Аналітичний огляд наукових публікацій.Читайте также:

Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналітичний огляд наукових публікацій.Література для аналітичного огляду

1.Шнипко А. Накопление основного капитала как фактор конкурентоспособности экономики // Экономика Украины. – 2005. – № 7.

2.Кушлин В. ХХІ век и возможности расширенного воспроизводства //Экономист. – 2000. – №2.

3.Логинов В. Обновление основного капитала // Экономист. – 2002. – №3.

4.Марцинкевич В. Современные тенденции в воспроизводственном процессе США // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 1.

5.Никитин С., Глазова Е., Никитин А. Прибыль: теоретические и практические подходы//Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – №5.

6.Луценко Ю. Акціонерний фактор вітчизняної економіки // Економіка України, 2005, № 1.

7.Старовойтов М. Акционерная собственность и корпоративные отношения // Вопросы экономики. – 2001. – № 5.

8.Тарануха Ю. Рабочая акционерная собственность, её потенциал // Экономист. – 2003. – №3.

9.Малий І. До питання про теорію земельної ренти та проблеми реформування земельних відносин // Економіка України. – 2000. – №8

10. Онищенко О. Особливості сучасних земельних відносин в Україні // Економіка України. – 2001. – №4.

11.Свиннен Й., Макурс К. Аграрные преобразования в странах с переходной экономикой // Вопросы экономики. – 2001. – №8.

12.Кушлин В. ХХІ век и возможности расширенного воспроизводства //Экономист. – 2000. – №2.

13.Логинов В. Обновление основного капитала // Экономист. – 2002. – №3.

14. Афанасьев В. Великие депрессии в США и России // Экономист. – 2002. № 3.

15. Сухоруков А. Антикризова політика розвинутих країн // Економіка України. – 2004. – № 8.

16.Афанасьева Ю. Инновационное развитие: новая концепция монополии и конкуренции // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №2.

17.Богомолов О. «Олигархизм» – специфический феномен постсоветской трансформации российской экономики // Российский экономический журнал. – 2003. – №2.

18.Дементьев В., Авдашева С. Тенденции эволюции официальных финансово-промышленных групп в 2000-2001 гг. // Российский экономический журнал. – 2002. – №3.

19.Корняков В. Государственно-корпоративное направление развитой экономики // Экономист. – 2000. – №5.

20.Петров Ю. Государственное регулирование трансграничного движения капитала: есть ли ответы на вызовы глобализации? // Российский экономический журнал. – 2003. – №8.

21.Хубиев К. Государственная собственность и условия её эффективности // Экономист. – 2003. – №1.

 

Критерії оцінювання: 10 балів – за якісне виконане завдання.

 

6.4.2. Підготовка доповіді на студентську конференцію

Примірна тематика доповіді й на студентську конференцію

 

ПРОГРАМНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його основні моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини.

4. Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

5. Економічні закони та їх об’єктивний характер.

6. Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7. Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8. Товар та його властивості: споживна вартість і вартість. Мінова вартість.

9. Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10. Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11. Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12. Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.

13. Сутність і функції грошей.

14. Закон вартості. Функції закону вартості.

15. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16. Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17. Процес створення і зростання вартості у процесі виробництва.

18. Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

19. Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

20. Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.

21. Виробництво абсолютної та відносної додаткової вартості. Надлишкова додаткова вартість.

22. Стадії підвищення продуктивності праці капіталізмом: проста кооперація, мануфактура, капіталістична фабрика.

23. Сутність заробітної плати.

24. Основні форми і сучасні системи заробітної плати.

25. Номінальна і реальна заробітна плата. Фактори, які впливають на рівень реальної заробітної плати.

26. Зміст і типи відтворення. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу.

27. Нагромадження капіталу. Фактори, які визначають його розміри.

28. Форми нагромадження, концентрація і централізація капіталу та виробництва.

29. Технічна, вартісна та органічна будова капіталу, тенденції їх динаміки.

30. Нагромадження капіталу і утворення промислової резервної армії праці. Основні форми безробіття.

31. Кругооборот капіталу і його три стадії. Функціональні форми промислового капіталу.

32. Виробництво і обіг.

33. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал.

34. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

35. Час обороту і його складові частини. Швидкість обороту капіталу.

36. Індивідуальний та суспільний капітал, проблеми їх відтворення.

