VІІІ. Які і в якій послідовності проводяться операції для аналізу солі нітрат амонія?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VІІІ. Які і в якій послідовності проводяться операції для аналізу солі нітрат амонія?1. Сіль розчиняють в кислоті.

2. Сіль розчиняють у воді.

3. До досліджуваного розчину додають хлорид барія.

4. До досліджуваного розчину додають нітрат срібла і азотну кислоту.

5. На досліджуваний розчин діють соляною кислотою.

6. Через солянокислий розчин пропускають сірководень.

7. До досліджуваного розчину додають реактив Несслера.

8. Дією карбоната натрія видаляють катіон.

9. На досліджуваний розчин в присутності амонійного буфера діють сульфідом амонія.

10. На досліджуваний розчин в присутності амонійного буфера діють карбонатом амонія.

11. До досліджуваного розчину додають дифеніламін.

12. До досліджуваного розчину додають йодид калія і сірчану кислоту.

ІХ. При аналізі суміші аніонів отримані наступні результати:

1. При дії хлорида барія виділився білий осад, розчинний в кислоті.

2. Додавання нітрата срібла викликало утворення жовтого осаду, розчинного в азотній кислоті.

3. Додавання хлорної води не викликало ніяких змін.

4. В присутності йодида калія і сірчаної кислоти ніяких ефектів не спостерігалось.

5. При додаванні дифеніламіна з'явилась інтенсивна синь.

Які аніони були присутні у розчині?

1. Сульфат і хлорид.

2. Фосфат і нітрат.

3. Йодид і нітрит.

4. Йодид і нітрат.

5. Фосфат і йодид.

Х. При дії гексацаноферата(ІІІ) калія на розчин досліджуваної солі виділився синій осад. Додавання диметилгліоксима до другої порції розчину викликало появу червоного забарвлення. Додавання хлорида барія до розчину, який підготували для аналізу аніонів, супроводжувалось утворенням білого осаду, який не розчинявся в кислоті. Яка з наведених далі солей піддавалась аналізу?

1. Сульфат заліза(ІІ). 2. Сульфат нікеля. 3. Карбонат заліза(ІІ). 4. Сульфат заліза(ІІІ). 5. Сульфіт нікеля.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор_________ ________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

"___" _________________200 р.

 

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

ТЕСТИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

студентів технологічних спеціальностей

денної форми навчання

 

 

Титриметричні методи аналізу

Частина I

Метод нейтралізації

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

аналітичної хімії

Протокол № 3

від 27.10.09 р.

 

Реєстраційний номер

електронних методичних

вказівок у НМУ________

 

Київ НУХТ 2009

 

-2-

Аналітична хімія. Тести до оцінювання знань студентів технологічних спеціальностей денної форми навч. Титриметричні методи аналізу. Ч.І. Метод нейтралізації / Уклад.: Є.Є.Костенко, В.Г.Дроков, М.Г.Христіансен, М.Й.Штокало. – К: НУХТ, 2009. – 24с.

 

 

Укладачі: Є.Є Костенко,

В.Г.Дроков,

М.Г Христіансен, кандидати хімічних наук

М.Й.Штокало, доктор хімічних наук,

 

Відповідальний за випуск Є.Є Костенко, кандидат хімічних наук, доцент.

 

 

Видання подається у авторській редакції.

-3-

Мета методичних вказівок „Тести до оцінювання знань студентів при вивченні дисципліни „Аналітична хімія”.. Титриметричні методи аналізу. Частина І. Метод нейтралізації.” – підвищення ефективності контролю знань студентів усіх технологічних спеціальностей денної форми навчання. Білети можуть бути використані для контролю самопідготовки студентів до лабораторних робіт, тощо. Студентами білети можуть бути використані для самооцінки знань.

Кожен білет включає 10 питань, що охоплюють всі розділи теми. Перші чотири питання оцінюються 3 балами, наступні чотири – 6 балами, останні два питання – 7 балами. Таким чином всі позитивні відповіді дають студенту 50 балів, що відповідає оцінці 5 (відмінно). Відповіді, що дають 26-34 балів оцінюються як 3 (задовільно), а 36-44 балів, як 4 (добре), 45-50 балів – як 5 (відмінно). Якщо сума балів складає менше 26 – оцінка незадовільна.

В кінці методичних вказівок є список рекомендованої літератури.

 

-4-

Білет № 1

І. Напишіть у молекулярному вигляді рівняння реакції хлоридної кислоти з тетраборатом натрію. Чому дорівнює сума коефіцієнтів?

1.14.2.12.3.9.4.6.

ІІ. З яких речовин можна приготувати розчин за точною наважкою?

1. Концентрована НСІ. 2. Гідроксид натрію.

3. Тетраборат натрію. 4. Щавлева кислота.

ІІІ. Який посуд і терези використовуються для приготування розчинів приблизної концентрації? 1. Мірні колби. 2. Циліндри.3. Мензурки.

4. Аналітичні терези.5. Технічні терези.

ІV. Як характеризується середовище за допомогою водневого показника?

1. Якщо pH дорівнює 7, розчин нейтральний.

2. Якщо pH дорівнює 0, розчин нейтральний.

3. Якщо pH більше 7, розчин кислий.

4. Якщо pH менше 7, розчин кислий.

5. Якщо pH менше 7, розчин лужний.

