Семінарське заняття : Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його діїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття : Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його діїНавчальна мета заняття: визначити місце кримінального процесуального права в системі права України, засвоїти його структуру, джерела, предмет і методи регулювання; усвідомити поняття і структуру кримінально-процесуальних правовідносин, засвоїти систему кримінально-процесуального законодавства; знати правила чинності кримінально-процесуального закону у просторі, часі та за колом осіб.

Час проведення: 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Поняття і система кримінального процесуального права.

2. Кримінально-процесуальні правовідносини.

3. Система кримінально-процесуального законодавства.

4. Чинність кримінально-процесуального закону в просторі, часі і щодо

 

1. Кримінальний процес являє собою урегульовану нормами кримінального процесуального права діяльність органів досудового розслідування, прокурора і суду по розслідуванню, розгляду і вирішенню кримінальних проваджень. З цього можна зробити висновок, що порядок розгляду заяв і повідомлень про злочини, провадження досудового розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень, здійснення прокурорського нагляду і судового контролю у сфері кримінального судочинства регулюється виключно нормами кримінального процесуального права України, яке є писаним, кодифікованим і виступає у вигляді законів, прийнятих Верховною Радою України. Для чіткого засвоєння визначення поняття “кримінальне процесуальне право” необхідно пам’ятати, що галузь права – це сукупність (система) нормативних актів, які регулюють певні суспільні відносини. Під час підготовки відповіді на перше питання необхідно визначити внутрішню систему кримінального процесуального права за схемою: кримінально-процесуальна норма – кримінально-процесуальний інститут – кримінально-процесуальне право. Крім того, з’ясувати співвідношення понять “кримінальний процес” – “кримінально-процесуальне право”.

2. Окрім кримінально-процесуальної діяльності компетентних органів і посадових осіб, визначення поняття “кримінальний процес” містить правовідносини, які виникають у процесі здійснення цієї діяльності між різними суб’єктами. Тобто, проведення будь-якої процесуальної дії або прийняття рішення органами досудового слідства, прокуратури, суду або іншим суб’єктом кримінального процесу є підставою для виникнення кримінально-процесуальних відносин або є їх результатом. Засвоєння питання припускає уміння визначити поняття “кримінально-процесуальні правовідносини” і склад кримінально-процесуальних правовідносин. Користуючись лекційним матеріалом, підручниками і КПК під час підготовки до семінарського заняття рекомендовано привести приклади конкретних кримінально-процесуальних правовідносин і розкрити їх зміст.

3. Норми кримінально-процесуального права містяться у нормативних актах. Тому усі процесуальні дії, які необхідно виконати з тим, щоб кримінальна справа була розслідувана, розглянута і вирішена законно і обґрунтовано, необхідно проводити у відповідності до вимог кримінально-процесуального кодексу України – головного джерела кримінально-процесуального права (див. ст. 1 КПК України). Слід мати на увазі, що КПК не охоплює усі відносини, які виникають у процесі кримінально-процесуальної діяльності. Практична діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду пов’язана із реалізацією задач кримінального провадження. Але вивчення основних понять та інститутів кримінального процесуального права не можна звести лише до ознайомлення з нормами КПК. Більшість приписів, які регулюють кримінально-процесуальну діяльність, містяться у міжнародних правових актах, Конституції України, Законах України (наприклад, “Про судоустрій і статус суддів”, “Про прокуратуру”, “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність” і т.п.).

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у підручниках, лекції та іншій навчальній літературі, необхідно схематично уявити систему кримінального процесуального законодавства та відомчих нормативних актів до правозастосовної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Крім того, важливо показати значення керівних постанов Пленуму Верховного Суду України і рішення судів у конкретних кримінальних справах.

2. Чинність кримінально-процесуального закону в просторі, у часі і щодо осіб регулюється в основному ст.ст. 4,5,6 КПК України. Необхідно засвоїти правила кожного положення відносно дії кримінального процесуального закону, як відзначено у ст. ст.. 4, 5, 6 КПК і розкрити його зміст.