37. Сукупний продукт суспільства, його натуральна і вартісна форми. Два підрозділи суспільного виробництва.

38. Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації при простому відтворенні.

39. Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

40. Вартість та витрати виробництва.

41. Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

42. Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

43. Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

44. Перетворення вартості товару на ціну виробництва.

45. Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

46. Торговий капітал як відокремлена частина промислового капіталу

47. Торговий прибуток та механізм його утворення.

48. Позичковий капітал як відокремлена частина промислового капіталу

49. Позичковий процент. Норма позичкового проценту.

50. Кредит, його сутність і форми.

51. Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

52. Акціонерний капітал і акціонерні товариства. Проблеми і шляхи формування акціонерного капіталу в Україні.

53. Акції, їх види. Курс акцій. Установчий прибуток і шляхи його утворення. Фіктивний капітал.

54. Земельна рента та її форми. Рента і орендна плата.

55. Монополія на землю як об’єкт господарювання і диференційний додатковий прибуток орендатора. Диференційна рента І.

56. Механізм утворення диференційного додаткового прибутку і перетворення його у диференційну ренту. Диференційна рента ІI.

57. Абсолютна земельна рента. Монопольна рента.

58. Ціна землі та її динаміка.

59. Два шляхи розвитку капіталізму у сільському господарстві.

60.

61. Національний доход та фактори його зростання.

62. Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

63. Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

64. Економічний цикл та його фази.

65. Економічні кризи: сутність, причини, наслідки. Відновлення основного капіталу – матеріальна основа періодичності криз.

66. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій.

67. Монополії та їх форми.

68. Фінансовий капітал: утворення, сутність та форми панування.

69. Вивіз капіталу: сутність, можливість і необхідність, наслідки. Сучасні явища у вивозі капіталу.

70. Державно–монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи.

71. Державне регулювання суспільного відтворення.

 

8. Критерії оцінювання знань студента

Поточний рейтинг

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент в ході вивчення дисципліни, дорівнює 100. З них:

- 20 балів – за систематичність і активність роботи на практичних заняттях,

- 50 балів – за виконання 2-х модульних контрольних робіт (25Х2),

- 20 балів – за якісно виконані індивідуальні завдання (10Х2),

- 10 балів – за якісно виконане індивідуальне завдання за вибором студента.

 

8.2. Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни – іспит

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на іспиті, дорівнює 100 балам.

Стосовно змісту екзаменаційного білету бали розподіляються таким чином:

1. Теоретичні питання:

перше питання – 30 балів,

друге питання – 30 балів.

2. Тести:

10 балів (2х5).

3. Практична частина:

задачі – 30 балів (2х15)..

 

8.3. Остаточний рейтинг студента з дисципліни

 

Остаточна рейтингова оцінка з дисципліни розраховується як середня оцінка із балів поточного і підсумкового контролю. Оскільки рейтингова оцінка не є в цей час єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється перерахунок рейтингових балів у дійсні оцінки чотирьохбальною шкалою за такою схемою та оцінкою за шкалою ECTS (табл.1)

Таблиця 1

Оцінка за шкалою ECTS Загальний рейтинговий бал із дисципліни Оцінка
A 90-100 5 «відмінно»
B 89-80 4 «добре»
C 79-70
D 69-60 3 «задовільно»
E 59-50
FX 49-26 2 «незадовільно» з можливістю повторного складання іспиту
F 0-25 2 «незадовільно» - з обов’язковим повторним курсом вивчення дисципліни

ОЦІНКА “ВІДМІННО” ставиться, якщо студент набрав 90-100 балів:

1. Наявність самостійного мислення та вміння аналізувати матеріал – 20 балів.

2. Конкретність відповіді на питання – 5 балів.

3. Названі, проаналізовані всі поняття, категорії, передбачені програмою курсу – 10 балів.

4. Застосовані здобуті знання в аналізі та оцінці сучасних соціально-економічних процесів і явищ – 10 балів.

5. Зроблені необхідні висновки – 10 балів.

6. Чітке формулювання висновків та узагальнень. – 5 балів.

7. Безпомилково виконано тест – 10 балів.

8. Безпомилково виконані задачі – 30 балів.