6. Якщо pH більше 7, розчин лужний.

V. Чому дорівнює наважка гідроксиду калію для приготування 200 г 10 % розчину?

1. 10,0 г. 2. 5,6 г. 3. 11,2 г. 4. 20,0 г.

VІ. Який з перелічених індикаторів може бути використаний для титрування 0,1М розчину оцтової кислоти (pK=4,8) 0,1М розчином гідроксиду натрію?

1. Метиловий оранжевий (рТ=4). 2. Метиловий червоний (рТ=5).

3. Фенолфталеїн (рТ=9).4. Тимолфталеїн (рТ= 10).

VІІ. Чому дорівнює рН одномолярного розчину хлоридної кислоти?

1. 1. 2. -1. 3. 2. 4. 0.

VІІІ. Чому дорівнює нормальна концентрація розчину гідроксиду натрію, якщо титр його дорівнює 0,004000 г/мл?

1. 0,1. 2. 0,01. 3. 0,4. 4. 0,02.

ІХ. До яких точок еквівалентності можна титрувати фосфатну кислоту

1=7,1∙10-3, К2=6,2∙10-8, К3=5,0∙10-13 )?

1.До першої точки еквівалентності, тому що перша і друга константи

дисоціації кислоти відрізняються на 5 порядків.

2. До першої точки еквівалентності, тому що кислота титрується взагалі

як одноосновна. 3. До середньої солі.

4. До другої точки еквівалентності, тому що друга і третя константа

дисоціації кислоти відрізняються на 5 порядків.

Х. До розчину сульфату амонію було додано 25,00 мл розчину гідроксиду натрію з титром 0,009021 г/мл. Після видалення кип’ятінням аміаку на титрування надлишку гідроксиду натрію витрачено 6,30 мл НСІ з титром 0,007860 г/мл. Обчислити вміст сульфату амонію у розчині. Який метод титрування застосований?

1. Метод залишків. 2. Метод заміщення. 3.Метод прямого титрування.

4.0,2829 г.5.0,5658 г.

-5-

Білет № 2

І. Чому дорівнює молярна маса еквівалента фосфатної кислоти, якщо титрування вести до гідрофосфату натрію?

1. М/2. 2. М. 3. М/3. 4. 2М.

ІІ. Чи можна стандартизувати розчин хлоридної кислоти за точними наважками наведених речовин?

1. Тетраборат натрію.

2. Гідроксид натрію.

3. Гідроксид калію.

4. Карбонат натрію.

ІІІ. Який посуд і терези використовують для приготування стандартних розчинів за точною наважкою?

1. Мірні колби. 2. Мензурки.3. Циліндри.

4. Аналітичні терези. 5. Технічні терези.

ІV. Що таке нормальна концентрація розчину?

1. Кількість мг речовини в 1 л розчину.

2. Кількість мг речовини в 1 мл розчину.

3. Кількість молів еквівалента речовини в 1 л розчину.

4. Кількість молів речовини в 1 л розчину.

V. Розрахувати інтервал переходу рН-індикатора, якщо його рК=5.

1. 5-7. 2. 4-6. 3. 3-5. 4. 5-9.

VІ. Як правильно записати титр речовини, якщо 0,4820 г її розчинено в 100,00 мл води?

1. 0,00482 г/мл. 2. 0,004820 г/мл. 3. 0,0048 г/мл.4. 0,0048200 г/мл.

VІІ. Який індикатор підходить для титрування слабкої кислоти (рК=5) лугом?

1. Метиловий червоний (рТ=5).2. Метиловий оранжевий (рТ=4).

3. Тимолфталеїн (рТ=10). 4. Фенолфталеїн (рТ=9).

VІІІ. Яку наважку гідроксиду натрію необхідно взяти для приготування 200 мл 0,1 М розчину?

1. 0,2 г. 2. 0,4 г. 3. 0,8 г. 4. 1,0 г. 5. 0,1 г.

ІХ. Чи можна відтитрувати Н2СО3 до першої і другої точок еквівалентності (К1=4,5∙10-7, К2=4,8∙10-11)?

1. Можна відтитрувати тільки до першої точки еквівалентності.

2. Можна відтитрувати до першої і до другої точок еквівалентності.

3. Можна відтитрувати тільки до другої точки еквівалентності.

4. Як слабку кислоту її взагалі відтитрувати не можна.

Х. Зразок масою 0,5000 г, що містить дигідрофосфат натрію, титрують розчином гідроксиду натрію. Визначити масову частку дигідрофосфату у відсотках, якщо на титрування витрачено 10,00 мл 0,1М розчину гідроксиду натрію. Який індикатор може бути застосований?

1. Метиловий червоний (рТ=5).

2. Тимолфталеїн (рТ=10).

3. 24 %.4. 12 %.5. 22,2 %

 

-6-

Білет № 3

І. Яка реакція у розчину з рН=3?

1. Нейтральна. 2.Лужна. 3. Кисла.

ІІ. Чи можна приготувати стандартний розчин гідроксиду натрію за точною наважкою?

1. Можна. 2. Не можна. 3. Треба встановити точну концентрацію розчину за щавлевою кислотою.

ІІІ. Що таке процентна концентрація розчину?

1. Кількість молів еквівалента речовини в 1 л розчину.

2. Кількість молів речовини в 1 л розчину.

3. Кількість грамів речовини в 100 г розчину.

