Тема 4. Учасники судового процесуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Учасники судового процесу(4 години)

 

Заняття 1:

1. Поняття та класифікація учасників господарського процесу.

2. Правовий статус судді господарського суду та порядок його відводу.

3. Поняття сторін. Юридична заінтересованість сторін. Процесуальна співучасть.

4. Права та обов’язки сторін. Зловживання процесуальними правами.

5. Заміна сторони у господарському процесі. Процесуальне правонаступництво.

6. Треті особи в господарському процесі.

 

Заняття 2.

7. Участь прокурора в господарському процесі.

8. Участь в господарському процесі державних органів та органів місцевого самоуправління.

9. Процесуальне представництво у господарському процесі, його порівняльна характеристика із представництвом у цивільному та адміністративному процесах.

10.Участь у господарському процесі адвоката.

11. Експерт як учасник господарського процесу.

12. Участь у господарському процесі перекладача.

13. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.

 

Задача 1.

Суддя Іванов прийнявши позовну заяву від ПП «Антей» до ТОВ «Південь» про стягнення 50 тис.грн. і своєю ухвалою призначив розгляд справи на 28 жовтня 2011 р.

У судовому засіданні суддя впізнав у представника однієї із сторін професора юридичного ВНЗ, який йому читав лекції при здобутті юридичної освіти. Суддя заявив самовідвід.

Чи правильно вчинив суддя Іванов? У якому порядку має бути заявлено відвід та самовідвід судді? Чи підлягає відвід чи самовідвід оскарженню?

Задача 2:

Прокурор звернувся з позовом в інтересах комунального підприємства. Відповідач заперечував проти позову прокурора, вказавши, що прокурор може подавати позов лише в інтересах держави. Відповідач просив залишити заяву прокурора без розгляду. Прокурор, заперечуючи проти доводів відповідача, вказав, що діяльність комунального підприємства забезпечує інтереси всього населення, а отже і держави. Яке рішення має прийняти суд за результатом розгляду заяви відповідача?

 

Завдання 1.

Визначте види зловживань процесуальними правами та їх попередження у судовому процесі.

 

Завдання 2:

Дайте порівняльну характеристику учасників господарського процесу за ГПК та проектами ГПК та КГС.

 

Завдання 3:

Складіть договір про юридичне представництво в суді та відповідний документ, що підтверджують повноваження представника.

 

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

3. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу судами першої інстанції: Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/43

4. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам: Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 7 // Вісник господарського судочинства. – 2012. - № 3. – С. 42.

5. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій. Рекомендації президії ВГСУ від 31.05.2002 р. // Юридичний вісник України. – 2002. - № 30. – С. 26-30.

6. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

7. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

 

Додаткова література:

1. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

2. Вечірко І. Господарський суд як суб’єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 21-24.

3. Литвинова А.П., Ребриста С.В. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі // вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 29-32.

4. Шацький І.Б. Правосуб’єктність місцевого господарського суду як органу судової влади // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 2. – С. 145-150.

5. Хитрик Б.В. Представництво інтересів держави в господарському процесі// http://ua-reporter.com/novosti/84706

6. Лазько Г. З. Особливості реалізації процесуального представництва в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2008. - № 3. – С. 108-112.

 

Теми 5, 6, 7. Судові витрати, засоби відповідальності та строки у господарському процесі

(2 години)

 

1. Поняття та правові засади судових витрат.

2. Види судових витрат.

3. Порядок сплати судових витрат. Звільнення від сплати судових витрат.

4. Поняття та правові засади господарських процесуальних строків.

5. Співвідношення та правові наслідки зупинення, перерви, поновлення та продовження процесуальних строків.

6.Поняття та особливості господарсько-процесуального примусу та відповідальності.

7. Форми господарсько-процесуального примусу та відповідальності у господарському процесі.

8. Судові штрафи в господарському процесі та інші заходи відповідальності.

 

Задача 1:

У квітні 2012 року підприємство "Альфа" звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до публічного акціонерного товариства "Концерн С" про стягнення штрафу в сумі 6195,00 грн. за неправильно зазначений код одержувача у накладній № 4995561, що призвело до значних матеріальних витрат. Підприємство Альфа зазначало у своєї позовної заяві відшкодування як судових витрат, так і сум, що були сплачені учасником судового процесу юридичній фірмі за отримання юридичних послуг.

Чи має господарський суд у разі задоволення позову задовольнити вимоги щодо відшкодування витрат на юридичні послуги?

 

Задача 2.

Позивач сплатив судовий збір у розмірі 2000 гривень шляхом банківського переказу на рахунок, який отримав в канцелярії господарського суду. Проте суддя повернув позовну заяву позивачеві, мотивуючи в ухвалі необхідністю банківського підтвердження в платіжному дорученні про зарахування коштів в дохід бюджету. Чи є підстави для оскарження такої ухвали?

 

Задача 3.

Підприємство «А» звернулося до підприємства «Б» позовною вимогою про стягнення боргу, сплативши судовий збір. У ході судового розгляду підприємство «Б» довело відсутність своєї вини, надавши висновок Торгово-промислової палати про наявність обставин непереборної сили, що унеможливили своєчасне виконання зобов’язання. Позивач просив покласти судові витрати на відповідача незалежно від результатів розгляду справи, посилаючись на те, що відповідач не повідомив його своєчасно про наявність таких обставин.

Як суд має розподілити судові витрати у цьому випадку при відмові у задоволенні позову?

 

Завдання 1.

Складіть заяву до господарського суду про поновлення процесуального строку на подачу апеляційної скарги та поясніть зв’язок цієї заяви з іншими правовими документами.

 

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

3. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. // Голос України від 03.08.2011. - № 142.

4. Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір": Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 № 01-06/1625/2011 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/929/

5. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

Додаткова література:

7. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

8. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

9. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2012. – 192 с.

10. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

11. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

12. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

13. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

14. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.009 с.)