Відповідь базується на самостійному мисленні, вона є змістовною і вичерпаною по питанню що розглядається. Студент демонструє знання матеріалу курсу, проблеми, що висвічується, вміння користуватися поняттями, економічними категоріями, систематизувати їх. В письмовій роботі дані правильні формулювання, матеріал поданий грамотно, логічно. Із розглянутої проблеми зроблені чіткі висновки. При необхідності, студент обґрунтовує свою власну думку при оцінці сучасних соціально-економічних процесів і явищ. Студент безпомилково виконує тестові завдання.

ОЦІНКА “ДОБРЕ ставиться, якщо студент набрав 70-84 балів:

1. Вміння частково самостійно аналізувати сучасну соціально-економічну ситуацію – 15 балів.

2. Рівень конкретності відповіді (має упущення, залучено матеріал поза питанням, що розглядається) – 3 бала.

1. Рівень залученності до відповіді понять та категорій – 12-16 балів.

2. Рівень застосовності здобутих знань в аналізі та оцінці сучасних соціально-економічних процесів і явищ – 9-10 балів.

3. Рівень проблемних висновків – 9-10 балів.

4. Рівень чіткості формулювання висновків та узагальнень – 5-10 балів.

5. Рівень відповіді на більшу частину тестового завдання – 5 балів.

6. Рівень виконання задач – 15 балів

Відповідь свідчить про знання матеріалу курсу, змісту понять та категорій. Формулювання правильні, матеріал засвоєний в обсязі програми курсу. В письмовій роботі можливі деякі упущення, несуттєві пробіли в освоєнні деяких питань. Студент спроможний аналізувати сучасну соціально-економічну ситуацію. Студент виконує більшу частину тестового завдання.

ОЦІНКА “ЗАДОВІЛЬНО ставиться, якщо студент набрав 50-69 балів:

7. Присутні елементи самостійного аналізу сучасної соціально-економічної ситуації – 10-15 балів.

8. Рівень конкретності, що свідчить про ознайомлення з основним матеріалом курсу – 2-6 балів.

9. Рівень залученності до відповіді понять та категорій – 10-12 балів.

10. Вміння фрагментарно використовувати набуті знання в оцінці сучасних соціально-економічних процесів і явищ – 7-8 балів.

11. Висновки носять поверховий характер – 7-8 балів.

12. Рівень чіткості формулювання висновків та узагальнень – 4-8 балів.

13. Виконано половину тестових завдань (залежно від змісту тесту) – 2 балів.

14. Виконано половина задач – 10 балів

Відповідь свідчить про засвоєння основної частини програмного матеріалу, але має неповне розкриття питання, допущена непослідовність, неточні формулювання. Студент виявляє труднощі в самостійному аналізі сучасної соціально-економічної проблематики. Висновки мають поверховий характер. Тести виконані не в повному обсязі.

ОЦІНКА “НЕЗАДОВІЛЬНОставиться, якщо студент набрав менше 50 балів:

1. Відповідь не показує розуміння соціально-економічних процесів - до 10 балів.

2. Відповідь свідчить, що більша частина матеріалу не засвоєна - до 5 балів.

3. Відповідь має безсистемний характер - до 10 балів.

4. Матеріал відповіді не пов’язаний з знанням сучасних соціально-економічних процесів і явищ - до 7 балів.

5. Висновки носять фрагментарний характер, чи відсутні взагалі - до 7 балів.

6. Формулювання не мають чіткості - до 4 балів.

7. Виконано менше половини тестових завдань (залежно від змісту тексту) - до 2 балів.

8. Виконано менше половини задачі – 5 балів

Відповідь свідчить, що студент не засвоїв більшу частину програмного матеріалу, не виявив знання понять та категорій. Відповідь має безсистемний та помилковий характер. Студент не може зв’язати розглянутий теоретичний матеріал з сучасністю. Тестові завдання не виконані.

Перелік літератури

 

Навчальна література

1. Афанасьев В. Великое открытие Карла Маркса: Методологическая роль учения о двойственном характере труда. – М.: Мысль,1980.

2. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І – М.: Экономика, 1973.

3. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

4. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. С. В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

5. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Підручник / За ред. Г.М. Климка, В.П. Нестеренка. - К.: Вища школа, 1994.

6. Перехідна економіка: підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003.

7. Перехідна економіка. Опорний конспект лекцій. – Одеса, ОДЕУ, 2003.

8. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

9. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

10. Политическая экономия. Учебник (рук. авт. кол. В.А. Медведев). – М., 1990

11. Политическая экономия современного монополистического капитализма. В двух томах. Отв. Ред. Н.Н.Иноземцев, А.Г.Милейковский, В.А.Мартынов. – М.: Мысль, 1975.

12. Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К.Маркса. – М.: Экономика, 1983.

13. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

14. Жданова Л.Л. Методические указания по изучению курса “Политическая экономия”. Раздел 1 “Введение. Предмет и метод политической экономии”. – Одесса: ОГЭУ, 2001.

15. Покрытан А. К. Методические указания по изучению курса «Политическая экономия». Раздел «Метод политической экономии». – Одесса: ОГЭУ, 2001.

16. Покрытан А. К. Методические указания по изучению курса «Политическая экономия». Раздел «Историзм как принцип метода политической экономии». – Одесса, ОГЭУ, 2002.

 

Довідкова література

1. Большой экономический словарь/Под ред. А.Н.Азрилияна. – 5-е изд. дополненное и переработанное. – М.: Институт новой экономики, 2002.

2. Економічна енциклопедія: У трьох томах/Відповідальний редактор С.В.Мочерний. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002.

3. Популярная экономическая энциклопедия. – М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия, 2001.

4. Современная экономическая энциклопедия /Под ред. Г.С.Вечканова, Г.Р.Вечкановой. – Санкт-Перербург, Изд-во «Лань», 2002.

5. Экономическая энциклопедия/Под ред. Л.И.Абалкина. – М.: Экономика, 1999.

6. Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия (в 4 томах). Гл. ред. А.М. Румянцев. – М.: «Советская Энциклопедия», 1980.

 

Основна література

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования/Изд 2–ое, испр. и доп. – М.: Academia, 2004.

2. Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. – М., 1976

3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1978.

4. Ленин В.И. Развитие капитализма в России / Полн. собр. соч. Т.3.

5. Ленин В.И. По поводу так называемого вопроса о рынках / Полн. собр. соч. т. І.

6. Ленин В.И. Карл Маркс. ІІ Разд. “Стоимость”. Раздел “Прибавочная стоимость» /Полн. собр. соч. Т. 26.

7. Ленин В.И. К характеристике экономического романтизма / Полн. собр. соч. Т. 2.

8. Ленин В.И. Еще к вопросу о теории реализации / Полн. собр. соч. Т. 4.

9. Ленин В.И. Аграрный вопрос и «критики Маркса». Глава І / Полн. собр. соч. Т. 5.

10. Ленин В.И. Новые данные о законах развития капитализма в земледелии. Глава VII, VIII, IX / Полн. собр. соч. Т. 27.

11. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма. Глава І / Полн. собр. соч. Т. 27.

12. Маркс К. Капітал. Т.1. – Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. - Т.23.

13. Маркс К. Капітал. Т.2. – Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. - Т.24.

14. Маркс К. Капітал. Т.3. – Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. - Т.25. Ч. 1,2.

15. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х т. - М., 1993.

16. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. – М.: Прогресс, 1976.

17. Петти В Трактат о налогах и сборах. – В кн.: Антология экономической классики. В 2-х томах. Т.1. – М.: МП «ЭКОНОВ», 1991.

18. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. – М.: Соцэкгиз, 1955.

19. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962.

20. Туган-Барановский М.И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. Общая теория кризисов. – М.: Наука, РОСПЭН, 1997.

21. Енгельс Ф. Анти-Дюринг. Від. ІІ, р. І // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – Т. 20.

Додаткова література

1. Ананьин О. Карл Маркс и его «Капитал»: из девятнадцатого в двадцать первый век//Вопросы экономики. – 2007. – №9.

2. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – М.: Политиздат, 1980.

3. Аникин А.В., Аникин В.А. Уильям Петти. – М.: Экономика, 1986.

4. Аникин А.В. Путь исканий: Социально-экономические идеи в России до марксизма. – М.: Политиздат, 1990.

5. Бар Р. Политическая экономия: В 2-х тт. – М.: Междунар. отношения, 1995.

6. Бродель Ф. Материальная цивилизация. В 3-х томах. М.: Прогресс, 1992.

7. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – В кн.: Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.

8. Брагинский С. В., Певзнер Я. А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. – М., Мысль, 1991.

9. Бузгалин А., Колганов А. «Капитал» в ХХІ веке: pro et contra// Вопросы экономики. 2007. – №9.