4. Кількість грамів речовини в 100 мл розчину.

5. Кількість молів речовини в 100 мл розчину.

ІV. Чому дорівнює молярна маса еквівалента фосфатної кислоти, якщо титрування ведеться до гідрофосфату натрію?

1. М. 2. М/2. 3. М/3. 4. 2М.

V. Розрахувати кількість мілілітрів 38 %-ї хлоридної кислоти густиною 1,19г/см3 для приготування 500 мл 0,1М розчину НСІ?

1. 4,8. 2. 4,0. 3. 10,0 4. 2,4.

VІ. Розрахувати інтервал переходу індикатора, якщо рКІнд=9.

1.4-6. 2. 6-10. 3. 7-9. 4. 8-10.

VІІ. Яке значення рК кислоти Н2СО3 використовується для розрахунку рН розчину карбонату натрію: рК1=6,4 або рК2=10,3?

1.рК1.

2.рК2.

3.Значення рК взагалі не потрібне для розрахунку рН.

VІІІ. З яким індикатором можна провести титрування Н2SO3 (рК1=1,85, рК2=7,20) до кислої солі?

1. рТ=4. 2. рТ=8. 3. рТ=10. 4. рТ=7.

ІХ. Фосфатна кислота характеризується такими константами дисоціації: К1=7,1∙10-3, К2=6,2∙10-8, К3=5,0∙10-13. Чи можна визначити її вміст шляхом прямого титрування лугом і до яких продуктів?

1. До гідрофосфату.

2. До дигідрофосфату.

3. Не можна відтитрувати взагалі, тому що це слабка кислота.

4. До фосфату.

Х. Титр тетраборату натрію становить 0,01907 г/мл. На титрування 10,00 мл цього розчину витрачено 20,00 мл хлоридної кислоти. Яка нормальна концентрація кислоти і її титр за гідроксидом натрію.

1. 0,0500 М.

2. 0,1000 М.

3. 0,002000 г/мл.

4. 0,001825 г/мл.

 

-7-

Білет № 4

І. Що таке титр розчину?

1. Кількість грамів речовини в 1 л розчину.

2. Кількість грамів речовини в 100 г розчину.

3. Кількість грамів речовини в 1 мл розчину.

4. Кількість молів речовини в 1 л розчину.

ІІ. Чи можна приготувати стандартний розчин тетраборату натрію

за точною наважкою.

ІІІ. Чому дорівнює молярна маса еквівалента карбонату натрію при титруванні його кислотою до гідрокарбонату?

1. М. 2. М/2. 3. 2М.

ІV. Як правильно записати об’єм розчину, що відміряний піпеткою?

1. 10 мл. 2. 10,00 мл. 3. 10,0 мл. 4. 10,000 мл.

V. В яких реакціях для фіксування точки еквівалентності можна використати індикатор фенолфталеїн (рТ=9)?

1. HCl + NaOH.

2. HCl + NH4OH.

3.CH3COOH + КОН

4.Na2CO3+2HCl →H2CO3.

5.Na2CO3+HCl → NaHCO3.

VІ. Чому дорівнює молярна концентрація розчину гідроксиду натрію, якщо на титрування 20,00 мл його витрачено 10,00 мл 0,2М розчину НСІ?

1. 0,5. 2. 0,2. 3. 0,4. 4. 0,1.

VІІ. Який реагент не можна застосувати для титриметричного визначення оцтової кислоти?

4.Гідроксид калію. 2.Гідроксид натрію. 3. Гідроксид амонію.

VІІІ. Для розрахунку рН багатоосновної слабкої кислоти слід використати:

1. рК1. 2.рК2.

3. рК взагалі не використовується для розрахунку рН, а тільки

концентрації.

ІХ. Чи впливає концентрація взаємодіючих речовин на величину стрибка рН при титруванні сильної кислоти сильною основою?

1. Не впливає.

2. При збільшенні концентрації стрибок зменшується.

3. При збільшенні концентрації стрибок збільшується.

4. При зменшенні концентрації стрибок збільшується.

Х. До розчину сульфату амонію було додано 25,00 мл розчину гідроксиду натрію (Т=0,009020 г/мл). Потім кип’ятінням з розчину був видалений аміак. На титрування залишку гідроксиду натрію пішло 6,30 мл соляної кислоти (Т=0,007860 г/мл). Обчислити вміст сульфату амонію у розчині. Який метод титрування застосований?

1. Пряме титрування. 2. Метод заміщення.

3. Метод прямого титрування.

4. 0,2828 г. 5. 0,5228 г. 6. 0,1512 г.

-8-

Білет № 5

І. Що таке титр за визначуваною речовиною?

1. Кількість грамів визначуваної речовини, що міститься в 1 мл титранту.

2. Кількість грамів реактиву, що міститься в 1 мл його розчину.

3. Кількість моль-еквівалентів реактиву, що міститься в 1л його розчину.

4. Кількість грамів визначуваної речовини, що взаємодіє з 1 мл титранту.

ІІ. Яким способом можна приготувати стандартний розчин NaOH?

1. Можна по точній наважці. 2. Можна з фіксаналу.

3. Можна приготувати розчин приблизної концентрації, а потім

стандартизувати його.

 

ІІІ. Як правильно записати масу речовини, що зважена на аналітичних терезах?

