В чому відмінність між поняттями «відкриття» та «винахід»? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В чому відмінність між поняттями «відкриття» та «винахід»?ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК

1.Ознаками твору є:

а) творчий характер; б) вираження в об'єктивній формі. результатом творчої праці автора.

2.До співавторів аудіовізуального твору належить:

авторами аудіовізуального твору визна ються режисер-постановник, автори сценарію, текстів, діалогів, автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього, художник-постановник, оператор-постановник

3.Без згоди автора, але з обов’язковим зазначенням його імені і джерела запозичення допускається:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою,

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

 

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

 

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях;

 

6) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;

 

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;

 

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;

 

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;

 

10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22-25 цього Закону.

4.Співавтори – це:

є особи, спільною творчою працею яких створено твір.

5. Авторське право виникає з моменту:

створеня твору

6.Похідний твір – це:

твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (Скорочені тексти і аналітичні резюме самі по собі)

7.Авторським правом охороняються:

езультати творчої діяльності, включаючи комп'ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.авторські права;

торгові марки;

патенти.

8.Державна реєстрація авторських прав в Україні здійснюється:

Державна реєстрація авторського права в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право i суміжні права" від 23 грудня 1993 р. та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р"Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір", здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України,

9.Використанням твору визнається:

1) опублікування (випуск у світ);

2) відтворення будь-яким способом та в будь-якій формі;

3) переклад;

4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

6) публічне виконання;

7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;

8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

10.Строк чинності майнових прав на твір, оприлюднений анонімно або під псевдонімом, становить:

70років

11.Не охороняються авторським правом:

) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

б) тори народної творчості (фольклор);

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

д) грошові знаки;

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

12.Знаком охорони авторського права є:

елемент вихідних відомостей книжки або іншого інформаційного видання, де сповіщається про виключні права на дане видання конкретної особи чи організації, а також про період настання таких прав.

Цей знак складається з великої латинської літери С, обведеної колом, прізвища та ініціалів особи або назви організації, яка володіє правом на твір, та року першої публікації твору.

13.До особистих немайнових прав автора належать:

) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

14.Особисті немайнові права автора:

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

15.Об’єктами суміжних прав є:

а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

б) фонограми, відеограми;

в) передачі (програми) організацій мовлення.

16.До первинних суб’єктів суміжних прав відносяться:

виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення

17.Строк чинності майнових суміжних прав на виконання становить:

50 років з дати першого їх записання

18.Захист виключних майнових прав інтелектуальної власності здійснюється способами, які передбачені:

в ЦКУ

19.Не допускається звернення стягнення на:

 

20.Після смерті виконавця захист виконання від перекручування здійснюється:

уповноваженим на це, спадкоємцями, заінтересованими особами

21.Авторське право регулює відносини:

складаються у зв’язку із створенням і використанням об’єктів авторського права

22.Об’єктами авторського права є:

o літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового,

 

o технічного або іншого характеру, зокрема: романи, поеми, статті, та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, картини, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, -адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

o комп'ютерні програми;

o компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням

o їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

o інші твори.

23.До особистих неманових прав автора належить:

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

 

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

 

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

 

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

24.Авторами аудіовізуального твору є:

а) режисер-постановник;

б) автор сценарію і (або) текстів, діалогів;

в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього;

г) художник-постановник;

д) оператор-постановник.

25.Співавтор наділений авторським правом на:

самостійно надавати дозвіл іншим особам на використовування своєї частини твору.

26.Репрографічне вітворення кількох примірників допускається:

) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що:

а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

27.Оприлюдненням твору вважається:

будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.

28.Строк дії авторського права:

. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору.. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею.

29.Після закінчення строку дії авторського права:

1. Закінчення строку дії авторського права на твори означає

їх перехід у суспільне надбання.

Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони

авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений.

Майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне

авторське право, переходять у спадщину. Не переходять у спадщину

особисті немайнові права автора

30.Лист, адресований редакції, може бути використаний:

у повідомленнях і матеріалах, якщо при цьому не змінюється зміст листа і не порушуються положення цього Закону.

31.До об’єктів авторського права на твори архітектури належать:

Архітектура (зодчество) — це мистецтво проектування і будівництва споруд різного призначення. Об'єктом правової охорони є як проектна документація, так і її реалізація. Поняття «твори архітектури» охоплює ескізи, фасади, перспективи, проекти забудови, малюнки, плани озеленення, моделі, макети, а також самі будівлі і споруди.