10. Вазюлин В.А. Логика «Капитала» К.Маркса. – 2-е изд. – М.: Изд-во Московск. ун-та, 2003.

11. Гайдар Е., Мау В. Марксизм: между научной теорией и «светской религией» (либеральная апология) // Вопросы экономики. – 2004. – №5-6.

12. Гальчинский А. Экономическая наука: проблемы методологического обновления // Экономика Украины. – 2007. – №3.

13. Глинчикова А.Г. Может ли быть товаром интеллектуал и продукт его труда// Вопросы философии. – 1997. – №3.

14. Глинчикова А.Г. Капитализм, социализм, индустриальное общество – к вопросу соотношения понятий//Вопросы философии. – 2001. – №9.

15. Гош А. Историческая миссия политэкономии в Украине// Экономика Украины. – 2004. – №2.

16. Гребнев Л. «Мавр» возвращается? А он и не приходил // Вопросы экономики. – 2004. – №9-10.

17. Гриценко А.А. Через отчуждение к свободе (к 135-летию выхода в свет 1 тома «Капитала» К.Маркса) // Економіка і прогнозування. – 2002. – №1.

18. Еременко В. Экономическая наука: проблемы логики, методологи, классификации// Экономика Украины. – 2005. – №12.

19. Задорожнюк И.Е. Нужны ли экономической науке философские знания? (к Нобелевской лекции Ф.Хайека 1974 г.) // Вопросы философии. – 2003. – №1.

20. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. – М.: РОСПЭН, 1997.

21. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1984.

22. Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации: Научное издание. – М.: Таурус, Век, 1995.

23. Иноземцев В.Л. Summa contra principi//Свободная мысль. – 1993. – №1.

24. Красникова Е. Рыночная трансформация российской экономики как процесс первоначального накопления капитала // Вопросы экономики. – 2001. – №2.

25. Кудров В. К современной научной оценке экономической теории Маркса–Энгельса–Ленина// Вопросы экономики. – 2004. – №12.

26. Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К.Маркса. – 2-е изд. – М.: Политиздат,1980.

27. Марксово наследие и современная экономическая наука («круглый стол» журнала «Вопросы экономики») // Вопросы экономики. – 2004. – №12; 2005. – №1.

28. Мартыновский С.В. Экономическая наука от Аристотеля до наших дней: Основные направления анализа. – Одесса, Друк, 2001.

29. Мартыновский С.В. Монопольные цены мирового рынка: Вопросы теории и методологии. – М.: Междунар. Отношения, 1985.

30. Мартыновский С.В. Модификация экономического цикла в процессе исторического развития капитализма. Методология анализа. – Киев – Одесса, Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1977.

31. Нуреев Р. Исторические судьбы учения Карла Маркса // Вопросы экономики. – 2007. – №9.

32. О статусе политической экономии в вузовском преподавании экономических дисциплин // Российский экономический журнал. – 2003. – №4, 5-6.

33. Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы философии. – 2001. – №2.

34. Полянский Ф.Я. Товарное производство в условиях феодализма. – М.: Изд–во Моск. Ун–та, 1969.

35. Полянский Ф.Я. Цена и стоимость в условиях феодализма. – М.: Изд–во МГУ, 1983.

36. Райт Э.О. Что такое аналитический марксизм? // Вопросы экономики. 2007. – №9.

37. Розенталь М.М. Диалектика «Капитала» К.Маркса. – М.: Мысль, 1967.

38. Черковец В. Политическая экономия в Московском университете: историческая ретроспектива и настоящее (к 200-летию кафедры и 100-летию со дня рождения Н.А. Цаголова) // Российский экономический журнал. – 2004. – №2.

39. Чухно А. Цивілізаційний і формаційний підходи та їх роль в економічній теорії та суспільній практиці // Економіка України. – 2001. – №6.

40. Хаберлер Г. Процветание и депрессия. Теоретический анализ циклических колебаний. – Челябинск: Социум, 2005.

41. Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. – М.: Экономика, 1995.

42. Экономическая теория: исторические корни, современная роль и перспективы развития (итоговый документ международного симпозиума в МГУ им. М.В. Ломоносова) // Российский экономический журнал. – 2004. – №5-6.

43. Юдкин А.И. Метод исследования системы производственных отношений в «Капитале» К.Маркса. – М.: Изд-во Московск. ун-та, 1985.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.014 с.)