1. 3,2000 г. 2. 3,2 г. 3. 3,20 г. 4. 3,200 г.

ІV. Чому дорівнює молярна маса еквівалента гідрофосфату натрію, що відтитрований кислотою до дигідрофосфату?

1. 2М. 2. М/2. 3. М. 4.М/4.

V. В яких реакціях для фіксування точки еквівалентності не можна використовувати індикатор метиловий оранжевий (рТ=4)?

1. HCl + NaOH. 2. HCl + NH4OH. 3.Na2B4O7+HCl.

4.Na2CO3+HCl →NaHCO3. 5. NaCO3+HCl →H2CO3.

VІ. Чому дорівнює рН 0,1М розчину гідроксиду натрію?

1. 13. 2. 2,0. 3. 0,4 г. 4. 0,2 г.

VІІ. Скільки грамів гідроксиду натрію міститься в 100,00 мл розчину, якщо

на титрування 20,00 мл витрачено 10,00 мл 0,1М розчину НСІ?

1. 0,36 г. 2. 0,18 г. 3. 0,4 г. 4. 0,2 г.

VІІІ. Яка суміш має буферні властивості?

1.NH4OH і NH4Cl.2. NaOH і NaCl. 3. HCl і NaCl.

4.CH3COOH і CH3COONa. 5.Na2HPO4+NaH2PO4.

ІХ. Яка послідовність дій при визначенні солі амонію методом заміщення?

1. Беруть наважку солі.

2. Відтитровують сіль гідроксидом натрію.

3. В колбу для титрування наливають формалін.

4. Додають індикатор.

5. В колбу для титрування відбирають розчин солі.

6. Формалін нейтралізують гідроксидом натрію.

7. В мірній колбі готують розчин солі.

Х. Титр тетраборату натрію дорівнює 0,01907 г/мл. На титрування 10,00 мл цього розчину витрачено 20,00 мл розчину НСІ, що одержаний розчиненням 7,3 г препарату технічної НСІ в мірній колбі на 100,00 мл. Яка молярна концентрація розчину НСІ та її масова частка у технічному препараті.

1. 0,025М. 2. 0,05М. 3. 0,1М.

4. 12,5 %. 5. 50 %. 6. 2,5 %.

 

 

-9-

Білет № 6

І. Як можна приготувати стандартний розчин щавлевої кислоти?

1. За точною наважкою.2. За приблизною наважкою з наступною стандартизацією за гідроксидом натрію. 3. З фіксаналу.

 

ІІ. Чому дорівнює молярна маса еквівалента Na2B4O7·10H2O?

1. 201,4 г. 2. 100,7 г. 3. 381,4 г. 4. 190,7 г.

ІІІ. Як правильно записати масу речовини, зваженої на технічних терезах?

1. 10,2 г. 2.10,20 г. 3. 10,200 г. 4. 10,2000 г.

ІV. Що таке молярна концентрація розчину?

1. Кількість молів речовини в 1 л розчину.

2. Кількість грамів речовини в 1 л розчину.

3. Кількість грамів речовини в 100 г розчину.

4. Кількість молів речовини в 100 г розчину.

V. Чому дорівнює масова частка H2SO4 в її 0,05М розчині (ρ≈1)?

1. 0,049 %. 2. 4,9 %. 3. 0,49 %. 4. 0,05 %.

VІ. Як впливає рК кислоти на точність її визначення при титруванні лугом?

1. Не впливає. 2. Чим слабкіша кислота, тим точніше фіксується точка

еквівалентності. 3. Чим більша величина рК, тим менша точність

титрування. 4. Чим сильніша кислота, тим точніше фіксується точка

еквівалентності.

VІІ. Чому дорівнює нормальна концентрація розчину кислоти, якщо на титрування 10,00 мл її витрачено 20,00 мл 0,0500М лугу?

1. 0,1000. 2. 0,2000. 3. 0,0500. 4. 0,02500.

VІІІ. Які індикатори і чому можна використовувати при титруванні тетраборату натрію розчином НСІ?

1. Фенолфталеїн, тому що тетраборат натрію дає лужну реакцію.

2. Метиловий червоний, тому що ортоборна кислота має кислу реакцію.

3. Метилоранж, тому що він змінює забарвлення в кислому середовищі.

4. Фенолфталеїн, тому що він змінює забарвлення в кислому середовищі.

 

ІХ. Розрахувати стрибок рН при титруванні 0,1 М розчину слабкої кислоти (К=10-5) 0,1 М розчином лугу.

1. 8-10. 2. 4-10. 3. 4-6. 4. 6-8.

Х. Чи можна прямим титруванням визначити вміст ацетату натрію

(рКCH3COOH=4,8)?

1. Можна відтитрувати кислотою, тому що ацетат натрію внаслідок

гідролізу має лужну реакцію.

2. Не можна, тому що оцтова кислота не дуже слабка.

3. Не можна, тому що оцтова кислота дуже слабка.

4. Можна відтитрувати лугом, тому що ацетат натрію – сіль слабкої

кислоти.

5. Не можна, тому що рН у точці еквівалентності значно менше 4.

 

-10-

Білет № 7

І. Як правильно записати величину титру у г/мл стандартного розчину?

1. 0,0079. 2. 0,007900. 3. 0,0079000. 4. 0,786. 5. 0,007860.

ІІ. Чому дорівнює молярна маса еквівалента дигідрофосфату натрію, відтитрованого лугом до гідрофосфату?

