катіонів ІІІ аналітичної групи?

1. Усі сульфіди розчинні у воді.

2. Усі сульфіди не розчинні у воді.

3. Усі сульфіди розчиняються в розбавлених мінеральних кислотах.

4. Сульфіди не розчиняютьяс в кислотах.

5. Сульфіди розчиняються в кислотах - окисниках.

ІІІ. Чи забарвлений водний розчин нітрата кобальта?

ІV. Чим відрізняється осад сульфата барія від інших солей барія аніонів І аналітичної групи?

1. Осад сульфата барія не розчиняється в кислотах.

2. Осад сульфата барія не розчиняється у воді.

3. Утворюються змішані кристали з перманганатом калія.

4. Немає ніяких відмінностей.

5. Осад сульфата барія відрізняється за кольором.

V. Напишіть в молекулярному вигляді ріняння реакції розчинення сульфіда нікеля в азотній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтв рівняння?

1. 5. 2. 11. 3. 23. 4. 13. 5. 20.

VІ. Чи можна повністю осадити ІV аналітичну групу катіонів дією сірководня в лужному чи кислому середовищі (рН = 0,5)?

1. Можна осадити сірководнем в лужному середовищі, так як сірководень - груповий реагент ІV аналітичної групи і при цьому утворюються сульфіди катіонів.

2. Неможна осадити сірководнем в кислому середовищі, оскільки сульфіди катіонів ІV аналітичної групи розчинні в мінеральних кислотах.

3. Неможна зовсім осадити сірководнем, оскільки сульфіди катіонів ІV аналітичної групи розчинні у воді.

4. Неможна осадити сірководнем в лужному середовищі, оскільки катіони підгрупи миш'яка утворюють при цьому розчинні тіосолі.

5. Можна осадити сірководнем в кислому середовищі тому,що сульфіди катіонів ІV аналітичної групи не розчиняються в розведених мінеральних кислотах.

VІІ. Яких умов необхідно дотримуватись при відкритті фосфат - іона молібденовою рідиною?

1. Реагент додавати в надлишку.

2. Додати твердий нітрат амонія.

3. Додати азотну кислоту.

4. Нагріти розчин.

5. Провести реакцію в холодному розчині.

6. Спочатку окислити відновники.

VІІІ. Які операції здійснюються на початку аналіза солі хлорида калія?

1. Сіль розчиняють у воді.

2. Сіль розчиняють в соляній кислоті.

3. Проводять знаходження іона амонія.

4. Проводять знаходження ІІ-V аналітичних груп груповими реагентами, а потім переходять до аналізу І групи.

5. Відразу ж досліджують розчин на присутність катіонів І аналітичної групи.

ІХ. При додаванні сульфіда амонія до розчину солі в лужному середовищі випав чорний осад. Надлишок роданіда амонія викликає появу синього забарвлення. Сіль якого ктіона знаходилась у розчині?

1. Cu2+. 2. Ca2+. 3. Fe2+. 4. Fe3+. 5. Bi3+.

Х. Водний розчин досліджуваної солі виявився нейтральним. Додавання карбоната натрія не призвело до утворення осаду. Яку сіль аналізували?

1. Карбонат калія.

2. Сульфат натрія.

3. Сульфат амонія.

4. Сульфат магнія.

5. Хлорид магнія.

 

Білет № 11.

І. Чи можна розділити І та ІІ аналітичні групи катіонів? Якщо так, та який при цьому необхідний реагент?

1. Карбонат амонія при рН = 9,2.

2. Групи розділити не можна.

3. Карбонат амонія при рН = 0,5.

4. Сульфід амонія при рН = 9,2.

5. Соляна кислота.

ІІ. Напишіть в іонному вигляді реакцію знаходження міді (ІІ) гексацианофератом (ІІ) калія. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 3. 2. 4. 3. 6. 4. 8. 5. 5.

ІІІ. Вкажіть характерні ознаки І аналітичної групи аніонів.

1. Солі барія погано розчинні у воді.

2. Солі срібла погано розчинні у воді, але розчинні в кислотах.

