Забезпечення фінансової стійкості банкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Забезпечення фінансової стійкості банкуФінансові результати діяльності банку характеризуються такими його показниками, як доходи (процентні та комісійні), витрати (процентні та комісійні), прибуток, маржа, ROA (прибутковість активів), ROE (прибутковість капіталу), SPRED. Спред показує ефективність виконання функцій банком, а також характеризує рівень конкурентоспроможності банку. Зниження цього показника свідчить про втрату конкурентних позицій банку на ринку.

Приклад 29

Проведіть порівняльний аналіз витрат банку, зіставте з попереднім періодом. На підставі проведеного порівняння визначте резерви скорочення витрат.

Статті витрат Обсяги, тис. грн.
Звітний період Попередній період
1. Процентні витрати, усього в т.ч. - процентні витрати за коштами, отримані від НБУ; - процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків; - процентні витрати за коштами клієнтів банку; - процентні витрати за цінними паперами; - інші процентні витрати.     7 250 8 770     6 820 5 325
2. Комісійні витрати, усього в т.ч. - комісійні витрати за операціями з банками; - комісійні витрати за операціями з клієнтами; - інші комісійні витрати.    
3. Інші банківські операційні витрати
4.Інші небанківські операційні витрати - витрати на утримання персоналу; - податки (крім податку на прибуток); - витрати на утримання основних засобів; - інші експлуатаційні витрати.    
5. Інші небанківські операційні витрати.
6. Відрахування в резерви. 7 373 7 199
7. Непередбачені витрати.

ÞДля розв’язання задачі необхідно проаналізувати структуру витрат, виявити вплив кожного виду витрат на кінцевий результат (питома вага), зіставити витрати з прибутками та розробити заходи щодо скорочення витрат банку, крім того, необхідно розрахувати витрати на 1 гривню прибутку, тобто співвіднести прибутки з витратами.

 

Приклад 30

Розрахуйте основні коефіцієнти показників діяльності банку, проаналізуйте їх, зіставте з попередніми на підставі даних приведених у таблиці нижче:

(тис. грн.)

Ум. позн. Найменування показників Звітний період Попер. період,
К ЗА ФА ПК СП ПД Пр Во Вс Іоп Ок Вп Середній капітал банку Середні загальні активи Середні фінансові активи Позички та кредити Середні фінансові пасиви Процентні депозити Прибуток після оподатковування Відсотки отримані Відсотки сплачені Інший операційний прибуток Комісія отримана Витрати на утримання персоналу КБ 5 780 133 837 133 139 125 670 128 057 62 300 1 265,5 5 547,5 4 482,0 5 300 132 367 131 718 124 540 127 067 61 700 1 197 5 007,1 4 278,0

 

ÞРозв’язання задачі зводиться до розрахунку основних коефіцієнтів, їх аналізу, поясненню та зіставленню з попереднім періодом.

1. Коефіцієнти прибутковості КБ.

1.1. Прибуток на активи = (Пр ¸ ЗА) ´ 100 %

1.2. Прибуток на капітал = (Пр ¸ К) ´ 100 %

2. Коефіцієнти ефективності діяльності КБ.

2.1. Чистий спред = (Во ¸СК) ´ 100 % -с ¸ПД) ´ 100 %

2.2. Чиста процентна маржа = (Во - Вс) ¸ ЗА

2.3. Інший операційний прибуток до ЗА = (Іоп ¸ ЗА ) ´ 100 %

2.4. Чистий операційний прибуток до ЗА = (Во + Іоп) ¸ЗА ´ 100%

2.5. Чиста операційна маржа = ((Во + Ок) ¸ФА) ´ 100 % -

-с ¸СП) ´ 100 %

3. Коефіцієнт ефективності діяльності співробітників КБ.

Чистий прибуток до витрат на утримання персоналу = Пр ¸Вп

Приклад 31

Визначте банківську маржу, прибутковість активів та прибутковість капіталу, якщо чистий прибуток банку склав 240тис.грн., загальні активи банку дорівнювали 91200тис.грн., з них доходних – 85%, розмір власного капіталу 15000тис.грн.

ÞРозв’язання:

У банківській практиці маржою в широкому значенні називають різницю між позичковими і процентними відсотками. Але поряд з цим відрізняють маржу комісійних послуг, загальнобанківську маржу, тощо. Маржа виражається у відсотках. Загальнобанківська маржа визначається за формулою:

,

де М загальнобанківська маржа,

Пч -чистий прибуток банку,

ЗА -загальний розмір активів банку.

 

Прибутковість активів (ROA) визначається за формулою:

,

де ROA прибутковість активів,

Аi - розмір і-того активу, який приносить доход.

 

Показник прибутковості капіталу (ROE) відображає доходність вкладень акціонерами коштів. Чим вище значення цього показника, тим більш високий ступень ризикованості діяльності банку.

,

де ROЕ прибутковість капіталу,

Кi -розмір і-тої складової власного капіталу банку.

 

Приклад 32

Визначте значення спреду в січні, якщо середньозважена сума наданих банком кредитів становила 12000тис.грн., середня ставка за кредитування становила 24% річних, розмір депозитів дорівнював 95% від розміру кредитів, середньозважена ставка по депозитах – 14%.

ÞРозв’язання:

Спред визначається за формулою:

,

де SPRED – показник результативності роботи банку на кредитному ринку,

D% - процентні доходи банку за кредитами,

А% - сума наданих кредитів,

R% - процентні витрати банку за депозитами,

Р% - сума залучених депозитів.

