Тема 15. Закономірності та етапи розвитку капіталістичноїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15. Закономірності та етапи розвитку капіталістичноїЕкономічної системи

4 4 2 2

Економічна система капіталізму вільної конкуренції.

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва - основа виникнення монополій. Сутність і форми монополістичних об’єднань. Монополія і конкуренція. Монопольна ціна і монопольний прибуток. Особливості концентрації виробництва і капіталу в сучасних умовах.

Концентрація та централізація банківського капіталу. Банківські монополії.

Утворення і сутність фінансового капіталу. Фінансова олігархія та методи її економічного панування.

Вивіз капіталу. Можливість і необхідність вивозу капіталу. Наслідки вивозу капіталу. Сучасні явища у вивозі капіталу.

Транснаціональні корпорації як новий ступень концентрації та централізації капіталу. Форми транснаціональних корпорацій.

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи. Держава як суб’єкт економічних відносин. Державне регулювання суспільного відтворення.

 

 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

1. Матеріальне виробництво як умова існування та розвитку суспільства.

2. Спосіб виробництва: поняття продуктивних сил та виробничих відносин.

3. Економічна система:

а) сутність та структурні елементи економічної системи;

б) типи та еволюція економічних систем;

в) формаційний і загально-цивілізаційний підходи до типізації суспільства.

4. Економічні закони розвитку суспільства.

5. Визначення предмета політичної економії:

а) історичний характер політичної економії;

б) функції політичної економії;

в) розвиток предмета політичної економії.

6. Метод політичної економії.

Тема 2. Форми суспільного виробництва. Економічні структури, що базуються на натуральному виробництві

1. Суть та риси натурального господарства.

2. Первіснообщинний лад, його основні риси.

3. Особливості рабовласницького суспільства.

4. Феодальне суспільство. Історичні межі натурального господарства.

5. Виникнення умов переходу до ринкового господарства.

Тема 3. Товарне виробництво. Товар і гроші

1. Причини виникнення та основні риси товарного виробництва.

2. Просте та капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

3. Товар та його властивості.

4. Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

5. Величина вартості. Продуктивність та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості товару.

6. Форма вартості та її історичний розвиток.

7. Сутність і функції грошей.

8. Закон вартості — основний закон товарного виробництва. Функції закону вартості.

9. Товарний фетишизм.

Тема 4. Капітал і наймана праця

 

1. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

2. Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

3. Процес створення і зростання вартості у процесі виробництва.

4. Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

5. Норма і маса додаткової вартості.

6. Способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна і відносна додаткова вартість. Надлишкова додаткова вартість та її роль у розвитку ринкового господарства.

7. Стадії підвищення продуктивності праці капіталізмом. Формальне і реальне підпорядкування праці капіталу.

Тема 5. Заробітна плата

 

1. Сутність заробітної плати.

2. Форми і системи заробітної плати:

а) погодинна заробітна плата;

б) відрядна заробітна плата як перетворена форма погодинної заробітної плати;

в) системи заробітної плати;

г) еволюція форм і систем заробітної плати.

3. Рівень заробітної плати і закономірності його змін:

а) номінальна і реальна заробітна плата;

б) фактори, які впливають на рівень реальної заробітної плати.

Тема 6. Процесс нагромадження капіталу

1. Зміст і типи відтворення: просте і розширене відтворення.

2. Нагромадження капіталу. Фактори, які визначають розміри нагромадження.

3. Технічна, вартісна та органічна будова капіталу. Концентрація та централізація капіталу.

4. Нагромадження капіталу і зайнятість. Безробіття та його форми.

 

Тема 7. Кругооборот і оборот капіталу

 

1. Кругооборот капіталу та його три стадії.

2. Виробництво та обіг.

3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Фізичне і моральне зношення основного капіталу; амортизація.

4. Час обороту та його складові частини.

5. Оборот змінного капіталу та річна маса і норма додаткової вартості.

Тема 8. Відтворення і обіг усього суспільного капіталу

1. Індивідуальний та суспільний капітал, проблема їх відтворення. Передумови теоретичного аналізу відтворення суспільного капіталу.

2. Сукупний суспільний продукт та його натуральна і вартісна структури. Два підрозділи суспільного виробництва.

3. Умови реалізації сукупного суспільного продукту при простому відтворенні.

4. Умови реалізації сукупного суспільного продукту при розширеному відтворенні.

 

Тема 9. Витрати виробництва і прибуток

 

1. Вартість товару та капіталістичні витрати виробництва.

2. Сутність прибутку. Норма і маса прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

3. Витрати виробництва і конкуренція:

а) внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості;

б) міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

4. Перетворення вартості товару в ціну виробництва.

5. Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі факто- ри.

Тема 10. Торговий капітал і торговий прибуток

1. Сутність та особливості торгового капіталу.

2. Торговий прибуток та механізм його утворення.

3. Форми торгівлі.

4. Роль торгового капіталу в ринковій економіці.