1. М/2. 2. М/3. 3. 2М. 4.М.

ІІІ. Напишіть рівняння реакції стандартизації розчину NaOH за щавлевою кислотою в іонному вигляді. Чому дорівнює сума коефіцієнтів у рівнянні?

1. 6. 2. 4. 3. 3.

ІV. Наважку гідроксиду натрію масою 0,16 г розчинили в 400 мл води. Чи є цей розчин стандартним?

V. Чому дорівнює рН суміші 0,1М розчину гідроксиду амонію (рК=4,8) і 0,1М розчину хлориду амонію.

1. 3,8. 2. 4,8. 3. 10,2. 4.13. 5. 9,2.

VІ. Які індикатори і чому можуть бути використані для фіксування точки еквівалентності при титруванні оцтової кислоти лугом?

1. Метиловий червоний, тому що оцтова кислота має кислу реакцію.

2. Фенолфталеїн, тому що реактив має лужну реакцію.

3. Метиловий оранжевий, тому що ацетат натрію дає кислу реакцію.

4. Фенолфталеїн, тому що ацетат натрію дає лужну реакцію.

VІІ. Розчин 0,1М гідроксиду натрію розбавили в 10 разів. Які величини рН у вихідному і розведеному розчинах?

1. У вихідному розчині рН=1.2. У вихідному розчині рН=13.

3. Після розведення рН= 14. 4. Після розведення рН=2.

5. Після розведення рН=12. 6. Після розведення рН=0.

VІІІ. Чому дорівнює наважка гідроксиду калію для приготування 500 мл 0,1М розчину? 1. 5,6 г. 2. 2,8 г. 3. 0,1 г. 4. 50 г.

ІХ. Наважка карбонату натрію масою 1,0140 г, що містить домішки гідрокарбонату натрію, розчинена в мірній колбі об’ємом 200,00 мл. На титрування 20,00 мл цього розчину з індикатором фенолфталеїном витрачено 8,72 сірчаної кислоти з титром 0,004920 г/мл. При дотитровуванні того ж розчину з індикатором метиловим оранжевим (без доливання бюретки) об’єм кислоти склав 18,10 мл. Обчислити масову частку карбонату і гідрокарбонату у зразку.

1. 91,52 % карбонату. 2. 45,75 % карбонату.

3. 5,48 % гідрокарбонату. 4. 10,98 % гідрокарбонату.

Х. У чому полягає метод зворотного титрування хлориду амонію?

1. Хлорид амонію обробляють надлишком лугу, залишок якого

відтитровують кислотою.

2. Хлорид амонію титрують лугом.

3. Хлорид амонію обробляють надлишком кислоти, залишок якої

відтитровують лугом.

4. Хлорид амонію обробляють формаліном, а потім кислоту, що виділилася, відтитровують лугом.

-11-

Білет № 8

І. Як готується стандартний розчин точної концентрації?

1. За наважкою, що взяли на аналітичних терезах і розчинили у циліндрі.

2. За наважкою, що взяли на технічних терезах і розчинили у циліндрі.

3. Наважку беруть на аналітичних терезах і розчиняють у мірній колбі.

4. Наважку беруть на технічних терезах і розчиняють у мірній колбі.

ІІ. Чому дорівнює молярна маса еквівалента Na2CO3 при взаємодії з НСІ?

1. М/2 – при нейтралізації до Н2СО3.

2. М – при нейтралізації до Н2СО3.

3. М – при нейтралізації до гідрокарбонату.

4. М/2 – при нейтралізації до гідрокарбонату.

ІІІ. Напишіть рівняння стандартизації НСІ за тетраборатом натрію у молекулярному вигляді. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 6. 2. 9. 3.12. 4. 14.

ІV. Від чого залежить забарвлення індикаторів методу нейтралізації?

V. Скільки мілілітрів 20 %-ї H2SO4 густиною 1,14 г/см3 необхідно взяти для приготування 500,0 мл 0,2М розчину цієї кислоти?

1. 12,2. 2. 10,7. 3. 21,4. 4. 43,0.

VІ. Як можна відтитрувати хлорид амонію (pK(NH4OH)=4,8)?

1. Прямим титруванням НСІ. 2. Прямим титруванням гідроксидом натрію.

3. Методом заміщення: заміщують сіль амонію лугом, який титрують розчином НСІ.

4. Методом заміщення: заміщують сіль амонію кислотою, яку титрують гідроксидом натрію.

5. Методом зворотного титрування: залишок гідроксиду натрію, що не прореагував з NH4Cl, титрують соляною кислотою.

6. Методом зворотного титрування: залишок НСІ, що не прореагував з NH4Cl, титрують гідроксидом натрію

VІІ. Чому дорівнює рН суміші 0,М розчину оцтової кислоти і 0,1М розчину ацетату натрію (pK(CH3COOH)=4,8)?

1. 3,8. 2. 4,8. 3. 5,8. 4. 8,4. 5. 2,9.

VІІІ. У яких реакціях може бути використаний індикатор метиловий червоний (рТ=5) для фіксування точки еквівалентності?

1. NaOH + HCl. 2. NH4OH + HCl. 3. NaOH + CH3COOH. 4. Na2B4O7+HCl.

ІХ. Як титрується винна кислота, якщо дві її константи дисоціації такі: K1=9,1∙10-4, K2=4,3∙10-5?

