Який документ охороняє винахід в Україні тепер? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який документ охороняє винахід в Україні тепер?Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

175.Винахід - …

це технічне рішення у будь-якій галузі суспільне корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання.

176.Патентна формула - …

коротке формулювання об'єкта патентного захисту. Окрема складова частина заявки. На основі патентної формули визначається обсяг правової охорони.

177.Інтелектуальна власність – це …

право особи на результат інтелектуальноїтворчої діяльності або на інший обєкт права інтел власності визначений ЦКУ

178.Об'єктами права інтелектуальної власності є:

літературні і худ твори,компютерні програми, компіляції даних,виконання, фонограми відеограми, передачі орг мовлення,наукові відкриття, винаходи корисні моделі промислові зразки компонування інтегральних мікросхем раціоналізаторські пропозиції сорти рослин породи тваринкомерційні найменування торгові марки, географічні позначення, комерційні таємниці.

179. Промисловий зразок -...

це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом.

180.В якій формі укладається договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності?
письмовій
181.Сторонами ліцензійного договору є: ліцензіар ліцензіат
182.Вкажіть види ліцензій передбачені Цивільним кодексом України: виключна одиночна невиключна
183.Якщо у ліцензійному договорі не вказано виду ліцензії, то ліцензія буде вважатися: невиключна
184.Які з вказаних договорів підлягають обов’язковій державній реєстрації? не підлягаютьдоговір про створення на замовлення, ліцензійний, про передачу виключних мйнових прав,підлягають договори купівлі-продажу, міни нерухомості (стаття 657, 716 Кодексу); договори про передачу нерухомого майна під виплату ренти (стаття 732 Кодексу); договори довічного утримання (догляду), за якими передається набувачеві у власність нерухоме майно (стаття 745 Кодексу); договори найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладені на строк не менше ніж один рік (стаття 794 Кодексу); договори управління нерухомим майном (стаття 1031 Кодексу);
185.Однією із сторін якого договору завжди виступає фізична особа: Договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності.
186.Сторонами якого договору завжди є суб’єкти підприємницької діяльності: договір комерційної концесії
187.Вкажіть назву договору, згідно якого одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг: договір комерційної концесії
188.Вкажіть сторін договору комерційної концесії: правоволоділець і користувач
189.Умови ліцензійного договору які суперечать положенням Цивільного кодексу України є: нікчемними
190.Які з вказаних договорів підлягають обов’язковій державній реєстрації? договори купівлі-продажу, міни нерухомості (стаття 657, 716 Кодексу); договори про передачу нерухомого майна під виплату ренти (стаття 732 Кодексу); договори довічного утримання (догляду), за якими передається набувачеві у власність нерухоме майно (стаття 745 Кодексу); договори найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладені на строк не менше ніж один рік (стаття 794 Кодексу); договори управління нерухомим майном (стаття 1031 Кодексу
191.Які види відповідальності несе правоволоділець за договором комерційної концесії, у разі невідповідної якості товарів проданих користувачем? субсидіарна
192.До сфери використання об’єкта права інтелектуальної власності належать:
193.Вкажіть вид ліцензії, яка видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері. виключн

194.Якщо у ліцензійному договорі не вказано виду ліцензії,то ліцензія буде вважатися:

невиключна

195.Особисті немайнові права інтелектуально власності на об’єкт створений за замовленням належать: творцеві
  196.Хто з вказаних осіб є первинним суб’єктом права інтелектуальної власності: творець 197.Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору належать: працівникові який створив та фіз або юр особі де він працює
 
198.Законом можуть бути встановлені обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження: не створюють істотних перешкод для нормальної реалізаціїї прав інтел власності та здійсн законних інтересів субєктів цих прав
  199.Згідно з Цивільним кодексом України право інтелектуальної власності є: непорушним
 
200.Особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об’єкт:
  201.Майновими правами інтелектуальної власності у відповідності до Цивільного кодексу України є: право на використання, виключне право дозволяти використання перешкоджти неправомірному використанні
202.Яке з наведених тверджень є правильним:
  203.Особисті немайнові права інтелектуальної власності - 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; 2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; 3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 204.Перехід права власності на річ – не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності. 205.Внаслідок чого виникає авторське право на твір? в наслідок створення твору 206.Батьківщиною законів про інтелектуальну власність у її сучасному розумінні вважається: Велика Британія 207.Вкажіть результати інтелектуальної діяльності, які не є об’єктами авторського права: акти органів державної влади держ символи повідомлення новин народна творчість  

208.Комерційна таємниця – це відомості, що мають комерційну цінність, розголошення яких може суб'єкта господарювання:

 

209.Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю визначправом на використання комерційної таємниці;

виключним правом дозволяти використання комерційної таємниці;

виключним правом перешкоджати неправомірному використанню комерційної таємниці, в тому числі забороняти таке використання.ені:

цку ст 506

210.Яку відповідальність можуть нести особи, котрі порушили законні права фізичних і юридичних осіб на володіння, користування та розпорядження інформацією, що становить комерційну таємницю:

передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та інша відповідальність
211. Неправомірним збиранням відомостей, що становлять комерційну таємницю, вважається:

підприємницьке шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати

212.Які з вказаних законів регламентують питання комерційної таємниці:

«Про підприємства в Україні» «Про інформацію» «Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України про адміністративні порушення».«Про захист інформації в автоматизованих системах» «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

213.Об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визначаються:

винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин і породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення;комерційна таємниця; комп'ютерні програми; інші об'єкти, передбачені законом.

