Тема 1. Предмет і метод політичної економіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Предмет і метод політичної економіїРОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

«ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»

для студентів 1 курсу

 

Курс – І

Семестр – І,ІІ

Лекції – 52

Практичні заняття – 60

Індивідуальні заняття - 32

Самостійна робота - 33

ПМК - 3

Усього - 180

Форма контролю: залік (І семестр) „Затверджено”

іспит (ІІ семестр) на засіданні кафедри

загальної економічної теорії

Протокол № 1

від 6 вересня 2010

Зав. кафедри, професор

 

_____________ Звєряков М.І.

 

Затверджено”

на засіданні

Вченої Ради ФЕУВ

Протокол № 1

від вересня 2010

декан ФЕУВ

 

––––––––––––– Ляліков С.В.

 

 

Одеса 2010

МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСУ

 

Політекономія належить до кола суспільних наук і виділяє із всієї сукупності суспільних відносин ті відносини, які складаються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, необхідних для їх життя. Політекономія аналізує соціально-економічні проблеми суспільства, розглядає причини розвитку суспільної продуктивності праці, природний порядок розподілу продукту між класами та різними соціальними групами, закономірності функціювання ринкового господарства, природу капіталу, способи його накопичення.

Політекономія вирішує також практичні задачі: обґрунтовує і рекомендує таку економічну політику, яка могла б забезпечити економічне зростання та підвищення добробуту населення. Виконуючи практичну функцію, політекономія показує, як будувати таке суспільство, яке найбільше відповідає інтересам людини, розробляє наукові основи управління народним господарством, з’ясовує шляхи оптимального поєднання ринкових важелів управління економікою з державним регулюванням, досліджує шляхи впровадження науково-технічної революції у виробництво, вивчає досвід розвинених країн з метою запровадження його в умовах України.

Програмою курсу передбачено читання лекцій, проведення практичних занять, індивідуальна, самостійна, консультативна робота, проведення письмових контрольних робіт, машинного контролю знань, колоквіумів.

Метою і завданням навчальної дисципліниє з’ясування того, як складаються виробничі відносини, як вони функціонують, які сили їх змінюють, виявлення сутності та механізму дії економічних законів, які управляють процесом виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ на різних ступенях розвитку людського суспільства.

Оскільки політекономія створює методологічну основу для прикладних економік, головними задачами курсу є створення та закріплення навичок студентів користуватися економічними поняттями, категоріями, вміти бачити зв’язки між економічними явищами, розуміти закономірності їх розвитку, формування у студентів економічного образу мислення, нового світогляду, вміння постійно оновлювати і вдосконалювати знання, використовувати їх для аналізу господарської практики.

Предмет навчальної дисципліни- Виробничі відносини, які складаються в суспільстві в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання та закони, які керують цими відносинами.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п ТЕМА Кількість годин
Всього   з них
  Лекції Сем. заняття Індивід заняття Самост робота 16+17
 
Предмет та метод політичної економії
Форми суспільного виробництва. Економічні структури, що базуються на натуральному виробництві -
Товарне виробництво. Товар і гроші
  Модульна контрольна робота №1    
Капітал і наймана праця
Заробітна плата
Процес нагромадження капіталу
Кругооборот і оборот капіталу
  Модульна контрольна робота №2    
  Залік          
Відтворення і обіг усього суспільного капіталу
Витрати виробництва і прибуток
Торговий капітал і торговий прибуток
Позичковий капітал і позичковий процент
  Модульна контрольна робота №1    
Аграрні відносини в умовах капіталістичної економіки
Національний доход
Економічні цикли та кризи
Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи
  Модульна контрольна робота №2    
  І Іспит          

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

Лек. Сем.Інд. Сам.

4 4 2 2

Виникнення політичної економії.

Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства. Процес праці та його прості моменти: праця, засіб праці, предмет праці. Засоби виробництва та праця. Продукт праці. Праця у матеріальному виробництві та у сфері послуг. Виробництво як суспільний процес. Потреби. Виробництво, обмін, розподіл та споживання.

Спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Економічна система: її сутність та структурні елементи. Типи та еволюція економічних систем. Формаційний і загально-цивілізаційний підходи до типізації суспільства. Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння історії.

Економічні закони та їх об’єктивний характер. Система економічних законів.