1.Відтитрувати не можна, тому що не фіксуються точки еквівалентності.

2. Можна відтитрувати тільки до кислої солі.3. Можна відтитрувати тільки до середньої солі.4. Можна відтитрувати як до кислої, так і до середньої солі.

Х. Визначити молярну концентрацію розчину НСІ, якщо на титрування хімічно чистого карбонату натрію масою 0,1946 г витрачається 20,45 мл цього розчину.

1. 0,1795. 2. 0,08977. 3. 0,04487. 4. 0,09700.

 

-12-

Білет № 9

І. Написати рівняння реакції хлориду амонію з формальдегідом у молекулярному вигляді. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 15. 2. 4. 3. 21. 4. 25.

ІІ. Які речовини є первинними стандартами?

1. Концентрована НСІ. 2. Розведена НСІ.

3. Тетраборат натрію. 4. Хімічно чистий карбонат натрію.

ІІІ. Чи слід бюретку обполіскувати розчином титранту?

ІV. Чому дорівнює молярна маса еквівалента карбонату натрію в реакції з НСІ, якщо реакція іде до утворення Н2СО3?

1. М. 2. М/2. 3. 2М. 4. 2М/3.

V. Чому дорівнює титр за гідроксидом натрію розчину НСІ, молярна концентрація якої 0,1?

1. 0,100 г/мл. 2. 0,003650 г/мл. 3. 0,00400 г/мл. 4. 0,0500 г/мл.

VІ. Чому дорівнює рН 0,1М розчину оцтової кислоти (рК=4,8)?

1. 2,4. 2. 4,8. 3. 2. 4. 3,4.

VІІ. Які індикатори можна використовувати при титруванні 0,1М розчину НСІ 0,1М розчином гідроксиду натрію?

1. Тільки метиловий червоний (рТ=5). 2. Тільки фенолфталеїн (рТ=9).

3. Тільки метиловий оранжевий (рТ=4). 4. Тільки лакмус (рТ=7).

5. Усі перелічені індикатори.

VІІІ. Які речовини не використовують у ролі титрантів метода нейтралізації для визначення кислот, основ і солей?

1. Хлоридна кислота. 2. Сульфатна кислота. 3. Оцтова кислота.

4. Гідроксид амонію. 5. Гідроксид натрію. 6. Гідроксид калію.

ІХ. Наважка масою 0,6000 г хлориду амонію розчинена в мірній колбі на 100,00 мл. До 10,00 мл цього розчину додали 20,00 мл 0,1000М гідроксиду натрію. Після кип’ятіння і видалення аміаку на титрування гідроксиду натрію, що не вступив у реакцію, витрачено 18,00 мл 0,1000М розчину НСІ. Розрахувати масову частку (%) аміаку у препараті. Який з перелічених методів титрування застосовано?

1. Метод заміщення.2. Метод прямого титрування. 3. Метод залишків.

4. 5,66 %. 5. 12,5 %. 6. 41,6 %.

 

Х. Чи можна і яким чином визначити гідроксид і карбонат натрію у суміші?

1.Не можна визначити ці компоненти у суміші.

2.Можна з фенолфталеїном титрувати гідроксид натрію, а потім з метиловим оранжевим карбонат натрію до Н2СО3.

3.Можна з фенолфталеїном титрувати карбонат натрію до гідрокарбонату, а потім з метиловим оранжевим гідроксид натрію.

4. Можна з фенолфталеїном титрувати гідроксид натрію і карбонат натрію до гідрокарбонату, а потім з метиловим оранжевим гідрокарбонат титрувати до Н2СО3.

 

-13-

Білет № 10

І. Розчин називається 1-молярним, якщо він містить:

1. 1 г речовини в 1 л розчину.

2. 1 г речовини в 100 г розчину.

3. 1 моль речовини в 1 л розчину.

4. 1 моль еквівалента речовини в 1 л розчину.

ІІ. Титрування гідроксиду амонію кислотою закінчили у нейтральному середовищі. Чи вірним було титрування?

ІІІ. Чи є концентрована хлоридна кислота стандартною речовиною?

ІV. Як записати об’єм розчину, що виміряний бюреткою?

1. 10,20 мл. 2. 10,2 мл. 3. 10 мл. 4. 10,200мл.

V. Чому дорівнює рН суміші 0,1М розчину гідроксиду амонію і 0,1М розчину хлориду амонію (рК(NH4OH)=4,8)?

1. 4,8. 2. 9,2. 3. 8,2. 4. 13.

VІ. Як підбирають індикатор у методі кислотно-основного титрування?

1.Показник титрування індикатора співпадає з рН розчину титрованої речовини.

2. Показник титрування індикатора співпадає з рН розчину речовини, що утворюється в точці еквівалентності.

3. Інтервал переходу індикатора знаходиться в межах стрибка на кривій титрування.

4. Показник титрування індикатора співпадає з рН розчину титранту.

VІІ. Чому дорівнює титр 0,1000 М розчину гідроксиду натрію?

1. 0,1000 г/мл. 2. 0,4000 г/мл. 3. 0,01000 г/мл.

4. 0,004000 г/мл. 5. 0,004 г/мл. 6. 0,1 моль/екв/л.

VІІІ. Яка суміш не є буферною?

