Права та обов’язки за договором орендиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права та обов’язки за договором орендиОрендодав. має право вимаг. від орендаря: використ. зем. діл. за цільов. признач. згідно з догов. оренди; отримання еколог. безпеки землекористув. та збереж. родючості ґрунтів, додерж. держ. стандартів, норм і правил, у т.ч. місцевих правил забудови насел. пунктів; дотрим. режиму водоохорон. зон, прибереж. захисних смуг, зон санітар. охорони, сан.-захисних зон, зон особл. режиму використ. земель та терит., які особливо охороняються; своєчасного внесення орендної плати. Орендод. зобов'яз.: передати в користав. зем. діл. у стані, що відпов. умовам дог. оренди; при передачі зем. діл. в оренду забезпеч. відпов. до закону реаліз. прав третіх ос. щодо орендованої зем. діл.; не вчин. дій, які б перешкодж. орендареві користув. орендованою зем. діл.; відшкод. орендарю капітальні витрати, пов'яз. з поліпш. стану об'єкта оренди, яке провод. орендарем за згодою орендод.; попередити орендаря про особл. властив. та недоліки зем. діл., які в процесі її використ. можуть спричин. еколог. небезп. наслідки для довкілля або призвести до погірш. стану самого об'єкта оренди.

Орендар зем.діл. має право: сам ост. господарюв. на землі з дотриман. умов дог. оренди землі; за письм. згодою орендод. зводити в устан. законод. порядку жилі, виробничі, культ.-побут. та ін. будівлі і споруди та закладати багаторічні насадж.; отримув. продукцію і доходи; здійсн. в устан. законод. порядку за письм. згодою оренд. будівн. водогоспод. споруд та меліоративних систем. Орендар зем. діл. зобов'яз.: приступати до використ. зем.діл. в строки, встан.догов. оренди землі, за реєстр. в устан. законом порядку; викон. встан. щодо об'єкта оренди обмеж. (обтяження) в обсязі, передбач. законом або дог. оренди землі; дотрим. режиму використ. земель прир.-запов. та ін. природоохор. признач., оздоров., рекреац. та іст.-культ. признач.; у п'ятиден. строк після держ.реєстр. дог. оренди зем.діл. держ. або комун. власності надати копію дог. відпов. орг. держ. податк. служби.

 

Підстави зміни, припин., розірван. та поновлен. догов. оренди землі

Зміна умов дог. оренди землі здійсн. за взаємною згодою сторін. У разі недосяг. згоди щодо зміни умов дог. оренди землі спір виріш. в судовому порядку. Дог. оренди землі припин. в разі: закінч. строку, на який його було уклад.; викупу зем. діл. для сусп. потреб та примус. відчуж. зем. діл. з мотивів сусп. необхідності в порядку, встан. законом; поєднан. в одній ос. власника зем. діл. та орендаря; смерті фіз.. ос.-орендаря, засудж. його до позбавл. волі та відмови осіб від викон. укладеного дог. оренди зем. діл.; лік від. ю.о.-орендаря; відчуж. права оренди зем. діл. заставодержателем; набут. права власн. на житл. буд., будівлю або споруду, що розташ. на орендою. ін. ос. зем. ділянці; припин. дії дог., уклад. в рамках держ.-приват. партнерства; та ін випад. Дог. оренди землі може бути розірв. за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін дог. оренди може бути дострок. розірв. за ріш. суду в разі невикон. стор. обов'язків, передб. умовами дог., в разі випадк. знищ. чи пошкодж. об'єкта оренди, яке істотно перешкодж. передбач. дог. використанню зем.ї діл. Розірв. дог. оренди землі в одностор. порядку не допуск., якщо інше не передб. законом або цим дог. Після закінч. строку, на який було уклад. дог. оренди землі, орендар, який належно викон. обов'язки відпов. до умов дог., має за ін. рівних умов переважне право на поновлення дог. У разі поновл. дог. оренди землі на новий строк його умови м.б. змінені за згодою сторін. У разі якщо орендар продовжує корист. зем. діл. після закінч. строку дог. оренди, то за відсутності письм. заперечень орендодавця протягом 1 міс. після закінч. строку дог. він підляг. поновлен. на той самий строк і на тих самих умов., які були передб. дог. Письм. запереч. здійсн. листом-повідомл.

Система органів управління земельним фондом

Зміст держ. управл. зем. фондом поляг. у забезпеч. раціон. використ. і ефект. охорони земель на основі провед. організац. правов. та амін.-управлін. заходів у поєднанні з стимулююч. мірами економ. характ. Заг. держ. управл. здійсн. держ. орг. заг. та спец. компетенції і має територ. характер. Воно розповсюдж. на всі землі в межах терит. Укр., незалежно від категор. земель та суб'єктів, що ними володіють. Відп. до ЗКУ держ. управл. у галузі використ. і охорони земель здійсн. КМУ, ВРУ, ВРАРК, Уряд Респ. Крим, місц. Ради нар. деп. і МДА, , ін. спец. уповнов. на те держ. орг. відповідно до їх компет. Здійснюючи діяльн. щодо управл. зем. фондом в межах повнов., наданих законом, орг. заг. держ. управл. поклад. викон. деяких ф-цій на орг. держ. управл. спец. компет. – МОНПС, Держкомзем., Держлісгосп, Держводгосп, М-во агропромислової політики, Держ. ком. будівництва, архітектури та житл. політики, Держ. інспекція по використ. та охороні зем. Центр. орг. викон. влади спец. компет., що здійсн. функції управл. зем. ресурсами всього зем. фонду країни незалежно від відомчої підпорядков. суб'єктів зем. права, є Держкомзем. У відпов. з полож. про Держкомзем на Держкомзем поклад.о функції щодо реаліз. держ. політ. в галузі зем. віднос., сприяння структурній перебуд. екон., формув. сист. заходів щодо забезпеч. економ. самост. Укр. Управл. зем. ресур. в межах районів, міст, селищ і сільськ. насел. пунктів здійсн. ОМС - місц. ради. Основні ф-ції держ. управл. зем. фондом включ.: ведення держ. зем. кадастру і обліку земель; планув. використ. і охорони земель; надання та виїмка земель; здійсн. землеустрою; провед. держ. контролю за використ. і охор. земель; виріш. зем. спорів.