Визначення предмета політичної економії. Історичний характер політичної економії. Функції політичної економії. Розвиток предмета політичної економії. Політична економія і обґрунтування економічної політики. Місце політичної економії в системі суспільних наук. Місце політичної економії в системі економічних наук.

Метод політичної економії. Загальнонаукові методи та їх використання політичною економією. Економічні поняття та категорії. Наукові абстракції. Сходження від абстрактного до конкретного. Поєднання історичного та логічного. Розвиток методу політичної економії.

Тема 2. Форми суспільного виробництва. Економічні структури, що базуються на натуральному виробництві

2 - 2 1

Два типи суспільного виробництва: натуральне і товарне. Суть та риси натурального господарства . Первіснообщинний лад. Рабовласницьке суспільство. Античний та азіатський спосіб виробництва. Феодальне суспільство. Історичні межі натурального господарства.

Тема 3. Товарне виробництво. Товар і гроші

6 6 4 3

Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси. Просте та капіталістичне товарне виробництво.

Товар та його властивості: споживна вартість та вартість. Мінова вартість як форма вартості. Субстанція вартості. Подвійний характер праці, втіленої в товарі. Конкретна та абстрактна праця. Основне протиріччя товарного виробництва. Приватна та суспільна праця. Внутрішні протиріччя товару.

Величина вартості. Індивідуальна та суспільно необхідна праця. Індивідуальний та суспільно необхідний робочий час. Продуктивність та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості товару. Проста та складна праця. Редукція праці.

Форма вартості. Відносна та еквівалентна форма вартості. Особливості товару-еквіваленту. Історичний розвиток форми вартості. Виникнення грошей. Сутність і функції грошей. Грошовий обіг та його закони. Паперові гроші. Інфляція.

Закон вартості — основний закон товарного виробництва. Механізм дії та функції закону вартості.

Товарний фетишизм.

Тема 4. Капітал і наймана праця

4 6 2 3

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

Робоча сила як товар. Умови перетворення робочої сили у товар. Вартість і споживна вартість товару робоча сила. Фактори, що визначають величину вартості товару робоча сила.

Створення і зростання вартості у процесі виробництва. Подвійний характер капіталістичного виробництва. Додаткова вартість. Необхідна та додаткова праця. Робочий день, його структура та границі. Необхідний та додатковий час.

Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

Норма і маса додаткової вартості. Абсолютна додаткова вартість. Відносна додаткова вартість. Надлишкова додаткова вартість.

Стадії підвищення продуктивності праці капіталізмом: проста кооперація, мануфактура, машинне виробництво. Формальне підпорядкування праці капіталу. Усуспільнення праці капіталом. Реальне підпорядкування праці капіталу. Вплив НТР на підвищення продуктивності праці.

Тема 5. Заробітна плата

2 2 2 1

Сутність заробітної плати.

Форми заробітної плати. Погодинна заробітна плата. Відрядна заробітна плата як перетворена форма погодинної заробітної плати. Системи заробітної плати. Еволюція форм і систем заробітної плати.

Рівень заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Фактори, що впливають на рівень реальної заробітної плати.

4 4 2 2

 

Зміст і типи відтворення. Відтворення продуктивних сил та виробничих відносин. Просте і розширене відтворення.

Нагромадження капіталу. Фактори, які визначають розміри нагромадження.

Технічна, вартісна та органічна будова капіталу, тенденції їх динаміки. Форми нагромадження: концентрація і централізація капіталу та виробництва.

Нагромадження капіталу і зайнятість. Безробіття і його форми.

Так зване первісне нагромадження капіталу.

4 4 2 2

Кругооборот капіталу та його три стадії. Функціональні форми промислового капіталу.

Виробництво та обіг. Сутність процесу обігу. Витрати обігу та їх види.

Оборот капіталу. Швидкість обороту. Фактори, які впливають на швидкість обороту.

Основний і оборотний капітал. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

Час обороту та його складові частини. Час виробництва і час обігу.

Оборот змінного капіталу та річна маса і норма додаткової вартості.

4 4 2 2

Індивідуальний та суспільний капітал, проблема їх відтворення. Передумови теоретичного аналізу відтворення суспільного капіталу. Сукупний суспільний продукт. Натуральна і вартісна структури сукупного суспільного продукту. Два підрозділи суспільного виробництва.