 

Теми рефератів:

1.Загальна характеристика та система кримінального процесуального права України.

2.Роль Рішень Європейського Суду з прав людини у системі кримінального процесуального законодавства України.

3. Джерела кримінального процесуального права.

4. Чинність кримінального процесуального закону в часі.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

11. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141.

12. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91.

13. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.

14. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.

15. Кримінальний процес України: тестові завдання: Навч. посібник / В.Т. Нор, В.П. Бойко, Н.Р. Бобечко, М.В. Гузела та ін. – К.: Правова єдність, 2010. – 373 с.

16. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

17. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 280 с.

18. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України: Навч. посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.

19. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

20. Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.

 

Тема № 3: Засади кримінального процесу

Семінарське заняття №1

Навчальна мета заняття: з’ясувати сутність і значення засад кримінального процесу; засвоїти їх визначення та систему; охарактеризувати зміст кожної засади.

Час проведення: 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Поняття і сутність засад кримінального процесу

2. Система засад кримінального процесу.

 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України містить главу присвячену засадам кримінального провадження, але не містить КПК й самого поняття “засада кримінального провадження”.

Наука кримінального процесуального права до цього часу не має єдиного погляду на визначення поняття “засада кримінального процесу”. Безумовно, такі обставини утворюють додаткові труднощі для вивчення першого питання. Тому, з метою чіткого засвоєння поняття і сутності принципів кримінального процесу, необхідно виділити критерії, які дають можливість віднести те чи інше положення до принципів кримінального процесу. Головні з цих положень полягають у тому що: а) принципи кримінального процесу – це викладені у Конституції України, КПК та інших правових актах кримінально-процесуальні норми загального характеру, які відображають суттєві риси і особливості кримінального процесу України; б) принципи діють на усіх або деяких стадіях кримінального процесу; в) допущене порушення хоча б одного принципу тягне за собою наслідки у вигляді скасування прийнятих у справі рішень.

2. КПК у ст..7 містить перелік засад кримінального провадження. Хоча в науковій та навчальній літературі викладені різні точки зору відносно кількості засад у кримінальному процесі України та їх системи. Тому під час обговорення другого питання, необхідно визначити підстави класифікації принципів кримінального процесу, що дає можливість чітко уявити їх систему: чи це буде класифікація за місцем їх викладення (Конституція України – КПК - інші нормативні акти); за черговістю; направленістю на ті кримінально-процесуальні правовідносини, які той чи інший принцип регулює.

Теми рефератів:

Система загальних засад кримінального процесуального права.

Класифікація загальних засад кримінального процесу.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91.

3. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.

4. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.

5. Кримінальний процес України: тестові завдання: Навч. посібник / В.Т. Нор, В.П. Бойко, Н.Р. Бобечко, М.В. Гузела та ін. – К.: Правова єдність, 2010. – 373 с.

6. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

7. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 280 с.

8. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України: Навч. посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.

9. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

10.Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.

11.Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. -К.: Либідь, 1999. – 536 с.

 

Семінарське заняття № 2

Навчальна мета заняття:засвоїти зміст основних засад кримінального провадження; та значення принципів кримінального процесу.

Час проведення: 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Зміст засад кримінального провадження.

2. Значення принципів кримінального процесу.

1. Характеризуючи зміст конкретного принципу необхідно звернути увагу на те, яким чином він пов’язаний і взаємодіє з іншими принципами кримінального процесу у рамках системи, яку вони утворюють.

При підготовці до питання слід також враховувати те, що окремі положення Конституції України поки що не визнані принципами кримінального процесу, однак, мають певні ознаки останніх. В першу чергу це стосується статей 55 та 59 Конституції України, та деяких інших. Вивчаючи право кожного на судовий захист своїх прав в будь-яких правових відносинах, що традиційно не зазначене як принцип, слід звернутися до ознак принципів і самостійно вирішити дану проблемну ситуацію. Подібним чином для кращого засвоєння даного питання слід підходити і до розгляду права кожного на правову допомогу.