32.Відносини між автором та замовником регулюються:

авторським договором

33.До особистих прав автора архітектурного твору належать:

право фотографувати, здійснювати відеозйомку відповідного об'єкта архітектури як об'єкта авторського права, крім випадків, визначених законом.

34.Відтворенням визнається:

виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер.

35.Спадкоємці на твір образотворчого мистецтва щодо проданих картин автором мають право на одержання:

п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, салон, крамницю тощо, який здійснюється після першого його продажу, здійсненого автором твору

36.Суб’єктами авторського права є:

Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). 2. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

37.Автор твору це:

це фізична особа, творчою працею якої є створений твір. Автором твору може бути будь-яка фізична особа незалежно від віку, громадянства, дієздатності.

38.В об'єктивному розумінні авторське право – це:

сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів науки, літератури та мистецтва.

39.В суб'єктивному розумінні авторське право – це:

сукупність прав, які належать автору або його правонаступникам у зв´язку зі створенням і використанням твору літератури, науки і мистецтва.

40.Що не відносять до принципів авторського права:

Принцип свободи творчості.Принцип поєднання особистих інтересів з інтересами суспільства.Принцип моральної і матеріальної зацікавленості автора на створення і використання творів. Принцип всілякої охорони прав і законних інтересів авторів.

41.У якому випадку не охороняються і не забезпечуються авторські права іноземних громадян або осіб без громадянства:

Єдиним винятком, який може існувати в цьому відношенні, на нашу думку, може бути ситуація, якщо буде доведено, що іноземна держава порушує права українських громадян або не надає їм захисту на основі принципу взаємності.

42.Хто з перелічених суб’єктів може бути автором твору:

43.Яким закон регулюються відносини, що виникають у співавторстві:

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

44.За яких умов твір вважається створений у співавторстві:

. Твір, створений спільною творчою працею співавторів, повинен бути єдиним цілим, таким, що не може існувати без складових частин як ціле. Наприклад, якщо з підручника, написаного співавторами, виключити одну чи кілька глав, підручник як цілісний твір втрачає своє значення. У балеті, опері, опереті музика поєднується з текстом. Музика без тексту - не опера, танець без музики - не балет. Проте можливе й таке поєднання двох форм творчості, коли жодна з них не втрачає самостійного значення, але в такому випадку не буде співавторства.

2. Спільна праця співавторів твору має бути творчою. Якщо один розповідає сюжет, висловлює свої погляди, а інший записує - це не співавторство.

3. Має бути угода про спільну працю над твором.

4. При роздільному співавторстві кожен із співавторів зберігає авторське право на свою частину. Одночасно він є співавтором твору в цілому. Співавторство має бути добровільним.

5. При нероздільному співавторстві твір може використовуватися лише за спільною згодою усіх співавторів. Проте право опублікування та іншого використання твору належить однаковою мірою усім співавторам. Один співавтор не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору. В разі порушення спільного авторського права кожний співавтор може доводити своє право в судовому порядку.

6. Винагорода за використання твору належить співавторам у спільних частках, якщо в угоді не передбачається інше (ст.12 Закону про авторське право).

45.У якій формі і на якому етапі укладається угода співавторства:

у письмовій формі

46.Авторське право на твір, створений спільною творчою працею, належить:

усім співавторам незалежно від вкладу кожного співавтора.

47.Які є види співавторства:

Нероздільне співавторство,роздільне

48.Нероздільне співавторство це:

твір, створений двома або більше співавторами, є єдиним цілим, його частини не мають самостійного значення. Авторські права належать усім співавторам і можуть здійснюватися тільки спільно. Співавтори не можуть розпоряджатися твором особисто.

49.Роздільне співавторство це:

твір є єдиним цілим, однак його частини мають самостійне значення і при цьому відомо, ким зі співавторів створені ці. Розпорядження таким твором як єдиним цілим здійснюється усіма співавторами спільно, однак кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами.