214.Ознайомлення іншої особи з відомостями, що становлять комерційну таємницю, без згоди особи, уповноваженої на те, це:

розголошення, шпигунство

215.Особа, яка самостійно і добросовісно одержала інформацію, що є комерційною таємницею:

 

216.Комерційна таємниця – це відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, які є об'єктом власності:

 

217.Які права входять до майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю:

виключним правом дозволяти використання комерційної таємниці;

виключним правом перешкоджати неправомірному використанню комерційної таємниці, в тому числі забороняти таке використання.ені:

218.Які з вказаних відомостей не становлять комерційної таємниці:

219.До комерційної таємниці не можуть бути віднесені:

220.До об’єктів права промислової власності належать:

Винаходи та корисні моделі

Топографії інтегральних мікросхем

Промислові зразки

Знаки для товарів та послуг

Зазначення походження товару

Форми бланків офіційних документів

221.Право промислової власності регулює:

майнові й особисті немайнові відносини, які виникають у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості, забезпечують правовий режим використання цих об'єктів та захист прав авторів і патентовласників.

222.Паризьку конвенцією про охорону промислової власності було підписано:

від 20 березня 1883 року

223.До основних положень Паризької конвенції про охорону промислової власності не входить:

1) національний режим;

2) право пріоритету;

3) загальні положення;

4) адміністративні повноваження Конвенції.

224.Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності - …

Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності (далі – міжнародні класифікації) засновані відповідними міжнародними угодами.

 

Незважаючи на те, що Україна тривалий час не була країною-учасницею міжнародних угод про заснування міжнародних класифікацій, у перекладі українською мовою вони використовувалися як один із основних елементів довідково-пошукового апарату до фондів патентної документації.

 

Саме завдяки перекладу міжнародних класифікацій з англійської мови на українську було забезпечено виконання відповідних положень постанов Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року №№3769-3771, зокрема щодо створення до 1 липня 1997 року довідково-пошукового апарату українською мовою.

 

Україна приєдналася до міжнародних угод стосовно міжнародних класифікацій об’єктів промислової власності, зокрема до:

Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, яка була ратифікована Законом України від 01.06.2000 №1762-III. Угода набрала чинності для України 29 грудня 2000 року.

Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, яка була ратифікована Законом України від 17.12.08 №684-VI. Угода набрала чинності для України 7 липня 2009 року.

Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків, яка була ратифікована Законом України від 18.02.09 №1000-VI. Угода набрала чинності для України 29 липня 2009 року.

Страсбурзької угоди про Міжнародну патентну класифікацію, яка була ратифікована Законом України від 17.12.08 № 683-VI. Угода набрала чинності для України 7 квітня 2010 року.

225.Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності поділяються:

 

226.Промислова власність – це:

юридичний термін, що об'єднує у собі такі об'єкти інтелектуальної власності як: винаходи, корисні моделі, промислові зразки

227.До джерел права промислової власності належать:
Конституція України (статті 41, 54), ЦК України (глава 39), закони України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", "Про охорону прав на сорти рослин", міжнародні угоди, до яких приєдналася Україна - Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883 р.), Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків та інші.

228.До видів промислової власності відносяться:
за Паризькою Конвенцією є патенти на винаходи, загальнокорисні моделі, промислові рисунки чи зразки, фабричні або товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування, вказівка про місце походження або найменування місця походження, а також боротьба з недобросовісною конкуренцією. Зазначені результати є об'єктами правової охорони і об'єднуються під загальною назвою «Промислова власність».

229.Винахід - це:
це технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоздатності, тобто є новим має винахідницький рівень і єтпромпридатним для використання

230.Корисна модель – це:
е нове і промислове придатне конструктивне виконання пристрою.

231.Об'єктом винаходу може бути:

продукт, {пристрій; речовина; штам мікроорганізму, тобто сукупність клітин, що мають спільне походження і характеризуються однаковими, стійкими ознаками. Штами становлять базу біотехнології і застосовуються з лікувальною метою; культура клітин рослин і тварин тощо);

- спосіб;

- застосування раніше невідомого продукту чи способу за новим призначенням.

232.Промислова власність один із видів:
інтелектуальної власності

233.Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок засвідчується і охороняється на підставі:

патентну

234.До майнових прав авторів відносять:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

2. Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення творів;

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

3) публічну демонстрацію і публічний показ;

4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

5) переклади творів;

6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;

7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер;

235.Об’єктами суміжних прав визнаються:

виконання, фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення.

236.Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки,мистецтва,порушення авторського права і суміжних прав що завдало значної матеріальної шкоджи карається:

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

237.Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, мистецтва,порушення авторського права і суміжних прав що завдало значної матеріальної шкоджи карається:

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

238.Порушення права на винахід,корисну модель,сорт рослин карається штрафом:

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

239Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки,мистецтва,порушення авторського права і суміжних прав що завдало значної матеріальної шкоджи,якщо вони вчинені повторно,або попередньо змовою групою осіб карається:

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

240.Чи передбачена санкціями ККу конфіскація обєктів інтелектуальної власності:

такПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 517; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.154 (0.058 с.)