Тема 8. Представництво у цивільному процесіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Представництво у цивільному процесіПоняття та значення процесуального представництва. Підстави і види представництва.

Суб'єкти судового представництва. Умови, які необхідні дляздійснення функцій представника в цивільному процесі: правоздатність, дієздатність, відсутність заборони закону, належне оформлення повноважень.

Повноваження процесуального представника та його процесуальні права та обов'язки. Документи, що стверджують повноваження представника. Процесуально-правове становище представника у провадженні цивільних справ у суді першої інстанції. Процесуально-правове становище представника у провадженні щодо перевірки законності та обґрунтованості судових рішень та звернення їх до виконання.

Тема 9. Цивільні процесуальні строки

Поняття і значення процесуальних строків.

Види процесуальних строків: встановлені законом і призначені судом; абсолютно і відносно визначені; за тривалістю (в днях, місяцях, роках). Порядок продовження і поновлення процесуальних строків.

Строки розгляду цивільних справ.

Обчислення процесуальних строків. Зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків.

Тема 10. Підвідомчість цивільних справ

Поняття і види підвідомчості.

Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду.

Деякі особливості підвідомчості окремих категорій цивільних справ.

Тема 11. Підсудність цивільних справ

Поняття і значення підсудності. Види підсудності: функціональна, родова, територіальна. Види територіальної підсудності: загальна (за місцем знаходження відповідача), альтернативна (за вибором позивача), договірна, виключна, за зв'язком справ.

Наслідки порушення правил про підсудність. Мотиви і порядок передачі справи з одного суду до іншого. Процесуальні відносини між судами при передачі та прийомі справи.

Тема 12. Витрати по провадженню цивільної справи

Поняття і види витрат у цивільному процесі. Їх значення. Судовий збір.

Витрати пов'язані з розглядом справи у суді. Особливості відшкодування витрат свідкам, експертам, перекладачам, пов'язаних з їх участю у розгляді справи, а також витрат на правову допомогу. Відшкодування сторонам і державі судових витрат.

Розподіл судових витрат між сторонами.

Тема 13. Санкції цивільного процесуального права

Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права. Поняття, види і функції санкцій цивільного процесуального права.

Заходи процесуального примусу. Попередження і видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Привід відповідача і свідка.

Відшкодування майнових збитків. Суб'єкти відповідальності, підстави і порядок відшкодування нанесених збитків.

Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі

Поняття і мета доказування в цивільному процесі. Поняття і роль доказів у цивільній справі

Поняття предмету доказування та його визначення щодо конкретних цивільних справ. Обставини, які не підлягають доказуванню. Обов'язок доказування.

Належність доказів і допустимість засобів доказування. Порядок збирання, забезпечення та подання доказів. Оцінка доказів. Класифікація судових доказів: прямі і побічні; первинні і похідні; усні і письмові; особисті і речові.

Види засобів доказування. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників.

Показання свідків, процесуальний порядок їх допиту. Праваі обов'язки свідків.

Письмові докази, їх види за змістом і формою та порядок витребування.

Речові докази. Порядок їх подання, зберігання та повернення.

Висновок експерта. Його процесуальні права і обов'язки. Додаткова і повторна експертизи. Забезпечення доказів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

Семінар №1

Рекомендована кількість годин - 2

Тема Поняття, завдання і джерела цивільного процесу

Навчальна мета- у результаті вивчення теми студенти повинні усвідомити сутність поняття цивільне судочинство, цивільне процесуальне право, його предмет і метод правового регулювання; систему цивільно-процесуального права; місце цивільно-процесуального права в системі права України; співвідношення його з іншими галузями права; завдання цивільного процесу.

План

1. Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права.

2. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України.

3. Джерела цивільного процесуального права. Дія цивільних процесуальних норм в часі і в просторі.

4. Поняття цивільного судочинства (процесу) та його завдання.

5. Види цивільного судочинства, коротка характеристика.

6. Стадії цивільного процесу.

Задача 1

Між гр. Н. та гр. С., які проживають в смт. Добровеличківка Кіровоградської області, виник спір з приводу суміжного землекористування.

Які форми захисту їхніх прав можливо застосувати?

 

Методичні рекомендації

При розгляді першого питаннястудентам необхідно засвоїти, що цивільне процесуальне право —сукупність правових норм, що регулюють порядок розгляду і вирішення судом цивільних справ, тобто правосуддя в цивільних справах.

Таким чином,предметом цивільного процесуального права єсуспільні відносини, що виникають у сфері цивільного судочинства, тобто цивільні процесуальні відносини. Ці відносини виникають у результаті діяльності суду, осіб, що приймають участь у процесі, органів виконання судових постанов, здійснюваної відповідно до норм цивільного процесуального права.

Метод ЦПП –це сукупність правових прийомів регулювання суспільних відносин у процесі здійснення правосуддя у цивільних справах.

Система цивільного процесуального права —сукупність цивільних процесуальних норм, що регулюють правосуддя в цивільних справах, і завдань цивільного судочинства, що забезпечують виконання, і складається із двох частин: загальної й особливої.

При розгляді другого питаннястудентам необхідно знати, що цивільне процесуальне право виступає складовою системи права України, воно тісно пов'язане з іншими його галузями, які взаємодіють між собою.