Умови реалізації сукупного суспільного продукту при простому відтворенні. Умови реалізації сукупного суспільного продукту при розширеному відтворенні.

4 4 2 3

Вартість товару та капіталістичні витрати виробництва. Вплив змін витрат виробництва на вартість товару.

Сутність прибутку, його норма і маса. Фактори, які визначають норму прибутку.

Витрати виробництва і конкуренція. Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку. Перетворення вартості товару в ціну виробництва. Історичний та логічний зв’язок між вартістю і ціною виробництва.

Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

2 2 2 1

Купецький та торговий капітал. Торговий капітал як відокремлена частина промислового капіталу. Сутність та особливості торгового капіталу.

Відшкодування торгового капіталу та утворення торгового прибутку. Відшкодування додаткових витрат обігу. Власно торговий капітал і торговий прибуток. Відшкодування чистих витрат обігу. Норма торгового прибутку.

Структура робочого часу в торгівлі.

Споживча кооперація, її економічна роль. Постачально-збутова кооперація в ринковому господарстві.

Форми торгівлі. Оптова та роздрібна. Форми оптової торгівлі: товарні біржі, ярмарки, аукціони. Форми роздрібної торгівлі.

Роль торгового капіталу в ринковій економіці.

4 4 2 2

Лихварський капітал як попередник позичкового капіталу. Позичковий капітал як відокремлена частина промислового капіталу. Джерела позичкового капіталу. Особливості позичкового капіталу.

Позичковий процент. Розпадання середнього прибутку на позичковий процент і підприємницький доход. Тенденція норми проценту до зниження.

Кредит та його форми. Комерційний кредит. Банківський кредит. Банки. Види банків. Функції та операції банків. Банківський прибуток. Роль кредиту в розвитку виробництва.

Акціонерний капітал і акціонерні товариства. Акції, їх види. Курс акцій. Установчий прибуток і шляхи його утворення.

Фіктивний капітал. Відмінності фіктивного капіталу від реального. Фондові біржі.

Вплив акціонерного суспільства на концентрацію та централізацію капіталу. Проблеми і шляхи формування акціонерного капіталу в Україні.

4 4 2 2

Аграрні відносини. Аграрні відносини у докапіталістичних формах виробництва і докапіталістичні форми земельної ренти. Основні риси капіталістичних аграрних відносин. Сутність капіталістичної земельної ренти. Рента і орендна плата.

Приватна власність на землю та рентні відносини. Монополія на землю як об’єкт господарювання і диференційний додатковий прибуток орендатора. Механізм утворення диференційного додаткового прибутку і перетворення його у диференційну ренту. Диференційна рента І. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і диференційний додатковий прибуток. Диференційна рента ІІ.

Абсолютна рента. Монопольна рента. Ціна землі та її динаміка.

Два шляхи розвитку капіталізму у сільському господарстві. Велике і дрібне виробництво в аграрному секторі. Типи фермерських господарств: американські та англійські. Перспективи розвитку в Україні фермерських господарств.

Тема 13. Національний доход

2 2 2 1

Сутність національного доходу. Фактори зростання національного доходу.

Виробництво національного доходу. Продуктивна і непродуктивна праця. Розподіл, перерозподіл та використання національного доходу. Фонд споживання та фонд нагромадження.

 

2 2 2 2

Циклічний характер відтворення в ринковій економіці. Протиріччя капіталістичного відтворення. Періодичність економічних криз. Економічний цикл. Фази циклу. Криза. Депресія. Пожвавлення. Підйом. Матеріальна основа періодичності криз.

Види циклів та криз. Структурні кризи. Аграрні кризи та їх особливості.

Роль криз у розвитку ринкового господарства.

 

 

Економічної системи

4 4 2 2

Економічна система капіталізму вільної конкуренції.

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва - основа виникнення монополій. Сутність і форми монополістичних об’єднань. Монополія і конкуренція. Монопольна ціна і монопольний прибуток. Особливості концентрації виробництва і капіталу в сучасних умовах.

Концентрація та централізація банківського капіталу. Банківські монополії.

Утворення і сутність фінансового капіталу. Фінансова олігархія та методи її економічного панування.

Вивіз капіталу. Можливість і необхідність вивозу капіталу. Наслідки вивозу капіталу. Сучасні явища у вивозі капіталу.