Тема 11. Позичковий капітал і позичковий процент

1. Позичковий капітал як відокремлена частина промислового капіталу:

а) лихварський капітал як попередник позичкового капіталу;

б) джерела позичкового капіталу;

в) особливості позичкового капіталу.

2. Позичковий процент:

а) розпадання середнього прибутку на позичковий процент і підприємницький доход;

б) тенденція норми проценту до зниження.

3. Кредит та його форми.

4. Акціонерний капітал і акціонерні товариства:

а) сутність акціонерного капіталу;

б) акції, їх види. Курс акцій;

в) фіктивний капітал.

Тема 12. Аграрні відносини в умовах капіталістичної економіки

1. Основні риси капіталістичних аграрних відносин.

2. Сутність капіталістичної земельної ренти. Рента і орендна плата.

3. Приватна власність на землю та рентні відносини.

4. Монополія на землю як об’єкт господарювання і диференційний додатковий прибуток орендатора:

а) механізм утворення диференційного додаткового прибутку і перетворення його у диференційну ренту. Диференційна рента І;

б) інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і диференційний додатковий прибуток. Диференційна рента ІІ.

5. Абсолютна земельна рента. Монопольна рента.

6. Ціна землі та її динаміка.

Тема 13. Національний доход

1. Сутність національного доходу та фактори його зростання.

2. Виробництво національного доходу. Продуктивна і непродуктивна праця.

3. Розподіл, перерозподіл та використання національного доходу.

 

Тема 14. Економічні кризи та цикли

1.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

2 Економічний цикл та його фази:

а) фази циклу;

б) періодичність економічних криз. Матеріальна основа періодичності криз.

3. Види циклів та криз:

а) структурні кризи;

б) аграрні кризи та їх особливості.

4. Роль криз у розвитку ринкового господарства.

Тема 15. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної

Економічної системи

1. Концентрація і централізація виробництва - основа виникнення монополій. Сутність і форми монополістичних об’єднань.

2. Концентрація та централізація банківського капіталу. Банківські монополії.

3. Фінансовий капітал. Фінансова олігархія та методи її економічного панування.

4. Вивіз капіталу. Сучасні явища у вивозі капіталу.

5. Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

І заняття

1. Виникнення політичної економії.

2. Матеріальне виробництво як умова існування та розвитку суспільства:

а) процес праці та його прості моменти;

б) виробництво як суспільний процес.

3. Спосіб виробництва:

а) поняття продуктивних сил;

б) поняття виробничих відносин.

4. Економічна система:

а) сутність та структурні елементи економічної системи;

б) типи та еволюція економічних систем;

в) формаційний і загально-цивілізаційний підходи до типізації суспільства.

 

ІІ заняття

1. Економічні закони розвитку суспільства:

а) поняття економічного закону;

б) система економічних законів;

в) об’єктивний характер економічних законів.

2. Визначення предмета політичної економії:

а) історичний характер політичної економії;

б) функції політичної економії;

в) розвиток предмета політичної економії;

г) політична економія і обґрунтування економічної політики;

д) місце політичної економії в системі економічних наук.

3. Метод політичної економії:

а) загальнонаукові методи та їх використання політичною економією;

б) економічні поняття та категорії;

в) наукові абстракції. Сходження від абстрактного до конкретного;

г) поєднання історичного та логічного в методі політичної економії;

д) розвиток методу політичної економії.

 

Література

1. Гош А. Историческая миссия политэкономии в Украине// Экономика Украины. – 2004. – №2.

2. Еременко В. Экономическая наука: проблемы логики, методологии, классификации// Экономика Украины. – 2005.– №12.

3 Жданова Л.Л. Методические указания по изучению курса “Политическая экономия”. Раздел 1 “Введение. Предмет и метод политической экономии”. – Одесса: ОГЭУ, 2001.

4 Задорожнюк И.Е. Нужны ли экономической науке философские знания? (к Нобелевской лекции Ф.Хайека 1974 г.)//Вопросы философии. – 2003. – №1.

5 Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации: Научное издание. – М.: Таурус, Век, 1995.

6 Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І – М.: Экономика, 1973.

7 Маркс К. Капітал. Т.І. Передмова до першого видання. Післямова до другого видання. Р.5, §1 / Маркс К., Енгельс Ф. – Твори.– Т.23.

8 Мартыновский С.В. Экономическая наука от Аристотеля до наших дней: Основне направления анализа. – Одеса, Друк, 2001.

9 Основи економічної теорії. Підручник / За ред. С. В. Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.

10 Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы философии. – 2001. – №2.

11 Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

12 Покрытан А. К. Методические указания по изучению курса «Политическая экономия». Раздел «Метод политической экономии». – Одесса: ОГЭУ, 2001.

13 Покрытан А. К. Методические указания по изучению курса «Политическая экономия». Раздел «Историзм как принцип метода политической экономии». – Одесса, ОГЭУ, 2002.

14 Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

15 Чухно А. Цивілізаційний і формаційний підходи та їх роль в економічній теорії та суспільній практиці // Економіка України. – 2001. – №6.

16 Экономическая теория (политэкономия): Ученик /Под общей ред. акад.В.И. Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.013 с.)