3. Солі срібла не розчиняються в кислотах.

4. Солі барія добре розчинні у воді.

5. Солі срібла добре розчинні у воді.

ІV. Чи володіє нітрит - іон окислювальними властивостями?

V. Напишіть в молекулярному вигляді рівняння реакції розчинення сульфіда заліза (ІІІ) в соляній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 5. 2. 8. 3. 10. 4. 12. 5. 14.

VІ. Як розділити суміш катіонів калія, барія і заліза (ІІ)?

1. Відділити залізо (ІІ) сульфідом амонія, а потім осадити барій карбонатом амонія; у розчині залишається калій.

2. Пропустити сірководень в кислому середовищі, осадити залізо (ІІ) та барій, калій залишається у розчині.

3. Осадити барій карбонатом амонія, потім залізо (ІІ) - сульфідом амонія, калій залишається у розчині.

4. Осадити калій гексанітрокобальтатом натрія, потім барій - карбонатом амонія, залізо (ІІ) - перевести в осад сульфідом амонія.

5. Осадити барій і залізо (ІІ) карбонатом натрія, калій залишається у розчині; розчинити осад карбонатів в кислоті і розділити барій та залізо (ІІ) сульфідом амонія.

VІІ. Які статистичні правила (без врахування виключень) розчинності у воді кислот і гідроксидів?

1. Більшість кислот не розчиняється у воді.

2. Більшість кислот розчиняється у воді.

3. Більшість гідроксидів не розчиняється у воді.

4. У воді розчинні гідроксиди лужних металів.

5. Більшість гідроксидів розчиняється у воді.

VІІІ. За якими реакціями можна знайти карбонат - іон в присутності сульфіт - іона? Чи заважають вони визначенню один одного?

1. Сульфіт - іон не заважає визначенню карбонат - іона.

2. Дією соляної кислоти і пропусканням газу, що виділяється через вапняну воду.

3. Дією соляної кислоти в присутності пероксида водня і пропусканням газу, що виділився через вапняну воду.

4. Дією соляної кислоти в присутності перманганата калія і пропусканням газу, що виділився через вапняну воду.

5. Дією нітрата срібла в присутності азотної кислоти.

ІХ. При дії карбоната натрія на розчин солі випав білий осад, розчинний в надлишку хлорида амонія. Який катіон був у розчині?

1. Магній. 2. Кальцій. 3. Барій. 4. Свинець. 5. Мідь (ІІ).

Х. Аналізували кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

1) при додаванні соляної кислоти, а потім і при пропусканні сірководня осади не виділялись;

2) при дії сульфіда амонія в присутності амонійної буферної суміші випав осад тілесного кольору;

3) нітрат срібла в присутності азотної кислоти і хлорид барія в нейтральному середовищі зорових ефектів не дали;

4) дифеніламін дав синє забарвлення;

5) йодид калія в кислому середовищі не викликав побуріння розчину.

Яку сіль аналізували?

1. Нітрит кобальта.

2. Сульфіт свинця.

3. Нітрат свинця.

4. Нітрит марганця.

5. Нітрат марганця.

 

Білет № 12

І. Які із перелічених катіонів володіють амфотерними властивостями?

1. Залізо (ІІІ).

2. Залізо (ІІ) та залізо (ІІІ).

3. Алюміній та цинк.

4. Марганець (ІІ) та цинк.

5. Барій та алюміній.

ІІ. Чи розчинний у воді карбонат міді?

ІІІ. Вкажіть ознаки, характерні для ІІ аналітичної групи аніонів.

1. Солі срібла не розчиняються у воді.

2. Солі срібла не розчиняються в азотній кислоті.

3. Солі срібла розчиняються в азотній кислоті.

4. Солі барія не розчиняються у воді.

5. Солі барія не розчиняються в кислоті.

ІV. Напишіть в молекулярному вигляді рівняння реакції хлорида кальція з реагентом, який зазвичай використовують для виявлення кальція. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 6. 4. 8. 5. 10.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.029 с.)