Зв'язок цивільного процесуального права з цивільним, сімейним, трудовим й іншими галузями матеріального права визначається необхідністю примусової реалізації норм матеріального права органами правосуддя.

Взаємозв'язок між цивільним матеріальним і процесуальним правом проявляється в нормах та інститутах цивільного права, норми якого визначають обставини, сукупність юридичних фактів, які становлять підставу позову, предмет доказування і підлягають з'ясуванню в цивільному судочинстві при розгляді конкретних справ.

Зв'язок між цивільним процесуальним і кримінальним процесуальним правом проявляється у тому, що обидві галузі права регулюють суспільні відносини, які виникають у сфері здійснення правосуддя, побудоване на одних і тих же принципах, мають єдину конституційну основу.

Найбільш близькими до цивільного процесуального права є господарське процесуальне та адміністративне процесуальне право. Основна відмінність із ними полягає у юрисдикції суду щодо розгляду та вирішення тих чи інших справ.

При розгляді третього питанняз’ясуємо, щоджерела цивільного процесуального права — правові акти, що містять норми даної галузі права. Види джерел залежать від форм, у яких виражається й функціонує норма цивільного процесуального права.

В найзагальнішому вигляді ієрархічну структуру нормативно-правових актів України можна подати в такий спосіб: закони й підзаконні нормативні акти.

Дія процесуальних норм у часі визначається правилом, відповідно до якого незалежно від часу порушення цивільної справи в суді при здійсненні процесуальних дій застосовується процесуальний закон, що діє на цей момент.

Закон, який встановлює нові обов'язки, що скасовує чи звужує права, належні учасникам цивільного процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі.

Дія цивільного процесуального права за колом осіб. Цивільні процесуальні норми мають обов'язкову силу для всіх громадян, державних підприємств, установ, організацій, громадських організацій і їхніх об'єднань. Цивільний процесуальний закон поширюється також на іноземців, іноземні підприємства й організації, що перебувають на території України.

Дія цивільних процесуальних норм у просторі визначає правило, відповідно до якого при розгляді цивільної справи, здійсненні окремих процесуальних дій і виконанні рішень суду діє процесуальний закон за місцем здійснення відповідної процесуальної дії.

Четверте питання необхідно розпочати з того, що цивільне судочинство —це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок провадження в цивільних справах, який визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав та обов'язків і цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються їх суб'єктами — судом і учасниками процесу.

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

При розгляді п’ятого питаннястудентам необхідно засвоїти, що законодавство про цивільне судочинство встановлює єдиний порядок розгляду цивільних справ, об'єднаних за матеріальними ознаками в три види:

1) позовне провадження — це вид провадження у цивільному процесі, у якому розглядається спір про право цивільне, тобто спір, який виникає з цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. Наявність спору про право цивільне визначає і іншу характерну рису цього провадження – участь у ньому двох сторін – позивача та відповідача. Позовне провадження є основним видом провадження, яке притаманне цивільному процесу з давніх часів.

2) наказне провадження – це самостійний і спрощений вид судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення.

3) окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

При розгляді шостого питаннястудентам необхідно знати, що стадія цивільного процесу –це сукупність процесуальних правовідносин і дій, об’єднаних найближчою метою.

Стадіями цивільного процесу є:

а) Порушення цивільної справи в суді;

б) Підготовка цивільної справи до судового розгляду;

в) Судовий розгляд справи:

1) підготовча частина;

2) розгляд справи по суті;

3) судові дебати;

4) винесення рішення, ухвали.

г) Апеляційне провадження;

д) Виконавче провадження;

е) Касаційне провадження.

 

Задача №1

При розв’язуванні задачі необхідно знати, що згідно з ч. 2 ст. 158 Земельного кодексу України: «Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.», судами вирішуються спори щодо земельних ділянок, які саме перебувають у власності громадян (за цивільно-правовими договорами, рішеннями органів місцевого самоврядування).

Органами місцевого самоврядування «вирішуються земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах» (ч. 3 ст. 158 Земельного кодексу України)

Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів (ч. 4 ст. 158 Земельного кодексу України).

Якщо власники земельних ділянок або землекористувачі не погоджуються з рішенням органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, вони можуть звернутися до суду із вимогою вирішити даний спір (ч. 5 ст. 158 Земельного кодексу України).

Крім того, згідно Ст. 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин.

Література до теми:

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 01 вересня 2012 р.

3. Цивільний процес України: Підручник — Х. : Одіссей, 2012. — 496 с.

4. Куйбіда Р.О., Руда Т.В. Путівник для учасника цивільного процесу – Київ, 2011р. - 136 с.

5. Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права. — X., 1992. —С. 34—37.

6. Руснак Ю.І. Постанови та узагальнення судової практики Верховного Суду України в справах господарської юрисдикції [текст] : Станом на 3 вересня 2012 р.

7. Таньков С.О. Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів.. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012. – 512 с.

8. Фурса С.Я. Процесуальні документи у цивільних справах: теорія, методика, практика. Науково-практичний посібник. – «правова єдність», 2011 рік.

9. Чечот Д. М. Как защитить своє право (юридические советы гражданам). — М., 1988. —С. 18—20.

10. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. – К.: ВД “Ін Юре”. – 2005. – 621с.

Семінар №2

Рекомендована кількість годин - 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.01 с.)