Тема 4: «Поняття та сутність сучасних держав»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4: «Поняття та сутність сучасних держав»154. Вкажіть, яка із сучасних теорій відводить державі роль арбітра, координатора інтересів різних соціальних груп (що представлені громадськими організаціями):

1)правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) постіндустріальної держави

155. Вкажіть, яка із сучасних теорій основну роль в управлінні державними справами відводить компетентній (професійній) правлячій еліті:

1) правової держави; 2) соціальної держави; 3) теорія еліт; 4) теорія загального благоденства

156. Вкажіть, яка із сучасних теорій відводить державі, що втрачає класовий характер роль виразника інтересів всіх прошарків населення:

1)правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) теорія загального благоденства

157. Вкажіть, яка із сучасних теорій стверджує про можливість державної організації світового суспільства:

1)правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) теорія всесвітньої держави

158. Організація політичної влади громадянського суспільства, яка, насамперед, юридичними засобами забезпечує рівні можливості існування та розвитку особи у всіх сферах суспільного життя:

1)держава; 2) громадянське суспільство ; 3) правова держава; 4) соціальна держава.

159. У відповідях під якими номерами правильно названі концептуальні положення правової держави:

1)політичність; 2) основою є громадянське суспільство; 3) наявність демократичного режиму; 4) духовність.

160. У відповідях під якими номерами правильно названі концептуальні положення правової держави:

1)політичність; 2) громадянське суспільство базується на розвитку ринкової економіки; 3) існує ефективна система соціального захисту; 4) духовність.

161. У відповідях під якими номерами правильно названі концептуальні положення правової держави:

1)політичність; 2) у взаємозв’язку держави і права первинним має бути право; 3) позитивне право має відповідати морально-правовим цінностям (засадам природного права); 4) духовність.

162. У відповідях під якими номерами правильно вказані соціально-змістовні ознаки правової держави:

1)юридична захищеність; 2) верховенство правового (демократичного) закону; 3) суверенітет; 4) взаємовідповідальність держави та особи.

163. У відповідях під якими номерами правильно вказані названі соціально-змістовні ознаки правової держави:

1)юридична захищеність особи; 2) принцип розподілу влади; 3) високий рівень правової культури зселення; 4) правове регулювання здійснюється на загальнодозвільних засадах.

164. У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні ознаки правової держави:

1)взаємна відповідальність особи і держави: 2) неподільність державної влади; 3) високозначуще становище судових органів; 4) дотримання законів усіма суб'єктами суспільного життя.

165. У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні ознаки правової держави.

1)закріплення основних прав людини у Конституції та інших законах; 2) високопрестижне становище судових органів; 3) суверенітет; 4) розподіл влад на законодавчу, виконавчу, судову.

166. У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні ознаки правової держави:

1)юридична захищеність особи; 2) режим законності; 3) взаємовідповідальність особи і держави; 4) суверенітет.

167. У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні, ознаки правової держави:

1)суверенітет; 2) рівність членів; 3) юридична захищеність особи; 4) режим законності.

168. Стійка взаємодія людей та їх об’єднань, що заснована на різноманітних формах власності, демократичних інститутах, ефективній системі соціального захисту та рівних юридичних можливостях існування та розвитку особи у всіх сферах суспільного життя:

1)держава; 2) громадянське суспільство ; 3) правова держава; 4) соціальна держава.

169. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки громадянського суспільства:

1)застосування засобів примусу; 2) людина є основною соціальною цінністю; 3) централізація економіки; 4) гарантування розвитку усіх форм власності.

170. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки громадянського суспільства:

1)застосування засобів примусу; 2) наявність демократичних інститутів; 3) централізація економіки; 4) захищеність всіх форм власності.

171. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки громадянського суспільства:

1)застосування засобів примусу; 2) юридично рівні можливості для існування та розвитку особи ; 3) централізація економіки; 4) наявність ефективної системи соціального захисту.

172. Організація політичної влади, яка створює необхідні умови для формування громадянського суспільства, всебічного розвитку особи завдяки ефективній системі соціального захисту:

1)держава; 2) громадянське суспільство ; 3) правова держава; 4) соціальна держава.

173. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) наявність ефективної системи соціального захисту; 3) авторитаризм; 4) забезпеченість правового статусу особи.

174. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) взаємозв’язок із громадянським суспільством; 3) авторитаризм; 4) створення соціального права.

175. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) взаємодія ринкових відносин з державним регулюванням економіки ; 3) авторитаризм; 4) забезпечення соціального компромісу.

176. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) визнання людини найвищою соціальною цінністю ; 3) авторитаризм; 4) взаємозв’язок із громадянським суспільством.

