Винахід як об’єкт промислової власності. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Винахід як об’єкт промислової власності.Винахід — це технологічне (технічне) вирішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, що відповідає вимогам патентоздатності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання.
Законодавство не обмежує поле винахідницької діяльності певною технологічною галуззю.
Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий, має винахідницький рівень і відповідає промисловій придатності.
Винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. Такий рівень щодо заявленої пропозиції визнається за всіма видами інформації, загальнодоступними в Україні та за кордоном до дати пріоритету винаходу.

Це означає, що до дати пріоритету заявки сутність цього або тотожного рішення не була розкрита ні в Україні, ні за кордоном для невизначеного кола осіб настільки, що стало можливим його використання.

Винахід повинен давати нове технічне рішення, не відоме сучасному рівню техніки. Тому не може бути визнана винаходом пропозиція, описана у вітчизняній чи зарубіжній літературі або впроваджена у виробництво в Україні чи за її межами.

 

31. Корисна модель: поняття та ознаки.

Корисна модель — це нове, промислово придатне конструктивне виконання пристрою, тобто нове технічне рішення в галузі механіки стосовно тих об’єктів, що мають просторову структуру.

Умови надання правової охорони:

1. новизна.

2. промислова придатність – можливість користування у господарстві.

3. винахідницький рівень.

Винаходи і корисні моделі — близькі між собою результати технічної творчості. Вони мають відповідати таким умовам патентоспроможності, як умови світової новизни і промислової придатності.

Корисні моделі відрізняються від винаходу такими ознаками:

- охоплюють вужче коло об’єктів і стосуються нових техн. рішень в основному у галузі механіки

- мають нижчий винахідницький рівень

- потребують дешевшої та простішої процедури надання правової охорони

- короткий термін дії охоронного документа.

 

33. Охоронні документи на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, строки їх чинності.

Патент є основним охоронним документом на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок.

Саме він підтверджує визнання державою результату творчої діяльності об'єктом патентного права.

Законодавець України передбачає такі його різновиди: патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патентна корисну модель, патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель.

Патент на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід. Деклараційний патент на корисну модель видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель. Патент на секретний винахід видається на винахід, віднесений до державної таємниці. Деклараційний патент на секретну корисну модель видається на корисну модель, віднесену до державної таємниці

Особливість правової охорони об'єктів інтелектуальної власності полягає в тому, що майнові права на них обмежені в часі, оскільки існують упродовж строку чинності охоронного документа. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки до Держдепартаменту.

Цей строк може бути подовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин , використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років, а на промисловий зразок - через п'ятнадцять років від дати подання заявки в установленому законом порядку.

Строк дії патенту на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від строку дії охорони винаходу (корисної моделі).

Усі охоронні документи підлягають обов'язковому внесенню до відповідного реєстру Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи, Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі, Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, Державного реєстру деклараційних патентів України на секретні корисні моделі.

 

 

35. Об'єкти патентного права.

Пате́нтне пра́во — підгалузь цивільного права, що регулює правовідносини, пов'язані зі створенням та використанням (виготовлення, застосування, продаж, інше введення в цивільний оборот) об'єктів інтелектуальної власності, що охороняютьсяпатентом

. Нарівні із засобами індивідуалізації (товарними знаками, найменуваннями місць походження товарів тощо) згадані результати інтелектуальної діяльності входять в число об'єктів промислової власності.

Основні об'єкти патентування:

1) Винахід — технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване;

2) Корисна модель — нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним;

3) Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження і є промислово придатним.

Не видаються патенти на винаходи, що:

1) суперечать законам держави; 2) суперечать принципам гуманності і моралі;

3) шкодять публічному порядку. 4) Не визнаються патентоспроможними:

5) наукові відкриття; 6) породи тварин; 7) сорти рослин; 8) речовини, отримані шляхом ядерних перетворень.

 

36. Суб'єкти патентного права.

Пате́нтне пра́во — підгалузь цивільного права, що регулює правовідносини, пов'язані зі створенням та використанням (виготовлення, застосування, продаж, інше введення в цивільний оборот) об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються патентом. Нарівні із засобами індивідуалізації (товарними знаками, найменуваннями місць походження товарів тощо) згадані результати інтелектуальної діяльності входять в число об'єктів промислової власності.

Суб’єкти патентного права:

1) Автором є фізична особа, творчими можливостями якої було створено об’єкт патентного права. Автори можуть передавати свої майнові права або їх частину іншим особам, тому автор і патентовласник можуть не бути однією особою.

2) Інші особи, що мають право на винахід, корисну модель, промисловий зразок. До них відносяться правонаступники і спадкоємці.

3) Патентновласники – це фізична або юридична особа, яка володіє, користується та розпоряджується патентом.

4) Патентні повірені – це професійні діячі на ринку патентно-правових послуг.

5) Держава.

37. Поняття та види патентів.

Патент — документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певногостроку

.

Патент видається державним патентним відомством винахіднику або його правонаступнику. Дія патенту розповсюджується тільки на територію держави, в якій його видано.

Строк дії патенту встановлюється національним законодавством (як правило, 15–20 років).

Патент може бути визнано недійсним у судовому порядку на законодавчій основі.

Види патентів :

1) Винахід — технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване;

2) Корисна модель — нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним;

3) Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження і є промислово придатним.

 

39. Процедура оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки потребує виконання ряду формальностей. Це передусім подання належним чином оформленої заявки до Установи. Заявка на видачу патенту України на винахід і корисну модель має відповідати вимогам..

Наступним після подання заявки етапом є проведення спеціальних експертиз поданої заявки у тому разі, коли вони передбачені. Останній етап - занесення до спеціального Державного реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності. Після державної реєстрації видається правоохоронний документ - патент. Нині в Україні встановлено єдину форму правової охорони винаходів, корисних моделей і промислових зразків - патент.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 431; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.029 с.)