 

С экзамена

Білет 2

Одночасно емітовані: а) облігації державної позики: період обертання 3роки(Л); номінал 950 грн.(Цр); дисконт при емісії 13%(Дд); річний доход – 10% (По); депозитні сертифікати банку: період обертання 3 роки(t); номінал 950 грн.(N); річний доход – 20%(r). Зробити порівняльний аналіз їх дохідності, якщо оподатковування доходів по депозитним сертифікатам було 15%.

Розв`язок

Прибутковість облігації, що має й дисконт і процентна прибутковість. Дп=(По+Дд/Цр*Л)*100, Дп – повна прибутковість облігації з розрахунку повного періоду обігу; По – сукупний процентний доход; Дд – розмір дисконту; Цр – ринкова ціна придбання; Л – число років володіння облігацією.

Дп=(95+123,5)/(950*3)*100=(218,5/2850)*100=7,67 %

Розмір доходу за депозитним сертифікатом становить: S=N*r*(t/B)

S=950*20%*(1095/365)=570 грн.

Розмір доходу за депозитним сертифікатом з урахуванням оподаткування становить:

570-(570*15%)=484,5 грн.

Прибутковість депозитного сертифікату становить: (484,5/3*950)*100%=17%

Висновок: Таким чином, більш прибутковим є депозитний сертифікат з 17% проти 7,67% за облігацією.

 

Варіант №5

Задача

Акціонерне товариство з уставним капіталом 2,5 млн. грн. здійснило випуск 15000 простих акцій того ж номіналу, що й попередні, на суму 1 500 000 грн. та 450 облігацій на суму 450 тис. грн.. під 20% річних. Чистий прибуток становить 550 тис. грн. Знайти суму доходу на акцію.

Розв’язок

Сума доходу на акцію = (Чистий прибуток - Дивіденди за привілейованими акціями) / Загальну кількість звичайних акцій

Відрахування з облігацій = 450 000 *0,2= 90 000 грн.

Тоді, Чистий прибуток=550 000 – 90 000 = 460 000 грн.

Сума доходу на акцію = 460 000/15000=30,7 грн.

 

Білет 6

Фірма планує отримати річний дохід від реалізації продукції у розмірі 2750 тис. грн. Визначити потребу у зовнішніх джерелах фінансування якщо:

Грошові кошти плануються у розмірі місячної потреби на сировину та матеріали.

Дебіторська заборгованість у розмірі 350 тис. грн.

Виробничі запаси – 89 тис. грн.

Основні засоби, з урахуванням амортизації, – 550 тис. грн. Кредиторська заборгованість планується у розмірі 7% від обсягу реалізації.

Банківські кредити – на кінець звітного періоду – 180500 грн., ліміт кредитування на наступний рік – 250 тис. грн.

Довгострокові позички на кінець року – 300 тис. грн.

Прибуток планового року – 9% від обсягу реалізації.

Статутний капітал 120000 грн. не змінюється.

Собівартість реалізованої продукції – 55% обсягу реалізації.

Витрати на сировину та матеріали – 45% собівартості реалізованої продукції.

 

БАЛАНС

АКТИВ Сума, грн. ПАСИВ Сума, грн.
Основні кошти 550 000 Власні кошти 367 500
Виробничі запаси 89 000*12=1 068 000 Статутний капітал 120 000
Дебіторська заборгованість 350 000 Прибуток пл. року 2 750 000*0,09=247 500
Грошові кошти (2 750 000*0,55*0,45)/12*4=14 180 Довгострокові кредити 300 000
    Банк. кредити (факт) 180 500
    Банк. кредити (необхідно) 250 000
    Кред. по товар. опер. (2 750 000*0,55*0,45)/12=56 719
РАЗОМ 1 432 730 РАЗОМ 904 719
Необхідно: 1 432 730-904 719= 1 432 730

 

 

Білет № 7

Знайти розмір дивіденду, що приходиться на одну просту акцію акціонерного товариства, яке отримало в наступному періоді чистий прибуток 630 тис.грн, якщо воно має: 7000 звичайних акцій номіналом 900 грн; 400 привілейованих акцій номіналом 1000 грн та дивідендом 10 % та 300 облігацій номіналом 950 грн та купоном 10%.

Рішення:

1) Виручка від реалізації звичайних акцій 7000*900=6 300 000 грн.

2) Виручка від реалізації привілейованих акцій 400*1000=400 000 грн.

3) Річний дохід за привілейованими акціями 400 000*10%= 40 000 грн.

4) Річний дохід від реалізацій облігацій 300*950=285 000 грн.

5) Річний дохід за облігаціями 285 000*10%=28 500 грн.

6) Дивіденди по звичайних акціях = Прибуток по звичайних акціях / Звичайні акції

=(630 000-40 000-28 500)/7000=80,21 грн.

 

БІЛЕТ №8

1. На початок дня банк мав довгу відкриту позицію, по USD (+500) і коротку відкриту позицію по GBR (-1000).

За день були проведені наступні операції:

покупка продаж курс
3000 EUR 2027 USD 1,32
8000 UAH 44444 RUR 0,28
850 GBR 1997,5 EUR 1,17

 

Визначити довгі та короткі позиції банку по кожній з валют і загальну валютну позицію в доларовому еквіваленті, за умови, що: USD/UAH = 8,0; GBR/USD = 1,65; USD/RUR = 30,5.

 

Розв’язок:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.011 с.)