Транснаціональні корпорації як новий ступень концентрації та централізації капіталу. Форми транснаціональних корпорацій.

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи. Держава як суб’єкт економічних відносин. Державне регулювання суспільного відтворення.

 

 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 5. Заробітна плата

 

1. Сутність заробітної плати.

2. Форми і системи заробітної плати:

а) погодинна заробітна плата;

б) відрядна заробітна плата як перетворена форма погодинної заробітної плати;

в) системи заробітної плати;

г) еволюція форм і систем заробітної плати.

3. Рівень заробітної плати і закономірності його змін:

а) номінальна і реальна заробітна плата;

б) фактори, які впливають на рівень реальної заробітної плати.

Тема 13. Національний доход

1. Сутність національного доходу та фактори його зростання.

2. Виробництво національного доходу. Продуктивна і непродуктивна праця.

3. Розподіл, перерозподіл та використання національного доходу.

 

Економічної системи

1. Концентрація і централізація виробництва - основа виникнення монополій. Сутність і форми монополістичних об’єднань.

2. Концентрація та централізація банківського капіталу. Банківські монополії.

3. Фінансовий капітал. Фінансова олігархія та методи її економічного панування.

4. Вивіз капіталу. Сучасні явища у вивозі капіталу.

5. Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

І заняття

1. Виникнення політичної економії.

2. Матеріальне виробництво як умова існування та розвитку суспільства:

а) процес праці та його прості моменти;

б) виробництво як суспільний процес.

3. Спосіб виробництва:

а) поняття продуктивних сил;

б) поняття виробничих відносин.

4. Економічна система:

а) сутність та структурні елементи економічної системи;

б) типи та еволюція економічних систем;

в) формаційний і загально-цивілізаційний підходи до типізації суспільства.

 

ІІ заняття

1. Економічні закони розвитку суспільства:

а) поняття економічного закону;

б) система економічних законів;

в) об’єктивний характер економічних законів.

2. Визначення предмета політичної економії:

а) історичний характер політичної економії;

б) функції політичної економії;

в) розвиток предмета політичної економії;

г) політична економія і обґрунтування економічної політики;

д) місце політичної економії в системі економічних наук.

3. Метод політичної економії:

а) загальнонаукові методи та їх використання політичною економією;

б) економічні поняття та категорії;

в) наукові абстракції. Сходження від абстрактного до конкретного;

г) поєднання історичного та логічного в методі політичної економії;

д) розвиток методу політичної економії.

 

Література

1. Гош А. Историческая миссия политэкономии в Украине// Экономика Украины. – 2004. – №2.

2. Еременко В. Экономическая наука: проблемы логики, методологии, классификации// Экономика Украины. – 2005.– №12.

3 Жданова Л.Л. Методические указания по изучению курса “Политическая экономия”. Раздел 1 “Введение. Предмет и метод политической экономии”. – Одесса: ОГЭУ, 2001.

4 Задорожнюк И.Е. Нужны ли экономической науке философские знания? (к Нобелевской лекции Ф.Хайека 1974 г.)//Вопросы философии. – 2003. – №1.

5 Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации: Научное издание. – М.: Таурус, Век, 1995.

6 Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І – М.: Экономика, 1973.

7 Маркс К. Капітал. Т.І. Передмова до першого видання. Післямова до другого видання. Р.5, §1 / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори.– Т.23.

8 Мартыновский С.В. Экономическая наука от Аристотеля до наших дней: Основне направления анализа. – Одеса, Друк, 2001.

9 Основи економічної теорії. Підручник / За ред. С. В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

10 Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы философии. – 2001. – №2.

11 Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

12 Покрытан А. К. Методические указания по изучению курса «Политическая экономия». Раздел «Метод политической экономии». – Одесса: ОГЭУ, 2001.

13 Покрытан А. К. Методические указания по изучению курса «Политическая экономия». Раздел «Историзм как принцип метода политической экономии». – Одесса, ОГЭУ, 2002.

14 Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

15 Чухно А. Цивілізаційний і формаційний підходи та їх роль в економічній теорії та суспільній практиці // Економіка України. – 2001. – №6.

16 Экономическая теория (политэкономия): Ученик /Под общей ред. акад.В.И. Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 

 

Література

1. Андреев Б.Ф. Системный курс экономической теории. – Спб.: Лениздат, 1998. Гл. 5-7.