2. Під час засвоєння другого питання необхідно показати значення принципів кримінального процесу: а) в регулюванні суспільних взаємовідносин, які виникають у процесі кримінально-процесуальної діяльності; б) у правозастосовній діяльності органів досудового розслідування, прокурора і суду.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91.

3. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.

4. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.

5. Кримінальний процес України: тестові завдання: Навч. посібник / В.Т. Нор, В.П. Бойко, Н.Р. Бобечко, М.В. Гузела та ін. – К.: Правова єдність, 2010. – 373 с.

6. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

7. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 280 с.

8. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України: Навч. посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.

9. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

10. Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.

11. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. -К.: Либідь, 1999. – 536 с.

 

Практичне заняття № 1

Навчальна мета заняття: уміти застосовувати раніше вивчений матеріал при вирішенні ситуативних завдань.

Час проведення: 2 год.

Завдання:

3.1. Під час розслідування матеріалів кримінальної кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку в гаражі підозрюваного Танько. Слідчий склав постанову про проведення обшуку після чого звернувся за згодою на його проведення до начальника слідчого відділу, який дав дозвіл на проведення обшуку. Слідчий у присутності двох понятих здійснив обшук і склав про це відповідний протокол.

Чи відповідають дії слідчого принципам кримінального процесу?

 

3.2. Дільничний інспектор міліції з метою перевірки інформації про незаконне зберігання вогнепальної зброї разом з оперуповноваженим карного розшуку прийшов у помешкання гр. Войтенко і пояснив свій візит перевіркою паспортного режиму. У той час, коли дільничний перевіряв документи Войтенко і членів його сім’ї оперуповноважений оглянув усі кімнати, приміщення гаражу, горище. Після чого, нічого не знайшовши, працівники міліції вибачились і пішли.

Чи відповідають вимогам засад кримінального провадження дії працівників міліції?

 

3.3. Під час розслідування матеріалів кримінального провадження про крадіжку було з’ясовано, що викрадені телевізор, відеомагнітофон і монітор комп‘ютера обвинувачений можливо сховав на своїй дачі. З метою перевірки цієї інформації оперуповноважений карного розшуку за своєю ініціативою у відсутність мешканців проник у будинок, оглянув усі кімнати, горище. Не знайшовши викрадених речей, він усно повідомив слідчому, що проводити обшук в цьому помешканні немає сенсу.

Дайте оцінку дій оперуповноваженого карного розшуку.

 

3.4. У помешканні гр. Авдєєва, який підозрюється у незаконному зберіганні наркотичних засобів, при невідкладних обставинах слідчий провів обшук без постанови слідчого судді. Під час проведення обшуку листоноша приніс повідомлення про надходження бандеролі на ім’я Авдєєва. Слідчий вилучив повідомлення на бандероль і приєднав до протоколу обшуку.

Якими принципами кримінального процесу слід керуватися даючи оцінку даній ситуації? Як надалі слід діяти слідчому?

 

3.5. Розслідуванням кримінального провадження про крадіжку в особливо великих розмірах, скоєну Мілким і Товстенком, було встановлено, що Товстенко, якому був обраний запобіжний захід особисте зобов’язання, незважаючи на підписане ним зобов‘язання не відлучатися з місця постійного проживання, переховується від слідства. Слідчий письмово доручив дільничному інспектору міліції встановити місце знаходження Товстенка. Дільничний інспектор міліції припустив, що Товстенко може надіслати листа своїй жінці та матері і запропонував листоноші всю кореспонденцію, яка надходитиме на їхню адресу, спочатку для перевірки давати йому, а потім доставляти за адресою.

Дайте оцінку діям слідчого та дільничного інспектора міліції.

Питання на самопідготовку:

Письмове завдання: підготуйте зведену таблицюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.015 с.)