Тема 7. Кругооборот і оборот капіталуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Кругооборот і оборот капіталуІ заняття

1. Кругооборот капіталу та його три стадії:

а) визначення кругообороту капіталу;

б) стадії кругообороту капіталу;

в) функціональні форми промислового капіталу.

2. Виробництво та обіг:

а) сутність процесу обігу;

б) витрати обігу та їх види.

 

ІІ заняття

1. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал:

а) визначення обороту капіталу;

б) швидкість обороту. Фактори, які впливають на швидкість обороту.

в) визначення основного та оборотного капіталу;

г) фізичне і моральне зношення основного капіталу;

д) амортизація.

2. Час обороту та його складові частини:

а) визначення часу обороту капіталу;

б) час виробництва і час обігу.

3. Оборот змінного капіталу та річна маса і норма додаткової вартості.

4. Розв’язання задач.

Література

1. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І. – М.: Экономика, 1973.

2. Маркс К. Капітал. Т.ІІ, гл.1, §4; гл.7, 8, §1, 16. / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори .– Т.24.

3. Общая экономическая теория (вопросы и ответы) – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

4. Основи економічної теорії: Підручник /За ред. С.В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

5. Орлов П., Орлов С. Удосконалення державної амортизаційної політики// Економіка України. – 2003. – №2.

6. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

7. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К:.КНЕУ, 2001.

8. Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под. ред. Н.А. Цаголова. – М.: Экономика, 1983.

9.Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

10. Шнипко А. Накопление основного капитала как фактор конкурентоспособности экономики // Экономика Украины. – 2005. – № 7.

 

Тема 8. Відтворення і обіг усього суспільного капіталу

І заняття

1. Індивідуальний та суспільний капітал, проблема їх відтворення.

2. Передумови теоретичного аналізу відтворення суспільного капіталу.

3. Сукупний суспільний продукт та його натуральна і вартісна структури. Два підрозділи суспільного виробництва.

ІІ заняття

1. Умови реалізації сукупного суспільного продукту при простому відтворенні.

2. Умови реалізації сукупного суспільного продукту при розширеному відтворенні.

 

Література

 

1. Воспроизводство и экономический рост / Под ред. проф. В.Н.Черковца, доц. В.А.Бирюкова. – М.: Экономический факультет, ТЕИС, 2001.

2. Курс политической экономии / Под ред. Н.А.Цаголова Т.І. – М.: Экономика, 1973.

3. Кушлин В. ХХІ век и возможности расширенного воспроизводства //Экономист. – 2000. – №2.

4. Ленин В.И. По поводу так называемого вопроса о рынках. Разд. І – ІІІ. // Полн. собр. соч. Т.1.

5.Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Гл.1 / Полн.собр.соч. Т.3.

6. Логинов В. Обновление основного капитала // Экономист. – 2002. – №3.

7. Маркс К. Капітал. Т.ІІ, гл. 18, 20, 21 / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори .– Т.24.

8. Марцинкевич В. Современные тенденции в воспроизводственном процессе США // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 1.

9. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

10.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С. В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

11. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

12. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

13. Розенберг Д. И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под. ред.Н.А. Цаголова. – М.: Экономика, 1983.

14. Туган–Барановський М.И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. Общая теория кризисов. – М.: Наука, РОСПЭН, 1997.

15. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 

Тема 9. Витрати виробництва і прибуток

 

І заняття

1. Вартість товару та капіталістичні витрати виробництва:

а) визначення витрат виробництва;

б) вплив змін витрат виробництва на вартість товару.

2. Сутність прибутку:

а) норма і маса прибутку;

б) фактори, які визначають норму прибутку.

ІІ заняття

1. Витрати виробництва і конкуренція:

а) внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості;

б) міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

2. Перетворення вартості товару в ціну виробництва:

а) ціна виробництва як перетворена форма вартості;

б) історичний та логічний зв’язок між вартістю і ціною виробництва.

3. Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі факто- ри.

Література

 

1. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова. Т.І – М.: Экономика, 1973.

2. Маркс К. Капітал. Т.Ш, гл. 9, 13, 14. /Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – Т. 25. Ч.І.

3. Никитин С., Глазова Е., Никитин А. Прибыль: теоретические и практические подходы//Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – №5.

2. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

3. Основи економічної теорії: Підручник /За ред. С.В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

4. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

5. Політична економія: Навч. посібник /За ред. К.Т. Кривенка – К: КНЕУ, 2001.

6. Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под ред. Н.А.Цаголова. – М.: Экономика, 1983.

7. Тронев К. Категории рыночная стоимость и рыночная цена в ІІІ томе «Капитала» К. Маркса (материалы к лекциям и семинарам) // Российский экономический журнал. – 2004. – №1.

8. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 

Тема 10. Торговий капітал і торговий прибуток

1. Торговий капітал як відокремлена частина промислового капіталу:

а) купецький та торговий капітал;

б) сутність та особливості торгового капіталу.

2. Торговий прибуток та механізм його утворення:

а) відшкодування додаткових витрат обігу. Власно торговий капітал і торговий прибуток;

б) відшкодування чистих витрат обігу. Норма торгового прибутку.

3. Форми торгівлі:

а) форми оптової торгівлі: товарні біржі, ярмарки, аукціони;

б) роздрібна торгівля та її форми .

4. Роль торгового капіталу в ринковій економіці.

