Тема 1. Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства.(2 години)

1. Виникнення комерційних (торгових) судів у взаємозв’язку із розвитком комерційних(торговельних) відносин та торгового (комерційного) права.

2. Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні. Одеський комерційний суд.

3. Досвід запровадження спеціальних судів для розгляду господарських спорів в інших країнах.

4. Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України.

5. Завдання та функції господарських судів України, джерела регулювання їх діяльності.

6. Право на звернення у господарський суд: особливі суб’єкти, підстави та наслідки.

Завдання 1:

 

Порівняйте систему господарських, адміністративних та загальних судів України. Визначте відмінності.

 

Завданян 2.Поясність розбіжність у кількості місцевих та апеляційних господарських судів.

 

Завдання 3:

Обґрунтуйте відмінність колегії від палати господарського суду та поясніть значення їх функціонування.

 

Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.
 2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.
 3. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України вiд 12.08.2010 р. № 811/2010 // Офіційний вісник України вiд 21.08.2010 – 2010. - № 62. - Стор. 14. – Ст. 2161.
 4. Рішення Конституційного суду України від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011(щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції)
 5. Рішення Конституційного суду України від N 8-рп/2010 від 11.03.2010 р. у справі щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України
 6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.
 7. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.
 8. Два века истории хозяйственного правосудия Украины. / В.С. Балух; [научн. ред.: проф. П.П. Музыченко, А.А. Сурилов]. – Одесса: Астропринт, 2008. – С. 21.

 

Додаткова література:

 1. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985
 2. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2012. – 192 с..
 3. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.
 4. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 

Тема 2. Поняття та система господарського процесуального права

(2 години)

 

1. Поняття господарського процесу, його форма, предмет та стадії.

2. Поняття та види господарсько-процесуальних відносин

3. Предмет та метод господарського процесуального права

4. Принципи господарського судочинства.

5. Джерела господарського процесуального права.

6. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України та проекту нового ГПК (Кодексу господарського судочинства).

7.Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права України

Задача 1.

При розгляді справи в господарському суді першої інстанції з метою з’ясування деяких обставин справи виникла потреба у проведенні судової експертизи. Суд порекомендував позивачу надати висновок експерта, що не було зроблено. Суд за власною ініціативою виніс ухвалу про призначення експертизи.

Чи були порушені судом у данному разі принципи господарського процесу, а якщо були, то які саме?

Задача 2. Російська експедиторська компанія «А» звернулася до господарського суду Одеської області з позовною вимогою до українського підприємства «Б» з вимогою про стягнення боргу за експедиторським договором. У судовому засіданні представник позивача заявив клопотання про слухання спрв на підставі арбітражного процесуального законодавства російської Федерації, посилаючись на пункт контракту, де було відповідне застереження, та на Закон України «Про міжнародне приватне право».

Визначте, чи має суд задовольнити відповідне клопотання. Обгрунтуйте випадки застосування у господарському процесі положень іноземного законодавства

Завдання 1:

Поясніть значення та можливість застосування у господарському процесі принципу арбітрування.

Завдання 2:

Наведіть приклади, визначте види та основну проблематику роз`яснень (рекомендацій) Вищого господарського суду України у сфері застосування процесуальних норм.

 

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

3. Про судовий збір: Закон України вiд 08.07.2011 р. № 3674-VI // Офіційний вісник України – 2011. - № 59. - Стор. 110. – Ст. 2349.

4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

5. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

7. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

8. проект ГПК http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31920

9. проект Кодексу господарського судочинства http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33065

10. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

11. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

Додаткова література:

1. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

3. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 

Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам

(2 години)

 

1. Поняття та правові засади підвідомчості. Співвідношення з поняттям „компетенція” господарського суду.

2. Відмежування підвідомчості цивільних, адміністративних та господарських справ.

3. Виключна (предметна) підвідомчість господарських справ.

4. Поняття та види підсудності справ господарському суду.

5. Порядок передачі справ з одного господарського суду до іншого.

 

Задача:

В господарський суд звернулось підприємство „А” до підприємства „Б” з позовом про визнання недійсним ліцензійного договору та про визнання права попереднього користування торговельною маркою. Підприємство „Б” клопотало перед господарським судом з посиланням на припис пункту 1 частини першої статті 80 ГПК припинити провадження у справі. Таке припинення мотивувалося тим, що спір не підлягає вирішенню в господарських судах України, оскільки власником свідоцтв на спірні знаки для товарів і послуг (торговельні марки) є громадянин В. (що не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності), за заявками якого й здійснено державну реєстрацію цих торговельних марок та з яким відповідач зі справи уклав ліцензійний договір на їх використання.

Яке рішення має прийняти суд із приводу клопотання підприємства „Б”?

 

Задача 2.

До господарського суду звернувся громадянини «А» з позовною заявою до сільськогосподарського кооперативу «Б». Предметом позову було стягнення вартості паю. У позовній заяві громадянин «А» вказав на підвідомчість спору господарському суду у зв’язку із тим, що відповідно до ГК України, кооператив є корпоративним підприємством, а відносини між членами кооперативу та кооперативом є корпоративними правовідносинами.

З’ясуйте питання про те, чи правильно визначено позивачем підвідомчість справи?

 

Завдання 1:

В чому полягає проблематика віднесення до компетенції господарських судів публічно-господарських спорів? Визначте компетенцію господарських судів за проектом ГПК та КГС.

 

Завдання 2:

Які Ви можете запропонувати напрями уніфікації господарського, цивільного та адміністративного процесів з питань підсудності справ (підсудність за вибором позивача, альтернативна підсудність)?

 

 

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

3. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: Постанова Пленуму ВГСУ від 24.10.2011 р. № 10 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11

4. Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого. Інформаційний лист ВГСУ від 26.03.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С. 125-126.

5. Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист ВГСУ від 06.09.2004 р. // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 4. – С. 116-127.

6. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств та організацій: роз’яснення президії ВГСУ від 31.05.2002 р. // http://www.arbitr.gov.ua/news/591/

7. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму ВГСУ від 17.05.2011 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0006600-11

8. Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин: Рекомендації Президії ВГСУ вiд 28.12.2007 № 04-5/14 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v5_14600-07

9. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

10. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

Додаткова література:

1. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

2. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2012. – 192 с.

3.Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.5.103 (0.01 с.)