2. Бродель Ф. Материальная цивилизация. В 3-х томах. М.: Прогресс, 1992.

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – В кн.: Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.

4. Курс политической экономии. Т. 1 / Под ред. Н.А. Цаголова. – М.: Экономика, 1973. Гл. 1-5.

5. Полянский Ф.Я. Товарное производство в условиях феодализма. – М.: Изд–во Моск. ун–та, 1969.

6. Полянский Ф.Я. Цена и стоимость в условиях феодализма. – М.: Изд–во МГУ, 1983.

 

І заняття

1. Товарне виробництво:

а) причини виникнення товарного виробництва;

б) основні риси товарного виробництва.

2. Просте та капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

3. Товар та його властивості:

а) споживна вартість та вартість;

б) мінова вартість як форма вартості. Субстанція вартості.

 

ІІ заняття

 

1. Подвійний характер праці, втіленої в товарі:

а) конкретна та абстрактна праця. Основне протиріччя товарного ви робництва. Приватна та суспільна праця;

б) внутрішні протиріччя товару.

2. Величина вартості. Продуктивність та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості товару:

а) індивідуальний та суспільно необхідний робочий час;

б) продуктивність праці та її вплив на величину вартості товару;

в) інтенсивність праці та її вплив на величину вартості товару;

г) проста та складна праця. Редукція праці.

3. Розв’язання задач.

 

ІІІ заняття

1. Форма вартості та її історичний розвиток:

а) відносна та еквівалентна форма вартості. Особливості товару-еквіваленту;

б) проста, одинична або випадкова форма вартості;

в) повна або розгорнута форма вартості;

г) загальна форма вартості;

д) грошова форма вартості.

2. Сутність і функції грошей:

а) виникнення та поняття грошей;

б) функції грошей;

в) грошовий обіг та його закони.

4. Закон вартості — основний закон товарного виробництва:

а) механізм дії закону вартості;

б) функції закону вартості.

5. Товарний фетишизм.

Література

 

1. Аникин А.В. Золото: Международный аспект. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 1988.

2 Афанасьев В. Великое открытие Карла Маркса: Методологическая роль учения о двойственном характере труда. – М.: Мысль,1980, гл.І, § 2,3 гл.ІІ.

3. Гриценко А.А. Через отчуждение к свободе (к 135-летию выхода в свет 1 тома «Капитала» К.Маркса)//Економіка і прогнозування. – 2002. – №1.

4. Динкевич А. Закон стоимости: его модификация и ограничители //Экономист. – 2000. – №12.

5. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова – М.: Экономика, 1973.

6. Ленин В.И. По поводу так называемого вопроса о рынках / Полн. собр. соч. Т. 1, с.86-87.

7. Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Гл. 1, §1, гл.13, §5 / Полн. собр. соч. Т. 3.

8. Маркс К. Капітал. Т.І. Гл. 1, §1, гл.2,3. / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – Т.23.

9. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

10. Основи економічної теорії. Підручник /За ред. С. В. Мочерного. –

Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

11. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия – Одесса: ОГЭУ, 2002.

12. Покритан А.К. Про еволюцію товарної форми продукту // Економіка України. – 2001. – №11.

13. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка – К.: КНЕУ, 2001.

14. Розенберг Д. И. Комментарии к «Капиталу» К.Маркса. – М.: Экономика, 1983.

15. Шкредов В.П. Анализ формы стоимости в 1 томе «Капитала». – В кн.: Очерки по истории «Капитала» К. Маркса. – М.: Изд-во полит. литературы, 1983.

16.Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 

 

І заняття

 

1. Перетворення грошей у капітал:

а) простий товарний обіг;

б) обіг капіталу;

в) загальна формула капіталу та її протиріччя.

2. Робоча сила як товар:

а) умови перетворення робочої сили на товар;

б) споживна вартість товару робоча сила;

в) вартість товару робоча сила і фактори, які визначають її величину.

3. Процес створення і зростання вартості у процесі виробництва:

а) особливості праці при капіталізмі;

б) подвійний характер капіталістичного виробництва;

в) додаткова вартість.

 

ІІ заняття

 

1. Робочий день та його структура:

а) необхідна праця;

б) додаткова праця.

2. Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал:

а) капітал як історично визначений тип виробничих відносин;

б) постійний і змінний капітал.

3. Норма і маса додаткової вартості.

 

ІІІ заняття

 

1. Способи виробництва додаткової вартості:

а) абсолютна додаткова вартість;

б) відносна додаткова вартість;

в) надлишкова додаткова вартість та її роль у розвитку ринкового господарства.

2. Стадії підвищення продуктивності праці капіталізмом:

а) капіталістична проста кооперація;

б) мануфактура, шляхи її виникнення і форми;

в) капіталістична фабрика.

3. Формальне і реальне підпорядкування праці капіталу.

 

Література

 

1. Афанасьев В. Великое открытие Карла Маркса: Методологическая роль учения о двойственном характере труда. – М.: Мысль, 1980, гл.3, 4.

2. Глинчикова А.Г. Может ли быть товаром интеллектуал и продукт его труда?//Вопросы философии. – 1997. – №3.

3. Коротков Р. Стоимость рабочей силы (теория и оценка) // Экономист. – 2003. – № 6.

4. Курс политической экономии /Под ред.Н.А.Цаголова Т.І. – М.: Экономика, 1973.

5. Маркс К. Капітал. Т. 1, гл.4, гл.5, §2; гл.10, 14. / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – Т. 23.

6. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. –Одесса: ОИНХ, 1992.

7. Основи економічної теорії: Підручник /За ред. С. В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

8. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия – Одесса: ОГЭУ, 2002.

9. Політична економія: Навч. посібник/За ред. К.Т Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

10. Розенберг Д. И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под. ред. Цаголова Н.А. – М.: Экономика, 1983.

11. Теория капитала и экономического роста: Учеб. пособие /Под ред. С.С.Дзарасова. – М.: Изд-во МГУ, 2004.

12. Экомическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 

 

Тема 5. Заробітна плата

 

1. Сутність заробітної плати.

2. Форми і системи заробітної плати:

а) погодинна заробітна плата;

б) відрядна заробітна плата як перетворена форма погодинної заробітної плати;

в) системи заробітної плати;

г) еволюція форм і систем заробітної плати.

3. Рівень заробітної плати і закономірності його змін:

а) номінальна і реальна заробітна плата;

б) фактори, які впливають на рівень реальної заробітної плати.

 

Література

 

1. Афанасьев В. Великое открытие Карла Маркса: Методологическая роль учения о двойственном характере труда. – М.: Мысль, 1980, гл.3,

2. Зайцев Ю. Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці України // Економіка України. – 2002. – №8.

3. Коротков Р. Стоимость рабочей силы (теория и оценка) // Экономист. – 2003. – № 6.

4. Курс политической экономии / Под ред.Н.А.Цаголова Т.І. – М.: Экономика, 1973.

5. Маркс К. Капітал. Т. 1, гл. 17, 18. / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори – Т. 23.

6. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. –Одесса: ОИНХ, 1992.

7. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С. В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

8. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия – Одесса: ОГЭУ, 2002.

9. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

10. Розенберг Д. И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под. ред. Цаголова Н.А. – М.: Экономика, 1983.

11. Цвылев Р. Труд и его оплата в высокотехнологичном производстве (К вопросу об интеллектуальной ренте) / /Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – №12.

12. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

13. Яковлєв Р. Динамика производительности труда и заработной платы в постсоветской России: есть ли взаимосвязь? // Российский экономический журнал. – 2003. – №9-10.

І заняття

1. Зміст і типи відтворення:

а) відтворення продуктивних сил та виробничих відносин;

б) просте і розширене відтворення.

2. Нагромадження капіталу:

а) визначення нагромадження капіталу;

б) фактори, які визначають розміри нагромадження.

3. Технічна, вартісна та органічна будова капіталу

 

ІІ заняття

 

1.Форми нагромадження капіталу:

а) концентрація капіталу і виробництво;

б) централізація капіталу і виробництв.

2. Нагромадження капіталу і зайнятість.

3. Безробіття та його форми.

4. Розв’язання задач.

 

Література

 

1. Глинчикова А.Г. Капитализм, социализм, индустриальное общество – к вопросу о соотношении понятий // Вопросы философии. – 2001. – №9.

2. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І – М.: Экономика, 1973.