Література

1. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І. – М.: Экономика, 1973.

2. Маркс К. Капітал. Т.ІІІ, р.17. / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори .– Т.25. Ч.І.

3. Міщук Г. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку // Економіка України. – 2005. – № 4

4. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

5. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С.В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

6. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия – Одесса: ОГЭУ, 2002.

7. Політична економія: Навч. Посібник / За ред. К.Т. Кривенка – К.: КНЕУ, 2001.

8. Розенберг Д. И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под. ред. Н.А.Цаголова. – М.: Экономика, 1983.

9. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 

Тема 11. Позичковий капітал і позичковий процент

І заняття

1. Позичковий капітал як відокремлена частина промислового капіталу:

а) лихварський капітал як попередник позичкового капіталу;

б) джерела позичкового капіталу;

в) особливості позичкового капіталу.

2. Позичковий процент:

а) розпадання середнього прибутку на позичковий процент і підприємницький доход;

б) тенденція норми проценту до зниження.

 

ІІ заняття

1. Кредит та його форми:

а) комерційний кредит;

б) банківський кредит.

2. Банки, їх функції та операції:

а) види банків;

б) функції та операції банків;

в) банківський прибуток.

3. Акціонерний капітал і акціонерні товариства:

а) сутність акціонерного капіталу;

б) акції, їх види. Курс акцій;

в) установчий прибуток і шляхи його утворення;

г) фіктивний капітал.

 

Література

1. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І – М.: Экономика, 1973.

2. Луценко Ю. Акціонерний фактор вітчизняної економіки // Економіка України, 2005, № 1.

3. Маркс К. Капітал. Т.ІІІ, гл. 21, 23, 24, 25, 27. / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори .– Т.25. Ч.І.

4. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

5. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С.В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

6. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия – Одесса: ОГЭУ, 2002.

7. Політична економія: Навч. посібник /За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

8. Розенберг Д. И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под ред. Н.А.Цаголова. – М.: Экономика, 1983.

9. Старовойтов М. Акционерная собственность и корпоративные отношения // Вопросы экономики. – 2001. – № 5.

10. Тарануха Ю. Рабочая акционерная собственность, её потенциал // Экономист. – 2003. – №3.

11.Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

Тема 12. Аграрні відносини в умовах капіталістичної економіки

І заняття

1. Аграрні відносини:

а) аграрні відносини у докапіталістичних формах виробництва і докапіталістичні форми земельної ренти;

б) основні риси капіталістичних аграрних відносин.

2. Сутність капіталістичної земельної ренти. Рента і орендна плата.

3. Приватна власність на землю та рентні відносини.

ІІ заняття

 

1. Монополія на землю як об’єкт господарювання і диференційний додатковий прибуток орендатора:

а) механізм утворення диференційного додаткового прибутку і перетворення його у диференційну ренту. Диференційна рента І;

б) інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і диференційний додатковий прибуток. Диференційна рента ІІ.

2. Абсолютна земельна рента. Монопольна рента.

3. Ціна землі та її динаміка.

 

Література

1. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І. – М.: Экономика, 1973.

2. Маркс К. Капітал. Т.ІІІ, р.37-40, р.45 / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори – Т.25. Ч.ІІ.

3. Малий І. До питання про теорію земельної ренти та проблеми реформування земельних відносин // Економіка України. – 2000. – №8 .

4. . Общая экономическая теория ( вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

5. Онищенко О. Особливості сучасних земельних відносин в Україні // Економіка України. – 2001. – №4.

6. Основи економічної теорії: підручник / За ред. С.В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

7. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002

8. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка – К.: КНЕУ, 2001.

9. Розенберг Д. И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под ред. Н.А.Цаголова. – М.: Экономика, 1983.

10. Свиннен Й., Макурс К. Аграрные преобразования в странах с переходной экономикой // Вопросы экономики. – 2001. – №8.

11. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 

 

Тема 13. Національний доход

1. Сутність національного доходу.

а) визначення національного доходу;

б) фактори зростання національного доходу.

2. Виробництво національного доходу. Продуктивна і непродуктивна праця.

3. Розподіл, перерозподіл та використання національного доходу.

 

Література

 

1. Воспроизводство и экономический рост / Под ред. проф. В.Н.Черковца, доц. В.А.Бирюкова. – М.: Экономический факультет, ТЕИС, 2001.

2. Курс политической экономии / Под ред. Н.А.Цаголова Т.І. – М.: Экономика, 1973.

3. Кушлин В. ХХІ век и возможности расширенного воспроизводства //Экономист. – 2000. – №2.

4. Ленин В.И. По поводу так называемого вопроса о рынках. Разд. І – ІІІ./ Полн. собр. соч. Т.1.

5.Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Гл.1 // Полн.собр.соч. Т.3.

6. Логинов В. Обновление основного капитала // Экономист. – 2002. – №3.

7. Марцинкевич В. Современные тенденции в воспроизводственном процессе США // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 1.

8. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

9.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С. В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

10. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

11. Політична економія: Навч. посібник /За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

12. Розенберг Д. И. Комментарии к «Капиталу» К. Маркса / Под. ред.Н.А. Цаголова. – М.: Экономика, 1983.

13. Туган–Барановський М.И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. Общая теория кризисов. – М.: Наука, РОСПЭН, 1997.

14. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.014 с.)