Яка найсуттєвіша відмінність існує між поняттями відкриття та винахід у часовому відношенні? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Яка найсуттєвіша відмінність існує між поняттями відкриття та винахід у часовому відношенні?якшо сутність винаходу краще не оголошувати до дати подання заявки,а сутність відкриття необхідно оприлюднювати.

Чим відрізняється раціоналізаторська пропозиція від винаходу?

новизною

114.Ноу-хау -...:

системні технологічні знання та досвіт не захищенні охоронним документомі зафіксовані письмово усно або візуально

Який документ охороняє винахід в Україні тепер?

патент

116.Патент -...:

охоронний документ який видав патентним відомством на певний термін діє на тер-рії країни яка його видала і засвідчує автора і комплекс прав на винахід

Чи є патентування винаходу обов'язковим?

 

118.Умовами патентоспроможності винаходу є:

новизна, винахід.рівень, пром.придатність, неочевидність,відпов.суспідбним відносинам

З якими цілями патентують винаходи?

з метою охорони майнових прав

За допомогою яких ознак можна охарактеризувати права патентовласника?

абсолютність,винятковість,строковість, територіальність

Які ознаки відрізняють винахід від корисної моделі?

к.м. мають нищий винахідницбкий рівень, менший термін дії охорон.документа,потребують простішої і дешевшої процедури правюохорони

122.Ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері називається:

одинична

123.Ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері називається:

Виключна

124.Ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері називається:

невиключна

125.Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути:

виключна, одинична, невиключна (

126.Одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін відповідно до Цивільного кодексу України називається:

ліцензійний договір

127.Ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України називається:

субліцензійний договір

128.У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється відповідно до Цивільного кодексу України на:

територію укріїни

129.Суб'єктами права інтелектуальної власності є:

творець об'єкта права інтелектуальної власності, а саме: автор, винахідник та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності.

130.Суб'єктами права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки є:

винахідник,автор пром.зрахка, інші особи які набули права

131.Суб'єктами права на торговельні марки, зазначення походження товарів можуть бути:

фізичні і юр. особи

132.Суб'єктом правовідносин, що виникають у процесі створення і використання сортів рослин, може бути:

автор сорту рослин інші особи які набули права за договором або законом

133.Суб'єктом права на раціоналізаторську пропозицію є:

її автор та юр особа якій її подано

134.До об'єктів права інтелектуальної власності належать:

ітературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційна таємниця.

135.Не можуть бути об'єктами права інтелектуальної властності:

акти органів влади і мс держ символи повідомлення новин

136.Використання іншими особами об’єкта права інтелектуальної власності може здійснюватися на основі:

згоди автора, як цитата

За допомогою яких елементів здійснюється захист права суб’єктів інтелектуальної власності?

1) визнання права 2) визнання правочину недійсним 3) припинення дій, які порушують право 4) відновлення становища, яке існувало до порушення права 5) примусове виконання обов'язку в натурі 6) зміна правовідношення 7) припинення правовідношення 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;10) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

138.Форма захисту – це: це комплекс організаційних заходів, спрямованих на захист прав і законних інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення, винахідників та інших суб’єктів прав інтелектуальної власності.

139.Види форм захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційну і неюрисдикційну. Юрисдикційна форма включає цивільно-правовий, кримінально-правовий і адміністративно-правовий спосіб захисту.

140.Юрисдикційна форма захисту прав передбачає: діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених прав на об’єкти інтелектуальної власності або прав, що оспорюються. Суть її полягає у зверненні особи, права і законні інтереси якої порушено неправомірними діями, за захистом до державних або інших компетентних органів, які уповноважені вжити необхідних заходів для відновлення порушеного права і припинення правопорушення.

141.Загальна форма захисту відноситься до: Юрисдикційна захист прав на об’єкти інтелектуальної власності здійснюється у судовому порядку

142.До видів юрисдикційної форми захисту належить: загальну і спеціальну форму

143.Неюрисдикційна форма захисту прав включає: дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, які здійснюються ними самостійно, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів.

144.Найефективнішою юрисдикційною формою захисту права інтелектуальної власності є: судовий захист, що здійснюются судами загальної юрисдикції у порядку цивільного чи кримінального провадження, адміністративними та господарськими судами

145.Судовий захист – це: здійснюється судами загальної юрисдикції, господарськими судами, а в сфері публічно-правових відносин – адміністративними судами

146.Самозахист – це: формою неюрисдикційного захисту є самозахист, що проявляється в активних чи пасивних діях особи, спрямованих на запобігання чи припинення порушення власного суб’єктивного права.

147.Самозахистом визнається: застосування особою, право якої порушено, засобів протидії, що не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства

148.Загальний (судовий) порядок захисту прав належить до: загальної форми

Де відбувається спеціальний (адміністративний) порядок захисту прав?

 

Яким кодексом України регулюється право інтелектуальної власності?

цку

151.Об’єктом корисної моделі може бути:

продукт (пристрій, речовину тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Скільки критеріїв правової охорони застосовується до корисної моделі?

новизна; - промислова придатність.

патент

10років

153.Строк дії реєстрації становить:

10років

Корисна модель — це?

нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним; результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології[Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 669; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.148.127 (0.01 с.)