50.Співавторами інтерв’ю є:

особа, яка дала інтерв’ю, та особа, яка його проводила (журналіст)

51. Сторони в ліцензійному договорі називаються:

ліцензіар, ліцензіат

52.Ліцензія на використання об’єкту інтелектуальної власності може бути:

одиночна, виключна і не вичключна

53.Умови ліцензійного договору які суперечать положенням Цивільного кодексу України є:

нікчемними

54.Вкажіть вид ліцензії, яка видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері:

одиночна

55.Під збитками заподіяними неналежним виконанням ліцензійного договору розуміють:

реальна шкода, іноваційні витрати упущена вигода витрати на податки

56.Якщо у ліцензійному договорі не вказано виду ліцензії, то ліцензія буде вважатися:
невиключна

57.Яка з ліцензій надає ліцензіату найбільший обсяг прав:

повна

58.Вкажіть вид ліцензії, яка видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері:

 

59.Вкажіть вид ліцензії, яка не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері:

виключна

60.У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але:

не більше як на 5 р

61.Типові ліцензійні договори затверджують:

творчі спілки та уповноважені відомства

62.Ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об’єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію) тільки, якщо:

є письмова згода ліцензіара

63.Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе:

 

64.Ліцензійний договір – це договір за яким:

одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства

65.Визначте, який з договорів є договором щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, передбаченим Цивільним кодексом України:

ліцензійний, про передання виключних майнових прав, про створення на замовлення

66.До інших договорів у сфері інтелектуальної власності належить:

договір між співавторами,між співвласниками охоронного документу,про порядок розподілу прав

67.Зазначте договір в сфері інтелектуальної власності, який може укладатись в усній формі:

договір про використання твору в періодичних виданнях

68.Договором, за яким правовласник передає зацікавленим особам право на використання повністю або частково конфіденційних знань, що включають відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх одержала, є:

договір про передачу ноу хау

69.Вкажіть договір, сторонами якого завжди є суб’єкти підприємницької діяльності:

договід комерційної концесії

70.Вкажіть договір, який не підлягає обов’язковій державній реєстрації:

договір про створення на замовлення, ліцензійний, про передачу виключних мйнових прав,

71.Критерієм поділу авторських договорів на видавничі, постановочні, сценарні, договори художнього замовлення є:

за способом використання твору

72.Предметом договору комерційної концесії є право на використання:

обєктів права інтел власності комерційного досвіду і ділової репутації

73.Вкажіть вид ліцензії, що не передбачений Цивільним кодексом України:

тільки одиночна виключна і невиключна

74.Договір комерційної концесії в зарубіжних країнах відомий під назвою:

фрайчайзинг

75.Зазначте вид відповідальності, що несе правоволоділець за договором комерційної концесії у разі невідповідної якості товарів, проданих користувачем:

субсидіарна

76.За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності майнові права інтелектуальної власності на оригінал твору образотворчого мистецтва:

майнові права залишаються за його автором

77.За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності нікчемними є умови, які:

погіршують становище творця

78.Обов'язковою умовою договору про передання права на одержання патенту від автора промислового зразка до роботодавця є:

надання автору пром зразка справедливої винагороди

79.Промисловий зразок- це:

результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання;

80.Яким законом України регулюється промисловий зразок:

зу про охорону права на промисловий зразок від 21.12.2001

81.В якому році був прийнятий Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»:

21.12.2001р

82.Що є об'єктом промислового зразка:

форма, малюнок,розфарбування, їх поєднання

83.Які об’єкти не можуть бути промисловим зразком:

обєкти архітекрути, промислові гідротехнічні та інші стаціонарні споруди

84.Промислові зразки можуть поділятися на:

обємні, площинні, комбіновані

85.Які бувають захисти прав на промисловий зразок:

цивільно правовий, кримінально прав, адмін прав.

86.Хто може бути заявником для отримання патенту на промисловий зразок:

фіз та юр особа

87.Що являють собою об'ємні промислові зразки:

композиція в основі якої лежить обємно просторова структура

88.Що являють собою площинні промислові зразки:

композиція в основіі якоїлежить лінійно-графічне співвідношення елементів що не може візуально сприймтися як обємне

89.На якій теризиціяторії патент України діє на промисловий зразок:

на тер-рії України

90.На який термін дії патенту становить на промисловий зразок:

на 15 р,може бути подовженно на 5 років

91.До якої власності відноситься промисловий зразок:

інтелектуальна власність

92.Договором, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав із метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг, називається договором:

