Тема №11 Підсудність цивільних справ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №11 Підсудність цивільних справ.Вид заняття:практичне заняття.

Час: 2 години.

Навчальна мета- у результаті вивчення теми студенти повинні усвідомити поняття і види підсудності цивільних справ; наслідки порушення правил про підсудність; зміну підсудності у цивільному процесі України; порядок передачі справ з одного суду до іншого в межах України.

План:

1. Поняття і види підсудності цивільних справ.

2. Наслідки порушення правил про підсудність.

3. Порядок передачі справ з одного суду в інший у межах України.

 

Задача 1

Громадянина Іванова було засуджено Кіровоградським обласним судом за ст. 185 КК України і направлено для відбуття покарання в місцях позбавлення волі. Організація, в якій до засудження працював Іванов, звернулася до Ленінського районного суду м. Кіровограда з позовом до Іванова про стягнення одержаних і неповернутих матеріалів. Позов було пред'явлено за місцем проживання Іванова до засудження. Суддя переслав позовну заяву до суду за місцем відбуття покарання керуючись ст. 116 ЦПК України.

Який суд має розглянути справу?

Задача 2

Робітник Берія звернувся до районного суду за місцем свого проживання з позовом до виробничого кооперативу «Сталін» про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю при виконанні ним трудових обов'язків. Суддя відмовив у прийнятті заяви, відсилаючи Берію до районного суду за місцем знаходження відповідача.

Як оцінити дії суду? Який вид підсудності має місце в даному випадку?

 

При розгляді першого питанняз’ясуємо, щопідсудність можна визначити як – інститут цивільного процесуального права, тобто система норм права, які регулюють суспільні відносини, що виникають у зв’язку із ухвалою конкретного суду при поданні позову чи заяви.

Виділяють два основних види підсудності: родову та територіальну.

Родова підсудність – це ознака цивільної справи, яка визначається предметом спору, в залежності від якої розмежовується компетенція між ланками системи судів загальної юрисдикції

Територіальна підсудність – ознака цивільної справи, у відповідності з якою справа повинна розглядатись за місцем знаходження відповідача або його майна

В свою чергу територіальна підсудність поділяється на:

1. Загальну територіальну підсудність;

2. Альтернативну територіальну підсудність;

3. Договірну територіальну підсудність;

4. Виключну територіальну підсудність;

5. Підсудність по зв’язку справ.

При розгляді другого питання дізнаємося, щоправила підсудності можуть бути порушені як особою, яка звертається до суду, так і судом. Відповідно до цього розрізняють і правові наслідки порушення правил підсудності.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК України, якщо справа не підсудна суду, то це є підставою для відмови у відкритті провадження по справі та поверненні такої заяви її заявнику (особі, що її подала). Порушення в цьому випадку заявником правил про підсудність є наслідком недодержання порядку подачі позовної заяви. Така заява повертається позивачеві для подання до належного суду, про що постановляється ухвала в якій зазначається підстава повернення позовної заяви (заяви) та вказується той суд, куди можу звернутися заявник. Оскільки така ухвала перешкоджає здійсненню права на порушення справи то вона згідно п.3 ч.1. ст.293 ЦПК України може бути оскаржена заявником в порядку апеляційного оскарження. Разом із ухвалою суду та заявою, заявнику повертаються (надсилаються) всі додатки, що були ним додані до цієї заяви.

Також, якщо непідсудність справи суду була виявлена після відкриття провадження по справі але до початку її розгляду, суд в порядку ч.2 ст. 116 ЦПК України повинен передати справу разом зі своєю мотивованою ухвалою до належного суду після закінчення строку на її оскарження.

При розгляді третього питання необхідно зазначити,що суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:

1) задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання або місцезнаходженням. У такому разі справа буде розглядатись за загальним правилом про територіальну підсудність;

2) після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності. Справа передається за правилами підсудності відповідно до виниклої ситуації, виходячи із обставин справи: 1) характер спору; 2) де проживають позивач і відповідач; 3) місцезнаходження майна.

3) після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи. Справа передається до суду, найближчого до даного суду.

4) ліквідовано суд, який розглядав справу. Справа передається до суду, найближчого до даного суду.

Слід мати на увазі, що:

1) забороняється передавати до іншого суду справу, яка вже розглядається судом;

2) спори між судами про підсудність не допускаються, тобто справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 116 ЦПК України, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

 

Задача №1

При розв’язуванні задачі необхідно знати, що спори між судами про підсудність не допускаються, тобто справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 116 ЦПК України, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

Задача №2

При розв’язуванні задачі необхідно вивчитизміст статті 110 ЦПК України, яка гласить:

1. Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

3. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди.

4. Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

5. Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди.

7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.

9. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред'являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні.

11. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред'являтися також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна.

12. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, можуть пред'являтися також за місцем його виконання.

13. Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування, можуть також пред'являтися за місцезнаходженням міністерства або його територіальних органів.

14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з статтею 110 ЦПК підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114 ЦПК України.

Література до теми:

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 01 вересня 2012 р.

3. Цивільний процес України: Підручник — Х. : Одіссей, 2012. — 496 с.

4. Куйбіда Р.О., Руда Т.В. Путівник для учасника цивільного процесу – Київ, 2011р. - 136 с.

5. Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права. — X., 1992. —С. 34—37.

6. Руснак Ю.І. Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах господарської юрисдикції [текст] : Станом на 3 вересня 2012 р.

7. Таньков С.О. Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів.. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012. – 512 с.

8. Фурса С.Я. Процесуальні документи у цивільних справах: теорія, методика, практика. Науково-практичний посібник. – «правова єдність», 2011 рік.

9. Чечот Д. М. Как защитить своє право (юридические советы гражданам). — М., 1988. —С. 18—20.

10. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. – К.: ВД “Ін Юре”. – 2005. – 621с.

Семінар №8

Рекомендована кількість годин – 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.028 с.)