1. CH3COOH і CH3COONa.2. HCl і NaCl.

3.NH4OH і NH4Cl. 4. HCl і KCl.

ІХ. Яким методом проводять визначення солі амонію?

1. Досліджуваний розчин відтитровують соляною кислотою.

2. До розчину солі амонію додають надлишок стандартного розчину

NaOH, кип’ятять до повного видалення аміаку, залишок NaOH

титрують стандартним розчином НСІ.

3. Досліджуваний розчин титрують стандартним NaOH.

4. До розчину солі амонію додають надлишок NaOH, залишок якого

одразу титрують стандартним розчином НСІ.

Х. Розрахувати стрибок рН біля точки еквівалентності при титруванні 0,01М розчину слабкої кислоти (Кдис=10-4) 0,01М розчином гідроксиду натрію і підібрати індикатор.

1. 7-10. 2. 7-9. 3. 6-9.

4. Фенолфталеїн.

5. Метиловий червоний.

6. Метиловий оранжевий.

 

-14-

Білет № 11

І. Чи є розчин з точно відомою концентрацією стандартним, незалежно від способу приготування?

ІІ. Яку реакцію має водний розчин хлориду амонію?

1. Слабкокислу, внаслідок дисоціації. 2. Лужну, внаслідок гідролізу.

3. Слабколужну, внаслідок дисоціації.4. Слабкокислу, внаслідок гідролізу.

5. Нейтральну.

ІІІ. Яким посудом слід користуватися при приготуванні стандартних розчинів?

1. Циліндри.2. Мензурки. 3. Мірні колби.4. Піпетки.

ІV. Написати рівняння реакції титрування ортофосфатної кислоти гідроксидом натрію до гідрофосфату у молекулярному вигляді. Чому дорівнює сума коефіцієнтів?

1. 6. 2. 8. 3. 4. 4. 10.

V. Чому дорівнює інтервал переходу індикатора з Кдис=10-5?

1. 4-6. 2. 4-8. 3. 4-10. 4. 6-8.

VІ. Що є стрибком рН на кривій титрування?

1.Інтервал значень рН, при якому візуально спостерігається зміна забарвлення індикатора.

2.Значення рН, при якому найбільш різко змінюється забарвлення індикатора і закінчується титрування.

3.Різка зміна рН поблизу точки еквівалентності.

VІІ. Скільки грамів гідроксиду натрію необхідно для приготування 100 мл 2М розчину?

1. 2. 2. 8. 3. 4. 4. 0,2.

VІІІ. Які індикатори можна використовувати при титруванні 0,1М розчину лугу 0,1М розчином сильної кислоти?

1.Фенолфталеїн, тому що точка еквівалентності знаходиться в

кислому середовищі.2.Метиловий червоний, тому щоточка еквівалентності знаходиться в кислому середовищі.3. Фенолфталеїн і метиловий червоний, тому що точка еквівалентності знаходиться в нейтральному середовищі.

4. Фенолфталеїн і метиловий червоний, тому що їх рТ входить у межі стрибка рН на кривій титрування.

ІХ. Чи можна визначити вміст ацетату натрію прямим титруванням НСІ (рКСH3COOH=4,8)?

1. Можна, тому що ця сіль внаслідок гідролізу має лужну реакцію.

2. Не можна, тому що ця сіль внаслідок гідролізу має кислу реакцію.

3. Не можна, тому що ця сіль утворена недостатньо слабкою кислотою і скачок титрування буде відсутній.

Х. Визначити масову частку H2C2O4 ∙2H2O, що містять забруднений препарат щавлевої кислоти, якщо на титрування наважки його 0,1500 г, розчиненої у довільному об’ємі води, витрачено 25,60 мл 0,09000М розчину гідроксиду калію?

1. 96,8 %. 2. 48,4 %. 3. 0,145 %. 4. 14,5 %.

 

-15-

Білет № 12

І. Чи є хімічно чистий карбонат натрію первинним стандартом для НСІ?

ІІ. Як готують стандартний розчин тетраборату натрію?

1.За наважкою, взятою на технічних терезах, з наступним розчиненням у мірній колбі.

2.За наважкою, взятою на аналітичних терезах, з наступним розчиненням у мірному циліндрі.

3.За наважкою, взятою на аналітичних терезах, з наступним розчиненням у мірній колбі.

4.За наважкою, взятою на технічних терезах, з наступним розчиненням у мірному циліндрі.

ІІІ. Що таке рН?

1. Концентрація іонів водню. 2. Водневий показник розчину.

3. Десятковий логарифм концентрації іонів водню.

4. Від’ємний десятковий логарифм концентрації іонів водню.

ІV. Чому дорівнює молярна маса еквівалента фосфатної кислоти у реакціях: а)H3PO4 +NaOH=NaH2PO4 +H2O; б)H3PO4 +2NaOH=Na2НРO4 +2H2O?

1. М – в першій реакції; 2. М – в другій реакції;

3. М/3 – в першій реакції; 4. М/3 – в другій реакції;

5. М/2 – в першій реакції; 6. М/2 – в другій реакції;

V. Скільки грамів Н2О треба додати до 30 г KOH, щоб одержати 15% розчин?

1. 140 г. 2. 170 г. 3. 240 г. 4. 85 г.

VІ. З яким індикатором можна титрувати НСООН (рК=3,8) розчином NaOH?