комерційної концесії

93.Предметом договору комерційної концесії є:

право на використання

94.Не може бути предметом договору комерційної концесії:

на будівництво

95.Дайте відповідь, чи має право користувач за договором комерційної концесії вимагати від правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території:

має право у будь якому випадку

96.У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту:

державної реєстрації

97.Договір, за яким користувач надає іншій особі право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем, є договором:

договір субконцесії

98.У разі укладення договору комерційної субконцесії користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду:

солідарну

99.Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який:

здійснив державну реєстрацію правоволодільця

100.Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який:

органом який здійснив держ реєстрацію користувача

101.Який максимальний строк дії концесійного договору відповідно до українського законодавства:

50років

102.Форма договору комерційної концесії:

у письмовій формі

103.Головними обов’язком правоволодільця за договором комерційної концесії є:

передати користувачеві весь комплекс виключних прав

104.За договором комерційної концесії правоволоділець за вимогами, що пред’являються до користувача у зв’язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем, несе:

субсидіарну

105.Користувач, який належним чином виконував свої обов’язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк:

за тих самих умов

106.У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту:

державної реєстрації внесених змін

107.Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за:

6 місяців

Винахід -

нове оригінальне технічне рішення, що стос.певного продукту

109.Об'єктами винаходу є:

пристрої речовини схеми мікроорганізмів,способи.

110.Суб'єктами винаходу є:

творець винаходу

Виключна

124.Ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері називається:

невиключна

125.Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути:

виключна, одинична, невиключна (

126.Одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін відповідно до Цивільного кодексу України називається:

ліцензійний договір

127.Ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України називається:

субліцензійний договір

128.У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється відповідно до Цивільного кодексу України на:

територію укріїни

129.Суб'єктами права інтелектуальної власності є:

творець об'єкта права інтелектуальної власності, а саме: автор, винахідник та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності.

130.Суб'єктами права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки є:

винахідник,автор пром.зрахка, інші особи які набули права

131.Суб'єктами права на торговельні марки, зазначення походження товарів можуть бути:

фізичні і юр. особи

132.Суб'єктом правовідносин, що виникають у процесі створення і використання сортів рослин, може бути:

автор сорту рослин інші особи які набули права за договором або законом

133.Суб'єктом права на раціоналізаторську пропозицію є:

її автор та юр особа якій її подано

134.До об'єктів права інтелектуальної власності належать:

ітературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційна таємниця.

135.Не можуть бути об'єктами права інтелектуальної властності:

акти органів влади і мс держ символи повідомлення новин

136.Використання іншими особами об’єкта права інтелектуальної власності може здійснюватися на основі:

згоди автора, як цитата

Корисна модель — це?

нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним; результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології[

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК

1.Ознаками твору є:

а) творчий характер; б) вираження в об'єктивній формі. результатом творчої праці автора.

2.До співавторів аудіовізуального твору належить:

авторами аудіовізуального твору визна ються режисер-постановник, автори сценарію, текстів, діалогів, автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього, художник-постановник, оператор-постановник

3.Без згоди автора, але з обов’язковим зазначенням його імені і джерела запозичення допускається:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою,

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

 

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

 

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях;

 

6) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;

 

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;

 

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;

 

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;

 

10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22-25 цього Закону.

4.Співавтори – це:

є особи, спільною творчою працею яких створено твір.

5. Авторське право виникає з моменту:

створеня твору

6.Похідний твір – це:

твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (Скорочені тексти і аналітичні резюме самі по собі)

7.Авторським правом охороняються:

езультати творчої діяльності, включаючи комп'ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.авторські права;

торгові марки;

патенти.

8.Державна реєстрація авторських прав в Україні здійснюється:

Державна реєстрація авторського права в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право i суміжні права" від 23 грудня 1993 р. та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р"Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір", здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України,

9.Використанням твору визнається:

1) опублікування (випуск у світ);

2) відтворення будь-яким способом та в будь-якій формі;

3) переклад;

4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

6) публічне виконання;

7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;

8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

10.Строк чинності майнових прав на твір, оприлюднений анонімно або під псевдонімом, становить:

70років

11.Не охороняються авторським правом:

) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

б) тори народної творчості (фольклор);

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

д) грошові знаки;

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 696; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.211.31.134 (0.222 с.)