3. Маркс К. Капітал. Т.І, гл. 20 - 24 / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – Т.23.

4. Мендрул О. Стан і перспективи первісного нагромадження капіталу // Економіка України. – 2001. – №7.

5. Общая экономическая теория (вопросы и ответы) – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

6. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С. В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

7. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

8. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка – К.: КНЕУ, 2001.

9. Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса. / Под. ред. Цаголова Н.А. – М.: Экономика, 1983.

10.Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

11.Перехідна економіка: підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003.

12. Перехідна економіка. Опорний конспект лекцій. – Одеса, ОДЕУ, 2003.

13.Красникова Е. Рыночная трансформация российской экономики как процесс первоначального накопления капитала // Вопросы экономики. – 2001. – №2.

 

 

І заняття

1. Кругооборот капіталу та його три стадії:

а) визначення кругообороту капіталу;

б) стадії кругообороту капіталу;

в) функціональні форми промислового капіталу.

2. Виробництво та обіг:

а) сутність процесу обігу;

б) витрати обігу та їх види.

 

ІІ заняття

1. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал:

а) визначення обороту капіталу;

б) швидкість обороту. Фактори, які впливають на швидкість обороту.

в) визначення основного та оборотного капіталу;

г) фізичне і моральне зношення основного капіталу;

д) амортизація.

2. Час обороту та його складові частини:

а) визначення часу обороту капіталу;

б) час виробництва і час обігу.

3. Оборот змінного капіталу та річна маса і норма додаткової вартості.

4. Розв’язання задач.

Література

1. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І. – М.: Экономика, 1973.

2. Маркс К. Капітал. Т.ІІ, гл.1, §4; гл.7, 8, §1, 16. / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори .– Т.24.

3. Общая экономическая теория (вопросы и ответы) – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

4. Основи економічної теорії: Підручник /За ред. С.В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

5. Орлов П., Орлов С. Удосконалення державної амортизаційної політики// Економіка України. – 2003. – №2.

6. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

7. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К:.КНЕУ, 2001.

8. Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под. ред. Н.А. Цаголова. – М.: Экономика, 1983.

9.Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

10. Шнипко А. Накопление основного капитала как фактор конкурентоспособности экономики // Экономика Украины. – 2005. – № 7.

 

І заняття

1. Індивідуальний та суспільний капітал, проблема їх відтворення.

2. Передумови теоретичного аналізу відтворення суспільного капіталу.

3. Сукупний суспільний продукт та його натуральна і вартісна структури. Два підрозділи суспільного виробництва.

ІІ заняття

1. Умови реалізації сукупного суспільного продукту при простому відтворенні.

2. Умови реалізації сукупного суспільного продукту при розширеному відтворенні.

 

Література

 

1. Воспроизводство и экономический рост / Под ред. проф. В.Н.Черковца, доц. В.А.Бирюкова. – М.: Экономический факультет, ТЕИС, 2001.

2. Курс политической экономии / Под ред. Н.А.Цаголова Т.І. – М.: Экономика, 1973.

3. Кушлин В. ХХІ век и возможности расширенного воспроизводства //Экономист. – 2000. – №2.

4. Ленин В.И. По поводу так называемого вопроса о рынках. Разд. І – ІІІ. // Полн. собр. соч. Т.1.

5.Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Гл.1 / Полн.собр.соч. Т.3.

6. Логинов В. Обновление основного капитала // Экономист. – 2002. – №3.

7. Маркс К. Капітал. Т.ІІ, гл. 18, 20, 21 / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори .– Т.24.

8. Марцинкевич В. Современные тенденции в воспроизводственном процессе США // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 1.

9. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

10.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С. В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

11. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

12. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

13. Розенберг Д. И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под. ред.Н.А. Цаголова. – М.: Экономика, 1983.

14. Туган–Барановський М.И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. Общая теория кризисов. – М.: Наука, РОСПЭН, 1997.

15. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 

І заняття

1. Вартість товару та капіталістичні витрати виробництва:

а) визначення витрат виробництва;

б) вплив змін витрат виробництва на вартість товару.

2. Сутність прибутку:

а) норма і маса прибутку;

б) фактори, які визначають норму прибутку.

ІІ заняття

1. Витрати виробництва і конкуренція:

а) внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості;

б) міжгалузева конкуренція та утворення середньої нормПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.088 с.)