1. З метиловим червоним (рТ=5). 2. З метиловим оранжевим (рТ=4).

3. З тимолфталеїном (рТ=4,6). 4. З фенолфталеїном (рТ=9).

VІІ. Який титр розчину НСІ за NaOH, якщо у 150 мл розчину міститься 0,548 г НСІ? 1. 0,003653 г/мл. 2. 0,004000 г/мл. 3. 0,007306 г/мл.

VІІІ. Що таке показник титрування (рТ) індикатора?

1.Те значення рН, при якому індикатор найбільш різко змінює своє забарвлення.

2.Те значення рН, при якому закінчується титрування з даним індикатором.

3.рН точки еквівалентності на кривій титрування.

4. Інтервал значення рН, в межах якого змінюється забарвлення індикатора.

ІХ. Чому дорівнюють молярна концентрація і титр розчину КОН, якщо 26,00 мл його втрачено на титрування наважки 0,1560 г янтарної кислоти (М(H2C4H4O4)=118 г/моль)?

1. 0,1017М, Т=0,005695 г/мл.

2. 0,2032М, Т=0,011400 г/мл. 3. 0,05080М, Т=0,002850 г/мл.

Х. Як титрується Н3РО4 ( K1=7,6∙10-3, K2=6,2∙10-8, K3=5,5∙10-13 )?

1.Можна відтитрувати тільки до NaH2PO4.

2.Можна відтитрувати як до NaH2PO4, так і до Na2HPO4.

3.Можна відтитрувати тільки до Na2HPO4.

4.Можна відтитрувати до Na3PO4.

 

-16-

Білет № 13

І. Чи можна приготувати розчин тетраборату натрію за точною наважкою?

ІІ. Які з наведених сполук можна визначити методом кислотно-основного титрування?

1. Будь-які кислоти і основи. 2. Не дуже слабкі кислоти і основи.

3. Будь які солі. 4. Тільки слабкі кислоти і основи.

5. Солі дуже слабких кислот і основ.

ІІІ. Де у методі нейтралізації зустрічається ацетат натрію?

1. Як сіль, яку можна титрувати сильною кислотою.

2. Як сіль, яка утворюється при нейтралізації кислоти лугом.

3. Як реактив (титрант).

4. Як важливий компонент ацетатної буферної суміші.

5. Як первинний стандарт для встановлення точної концентрації НСІ.

6. Як первинний стандарт для встановлення точної концентрації КОН.

ІV. Що таке молярна концентрація розчину?

1. Кількість моль розчиненої речовини, що міститься в 1 л розчину.

2. Кількість моль розчиненої речовини, що міститься в 1000 г розчину.

3.Кількість грамів розчиненої речовини, що міститься в 1 л розчину.

4. Кількість грамів розчиненої речовини, що міститься в 100 г розчину.

V. Яка молярна концентрація 20 % розчину НСІ з густиною 1,14 г/см3?

1. 4,65М. 2. 6,25М. 3. 7,02М. 4. 3,16М.

VІ. Скільки грамів H2SO4, міститься у розчині, якщо на його титрування витрачається 23,50 мл гідроксиду натрію з титром 0,005764 г/мл?

1. 0,1659 г. 2. 0,1253 г. 3. 0,006637 г. 4. 0,3222 г.

VІІ. Який титр розчину НСІ за оксидом кальцію, якщо на титрування 0,1144 г хімічно чистого карбонату кальцію витрачено 27,65 мл цього розчину?

1. 0,004636 г/мл. 2. 0,005378 г/мл.

3. 0,001049 г/мл. 4. 0,002317 г/мл.

VІІІ. Чому дорівнює рН суміші, що містить 0,01 М оцтової кислоти і 0,1 М ацетату натрію?

1. 3,8. 2. 5,8. 3.4,8. 4. 7,24. 5. 1,4.

ІХ. Підібрати індикатор для титрування 0,1М розчину гідроксиду амонію 0,1М розчином НСІ. Розрахувати стрибок на кривій титрування.

1. Фенолфталеїн. 2. Лакмус. 3.Метиловий оранжевий.

4. 4-10. 5. 6,2-4. 6. 6,2-10.

 

Х. Як титрується щавлева кислота (pK1=1,25, pK2=4,27) ?

1. Щавлеву кислоту можна відтитрувати тільки до кислої солі.

2. Щавлеву кислоту можна відтитрувати і до кислої, і до середньої солі.

3.Щавлеву кислоту можна відтитрувати тільки до середньої солі.

4. Щавлева кислота дуже слабка і титрується за методом заміщення.

5. Щавлева кислота є первинним стандартом для встановлення точної концентрації лугу.

 

-17-

Білет № 14

І. Чи можна приготувати стандартний розчин гідроксиду натрію за точною наважкою?

ІІ. Яке середовище буде у точці еквівалентності при титруванні слабкої основи сильною кислотою?

1. Нейтральне. 2. Кисле. 3. Лужне.

ІІІ. Розчин забарвлюється лакмусом (рТ 7) у червоний колір, а метиловим оранжевим (рТ 4) у рожевий. Які значення рН може мати розчин?

1. 3. 2. 1. 3. 7. 4. 10.

ІV. Чи можна видувати з піпетки останню краплину, що в ній залишилась?

 

V. До якого об’єму необхідно довести 50,00 мл 2М розчину, щоб утворився 0,3М розчин?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.036 с.)