 

Моніторинг земель

ПКМУ Положення Про моніторинг земель. Монітор. земель - це сист. спостереж. за станом земель з метою своє час. виявлення змін, їх оцінки, відверн. та ліквід. наслідків негат. процесів. Об'єктом монітор. є всі землі незалежно від форми власн. на них.

Основн. завд. моніт. зем. є прогноз еколого-економ. наслідків деград. зем. діл. з метою запобіг. або усунен. дії негат. процесів. У сист. монітор. земель провод. збирання, оброблення, передавання, збереж. та аналіз інф. про стан земель, прогнозув. їх змін і розробл. наук. обґрунт. рекоменд. для прийняття ріш. щодо запобіг. негат. змінам стану земель та дотрим. вимог еколог. безпеки. Моніт. земель є складов. частиною держ. сист. монітор. довкілля. Залежно від цілей, спостережень і охоплення терит. моніт. земель м.б. націон. - на всіх землях у межах терит. Укр.; регіон. (місц.)- на терит., що характериз. єдністю фізико-географ., еколог. та економ. умов; локальний - на окремих зем. діл. та в окремих частинах ландшафтно-еколог. комплексів. Ведення моніт. земель здійсн. уповнов. орг. викон. влади з пит. земельних ресурсів, з пит. екології та прир. ресурсів.

Провед. моніт. земель здійсн. у такому порядку: викон. спец. зйомок і обстежень земель; виявл. негат. факторів, вплив яких потребує здійсн. контролю; оцінка, прогноз, запобіг. впливу негат. процесів. На локальному рівні моніт. земель проводять районні, міські відділи, управл. зем. ресурсів, на регіон. Рескомзем АРК, обласні, Київ., Севаст. міські гол. управл. зем. ресурсів, на націон. - Держкомзем.

Державний земельний кадастр

Держ. зем. кадастр - це єдина держ. сист. зем.о-кадастр. робіт, яка встан. процедуру визнання факту виникн. або припин. права власн. і права корист. зем. діл. та містить сукупність відомостей і докум. про місце розташув. та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекор. Держ зем. кадастр є основою для ведення кадастрів інших природних ресурсів. Ф-ції: кадастрова зйомка; кадастрове зонування; економ. оцінка грунтів; грошова оцінка з/д; держ. реєстр земель; облік кіл. і якості земель. Признач.м держ зем. кадастру є забезпечення необхідною інформацією одв та омс, заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою. Основ. завданнями ведення держ зем. кадастру є: а) забезпечення повноти відомостей про всі зем. діл.; б) застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок; в) запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її достовірності. Держ зем. кадастр включає: а) кадастрове зонування; б) кадастрові зйомки; в) бонітування ґрунтів; г) економічну оцінку земель; ґ) грошову оцінку земельних ділянок; д) державну реєстрацію земельних ділянок; е) облік кількості та якості земель. Держ зем. кадастр ведеться Держкомземом та спец. держ. п-вим Центром Держ. зем. кадастру.

 

35. Державна реєстрація земельних ділянок П-во власності виник. з моменту держ. реєстрації. П-во власності на з/д посвід. держ актом( його виготовлен. здій. на підставі Інструкції Про порядок складан., видачі, реєстрації і зберіг. держ. актів на п-во приват. в-ті на землю., його заповнен здій. у центрі зем. кадастру, у разі виявлен. у ньому помилок, ос. звертаєт. до терит. орг.. Держкомзему із заявою про видачу нового держ. акта, він має бути виданий протягом 15 дн.). Правова вимога необхідн. держ. реєстр. зем. діл. визначена нормами ЗК Укр. і нормами ін. законод. актів. В одних випад. реєстр. з/д є юрид. фактом, який надає чинності відпов. документові та визначає його правовстан. докум., в ін. — вона має процедурне знач. Зем. реєстр. слід розгляд. як держ. запис землеволодінь і землекористувань, за допом. якого юрид. оформляється право землевласників і землекористувачів на з/д Вона має юридичний, правовий характер, який підтверджує законність володіння і корист. землею. Державна реєстрацію з/д є засобом охорони прав землевласників і землекорист. від різного роду порушень. Вона забезпечує сталість землеволодіння і землекорист., використ. земель відповідно до цілей і призначень, до яких вони надані землевласникам і землекор. Завдання зем. реєстрації полягає в зборі та збереженні у систематизованому і науковому вигляді відомостей про правове положення земель. Державна реєстрація з/д здійсн. у складі держ. реєстру земель. Держ реєстр земель склад. з двох частин: а) книги записів реєстр. держ. актів на право власн. на землю та на право пост.о користув. землею, дог. оренди землі із зазнач. кадастрових номерів зем. діл.; б) Позем. книги, яка містить відомості про зем. діл.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.019 с.)