177. У відповідях під якими номерами правильно названі принципи соціальної держави:

1)парламентаризм; 2) соціального партнерства; 3) економічності; 4) соціальної рівності.

178. У відповідях під якими номерами правильно названі принципи соціальної держави:

1)парламентаризм; 2) соціальних зобов’язань; 3) економічності; 4) соціальної справедливості.

179. У відповідях під якими номерами правильно названі принципи соціальної держави:

1)парламентаризм; 2) гарантованості соціальних прав; 3) економічності; 4) соціальної рівності.

180. У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:

1) гуманістичні; 2) демократичні; 3) преюдиційні; 4) авторитарні.

181. У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:

1)гуманістичні; 2) тоталітарні ; 3) преюдиційні; 4) ліберальні.

182. У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:

1) гуманістичні; 2) теократичні; 3) преюдиційні; 4) аристократичні.

183. У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:

1) гуманістичні; 2) расистські; 3) преюдиційні; 4) фашистські.

184. Організація політичної влади більшості населення, яка забезпечує цілісність, функціонування та розвиток суспільства шляхом координації інтересів різних соціальних груп через демократичні інститути та управління загальносуспільними справами:

1) авторитарна держава; 2) демократична держава; 3) політичний режим; 4) форма правління.

185.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави:

1) державне регулювання економіки; 2) вираз волі більшості населення через демократичні інститути; 3) застосування засобів примусу; 4) розв’язання загальносоціальних справ.

186. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави:

1)державне регулювання економіки; 2) координація інтересів різних соціальних груп; 3) застосування засобів примусу; 4) формування громадянського суспільства.

187. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави:

1)державне регулювання економіки; 2) ідеологічний плюралізм; 3) застосування засобів примусу; 4) розвинене приватне право.

188. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави:

1)державне регулювання економіки; 2) розцентралізація влади; 3) застосування засобів примусу; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

189. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2)забезпечення всіх форм власності; 3) забезпечення державних форм власності; 4) забезпечення правового статусу особи.

190. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) формування та підтримка ринкових відносин; 3) забезпечення державних форм власності; 4) забезпечення суверенітету.

191. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) захист конституційного ладу та національної безпеки; 3) забезпечення державних форм власності; 4) створення ефективної системи соціального захисту.

192. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1) централізоване управління економікою; 2) ствоерння демократичних інститутів; 3) забезпечення державних форм власності; 4) захист всіх форм власності.

193. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) формування держбюджету; 3) забезпечення державних форм власності; 4) підтримка освіти, науки, культури.

194. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) захист навколишнього середовища; 3) забезпечення державних форм власності; 4) захист правопорядку.

195. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) створення демократичних інститутів; 3) забезпечення державних форм власності; 4) екологічна.

196. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) міжнародне співробітництво; 3) захист територіальної цілісності; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

197. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) міжнародне співробітництво; 3) участь у міжнародному захисті прав людини; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

198. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) підтримка міжнародного правопорядку; 3) боротьба з міжнародним тероризмом; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

199. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) участь в міжнародній охороні навколишнього середовища; 3) розвиток міжнародних договірних відносин; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

200. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) допомога населенню інших країн; 3) участь у розв’язанні глобальних економічних проблем; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

201. Організація політичної влади партійно-бюрократичної еліти, яка здійснює управління суспільства в своїх інтересах за допомогою засобів примусу:

1)авторитарна держава; 2) демократична держава; 3) політичний режим; 4) форма правління.

202. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)державне регулювання економіки; 2) розцентралізація влади; 3) застосування засобів примусу; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

203. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)недосконалість демократичних інститутів; 2) розцентралізація влади; 3) вплив та контроль держави у всіх сферах суспільного життя; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

204. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)існування монополії державної ідеології; 2) розцентралізація влади; 3) розвинене публічне право; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

205. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)зрощення партійного та державного апаратів; 2) розцентралізація влади; 3) зацентралізованість влади;4) передача владних повноважень органам самоврядування.

206. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)вираз волі лише еліти; 2) розцентралізація влади; 3) монополія на засоби масової інформації; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

207. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) неефективний соціальний захист; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) відсутність програм розвитку освіти, культури, науки.

208. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) забезпечення лише державних форм власності; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) централізоване управління економікою.

209. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) відсутність (недосконалість) демократичних інститутів; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) заідеологізованість культурно-виховних функцій.

210. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) обмежена участь у міжнародному співробітництві; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища;
4) посилення мілітаризації.

211. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) обмежена участь у міжнародно-правовому захисті прав людини; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) економічна ізоляція від інших держав.

212. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) обмеження міжнародних договірних відносин; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) обмеження регіональних економічних зв’язків.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.01 с.)